دکتر حمید رحیمیان

دکتر حمید رحیمیان دانشیار،دانشگاه علامه

دکتر حمید رحیمیان

Dr. Hamid Rahimian

دانشیار،دانشگاه علامه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 An assessment of the current status of the organizational structure and its dimensions in medical universities for transition to the third generation university (دریافت مقاله) فصلنامه آینده آموزش پزشکی دوره: 8، شماره: 4
2 آینده پژوهی و ارائه روندهای توسعه کیفی در دانشگاه های دولتی شهر تهران مبتنی بر رویکرد دانشگاه تراز جهانی (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 15، شماره: 2
3 ارائه الگوی مدیریت استعداد در نظام آموزش عالی ایران: مدلی برآمده از نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 11، شماره: 4
4 ارائه مدل انتخاب کارکنان مستعد در سازمان های دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 10، شماره: 4
5 ارائه مدل توسعه کیفی دانشگاه های دولتی شهر تهران مبتنی بر رویکرد دانشگاه تراز جهانی (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 11، شماره: 4
6 ارزیابی میزان قابلیت های کار افرینی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (دریافت مقاله) مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دوره: 9، شماره: 3
7 اعتباربخشی الگوی تامین مالی نظام آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 19، شماره: 74
8 اعتبارسنجی الگوی انتقال یادگیری برنامه های پرورش هیئت علمی دانشگاههای شهر قم (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی دوره: 8، شماره: 18
9 الزامات توسعه کیفی آموزش های کارشناسان مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 3، شماره: 12
10 الگویی برای بین المللی شدن دانشگاه ها در حوزه علوم انسانی و اجتماعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره: 9، شماره: 17
11 Challenges of Developing Religious Competencies in Medical Education in Iran: A Qualitative Study (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت ،معنویت و اخلاق پزشکی دوره: 6، شماره: 3
12 بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری با عملکرد مدیران میانی شرکت ملی گاز ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 9، شماره: 4
13 بررسی رابطه ویژگیهای شغلی و فرهنگی با بهره وری نیروی انسانی در کارمندان آموزش وپرورش (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 1، شماره: 4
14 بررسی روابط بین فرهنگ یادگیری و انگیزش با آمادگی برای تغییر سازمانی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 8، شماره: 16
15 بررسی و تحلیل وضعیت موجود رهبری تحول گرا در دانشگاه های دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 8، شماره: 2
16 بررسی و تحلیل وضعیت موجود رهبری خدمتگزار در دانشگاه فرهنگیان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 5، شماره: 2
17 تاثیر سبک رهبری اصیل بر چابکی نیروی انسانی در آموزش و پرورش (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 3، شماره: 9
18 تأملی بر یادگیری محیط کار: مطالعه موردی (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 31، شماره: 3
19 تبیین عوامل اصلی شکل دهنده و استقرار رهبری خلاق مدیران: رویکرد داده بنیاد (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 12، شماره: 4
20 تبیین نقش فرهنگ سازمانی در مدیریت تغییر کارکنان بانک شهر (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 3، شماره: 9
21 تحقیق کیفی پیرامون راهبردهای پاسخگویی دانشگاههای دولتی از دیدگاه خبرگان آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 1، شماره: 3
22 تحلیل پوششی داده ها به مثابه ابزار اندازه گیری عملکرد سازمانی، برنامه ریزی و بهینه کاوی در آموزش وپرورش (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 6، شماره: 23
23 تحلیل شکاف و نیازسنجی مهارت های عمومی و تخصصی کارشناسان مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 2، شماره: 8
24 تحلیل فاصله موجود با مطلوب فرایند آموزش در چند شرکت بیمه و ارایه الگوی نامناسب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 27، شماره: 3
25 تدوین الگوی اسلامی ایرانی مهارت آموزی در مدارس متوسطه کشور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 26، شماره: 41
26 تدوین الگوی تامین مالی نظام آموزش عالی ایران مبتنی بر نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 13، شماره: 49
27 تدوین و اعتباریابی ابزار ارزشیابی عملکرد رؤسای دانشگاه‌های افغانستان (مورد مطالعه: دانشگاه‌های دولتی کابل با رویکرد آمیخته) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 8، شماره: 21
28 تدوین و اعتباریابی ابزار ارزشیابی عملکرد روسای دانشگاه های افغانستان (مطالعه موردی دانشگاه های دولتی کابل: رویکرد آمیخته) (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 11، شماره: 41
29 توسعه مدیران شرکت ملی گاز ایران مبتنی بر الگوی شایستگی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 13، شماره: 43
30 رابطه جامعه پذیری دانشگاهی و مشارکت اجتماعی در بین دانشجویان جوان دانشگاه تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 17، شماره: 39
31 رویکردی خلاقانه در طراحی سازمان دانشگاه فرهنگیان (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 9، شماره: 4
32 رویکردی راهبردی به خودگردانی مالی در دانشگاه های دولتی تهران؛ ترکیب تکنیک های SWOT- TOPSIS (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد اقتصادی دوره: 7، شماره: 26
33 رهبری خلاق آموزشی و تاثیر آن بر رشد کودک و نوجوان: یک مطالعه مروری (دریافت مقاله) نشریه پرستاری کودکان دوره: 6، شماره: 4
34 ساخت و بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه مدیریت دانش بر اساس مدل نوناکا (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 9، شماره: 34
35 ساخت، اعتباریابی ابزار سنجش ابعاد شایستگی های منابع انسانی در شرکت های دانش بنیان (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 8، شماره: 29
36 شناسایی ابعاد و مولفه های تصمیم گیری مدیران آموزشی سازمان آموزش وپرورش (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 15، شماره: 53
37 شناسایی چالش های فرهنگ سازمانی و پیشنهاد راهکارهای تغییر آن مورد مطالعه: سازمان های دولتی شهر تهران (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 11، شماره: 4
38 شناسایی عوامل ساختاری-بهداشتی اثرگذار بر تدوین الگوی خودارزیابی مدارس و بررسی وضعیت موجود آنها: رویکرد آمیخته (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 11، شماره: 4
39 شناسایی عوامل مؤثر بر بهبود شایستگی مدیران (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 30، شماره: 3
40 شناسایی و ارزیابی مولفه های اثرگذار بر بازده مطلوب سرمایه گذاری در تجاری سازی پژوهش های دانشگاهی ایران (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 21، شماره: 50
41 ضرورت های مفهومی و الزامات روشی در مطالعات فرهنگ دانشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 11، شماره: 1
42 طراحی الگوی استقرار مدیریت دانش در مدرسه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دانش سازمانی دوره: 4، شماره: 13
43 طراحی الگوی برنامه توسعه فردی مدیران مدارس دوره ابتدایی با رویکرد فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری آموزشی کاربردی دوره: 3، شماره: 3
44 طراحی الگوی پرورش کارآفرینان در دانشگاه های دولتی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی دوره: 3، شماره: 2
45 طراحی الگوی شایستگی های رهبری در دانشگاه های دولتی شهر تهران (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 11، شماره: 2
46 طراحی الگوی شایستگی های رهبری در دانشگاه های دولتی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 11، شماره: 2
47 طراحی الگوی کیفی دانشگاه ناب برای دانشگاه های دولتی (مورد مطالعه: دانشگاه فرهنگیان) (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 11، شماره: 3
48 طراحی الگوی یکپارچه سازی برنامه ریزی جانشین پروری و مسیر پیشرفت شغلی مدیران دانشگاه های دولتی؛ مدلی برآمده از نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 11، شماره: 39
49 طراحی سیستم انتقال یادگیری برنامه های پرورش هیئت علمی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 8، شماره: 24
50 طراحی مدل آموزش مبتنی بر سازمان یادگیرنده (مطالعه موردی:صنایع سیمانی ده هزار تنی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 2، شماره: 7
51 عوامل پیش برنده و بازدارنده بین المللی شدن دانشگاه ها (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 19، شماره: 82
52 کاوشی بر کیفیت عملکرد اعضای هیات علمی ؛ ارائه الگوی مفهومی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 15، شماره: 1
53 کاوشی در اثربخشی مدارس علامه تهران، درچارچوب پژوهش مدارس اثربخش (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 2، شماره: 8
54 مدل پاسخگویی اثربخش دانشگاه های دولتی: مطالعه آمیخته (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 13، شماره: 44
55 مرور نظام یافته رهبری اثربخش در دانشگاه های علوم پزشکی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 15، شماره: 54
56 میزان به کارگیری تئوری نقش های مدیریتی مینتزبرگ در بین مدیران بانک شهر با رویکرد توسعه بهره وری (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 2، شماره: 6
57 نقش رهبری تحولی در آمادگی کارکنان برای تغییر در مدارس ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 2، شماره: 6
58 نقش رهبری خدمتگزار در میزان اثربخشی سازمانی مدارس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 3، شماره: 10
59 واکاوی چالشهای فرا روی تجاری سازی تحقیقات علوم انسانی و ارایه یک نظریه زمینه ای (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 2، شماره: 2
60 واکاوی راه کارهای بهبود کارآفرینی دانشگاهی در حوزه علوم انسانی وارائه یک نظریه زمین های (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 3، شماره: 2
61 وضعیت اشتغال دانش آموختگان رشته مدیریت آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی دوره: 7، شماره: 16
62 هوش سازمانی، عامل رشد سازمان یادگیرنده (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 11، شماره: 36
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی ارتباط بین مهارت های مدیریت زمان با استرس شغلی معلمان مدارس راهنمایی دخترانه شهر سبزوار در سال تحصیلی 1391-1390 (دریافت مقاله) کنفرانس ویژگی های ملی ۵ گانه تحول در شخصیت ایرانیان و پیشرفت ایران
2 بررسی رابطه بین میزان آموزش انتقال یافته و عملکرد فرد در سازمان های خدماتی؛ مطالعه موردی شرکت سایپا یدک (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
3 بررسی رابطه یادگیری سازمانی و آمادگی برای تغییر معلمان مدارس غیردولتی منطقه 2تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
4 بررسی موانع خلاقیت کارکنان شرکت ملّی گاز ایران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی
5 بررسی نقش فرهنگ سازمانی در استقرار مدیریت دانش در کتابخانه های سه قوه (مقننه،مجریه، قضائیه) شهر تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد وحسابداری
6 بهره گیری از کدها و منشوراخلاقی برای مقابله با چالش های اخلاقی فناوری اطلاعات در سازمان ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
7 رویکردی به کارآفرینان دانشگاهی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد ، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه
8 شبکه های اجتماعی مجازی فرصت ها و چالش ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
9 طراحی الگوی مدیریت دانش در دانشگاههای دولتی مطالعه موردی دانشگاه پیام نور (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
10 کاربرد روان شناسی مثبت گرا جهت بهبود رفتار سازمانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
11 مقایسه مدیران دارای تیپ شخصیتی A وB از جهت میزان گرایش آنها به تغییر در شرکت ملی گاز ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کاربرد پژوهش های نوین در علوم انسانی
12 نقش فناوری اطلاعات درسیستم های مدیریت استعداد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی
13 هوش معنوی به مثابه عالی ترین سطح عواطف و احساسات در سازمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی