دکتر حمید آماده

دکتر حمید آماده استادیار- دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر حمید آماده

Dr. Hamid Amadeh

استادیار- دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 «اثر تغییر اقلیم بر رشد تولید ناخالص داخلی در ۲۷ استان ایران» (با استفاده از روش داده های پانل) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی دوره: 3، شماره: 5
2 آثار اقتصادی و زیست محیطی کاهش موانع واردات: تحلیلی در چارچوب تعادل عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 12، شماره: 1
3 اثر آزادسازی قیمت گازطبیعی بر تاب آوری سیستم توزیع گاز طبیعی ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 24، شماره: 95
4 اثر قیمت گازطبیعی بر تاب آوری سیستم گازرسانی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 8، شماره: 32
5 ارائه مسیر بهینه تولید از میادین نفتی با در نظر گرفتن ابعاد اقتصادی، فنی و زیست محیطی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 12، شماره: 48
6 ارایه و آزمون الگویی جدید برای تبیین اندازه دولت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 13، شماره: 49
7 برآورد ارزش تفریحی باغ گیاه شناسی ارم با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 13، شماره: 41
8 برآورد تابع تقاضای نفت گاز در بخش کشاورزی ایران با رویکرد سری زمانی ساختاری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 13، شماره: 51
9 برآورد خسارات ناشی از پدیده ریزگردها بر سلامت افراد در ایران (مطالعه موردی: استان های خوزستان، کرمانشاه و کردستان) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 41، شماره: 3
10 بررسی آثار اقتصادی و اجتماعی محدودیت عرضه فرآورده های نفتی با استفاده از الگوی مختلط ماتریس حسابداری اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 3، شماره: 10
11 بررسی تکانه های قیمت نفت بر رشد اقتصادی با تاکید بر نقش سرمایه گذاری (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 8، شماره: 29
12 بررسی رابطه حجم گازهای گلخانه ای و تولید ناخالص داخلی سرانه در ایران (مطالعه موردی دی اکسید کربن) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 9، شماره: 35
13 بررسی رابطه مصرف انرژی و رشد اقتصادی و اشتغال در بخش‎های مختلف اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 44، شماره: 1
14 بررسی عملکرد اقتصادی تعاونی های فرآوری شیر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 7، شماره: 24
15 بررسی عوامل موثر در کارایی فنی بخش صنعت استان های کشور با رویکرد تحلیل پوششی داد ه ها (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 49، شماره: 1
16 بررسی و مقایسه اثر عدم تقارن تکانه های قیمت نفت بر رشد اقتصادی (کشورهای منتخب صادرکننده و وارد کننده نفت به روش GMM) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 11، شماره: 38
17 به کارگیری رهیافت ترکیبی شاخص میانگین لگاریتمی دیویژیا و شاخص جداسازی (Decoupling) در تجزیه مصرف انرژی بخش کشاورزی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 9، شماره: 33
18 پیش بینی قیمت بنزین فوب خلیج فارس با استفاده از مدل های ARIMA و ARFIMA (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 8، شماره: 29
19 پیش بینی قیمت نفت خام برنت با ترکیب تکنیک های مبتنی بر تئوری خاکستری و اقتصادسنجی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 9، شماره: 36
20 تاثیر بهره وری کل عوامل تولید بر اشتغال در صنایع تولیدی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصادی دوره: 13، شماره: 47
21 تاثیر تحریم های اقتصادی بر سطح اشتغال در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد اقتصادی دوره: 3، شماره: 11
22 تاثیر مالیات های محیط زیستی بر کاهش انتشار آلودگی در کشورهای توسعه یافته با درآمد متوسط (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی دوره: 3، شماره: 4
23 تاثیر نااطمینانی سیاست های اقتصادی بر بازدهی شرکت های پتروشیمی در شرایط متفاوت بازار (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 26، شماره: 88
24 تجزیه مصرف انرژی در بخشهای صنعت و حملونقل (رهیافت تلفیق شاخص LMDI و شاخص Decoupling) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین دوره: 14، شماره: 3
25 تحلیل اثرات محیط زیستی و رفاهی اصلاح یارانه حامل های انرژی (کاربرد الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 4، شماره: 13
26 تحلیل الگوهای اقتصاد تعاون (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 36، شماره: 2
27 تحلیل بهره وری و کارایی زیست محیطی در کشورهای منتخب وارد کننده و صادر کننده منابع انرژی فسیلی: رویکرد تابع مسافت جهت دار (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 1، شماره: 2
28 تحلیل پویای جایگزینی بین سوختی در نیروگاههای فسیلی منتخب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 8، شماره: 31
29 تحلیل تغییرات قیمتی گوشت مرغ با کاربرد الگوی ARDL: مطالعه موردی استان تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 10، شماره: 37
30 تحلیل تقاضای انرژی در بخش کشاورزی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 2، شماره: 8
31 تحلیل رابطه متقابل بین کیفیت محیط زیست، درآمد سرانه و سلامت عمومی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی دوره: 3، شماره: 7
32 تحلیل رابطه هم انباشتگی میان نرخ بیکاری و رشد اقتصادی با رویکرد آزمون کرانه ها: شواهدی از اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 15، شماره: 59
33 تحلیل زنجیره ارزش تولید محصولات پتروشیمی و ارائه الگوی بهینه تولید محصولات پتروشیمی: کاربرد برنامه ریزی چند هدفه فازی در تولید محصولات پتروشیمی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 12، شماره: 45
34 تحلیل سیاستی آثار و تبعات قیمتی محدودیت عرضه فراورده های نفتی با استفاده از الگوی اصلاح شده ماتریس حسابداری اجتماعی عرضه محور (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 21، شماره: 79
35 تحلیل علیت بین سرمایه اجتماعی و انتشار گاز دی اکسیدکربن در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی دوره: 2، شماره: 3
36 تخصیص موثر میزان انتشار CO2 بین اعضای منتخب اوپک: مدل مجموع سود صفر در تحلیل پوششی داده ها (ZSG-DEA) (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 5، شماره: 1
37 تغییرات ساختاری و تاثیر آن بر اشتغال صنعتی در صنایع کارخانه ای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 11، شماره: 28
38 جایگزین سازی بین سوختی در OECD و اثر آن بر نوسان سهم صادرات نفت خام ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصادی دوره: 10، شماره: 33
39 رابطه پسماند جامد شهری و درآمد شهروندان در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای دوره: 9، شماره: 28
40 رتبهبندی استانهای کشور از لحاظ کارایی فنی بخش صنعت با استفاده از روش تحلیل پوششی داد هها (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 16، شماره: 29
41 سنجش آثار و تبعات کاهش تولید بخش کشاورزی بر اقتصاد در چارچوب الگوی اصلاح شده ی ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) عرضه محور (دریافت مقاله) مجله سیاست گذاری اقتصادی دوره: 4، شماره: 7
42 شناسایی مولفه های اثرگذار بر سهم مواد غذایی در مخارج خانوارهای شهری و روستایی در ایران (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 51، شماره: 2
43 عوامل تعیین کننده ی رشد اقتصادی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 52، شماره: 3
44 کاربرد الگوریتم جستجوی گرانشی و مدل واریانس ناهمسانی شرطی خودتوضیحی تعمیم یافته در مدلسازی قیمت نفت تک محموله ایران (رویکرد انتظارات تطبیقی) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 4، شماره: 14
45 کاربردی از فرضیه پناهگاه آلودگی در شناسایی صنایع آلاینده: شواهدی از رابطه تجاری ایران- چین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 19، شماره: 2
46 مدل سازی و پیش بینی وضعیت آلاینده های هوای شهر تهران کاربرد مدل خود رگرسیونی با ویژگی حافظه بلندمدت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 20، شماره: 1
47 مدل‎سازی پیش‎ بینی بحران بانکی ایران با رویکرد مدل های میانگین‎ گیری بیزین (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 9، شماره: 4
48 مزیت مضاعف با اعمال مالیات بر کربن در اقتصاد ایران: مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی دوره: 5، شماره: 3
49 مطالعه تاب آوری سیستم توزیع گاز طبیعی ایران (دریافت مقاله) مجله سیاست گذاری اقتصادی دوره: 11، شماره: 22
50 مطالعه تابآوری اکوسیستم شهر تهران دربرابر آلایندههای هوا (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین دوره: 13، شماره: 3
51 مطالعه تطبیقی چگونگی استفاده از ظرفیت تولیدی در صنایع کارخانه ای ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحلیل­ های اقتصادی توسعه ایران دوره: 2، شماره: 2
52 مقایسه آثار اقتصادی به کارگیری مالیات بر انتشار کربن و مالیات بر قیمت انرژی در اقتصاد ایران: رویکرد تعادل عمومی قابل محاسبه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 8، شماره: 30
53 مقایسه سیاست افزایش کارایی با سیاست افزایش قیمت برق در ایران با استفاده از مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر (دریافت مقاله) مجله سیاست گذاری اقتصادی دوره: 12، شماره: 24
54 مقایسه کارایی فنی و زیست کارایی در نیروگاه های منتخب حرارتی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی دوره: 3، شماره: 3
55 مقایسه کارایی و بهرهوری موجود با وضعیت مطلوب در صنایع کارخانهای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 25، شماره: 85
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آیا محیط زیست ایران پناهگاهی برای آلاینده های چین است؟ تحلیل شواهد تجربی رابطه تجاری ایران-چین (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی جامع محیط زیست
2 ارزش گذاری تفریحی بوستان گفتگو با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط(CVM) با بکارگیری روش های انتخاب دوگانه دو بعدی و دو گانه یک و نیم بعدی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد
3 ارزش گذاری کارکرد تفریحی دریاچه زریبار ازروش دومرحله ای هکمن (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
4 ارزیابی اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کیفیت محیط زیست (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،مدیریت و نوآوری در کسب و کار
5 ارزیابی اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کیفیت محیطزیست (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی توسعه سلامت، ایمنی و محیط زیست در حوزه اماکن تفریحی، ورزشی، مذهبی و فرهنگی شهر با رویکرد حفاظت از شهروند و شهر
6 ارزیابی کارایی فنی مناطق 22 گانه شهرداری تهران درمدیریت پسماندخانگی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
7 امکان سنجی برقراری مالیات های سبز در اقتصاد ایران برای بهبود محیط زیست (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
8 The importance and trends toward flexible loads of residential consumers in Smart Grids (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و پنجمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
9 The importance and trends toward flexible loads of residential consumers in Smart Grids (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس توزیع برق
10 بانکداری الکترونیک؛ بررسی موانع و راهکارهای توسعه ی آن در کشور (مطالعه در بانک رفاه) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک و تجارت جهانی
11 بانکداری الکترونیک؛ بررسی موانع و راهکارهای توسعه‌ی آن در کشور (مطالعه در بانک رفاه) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک
12 برآورد ارزش تفرجی آبشار بیشه استان لرستان با استفاده از ارزش گذاری مشروط (CVM) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در استان لرستان
13 برآورد ارزش تفریحی تالاب سوستان در استان گیلان با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
14 برآورد ارزش حفاظتی پارک جنگلی گیسوم با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست، صنعت و اقتصاد
15 بررسی ایده بانکداری آب به عنوان راه حلی برای مدیریت پایدار منابع آب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در سیستم های مهندسی انرژی، آب و محیط زیست
16 بررسی تاثیر تعرفه های خرده فروشی جهت مدیریت بار خانگی با رویکرد نظریهبازی ها (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
17 بررسی تأثیر شدت انرژی و درآمد سرانه بر انشار آلودگی (انشار گاز دی اکسید کربن)‌در کشورهای عضو اوپک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست، صنعت و اقتصاد
18 بررسی تغییرات کارایی و بهره وری تولید برق در برنامه های توسعه کشور و نگاهی برنقش مسائل زیست محیطی برکارایی تولید برق (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
19 بررسی رابطۀ مصرف انرژی و رشد اقتصادی و اشتغال در بخش کشاورزی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
20 تأثیر تحریم های اقتصادی بر سطح اشتغال در ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم
21 راهکارهای تبدیل دارایی به سرمایه در مناطق حاشیه نشین و فقیر شهر تهران (مطالعه موردی محله هرندی) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و مدیریت شهری
22 کاربرد نظریه بازی ها در تعیین نحوه تعامل مصرف کننده و شبکه در حضور تعرفه هایمتغییر انرژی الکتریکی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
23 مدل سازی و پیش بینی وضعیت آلاینده های هوای شهر تهران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
24 مدلسازی تعامل خرده فروشان و خانوار در بازار خرده فروشی برق: رویکردی از نظریه بازی ها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس سالانه انرژی پاک
25 مدیریت مصرف انرژی در مناطق گرمسیر(1):کاربردی از نظریه بازی ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه انرژی پاک