دکتر علی شمس اردکانی

دکتر علی شمس اردکانی رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران

دکتر علی شمس اردکانی

Dr. Ali Shams ardakani

رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.