دکتر فریده حق بین

دکتر فریده حق بین دانشیار، دانشگاه الزهراء

دکتر فریده حق بین

Dr. Farideh Haghbin

دانشیار، دانشگاه الزهراء

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 «را» حرف اضافه یا نقش نما؟ نگاهی نقشی- شناختی به مقوله دستوری «را» (مقاله علمی پژوهشی) (دریافت مقاله) پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دوره: 9، شماره: 2
2 استعاره های خشم در زبان نابینایان مطلق مادرزاد در مقایسه با همتایان بینا بر مبنای انگاره فورسیول (۲۰۰۵) (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناخت دوره: 7، شماره: 14
3 The Role of Pragmatic Strategies in Interrogation in Legal Discourse: The Case of Shiraz (دریافت مقاله) مجله افق های زبان دوره: 5، شماره: 1
4 بازنشانه سازی بافت موقعیت در رسانه محیطی آگهی نماها (بررسی موردی شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه زبان شناسی اجتماعی دوره: 2، شماره: 4
5 بازنمایی ساخت اطلاعی درونی و بیرونی در جملات مرکب زبان فارسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و زبان شناسی دوره: 14، شماره: 28
6 بازنمایی فرآیند ارجاع در قالب ساخت های بازنمایی گفتمان (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناخت دوره: 9، شماره: 17
7 بازنمود رویدادهای حرکتی در گفتار روایی کودکان فارسی زبان در نگرش شناختی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 6، شماره: 3
8 بررسی استعاره خشم در زبان نابینایان مطلق مادرزاد در مقایسه با همتای بینایشان/طالبی- حق بین- افراشی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 8، شماره: 20
9 بررسی تغییرات نحوی در روند ترجمه قرآن کریم به زبان فارسی بر مبنای نظریه ایکس تیره (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 6، شماره: 5
10 بررسی جریان معکوس استعاره دستوری در روند همگانی سازی مقالات علمی در رسانه های گروهی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 12، شماره: 1
11 بررسی چگونگی باز بینی مشخصه های فای و مطابقه فاعل و فعل در. (دریافت مقاله) پژوهش های زبانی دوره: 3، شماره: 2
12 بررسی رابطه درون داد تعاملی از جانب مادر با نمود دانش پیشین در روایت کودک/ طیبه خوش بخت ، سیدمحمد ضیاءحسینی ، فریده حق بین ، شهین نعمت زاده (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 7، شماره: 15
13 بررسی روان-زبان شناختی تاثیر نمود دستوری بر تفسیر ضمیر فاعلی مبهم و روابط گفتمانی در زبان فارسی (دریافت مقاله) پژوهش های زبانی دوره: 12، شماره: 1
14 بررسی ساخت بند موصولی زبان فارسی بر مبنای نظریه نقش و ارجاع (دریافت مقاله) پژوهش های زبانی دوره: 5، شماره: 2
15 بررسی شناختی دو فعل «بودن» و «داشتن» در نوشتار ناشنوایان (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 14، شماره: 4
16 بررسی کاربرد انواع بند، آرایش واژگانی و دستگاه های آن، در نوشتار دانش آموزان دختر پایه های دوم تا پنجم ابتدایی در شهر کرمان (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و زبان شناسی دوره: 6، شماره: 12
17 بررسی مشخصه های فای در گفتار فارسی آموزان و چالشی در رویکرد کمینه گرا (دریافت مقاله) پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دوره: 6، شماره: 1
18 بررسی مقوله فعل ازدیدگاه سرنمونی و براساس معیارهای معنایی گیون: هر فعل یک مقوله (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و گویش های غرب ایران دوره: 7، شماره: 4
19 بررسی میزان طبیعی بودن نظام تصریفی زبان فارسی بر مبنای نظریه صرف طبیعی (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 4، شماره: 9
20 بررسی میزان متجانس بودن نظام تصریفی زبان فارسی بر مبنای نظریه صرف طبیعی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 6، شماره: 6
21 بررسی نشانه معناشناسی آیات مربوط به قیامت و معاد از سوره قیامت بر پایه مطالعات نشانه شناختی گریماس (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناخت دوره: 4، شماره: 8
22 تحلیل گفتمان انتقادی بحران یمن در مطبوعات ایران و پاکستان برمبنای انگاره کنشگران اجتماعی: روزنامه همشهری و جنگ (دریافت مقاله) فصلنامه زبان شناسی اجتماعی دوره: 2، شماره: 2
23 تحلیل گفتمان نظریه کارشناسی در دادگاه (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناخت دوره: 13، شماره: 1
24 تحلیلی شناختی از استعاره‌های مفهومی و طرح واره های تصوّری در ضرب‌المثل‌های ترکی آذری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و گویش های غرب ایران دوره: 8، شماره: 2
25 جستاری در رویکرد علامه طباطبایی به نقش «زبان» در قرآن کریم با محوریت نمودهای گفتاری (دریافت مقاله) دوفصلنامه کتاب قیم دوره: 11، شماره: 24
26 حذف فعل بدون مرجع زبانی (از اضمار تا مجوزدهی غیرمستقیم) (دریافت مقاله) پژوهش های زبانی دوره: 10، شماره: 2
27 حیوانات، اعضای بدن و خصلت های آنها به مثابه مفاهیمی شناختی در مفهوم سازی زبان فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه پازند دوره: 10، شماره: 37
28 راهبردهای کلامی در تعامل بازجویی (جستاری در گفتمان کاوی قضائی) (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 11، شماره: 4
29 روایت و ضدّ روایت در گفتمان حقوقی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و گویش های غرب ایران دوره: 3، شماره: 14
30 روش پژوهش کیفی، برآیند رویکرد امیک و قوم نگاری ارتباط (دریافت مقاله) فصلنامه پازند دوره: 11، شماره: 40
31 زبان فارسی و ضمیر پوچواژه ای (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 2، شماره: 1
32 زمان دستوری و نمود در گویش لری بالاگریوه (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 7، شماره: 2
33 سازوکار معناپردازی رنگ در بیلبوردهای تجاری شهر تهران: مطالعة موردی بیلبوردهای تجاری شرکت بیمة معلم، پودر تاژ و اسنک چی‌توز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و گویش های غرب ایران دوره: 2، شماره: 5
34 سطوح بازنمایی برخی ساخت های زبان فارسی در چارچوب دستور نقش نمای واژگانی (دریافت مقاله) پژوهش های زبانی دوره: 9، شماره: 2
35 ظرفیت در ساخت های اسنادی در زبان فارسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و زبان شناسی دوره: 2، شماره: 4
36 فعل های معین در زبان فارسی و فرضیه فعل معین دو جزئی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 1، شماره: 1
37 کاربرد پرسشی‌ها در بازجویی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناسی و گویش های خراسان دوره: 11، شماره: 1
38 میزان کفایت برچسب های هشدار (مطالعه موردی مواد شوینده و پاک کننده خانگی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناسی و گویش های خراسان دوره: 12، شماره: 1
39 نقد ترجمه ساخت اطلاعی نشان دار در نمایشنامه شهرزاد توفیق الحکیم (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی دوره: 9، شماره: 21
40 نمود فعل در زبان لری و گونه‌های آن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و گویش های غرب ایران دوره: 6، شماره: 22
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی کاربرد وجه و زمان فعل در نوشتار دانش آموزان دختر دوم تا پنجم ابتدایی شهر کرمان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ادبیات کودک و نوجوان
2 تجلی پیوند امام و کتاب آسمانی بر اساس استعاره مفهومی: رویکردی شناختی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته علوم انسانی و اسلامی ایران
3 جستاری در استعاره های حوزه عاطفی «خشم» در قرآن کریم : رویکردی شناختی (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی مطالعات زبان و ادبیات در جهان اسلام
4 کانونی سازی در ساختار زبان عربی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
5 گفتمان دیداری جریان مد بی جنسیت در برندهای پوشاک (دریافت مقاله) همایش بین المللی یافته های نوین در علوم انسانی
6 گفتمان دیداری جریان مد بی جنسیت در برندهای پوشاک ایرانی (دریافت مقاله) همایش بین المللی یافته های نوین در علوم انسانی