علی اشرف جعفری

 علی اشرف جعفری استاد پژوهشی عضو هیئت علمی گروه زیست فناوری مؤ سسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ،رئیس بانک ژن

علی اشرف جعفری

Ali Ashraf Jafari

استاد پژوهشی عضو هیئت علمی گروه زیست فناوری مؤ سسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ،رئیس بانک ژن

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی گونه Elytrigia libanoticus L جهت انتخاب اکسشن برتر در خزانه گیاهان مرتعی ایستگاه تحقیقات مراتع همند آبسرد (دریافت مقاله) مجله مرتعداری دوره: 1، شماره: 4
2 بررسی امکان نگهداری بذر کنار [Ziziphus spina-christi (L.) Desf.] در شرایط فراسرد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 3، شماره: 1
3 بررسی تنوع ژنتیکی عملکرد بذر و تولید علوفه درژنوتیپ های علف گندمی بیابانی به منظور گزینش سازگارترین ژنوتیپ ها به شرایط آبی و دیم اراک (دریافت مقاله) دو فصلنامه کشاورزی دوره: 11، شماره: 1
4 بررسی تنوع صفات مورفولوژی، فنولوژی و عملکرد اسانس در جمعیت های چهارگونه بابونه A. haussknechtii, A.pseudocotula A. Anthemis tinctoria, Altissima در شرایط مزرعه (دریافت مقاله) دوفصلنامه به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره: 2، شماره: 1
5 بررسی صفات ریخت شناختی و عملکرد اسانس در شماری از جمعیت های گونه بابونه کبیر Tanacetum parthenium (L) Schultz-bip. (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 48، شماره: 2
6 بررسی عملکرد، صفات کیفی و شاخص آلودگی به بیماری سفیدک سطحی در جمعیت های بومی اسپرس زراعی در شرایط اقلیمی استان لرستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره: 1، شماره: 2
7 بررسی کمی و کیفی اسانس توده هایی از پونه سا (Nepeta spp.) و تعیین کارآمدی اجزای اسانس در بررسی روابط درون و بین گونه ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 49، شماره: 3
8 تاثیر اسمو پرایمینگ، هورمو پرایمینگ و هیدرو پرایمینگ در افزایش توان جوانه زنی و رشد گیاهچه بذور زوال یافته مینای پرکپه (Tanacetum polycephalum) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 6، شماره: 2
9 چالش های تولید بذر گرامینه های مرتعی جهت احیاء مراتع و دیم زارهای کم بازده ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 3، شماره: 3
10 گزینش همزمان برای افزایش عملکرد گل محمدی در شرایط اقلیمی تهران (Rosa damascena Mill.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 40، شماره: 2
11 مقایسه صفات مورفولوژیک، عملکرد و فنولوژیک سه گونه قدومه برگه دار، آراراتی و بیابانی در شرایط مزرعه ای (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 21، شماره: 4
12 مقایسه عملکرد دانه، کمیت و کیفیت روغن ارقام و توده های مختلف کتان روغنی (Linum usitatissimum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 49، شماره: 4
13 نحوه توانمند سازی وافزایش بنیه بذر در شش گونه از دو جنس کاکوتی(Ziziphora) و آویشن (Thymus) (دریافت مقاله) دوفصلنامه فناوری گیاهان دارویی ایران دوره: 1، شماره: 1
14 نگهداری بذر پده (Populus euphratica Oliv.) در شرایط فراسرد (Cryopreservation) و ارزیابی بذور فراسردی در آزمایشگاه و گلخانه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 46، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Agropyron desertorum تنوع وتمایز ژنتیکی جمعیتهای وحشیبوسیله مارکر پروتئینهای محلول (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
2 اثر کود ورمی کمپوست تحت آبیاری بارانی روی عملکرد و اجزای عملکرد گیاه صابونی Saponaria officinalis L. (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
3 اثرات متقابل محلول پاشی اسید سالیسیلیک آبیاری بر خصوصیات مرفولوژیکی گیاه دارویی مریم گلی (Salvia officinalis) در شرایط مزرعه (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران
4 اثرات متقابل محلول پاشی اسید سالیسیلیک و آبیاری بر برخی خصوصیات فیزیولوژی گیاه دارویی مریم گلی (Salvia officinalis) در شرایط مزرعه (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران
5 اثرات متقابل محلول پاشی اسید سالیسیلیک و آبیاری بر پرولین، بازده و عملکرد اسانس گیاه مریم گلی (Salvia officinalis) در شرایط مزرعه (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران
6 اثرتاریخ کاشت بررشد رویشی و زایشی چهارگونه بابونه prythrum Anthemis ، pseudocou A. ، A.tinctoria و A.triumfetti (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
7 اثرتیمارهای مختلف درشکستن خواب جوانه زنی و رشدگیاهچه مرزه (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
8 اثرتیمارهای مختلف درشکستن خواب جوانه زنی و رشدگیاهچه مرزه Satureja (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
9 اثرسرما برخصوصیات جوانه زنی و بنیه بذرچهارگونه بابونه prythrum Anthemis ، A.pseudocou ،A.tinctoria A.triumfetti (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
10 ارزیابی استقرار برخی توده های چهار گونه پونه سای ایرانی Nepeta spp در غرب تهران (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
11 ارزیابی اکسشن برتر گونهFestuca ovina L.استان اردبیلبه منظور استفاده در غنی سازی و احیاء مراتع نیمه استپی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
12 ارزیابی پایداری عملکرد علوفه در اکسشن های Elymus hipideus با استفاده از روش های ناپارامتری (دریافت مقاله) همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
13 ارزیابی پایداری عملکرد علوفه در اکسشن های با استفاده از روش های ناپارامتری Elymus hipideus (دریافت مقاله) همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
14 ارزیابی پایداری عملکرد علوفه در اکسشنهای Agropyron cristatum با استفاده ازروشهای ناپارامتری (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
15 ارزیابی تحمل به تنش خشکی در ١٢ ژنوتیپ علف پشمکی ایرانی Bromus persicus براساس شاخص های تحمل یا حساسیت به تنش خشکی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
16 ارزیابی تنوع ژنتیکی برای عملکرد و صفات ظاهری در اکسشن های Satureja sahendica (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
17 ارزیابی تنوع عملکرد و اجزای عملکرد در ژنوتیپهای علف گندمی (Agropyron pectiniform) با استفاده از تجزیه کلاستر (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
18 ارزیابی تنوع کاریوتیپی هفت جمعیت دیپلویید چچم یکساله (Lolium multiflorum) با استفاده از آنالیز تصویری (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
19 ارزیابی شاخص های تحمل به خشکی در اکوتیپ های اسپرس (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
20 ارزیابی صفات مورفولوژیکی و فنولوژیکی 7 جمعیت از گونه بابونه Anthemis triumfettii با توجه به درجه حرارت تجمعی رشد روزانه (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
21 ارزیابی عملکرد بذر و اجزاء عملکرد در 36 ژنوتیپ فستوکا بلند در شرایط همدان بر اساس روش های تجزیه آماری چند متغیره (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
22 ارزیابی عملکرد بذرواجزاء عملکرد در19ژنوتیپ ازگونه elymus hispidus براساس تجزیه کلاستر و مولفه های اصلی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
23 ارزیابی عملکرد بذرواجزاء عملکرد درژنوتیپ های Elymus pertenuis با استفاده ازروشهای آماری چندمتغیره (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
24 ارزیابی عملکرد و کیفیت علوفه در 20 نمونه Elymus hispidus Var. Hispidus (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
25 ارزیابی عملکرددانه و اجزاء عملکرد لاینهای خلرLathyrus sativus درکشت های پاییزه و بهاره (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
26 ارزیابی عملکردصفات مرفولوژیک و میزان اسانس درجمعیت های دوگونه مرزه های دارویی S.atropatana و S.rechingeri درشرایط آب وهوایی تهران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
27 ارزیابی عملکردوکیفیت علوفه در ژنوتیپ های Elymus hispidus var. Hispidus براساس تجزیه کلاسترومولفه های اصلی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
28 ارزیابی کیفیت علوفه ارقام شبدرقرمز، شبدرسفیدوفستوکای بلندکشت شده درمراتع استان مازندران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
29 ارزیابی مورفولوژیکی و فنولوژیکی تعدادی ازجمعیت های گونه بابونه Anthemis haussknechtii (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
30 بانک ژن گیاهان دارویی استان بوشهر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
31 بررسی اثرات کشت مخلوط آگروپایرون النگاتوم و یونجه برعملکردعلوفه درشرایط دیم دماوند (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
32 بررسی اثرپارامترهای اقلیمی برروی عملکردگندم با استفاده ازروشهای آماری چندمتغیره (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
33 بررسی اسیدسالیسیلیک و تنش خشکی بر برخی خصوصیات گیاه دارویی مریم گلی (Salvia officinalis) درشرایط مزرعه (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران
34 بررسی امکان استفاده از طیف سنج مادون قرمز نزدیک (NIR) در ارزیابی کیفیت علوفه گیاهان مرتعی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مرتع و مرتع داری ایران
35 بررسی پایداری عملکرد علوفه اکسشنهای گونه Agropyron cristatum با روش پارامتری (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
36 بررسی پایداری عملکرد علوفه در اکسشن های گونه Agropyron elongatum با روشهای پارامتری تک متغیره در دو محیط تنش و بدون تنش (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
37 بررسی تنوع برخی ژنوتیپ های برتر 8 گونه آویشن (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
38 بررسی تنوع ژنتیکی 15 ژنوتیپ Agropyron pectiniformبر اساس نشانگرهای مولکولی RAPD (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
39 بررسی تنوع ژنتیکی 16 ژنوتیپ Agropyron pectiniform بر اساس نشانگرهای مورفولوژیکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
40 بررسی تنوع ژنتیکی برای عملکرد علوفه و صفات مورفولوژیکی در ژنوتیپهای اسپرس زراعی (Onobrychis viciifolia Scop) از طریق تجزیه به عاملها (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
41 بررسی تنوع ژنتیکی تحمل به تنش شوری در جمعی تهای شبدر توت فرنگیT.fragiferum شبدرقرمزT.pratenseو شبدرهیبریدT.hybridumب ر اساس مؤلف ه رشد گیاهچه (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
42 بررسی تنوع ژنتیکی تحمل به تنش شوری در جمعیت های شبدر توت فرنگیT.fragiferum وشبدرقرمزT.pratenseو شبدرهیبریدT.hybridumب ر اساس مؤلف ههای جوان هزنی و رشد گیاهچه (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
43 بررسی تنوع ژنتیکی تحمل به تنش شوری در جمعیت های شبدر توت فرنگیT.fragiferum وشبدرقرمزT.pratenseو شبدرهیبریدT.hybridumبر اساس مؤلفه رشد گیاهچه (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
44 بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های 3 گونه ی Agropyron cristatum,A.desertrum,A.pectinform بوسیله ی مارکرهای پروتئین های محلول (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
45 بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های Agropyron elangatum با استفاده از الکتروفورز پروتئین کل (دریافت مقاله) سومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی
46 بررسی تنوع ژنتیکی جمعیتهای چچم دایمی (Lolium perenne) با استفاده از پروتئینهای محلول به روش SDS-PAGE (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
47 بررسی تنوع ژنتیکی جمعیتهای چچم یکساله (Lolium multiflorum) با استفاده از پروتئینهای محلول به روش SDS-PAGE (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
48 بررسی تنوع ژنتیکی در جمعیت های بومادران Achillea filipendulina بوسیله مارکرهای پروتئین کل گیاهچه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
49 بررسی تنوع ژنتیکی در جمعیت های بومادران Achillea tenuifolia بوسیله مارکرهای پروتئین کل گیاهچه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
50 بررسی تنوع ژنتیکی صفات مورفولوژیکی و جوانه زنی بذر درجمعیت های دو زیرگونه Agropyron.Intermedium ,Agropyron.trichophorum (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
51 بررسی تنوع ژنتیکی صفات مورفولوژیکی، فنولوژیکی و عملکرد اسانس تعدادی از جمعیتهای گونه بابونه کبیر (Tanacetum parthenium) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
52 بررسی تنوع ژنتیکی عملکرد، صفات مورفولوژیکی و خصوصیات جوانه زنی بذر درجمعیت هایی از جنس بروموس (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
53 بررسی تنوع ژنتیکی عملکردوکیفیت علوفه در22 ژنوتیپ علف گندمی بلندagropyron elongatumدردو شرایط ابی و دیم شمال لرستان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
54 بررسی تنوع ژنتیکی گونه ی Agropyron desertrum بوسیله مارکرهای پروتئین های محلول (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
55 بررسی تنوع ژنتیکی میان جمعیتهایی از گونه برموس تومنتلوس Tomentellus Bromus براساس مطالعات الکتروفورز پروتئین کل و بررسی ارتباط آن با عوامل اکولوژیکی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
56 بررسی تنوع ژنتیکی و روابط بین صفات مورفولوژیکی و بازده اسانس در سه گونه مرزه S.Khuzestanica, rechingeri, Satureja و S.mutica در شرایط اقلیمی خرم آباد (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
57 بررسی تنوع ژنتیکی و روابط بین عملکرد، کیفیت و صفات مورفولوژیکی در ٨١ جمعیت یونجه زراعی (Medicago sativa L.) (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
58 بررسی تنوع ژنتیکی یونجه های چند ساله (Medicago sativa L.) در استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
59 بررسی تنوع سیتوژنتیکی شش جمعیت تتراپلویید چچم یکساله (Lolium multiflorum) با استفاده از آنالیز تصویری (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
60 بررسی تنوع عملکردواجزاء عملکرد در20لاین پیشرفته جو درشرایط دیم شمال خراسان با استفاده ازروشهای آماری چندمتغیره (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
61 بررسی تنوع فنوتیپی ٥٠ ژنوتیپ یونجه دائمی (Medicago sativa L.) (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
62 بررسی سطوح مختلف کلرید سدیم بر جوانه زنی ژنوتیپهای علف گندمی بیابانی در شرایط ژرمیناتور (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
63 بررسی صفات فنولوژیکی برخی توده ها و ارقام گیاه دارویی گل گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L) در شرایط آب و هوایی اهواز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
64 بررسی صفات مرفولوژیکی برخی توده ها و ارقام گیاه دارویی گل گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L) در شرایط آب و هوایی اهواز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
65 بررسی صفات مورفولوژیکی و فنولوژیک سه گونه Anthemis wiedemannina، Tripleurospermum sevasnense و Anthemis triumfettii در شرایط مزرعه (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
66 بررسی عملکرد دانه ژنوتیپهای پیشرفته جو در شرایط آبی و دیم خراسان شمالی با استفاده از شاخصهای تحمل به تنش خشکی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
67 بررسی عملکرد دانه و اجزای آن درژنوتیپ های گندم تحت تاثیر تنش خشکی پس ازگل دهی (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی
68 بررسی عملکرد علوفه در ١٢ اکوتیپ بروموس Bromus tomentellus در دو شرایط دیم و آبی استان لرستان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
69 بررسی عملکرد علوفه و تعیین شاخصهای تحمل به خشکی در22 ژنوتیپ agropyrone elongatum دردو شرایط آبی و دیم شمال لرستان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
70 بررسی عملکرد و کیفیت علوفه در ژنوتیپ های علف بره قرمز (Festuca rubra L.) با استفاده از تجزیه خوشه ای و تجزیه به مولفه های اصلی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
71 بررسی عملکردبذروتولید علوفه در44 جمعیت اسپرس زراعی onobrychis sativa درشرایط آب و هوایی استان لرستان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
72 بررسی عملکردوکیفیت علوفه در17ژنوتیپ ازگونه علف گندمی بلند Agropyron elongatum درشرایط دیم دماوند (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
73 بررسی کیفیت علوفه هفت رقم شبدرسفیدTrifolium repense L درمراتع ییلاقی حوزه آبخیز وازاستان مازندران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
74 تاثیر مراحل مختلف فنولوژیکی بر عملکرد و کیفیت علوفه در علف باغ .Dactylis glomerata L (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
75 تاثیرتاریخ های مختلف برداشت برعملکردوکیفیت علوفه درگون علوفه ای Astragalus cyclophyllon L (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
76 تجزیه رگرسیون و علیت برای عملکرد علوفه و اجزای عملکرد در علف بره قرمز (Festuca rubra L.) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
77 تجزیه علیت برای تعیین صفات موثر در کیفیت علوفه ٣٦ ژنوتیپ فستوکای پابلند (Festuca arundinacea) (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
78 تجزیه علیت صفات مرفولوژیک بر روی عملکرد علوفه در هفت جمعیت از شبدر سفید (Trifolium repense L) (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
79 تجزیه علیت صفات موثربرعملکرد علوفه درجمعیت هایی ازگونه Agropyron intermedium درشرایط دیم استان کرمانشاه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
80 تجزیه علیت صفات موثربرعملکرد علوفه درجمعیت هایی ازگونه Agropyron trichophorum درشرایط دیم استان کرمانشاه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
81 تجزیه علیت عملکرد بذر و اجزاء عملکرد در 36 ژنوتیپ علف باغ در شرایط همدان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
82 تجزیه علیت عملکرد دانه و اجزای عملکرد در ژنوتیپ های پیشرفته جو (Hordeum vulgaris L.) در شرایط آبی و دیم (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
83 تجزیه علیت عملکردبذرو اجزاء عملکرد در36ژنوتیپ فستوکابلند(Festuca arundinacea (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
84 تجزیه کلاستر و مولفه های اصلی در15لاین ذرت زودرس براساس عملکرد دانه و اجزاء عملکرد درشرایط لرستان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
85 تجزیه و تحلیل همبستگی، رگرسیون و علیت برای عملکرد دانه و اجزای آن در ژنوتیپ های بروموس Bromus tomentellus (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
86 تجزیه و تحلیل همبستگی، رگرسیون و علیت برای عملکرد دانه و اجزای عملکرد در علف گندم یبیابانی (Agropyron desertorum) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
87 تجزیه واکنش ژنوتیپی عملکرد علوفه Agropyron cristatum با استفاده از مدل AMMI (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
88 تجزیه واکنش ژنوتیپی عملکرد علوفه علف گندمی Elymushispidus با استفاده از مدل AMMI (دریافت مقاله) همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
89 تجزیه واکنش ژنوتیپی عملکرد علوفه گونه Agropyron cristatum با استفاده از تجزیه GGE Biplot (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
90 تجزیه واکنش ژنوتیپی عملکرد علوفه گونه Elymus hispidus با استفاده از تجزیه بای پلات GGE (دریافت مقاله) همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
91 ترکیب و بازده اسانس پونه سای البرزی (Nepeta crassifolia Boiss. & Buhse) طی دو سال زراعی متوالی استقرار در منطقه غرب تهران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
92 تعیین تنوع و فاصله ژنتیکی بین ژنوتیپ های چاودار کوهی (Secale montanum) برای عملکرد و کیفیت علوفه خشک در شرایط آبی استان لرستان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
93 تعیین شاخصهای تحمل به تنش خشکی در اکوتیپ های آگروپایرون کریستاتوم در دو شرایط آبی و دیم (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
94 تعیین مقاومت به خشکی ژنوتیپ های چاودارکوهی (Secale montanum) از نظر عملکرد و کیفیت علوفه خشک در استان لرستان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
95 تنوع ژنتیکی تعدادی از ژنوتیپهای گونهElymus hispidus در شرایط دیم با استفاده از روشهای آماری چندمتغیره (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
96 تنوع ژنتیکی و گزینش اجزا عملکرد با استفاده ازتجزیه علیت درده رقم پنبه (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی
97 تنوع و تمایز ژنتیکی 3 گونه بومادران A.wilhelmsii, Achillea etnuifolia و A.Vermicularis بوسیله مارکرهای پروتئین های محلول (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
98 تنوع و تمایز ژنتیکی4 گونه بومادران A. millefolium, A. nobilis, Achillea filipendulla و A.pachycephala بوسیله مارکرهای پروتئین های محلول (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
99 توسط مارکر (Dactylis glomerata) ت تنوع و تمایز ژنتیکی جمعیتهای وحشی علف باغ پروتئین نهای محلول (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
100 جمع آوری بذر گیاهان دارویی از طبیعت بزای حفظ منابع ژنی گیاهی (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور
101 جوانه زنی و تکثیر گیاه دارویی سالویا به روش کشت بافت (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
102 حفاظت از ذخایر ژنتیکی گیاهی؛ فرصت ها و چالش ها (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
103 شاخصهای ارزیابی شاخصهای تحمل به خشکی درلاینهای خلر درشرایط دیم (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
104 کاربرد مارکرهای (Makers) بیوشیمایی (پروتئینها) براساس تنوع ژنتیکی درون گونه ای 10 جمعیت از Agropyron intermedium L (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
105 کاربرد مارکرهای (Makers) بیوشیمایی (پروتئینها) براساس تنوع ژنتیکی درون گونه ای 12 جمعیت از Agropyron intermedium L (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
106 گروه بندی هیبریدهای ذرت دیررس با استفاده ازروشهای آماری چندمتغیره (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
107 مطالعه تحقیقاتی تولید علوفه در توده های علف بره قرمز Festuca rubra در شرایط دیم و آبی استان لرستان (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
108 مطالعه تنوع کاریوتیپی 24 اکسشن از گونه Agropyron trichophorum با استفاده از آنالیز تصویری (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
109 مطالعه صفات کمی وکیفی در اکوتیپ های گونه برموس تومنتلوس (Bromus tomentellus) به منظور اصلاح مراتع مناطق سردسیر استان لرستان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
110 مطالعه عکس العمل جمعیتهای دو گونه شنبلیله چندساله به سطوح مختلف تنش خشکی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
111 معرفی توده های بذری برتر زنیان از نظر عملکرد دانه و اسانس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی گیاهان داروییی،کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی
112 مقایسه جمعیت های دو گونه آگروپیرون (A. desertorum و A. cristatum) از نظر عملکرد بذر و تولید علوفه (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
113 مقایسه دو روش مختلف اندازه گیری برای تعیین ظرفیت تبادل کاتیونی در خاک های شور بیابانی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی آب،خاک و علوم محیطی
114 مقایسه عملکرد علوفه در 15 ژنوتیپ ازگونه چمنی فسکیوی سرخ Festuca rubra درمنطقه معتدل سردشمال لرستان درشرایط دیم و فاریاب (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی
115 مقایسه عملکرد و اجزای عملکرد دانه ارقام و توده های مختلف کتان روغنی (Linumusitatissimum L) در شرایط آب و هوایی اهواز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
116 مقایسه مراحل فنولوژیکی ، صفات مرفولوژیکی و عملکرد دانه ارقام و توده های مختلف کتان روغنی (Linum usitatissimum L) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
117 مقایسه میانگین صفات و کلاسترها و تجزیه به مولفه های اصلی در 10 ژنوتیپ Agropyrondesertorum در مرحله جوانه زنی و رشد اولیه تحت شرایط گلخانه (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
118 مقایسه نسبت برگ به ساقه ژنوتیپ های چاودارکوهی (Secale montanum) برای عملکرد و کیفیت علوفه خشک در دو شرایط دیم و آبی استان لرستان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران