حمید رحیمیان

 حمید رحیمیان دانشیار،دانشگاه علامه

حمید رحیمیان

Hamid Rahimian

دانشیار،دانشگاه علامه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 An assessment of the current status of the organizational structure and its dimensions in medical universities for transition to the third generation university (دریافت مقاله) فصلنامه آینده آموزش پزشکی دوره: 8، شماره: 4
2 ارزیابی شاخصهای تحمل به خشکی درتشخیص ژنوتیپهای چغندرقند تحت شرایط تنش خشکی اوایل فصل رشد (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 18، شماره: 1
3 الزامات توسعه کیفی آموزش های کارشناسان مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 3، شماره: 12
4 الگویی برای بین المللی شدن دانشگاه ها در حوزه علوم انسانی و اجتماعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره: 9، شماره: 17
5 برآورد دمای پایه و بررسی روند جوانهزنی و سبزشدن ارقام منوژرم چغندرقند در درجات مختلف حرارت (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 20، شماره: 2
6 بررسی اثر رقابت چندگونه ای توق (.L strumarium Xanthium )و تاج خروس ریشه قرمز (retroflexus Amaranthus )بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 40، شماره: 2
7 بررسی رابطه ویژگیهای شغلی و فرهنگی با بهره وری نیروی انسانی در کارمندان آموزش وپرورش (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 1، شماره: 4
8 بررسی و تحلیل وضعیت موجود رهبری تحول گرا در دانشگاه های دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 8، شماره: 2
9 تاثیر سبک رهبری اصیل بر چابکی نیروی انسانی در آموزش و پرورش (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 3، شماره: 9
10 تبیین نقش فرهنگ سازمانی در مدیریت تغییر کارکنان بانک شهر (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 3، شماره: 9
11 تحقیق کیفی پیرامون راهبردهای پاسخگویی دانشگاههای دولتی از دیدگاه خبرگان آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 1، شماره: 3
12 تحلیل پوششی داده ها به مثابه ابزار اندازه گیری عملکرد سازمانی، برنامه ریزی و بهینه کاوی در آموزش وپرورش (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 6، شماره: 23
13 تحلیل شکاف و نیازسنجی مهارت های عمومی و تخصصی کارشناسان مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 2، شماره: 8
14 تحلیل فاصله موجود با مطلوب فرایند آموزش در چند شرکت بیمه و ارایه الگوی نامناسب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 27، شماره: 3
15 تدوین الگوی اسلامی ایرانی مهارت آموزی در مدارس متوسطه کشور (دریافت مقاله) پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 26، شماره: 41
16 توسعه مدیران شرکت ملی گاز ایران مبتنی بر الگوی شایستگی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 13، شماره: 43
17 ردیابی مولکولی مقاومت توده های چچم(Lolium rigidum) استان فارس به علف کش های آریلوکسی فنوکسی پروپیونات به روشdCAPS (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 41، شماره: 4
18 رویکردی خلاقانه در طراحی سازمان دانشگاه فرهنگیان (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 9، شماره: 4
19 رهمکنش دز علف کش ایمازتاپیر و ارقام لوبیا ( Phaseolus vulgaris ) در کنترل علف های هرز (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 32، شماره: 1
20 ساخت و بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه مدیریت دانش بر اساس مدل نوناکا (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 9، شماره: 34
21 ساخت، اعتباریابی ابزار سنجش ابعاد شایستگی های منابع انسانی در شرکت های دانش بنیان (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 8، شماره: 29
22 ضرورت های مفهومی و الزامات روشی در مطالعات فرهنگ دانشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 11، شماره: 1
23 طراحی الگوی شایستگی های رهبری در دانشگاه های دولتی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 11، شماره: 2
24 طراحی الگوی شایستگی های رهبری در دانشگاه های دولتی شهر تهران (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 11، شماره: 2
25 طراحی الگوی یکپارچه سازی برنامه ریزی جانشین پروری و مسیر پیشرفت شغلی مدیران دانشگاه های دولتی؛ مدلی برآمده از نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 11، شماره: 39
26 طراحی سیستم انتقال یادگیری برنامه های پرورش هیئت علمی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 8، شماره: 24
27 طراحی مدل آموزش مبتنی بر سازمان یادگیرنده (مطالعه موردی:صنایع سیمانی ده هزار تنی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 2، شماره: 7
28 کاوشی در اثربخشی مدارس علامه تهران، درچارچوب پژوهش مدارس اثربخش (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 2، شماره: 8
29 مدل پاسخگویی اثربخش دانشگاه های دولتی: مطالعه آمیخته (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 13، شماره: 44
30 میزان به کارگیری تئوری نقش های مدیریتی مینتزبرگ در بین مدیران بانک شهر با رویکرد توسعه بهره وری (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 2، شماره: 6
31 نقش رهبری تحولی در آمادگی کارکنان برای تغییر در مدارس ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 2، شماره: 6
32 نقش رهبری خدمتگزار در میزان اثربخشی سازمانی مدارس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 3، شماره: 10
33 واکاوی چالشهای فرا روی تجاری سازی تحقیقات علوم انسانی و ارایه یک نظریه زمینه ای (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 2، شماره: 2
34 واکاوی راه کارهای بهبود کارآفرینی دانشگاهی در حوزه علوم انسانی وارائه یک نظریه زمین های (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 3، شماره: 2
35 هوش سازمانی، عامل رشد سازمان یادگیرنده (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 11، شماره: 36
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی اثرات رقابتی تاج خروس و سلمه تره بر عملکرد سیب زمینی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
2 بررسی ارتباط بین مهارت های مدیریت زمان با استرس شغلی معلمان مدارس راهنمایی دخترانه شهر سبزوار در سال تحصیلی 1391-1390 (دریافت مقاله) کنفرانس ویژگی های ملی ۵ گانه تحول در شخصیت ایرانیان و پیشرفت ایران
3 بررسی استفاده از گیاهان پوششی در مدیریت کنترل علف های هرز باغات شلیل و مقایسه با روش های کنترل مکانیکی و شیمیایی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
4 بررسی امکان افزایش تحمل به یخ زدگی درگیاهچه چغندرقند تحت شرایط دمای پائین و تنش خشکی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
5 بررسی برخی صفات اکوفیزیولوژیکی ذرت (Zea mays) و لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata) در کشت مخلوط (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
6 بررسی بهترین زمان کاربرد مخلوط علفکش توفور - دی، سولفات روی و اوره در جهت افزایش عملکرد کمی و درصد پروتئین گندم (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
7 بررسی رابطه بین میزان آموزش انتقال یافته و عملکرد فرد در سازمان های خدماتی؛ مطالعه موردی شرکت سایپا یدک (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
8 بررسی رابطه یادگیری سازمانی و آمادگی برای تغییر معلمان مدارس غیردولتی منطقه 2تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
9 بررسی روند جوانه زنی و سبزشدن ارقام منوژرم چغندرقند در دماهای مختلف و تعیین دمای پایه (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
10 بررسی محلول پاشی توام کودهای اوره و سولفات روی و سموم علفکش بر عملکرد کمی و کیفی گندم آبی رقم زرین (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
11 بررسی موانع خلاقیت کارکنان شرکت ملّی گاز ایران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی
12 بررسی نقش فرهنگ سازمانی در استقرار مدیریت دانش در کتابخانه های سه قوه (مقننه،مجریه، قضائیه) شهر تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد وحسابداری
13 بهره گیری از کدها و منشوراخلاقی برای مقابله با چالش های اخلاقی فناوری اطلاعات در سازمان ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
14 پیش بینی کاهش عملکرد لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) بواسطه علف های هرز (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
15 تاثیری کشت گیاهان پوششی زمستانه بر تراکم و زیست توده دو گونه علف هرز پاییزه (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
16 تعیین آستانه خسارت یخ زدگی در مرحله گیاهچه ای ارقام چغندرقند (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
17 رویکردی به کارآفرینان دانشگاهی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد ، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه
18 شبکه های اجتماعی مجازی فرصت ها و چالش ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
19 طراحی الگوی مدیریت دانش در دانشگاههای دولتی مطالعه موردی دانشگاه پیام نور (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
20 عملکردنیتروژن گندم زمستانه Triticum aestivum L.) تحت تاثیررقابت جو وحشی(Hordeum spontaneum Koch (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
21 کاربرد روان شناسی مثبت گرا جهت بهبود رفتار سازمانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
22 مقایسه مدیران دارای تیپ شخصیتی A وB از جهت میزان گرایش آنها به تغییر در شرکت ملی گاز ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کاربرد پژوهش های نوین در علوم انسانی
23 نقش فناوری اطلاعات درسیستم های مدیریت استعداد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی
24 واکنش رشد گندم زمستانه (Triticum aestivum L.) و جو وحشی (Hordeum spontanerum Koch) به نیتروژن با استفاده از روش افزایشی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
25 هوش معنوی به مثابه عالی ترین سطح عواطف و احساسات در سازمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی