دکتر مریم خلیلی جهانتیغ

دکتر مریم خلیلی جهانتیغ استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتر مریم خلیلی جهانتیغ

Dr. Maryam Khalili Jahantigh

استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارتباط برون متنی و درون متنی غزلیات سعدی و عماد فقیه کرمانی (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 2، شماره: 4
2 استعاره شناختی عشق در کاش حرفی بزنی از مصطفی رحماندوست ) بر اساس نظریه جورج لیکاف و مارک جانسون( (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 18، شماره: 34
3 بر رسی تطبیقی ساختار روایی خویش کاری ها در دو نبرد بزرگ دریای اسمار و شاهنامه بر اساس نظریه ی روایتی پراپ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شبه قاره دوره: 9، شماره: 32
4 بررسی ساختار روایی خورشید و مهپاره براساس دیدگاه پراپ (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 13، شماره: 25
5 تجربه عرفانی در وکروم اروشی (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 16، شماره: 31
6 تجربیات شاعرانه ی سید علی صالحی در سه دفتر شعر او (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 11، شماره: 20
7 تحلیل زندان سروده های بهار و محمود درویش (علمی- پژوهشی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات تطبیقی دوره: 7، شماره: 12
8 تحلیل ساختار داستان سیاوش و دو داستان رام چندر و سدنوا در هند (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شبه قاره دوره: 6، شماره: 21
9 تحلیل ساختار داستان های پهلوانی بهمن نامه بر اساس نظریه گرینتسر و گریماس (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب حماسی دوره: 13، شماره: 2
10 تحلیل ساختار داستان های پهلوانی- حماسی ایران بر اساس نظریه اسطوره های تقویمی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های دستوری و بلاغی دوره: 7، شماره: 11
11 تشابهات صوری ادبیات سوررئالیستی درتذکره الاولیای عطار (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 4، شماره: 3
12 رجزخوانی و برانگیختن احساسات و عواطف در شعر دفاع مقدس (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ادبیات غنایی دوره: 6، شماره: 20
13 ساختار داستان‌های پهلوانی برزونامه بر اساس نظریه گرینتسر و تقابل خیر و شر (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات پهلوانی دوره: 2، شماره: 1
14 ساختار طرح در «نمایشنامه وکروم اروشی» بر اساس بوطیقای ارسطو (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 21، شماره: 47
15 شرح نولکشور بر دیوان حافظ ودریافت های هرمنوتیکی شارحان آن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شبه قاره دوره: 6، شماره: 19
16 شگردهای هنری کتاب نیستان ادیب قاسمی کرمانی (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 17، شماره: 33
17 عشق هدایتگر و ماورایی در رمان عاشقانه های یونس در شکم ماهی (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 18، شماره: 35
18 عملیه المفارقه الادبیه فی شعر مشفق کاشانی ومحمود درویش (دراسه مقارنه) (دریافت مقاله) کاوش نامه ادبیات تطبیقی دوره: 6، شماره: 22
19 کاربرد استعاره مفهومی در قصاید ناصرخسرو (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 15، شماره: 28
20 معرفی و تحلیل ساختی اختتام مثنوی، اثر مفتی الهی بخش کاندهلوی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شبه قاره دوره: 9، شماره: 33
21 معنادرمانی در غزلیات نادم قیصاری بر اساس نظریه ویکتور فرانکل (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 20، شماره: 39
22 مقایسه توازن موسیقایی و معنایی ردیف در غزلیات سعدی و عماد فقیه (دریافت مقاله) فصلنامه فنون ادبی دوره: 2، شماره: 1
23 مقایسه ساختار مرزبان نامه و کلیله ودمنه (با تکیه بر نمود اندیشه هند و ایران باستان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شبه قاره دوره: 12، شماره: 38
24 مقایسه شعر و زندگی امیلی دیکنسون و ژاله قایم مقامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات تطبیقی دوره: 3، شماره: 5
25 نقد دو رمان"بادبادک باز"خالد حسینی و "تماما مخصوص"عباس معروفی براساس نظریه ادبیات مهاجرت سورن فرانک (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادب فارسی دوره: 75، شماره: 246
26 نقد ساختارگرایانۀ رمان «دشتبان» بر پایۀ نظریۀ کلود برمون (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 12، شماره: 441
27 نقد محققان بر شاهنامه ی فردوسی و پاسخ بدان (با تکیه بر آرای طه ندا) (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دوره: 5، شماره: 2
28 نگاهی به داستان نویسی معاصر هند (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شبه قاره دوره: 1، شماره: 1
29 نگاهی تازه به مثنوی جدایی نامه از میرصوبدارخان تالپور (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شبه قاره دوره: 2، شماره: 4
30 وجودشناسی عرفانی شیخ سرهندی و بازتعریف وی از مرتبه وهم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شبه قاره دوره: 14، شماره: 43
31 هویت زنانه دیگری در رمان "رقص در آینه شکسته" از مهری یلفانی با تکیه بر نظریه پسااستعماری (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 21، شماره: 41
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 جامعه شناسی دینی قرن هفتم بر اساس حکایاتی از مثنوی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای
2 جامعه شناسی رمان شوهر آهو خانم اثر علی محمد افغانی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای
3 نگاهی بر شعر دفاع مقدس با تکیه بر رجزخوانی و اعتراض و خوداتهامی (دریافت مقاله) همایش ملی ادبیات غنایی