معصومه اسمعیلی

 معصومه اسمعیلی دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

معصومه اسمعیلی

Masoumeh Esmaeili

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی آموزش خود متمایزسازی بر افزایش میزان سازگاری نوجوانان خانواده های طلاق (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دوره: 2، شماره: 1
2 اثربخشی الگوی راهنمایی و مشاوره قبل از ازدواج مبتنی بر رویکرد چند بعدی بومی نگر بر کیفیت زندگی زناشویی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دوره: 5، شماره: 1
3 اثربخشی الگوی مشاوره ای سفیر مستخرج از داستان هایمنطق الطیر بر افزایش معناداری زندگی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 7، شماره: 27
4 ارایه الگوی خانواده درمانی سهم گذاری در حل تعارضات خانواده (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 5، شماره: 20
5 ارایه الگوی رشد پس از سانحه در بیماران سرطانی: یک مطالعه گراندد تیوری (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 8، شماره: 29
6 بررسی اثربخشی آموزه های اخلاقی- اجتماعی سوره حجرات بر مهارت های ارتباطی دانش آموزان پسر سال اول دبیرستان منطقه دو شهر تهران در سال تحصیلی 89- 90 (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 8، شماره: 16
7 بررسی ارتباط نظریه ذهن با کارکرد اجرایی در دانش آموزان دارای اختلال یادگیری و عادی (دریافت مقاله) ماهنامه «علوم انسانی اسلامی» دوره: 1، شماره: 12
8 بررسی اصول روابط بین فردی براساس آموزه های اخلاقی- اجتماعی سوره حجرات ومدل یابی محتوایی از این آموزه ها (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 9، شماره: 29
9 بررسی پیامدهای روانی- جسمانی بمباران شیمیایی بر آسیب دیدگان آن در شهر سردشت به روش کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 4، شماره: 14
10 بررسی تاثیر گسترش هستی شناسی اسلامی بر فعال سازی مولفه های هوشبهر هیجانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 1، شماره: 1
11 بررسی کیفی عوامل موثر در سازگاری با شرایط پس از طلاق در زنان مطلقه (مطالعه پدیدارشناسانه) (دریافت مقاله) فصلنامه زن و فرهنگ دوره: 9، شماره: 34
12 بررسی و ارزیابی ماهیت (چیستی) روان شناسی اسلامی در مطالعات منتسب به روان شناسی اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 11، شماره: 41
13 پیش بینی حالات روان شناختی مثبت در سازگاری پس از طلاق زنان مطلقه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 15، شماره: 2
14 پیشبینی میزان عزت نفس، خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان بر اساس شیوه های فرزندپروری والدین با همایندی خودمتمایزسازی آنان (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 6، شماره: 22
15 تاثیر آموزش آگاهی سیال به مادران بر بهبود روابط والد- فرزند (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 8، شماره: 29
16 تاثیر آموزش الگوی تعلیمی بر روابط والد-فرزند و هویت ملی و دینی دانش آموزان دختر شهر بیرجند (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 12، شماره: 41
17 تاثیر آموزش حقوق متقابل والد فرزند از دیدگاه آموزه های اسلامی بر کاهش تعارضات والد فرزند (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 5، شماره: 19
18 تاثیر آموزش ذهن آگاهی به مادران بر خودکارآمدی فرزندان (دریافت مقاله) روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 12، شماره: 48
19 تاثیر آموزش فن خود گویی مبتنی بر واقعیت در حل تعارضات زناشویی: گزارش موردی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 2، شماره: 5
20 تأثیرات ادرا کشده زمینه ساز اعتیاد (خانوادگی، دلبستگی، اعتقادی) در نوجوانان پسر (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 15، شماره: 4
21 تبیین راهبردهای گذر از بحران میانسالی: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 14، شماره: 56
22 تحلیل کیفی بررسی نقش نوسازی جامعه همراه با رسانه های مجازی بر ساختار خانواده (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 8، شماره: 31
23 تدوین الگوی راهبردهای انطباقی مادران در رویارویی با مسائل نوپدید نوجوانان (دریافت مقاله) فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 14، شماره: 50
24 تدوین مدل آموزش زوج درمانی بوم شناختی چندبعدی به مشاوران مراکز مداخله در بحران سازمان بهزیستی مطالعه کیفی با تمرکز بر کاهش میل به طلاق و تعارضات زناشویی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 8، شماره: 30
25 تعادل عاطفی و الگوهای ارتباطی در خانواده: مطالعه ای مقایسه ای بین خانواده های با و بدون فرزند کم توان (دریافت مقاله) مطالعات زن و خانواده دوره: 5، شماره: 2
26 تعیین سهم خودمتمایزسازی، اعتماد، شرم و گناه در پیش بینی سازگاری زناشویی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 12، شماره: 3
27 حیطه های تعارض و استراتژی های حل آن در زوجین رضایتمند (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 6، شماره: 24
28 طراحی الگوی آموزشی حل تعارض خانواده:برمبنای دیدگاه انسان شناسانه آیه الله جوادی آملی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 4، شماره: 13
29 مطالعه اثربخشی درمان مرور زندگی باتاکید براصول هستی شناسی اسلامی برکاهش نشانگان اختلال استرس پس ازسانحه (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 1، شماره: 2
30 مطالعه کیفی نقش زبان در روابط زوجهای متعارض، رویکردی مبتنی بر نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 13، شماره: 44
31 مطالعه کیفی نقش زبان در روابط زوجین رضایتمند: یک پژوهش در گراند تئوری (دریافت مقاله) فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 13، شماره: 46
32 مقایسه عوامل فردی و محیطی در استعاره های موفقیت رتبه های برتر، متوسط و پذیرفته نشدگان آزمون سراسری (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 6، شماره: 17
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر بخشی موریتا درمانی بر هوشبهر هیجانی دانشجویان دختر (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مشاوره
2 اثر پیش تیمار ترکیبی هیدروترمال شیمیایی بر افزایش میزان لیگنین زدایی پسماندهای جنگلی جهت استحصال بیوگاز (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
3 اثربخشی آموزش نظریه ذهن بر بهبود مهارت اجتماعی در کودکان ناشنوا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
4 اثربخشی مداخله مبتنی بر رویکرد تقویت منابع مقابله ای خانواده بر تاب آوری در مراقبین خانوادگی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی
5 ارائه الگوریتم بهبود یافته نهان نگاری تصاویر مبتنی بر SVD به منظورکاهش مشکل تشخیص مثبت کاذب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی الگوریتم های فراابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی
6 امکان سنجی طراحی کریدورهای تفرجی طبیعی برای شهرها (نمونه موردی: محور تفرجی شرقی شهرستان زنجان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
7 THE SPIRITUAL INTELLIGENCE AND ITS RELATIONSHIP WITH EMPLOYEE'S PERCEPTION OF ORGANIZATIONAL JUSTICE (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی
8 بررسی اثر بخشی درمان شناختی مبتنی بر فن خودگویی در کاهش تعارضات زناشویی:گزارش موردی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روانشناسی - روانشناسی خانواده
9 بررسی ارتباط بین تصور از بدن و شادکامی در دانشجویان (دریافت مقاله) همایش بین المللی روانشناسی و فرهنگ زندگی
10 بررسی رابطه بین عزت نفس و مقبولیت اجتماعی در کودکان 6 تا 12 ساله شهر شیراز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
11 بررسی رابطه سبک های فرزند پروری و کمال گرایی مادر با سلامت روان دختران دبیرستانی شهرستان بابل در سال تحصیلی 95-96 (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
12 بررسی میزان تاثیر ویدئوی «تغییرشکل» بین ایرانیان، هندی ها و مالزیایی ها (مطالعه موردی تاثیر سواد رسانه ای بر تصویر زیبایی) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی
13 بررسی نقش آلودگی صوتی بر سلامت روان شهروندان در ایران (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
14 بررسی نقش پیش بینی کنندگی تجارب معنوی و بنیان های اخلاقی بر سرسختی روانشناختی آزادگان جنگ تحمیلی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت ، روانشناسی و علوم تربیتی
15 تاثیر انگیزه پیشرفت یادگیری برانگیزه توفیق طلبی با بررسی نقش میانجی خودباوری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
16 تاثیر تنش خشکی بر رشد و نمو و برخی ویژگیهای بیوشیمایی گیاه ذرت (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی آب،خاک و علوم محیطی
17 تبیین نقش ماهواره درفرهنگ ملی جوانان شهررشت (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
18 تحلیل و مقایسه نشانه شناختی ساختار خانواده در سینمای دهه 70 و 90 ایران: فیلم لیلا و عصر یخبندان (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن مشاوره ایران با عنوان مشاوره و حوزه سلامت
19 تغییرات نقش و ساختار خانواده در جهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی ،روانشناسی ، مشاوره و آموزش در ایران
20 رابطه هوش هیجانی با سبک های دلبستگی در بین دانشجویان (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
21 رابطه ی هوش معنوی و اضطراب مرگ در میان دانشجویان و روحانیون (دریافت مقاله) همایش بین المللی روانشناسی و فرهنگ زندگی
22 سنجش تأثیر آلودگی هوا بر سلامت روان شهروندان (نمونه موردی مجتمع مسکونی قائم زنجان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
23 نقش عزت نفس و مهارتهای مقابله ای در پیش بینی اضطراب امتحان در دانشجویان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
24 نقش واسطه ای سبک های مقابله ای در رابطه بین سبک فرزندپروری ادراک شده و اعتیاد به اینترنت (دریافت مقاله) هشتمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی،آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
25 نگاهی بر ضرورت، موانع، مراتب و فرایند تغییر در منطق الطیر (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات