محمدجواد جاوید

 محمدجواد جاوید دانشیار دانشگاه تهران

محمدجواد جاوید

Mohamad Javad Javid

دانشیار دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ابعاد نظری و آثار عینی حقوق طبیعی در اسناد و آرای حقوق بشری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 45، شماره: 3
2 ارزیابی قابلیت اجرایی اصل 154 قانون اساسی (ج.ا.ا) در حقوق بین الملل معاصر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 46، شماره: 1
3 پژوهشی پیرامون نسبت سنجی حاکمیت قانون در قاموس قانون اساسی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه حقوق اسلامی دوره: 13، شماره: 36
4 تبارشناسی مبانی استدلالی حق و تکلیف وآثار آن در پوزیتیویسم حقوقی (با مطالعه موردی بر مفهوم عدالت حقوقی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 49، شماره: 3
5 تعهد رسانه در قبال شفافیت قضایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 16، شماره: 47
6 تکالیف شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حقوق عمومی دوره: 2، شماره: 4
7 جمهوری اسلامی ایران و پست مدرنیسم (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 2، شماره: 3
8 حق خوشبختی در جبران حقوق طبیعی جانبازان و ایثارگران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 48، شماره: 1
9 حقوق بشر معاصر و جهاد ابتدایی در اسلام معاصر (دریافت مقاله) پژوهشنامه حقوق اسلامی دوره: 11، شماره: 32
10 دولت فرهنگ دینی در برابر فربگی دولت بی دینی؛ جامعه شناسی معناگرایی در فرانسه (دریافت مقاله) دو فصلنامه دین و ارتباطات دوره: 14، شماره: 32
11 فرهنگ سیاسی ایران و درآمدی بر وضع حقوق عمومی؛ مطالعه موردی مسئله تفکیک قوا در ایران باستان (دریافت مقاله) فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 4، شماره: 14
12 فلسفه حقوق طبیعی انسان در اسلام (دریافت مقاله) پژوهشنامه حقوق اسلامی دوره: 8، شماره: 25
13 مبانی حق جنین بر حیات در نظام حقوقی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق بشر و شهروندی دوره: 1، شماره: 2
14 مقایسه کدهای رفتاری اخلاقی شرکت های چندملیتی در حقوق بین الملل و حقوق اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 50، شماره: 1
15 ملاحظات حقوق عمومی در مکتب تومیسم با تاکید بر حاکمیت قانون در دولت دینی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 46، شماره: 3
16 هرمنوتیک، حرکت جوهری و فرایند ترجمه (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 6، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 امنیت قضایی زنان در جمهوری اسلامی ایران با توجه به اسناد بین المللی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی
2 جامعه شناسی جهاد قیام عاشورا (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی
3 دیپلماسی انرژی و جایگاه ایران در منطقه و جهان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
4 ضوابط زیست محیطی در قراردادهای نفتی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
5 فمینیسم اسلامی و مسیله حقوق زنان در اسلام از منظر زنان مسلمان (دریافت مقاله) همایش آموزه‌های اسلامی، انسان معاصر و نظام خانواده
6 مبانی اسلامی حقوق انسانی با تأکید بر رویکرد انسان شناسی حقوقی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی علوم انسانی