دکتر هما زنجانی زاده

دکتر هما زنجانی زاده دانشیار دانشگاه فردوسی

دکتر هما زنجانی زاده

Dr. Homa Zanjani Zadeh

دانشیار دانشگاه فردوسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 الگوهای نام‌گذاری زنان در ادبیات مکتب‌خانه‌ای عصر قاجار: پژوهشی در تاریخ اجتماعی ادبیات عامه در ایران (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی دوره: 10، شماره: 1
2 بررسی «من» و «من اجتماعی» در هویت زنان بخش پهلوانی شاهنامه فردوسی (دریافت مقاله) فصلنامه زن در فرهنگ و هنر دوره: 13، شماره: 4
3 بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر خشونت خانگی علیه زنان در مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 9، شماره: 2
4 بررسی جامعه شناختی روزنامه نگاری زنان در عصر مشروطه (دریافت مقاله) مجله مسائل اجتماعی ایران دوره: 6، شماره: 1
5 بررسی عوامل موثر بر تقسیم کار در خانواده مطالعه موردی: زنان متاهل شاغل در آموزش و پرورش شهر مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 13، شماره: 4
6 بررسی هویت اجتماعی زنان در بخش پهلوانی شاهنامه فردوسی برمبنای دیدگاه جامعه شناختی گافمن (دریافت مقاله) فصلنامه زن در فرهنگ و هنر دوره: 15، شماره: 1
7 تحلیل جامعه‌شناختی هوشمندی زنانه (مکر) در داستان‌های عامیانۀ فارسیِ عصر قاجار بر مبنای کتاب ادبیات مکتب‌خانه‌ای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 18، شماره: 1
8 تحلیل مقابله با شرارت از منظر نظریه آشفتگی (بررسی موردی طرح برخورد پلیس با شرارت خیابانی در خراسان شمالی) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهش های یاددهی و یادگیری دوره: 9، شماره: 37
9 مشارکت سیاسی زنان و عوامل اجتماعی موثر بر آن ،چالش های نوین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 9، شماره: 19
10 مقدمه ای بر جامعه شناسی پیربوردیو (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد دوره: 1، شماره: 2
11 میزان تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد و عوامل اجتماعی موثر بر آن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی ایران دوره: 3، شماره: 3
12 نظریات اجتماعی فمنیستی کلاسیک (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 1، شماره: 1
13 نقد نابرابری های جنسیتی در اشعار زن نگار مندرج در روزنامه نامهبانوان(۱۳۰۰۱۲۹۹) (دریافت مقاله) فصلنامه زن در فرهنگ و هنر دوره: 10، شماره: 3
14 نقش پردازش های دینی در طرح مطالبات اجتماعی زنان عصر مشروطه (دریافت مقاله) تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دوره: 8، شماره: 14
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی نقش و جایگاه مساجد در ارتقاء تعاملات اجتماعی و جذب مخاطب نسل جوان (نمونه ی موردی: مسجد و مدرسه علمیه آیت الله فقیه سبزواری مشهد) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
2 واکاوی فاکتورهای موثر بر طراحی معماری مساجد معاصر با رویکرد رفع نیازهای حال و آینده (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب