دکتر حسین غلامی دون

دکتر حسین غلامی دون استاد، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر حسین غلامی دون

Dr. Hosein Gholami

استاد، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی آموزش و پژوهش جرم شناسی در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 3، شماره: 20
2 اخلاق تجاری به عنوان پارادایم پیشگیری از جرائم بانکی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 14، شماره: 5
3 ارزیابی جرم شناختی به دو نهاد حقوق کیفری، تعلیق مراقبتی و آزادی مشروط (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 3، شماره: 5
4 ارزیابی قرار بازداشت موقت در پرتو اصول برائت و تساوی سلاح ها در نظام حقوقی ایران و آمریکا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 9، شماره: 34
5 اصل حداقل بودن حقوق جزا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 1، شماره: 2
6 القای تمایز استئوژنیک در سلول های بنیادی مزانشیمی با استفاده از بستر قالب گیری شده با استئوبلاست: ارزیابی درون تنی و برون تنی در مدل حیوانی رت (دریافت مقاله) فصلنامه طب دامی ایران دوره: 13، شماره: 3
7 الگوها یا گونه های عدالت کیفری اطفال (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 10، شماره: 6
8 الگوی پاسخدهی به جرایم اطفال و نوجوانان در نظام قضایی ایران؛ مطالعه موردی در استان مازندران (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 84، شماره: 111
9 الگوی کیفری و ارزیابی انتقادی آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 0، شماره: 5
10 بررسی تطبیقی جلوه های کیفرگرایی در نظام های حقوقی و تاثیر آن بر الگوهای های کیفرزدا (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوق بین المللی دوره: 14، شماره: 51
11 پذیرش فرهنگ زندان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 4، شماره: 7
12 پیش بینی خشونت خانگی علیه زنان و راهکارهای اتخاذی بر مبنای آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 7، شماره: 14
13 پیش بینی خشونت خانگی علیه زنان و راهکارهای اتخاذی بر مبنای آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 14، شماره: 14
14 پیشگیری از جرائم بانکی از طریق اعمال ضوابط حاکمیت شرکتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی دوره: 26، شماره: 15
15 پیشگیری از جرم از طریق توسعه اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 6، شماره: 11
16 تحلیل جایگاه دولت رفاه ایران در پارادایم های رفاهی با تاکید بر موازین حقوقی و گزارش لگاتوم ۲۰۲۱ (از نظریه تا عمل) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری دوره: 5، شماره: 14
17 جرم شناسی تلفیقی: روایت چالش ها، به گزینی راهکارها (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 16، شماره: 18
18 چالش های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی اصلاح و درمان بزهکاران (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 15، شماره: 16
19 حقوق شهروندی در فرآیند عدالت کیفری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 13، شماره: 3
20 خوانشی تلفیقی از مفهوم جرم و نقش آن در کاربست تدابیر پیشگیرانه برای جرایم حکومتی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 23، شماره: 89
21 درآمدی بر آسیب شناسی سیاست گذاری جنایی در قبال پیشگیری از تکرار بزهکاری و بزهدیدگی در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 8، شماره: 1
22 درآمدی بر روش نظریه پردازی در جرم شناسی تلفیقی (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 25، شماره: 100
23 زمینه های عدالت ترمیمی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 2، شماره: 4
24 سیاست کیفری سخت گیرانه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 7، شماره: 4
25 شناسایی حق بر توانمندسازی بزه دیده؛ مبانی و جلوه ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 18، شماره: 22
26 عدالت ترمیمی، الگوی جدید تفکر در امور کیفری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 5، شماره: 9
27 عدالت ترمیمی؛ اصول و روش ها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 5، شماره: 4
28 عوامل برون سازمانی موثر بر بروز خشونت پلیس در فرآیند دادرسی و راهکارهایپ یشگیری از آن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 6، شماره: 20
29 عوامل موثر بر صدور مجازات های جایگزین حبس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 7، شماره: 26
30 کارکرد روش های پیش بینی تکرار جرم در اعطای آزادی مشروط (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 7، شماره: 24
31 مختصات تیوریک سیاست جنایی حکومت جمهوری اسلامی ایران (تحلیل مبانی، اصول و مدل بندی در مقام تیوری) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 5، شماره: 18
32 مشارکت جامعه مدنی در پیشگیری از تروریسم (با تاکید بر نقش پلیس جامعه محور) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 23، شماره: 3
33 مک دونالدی کردن عدالت کیفری (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 74، شماره: 70
34 نقش پلیس در پیشگیری از جرائم کودکان و نوجوانان با تاکید بر تعامل و مشارکت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 20، شماره: 3
35 واکاوی چالش های حقوقی شبهات ناظر به رشد نوجوانان در قانون مجازات اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 24، شماره: 93
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی تقنینی و قضایی مجازات های جایگزین حبس (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
2 اصلاح و درمان بزهکاران از منظر حقوق کیفری ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی
3 بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و جهت گیری مذهبی در دانشجویان دختر دانشگاه بیرجند (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مشاوره
4 پیشگیری از خشونت جنسی علیه زنان در شبکه های اجتماعی مجازی (دریافت مقاله) همایش پیشگیری از خشونت چالش ها و راهکارها
5 دیدگاه حقوق بشر درخصوص یوژنیک و برنامه های مرتبط با اصلاح نژاد انسان (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
6 مباحث اخلاقی و حقوقی در خصوص یوژنیک یا علم اصلاح نژاد انسان (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
7 ملاحظات حقوقی و اخلاقی پیرامون پایگاه های اطلاعات دیانای (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی