دکتر علی اشرف جعفری

دکتر علی اشرف جعفری استاد، بخش تحقیقات مرتع، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

دکتر علی اشرف جعفری

Dr. Ali Ashraf Jafari

استاد، بخش تحقیقات مرتع، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Application of Chelate and Nano-Chelate Zinc Micronutrient Onmorpho-physiological Traits and Essential Oil Compounds of Peppermint (Mentha piperita L.) (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی و محصولات فرعی دوره: 10، شماره: 0
2 Assessment of Genetic Diversity among Wild Populations of Achillea bieberstenii Afan. Using Agro-morphological and Germination Traits (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی و محصولات فرعی دوره: 2، شماره: 2
3 آثار شدت های مختلف برداشت بر برخی ویژگی های رویشی و زایشی گونه L. Dactylis glomerata در منطقه سارال کردستان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 24، شماره: 3
4 اثر تنش خشکی بر تولید علوفه و صفات فیزیولوژیکی جمعیت های چهارگونه اسپرس بومی ایران Onobrychis spp. (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 24، شماره: 4
5 اثر تیمارهای خراش دهی سرما و پس رسی در شکستن خواب بذر هشت اکوتیپ از چهار گونه مرزه (Satureja) به روش استاندارد جوانه زنی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 28، شماره: 1
6 اثر منابع مختلف کود بر رشد، عملکرد علوفه و شاخص های سودمندی کشت مخلوط کاسنی-یونجه یکساله (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 53، شماره: 3
7 ارزیابی ۱۶ اکسشن گونه .Festuca ovina L در خزانه گیاهان مرتعی ایستگاه تحقیقات مراتع همند آبسرد (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 20، شماره: 1
8 ارزیابی اکوفیتوشیمیایی تاکسون‬های جنس آویشن (Thymus spp) منطقه حفاظت شده اشترانکوه استان لرستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه فناوری گیاهان دارویی ایران دوره: 4، شماره: 2
9 ارزیابی بعضی از صفات مورفولوژیکی، زایشی و بازده اسانس سه گونه دارویی بابونه (Anthemis pseudocotula Boiss.، A. tinctoria L. و A. triumfettii L. All.) در دو تاریخ کشت (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 30، شماره: 6
10 ارزیابی تنوع صفات زراعی و کیفیت علوفه در جمعیت های مختلف اسپرس زراعی (Onobrychis sativa) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 23، شماره: 3
11 ارزیابی تنوع صفات مورفولوژیکی گونه ها و اکوتیپ های مریم گلی با استفاده از روش های آماری چند متغیره (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 8، شماره: 20
12 ارزیابی تنوع فنوتیپی، ژنتیکی و مقدار نسبی DNA هسته در فستوکای پا بلند (Festuca arundinacea) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 27، شماره: 2
13 ارزیابی تنوع مورفولوژیکی، فنولوژیکی و مولکولی جمعیت های ایرانی گونه بابونه زاگرسی (Anthemis haussknechtii Boiss. & Reut.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 34، شماره: 2
14 ارزیابی خصوصیات کمی و کیفی علوفه اکوتیپ های بومی اسپرس زراعی (Onobrychis viciifolia Scop) در شرایط آبی و دیم کردستان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 21، شماره: 3
15 ارزیابی درصد استقرار جمعیت های گونه گیاهیSalsola arbuscul در مناطق مختلف رویشی استان سمنان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 26، شماره: 3
16 ارزیابی درصد استقرار جمعیت های مهم ترین بوته ای های علوفه ای چندساله در مناطق مختلف رویشی استان کرمان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 25، شماره: 2
17 ارزیابی ذخایر ژنتیکی جمعیت های مختلف جنس قدومه از نظر عملکرد سرشاخه، دانه و برخی از صفات مورفولوژیکی (دریافت مقاله) مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی دوره: 10، شماره: 2
18 ارزیابی رویش و بنیه گیاهچه سه جمعیت گونه آویشن دنایی (Thymus daenensis) تحت تاثیر روش های مختلف پرایمینگ در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 7، شماره: 3
19 ارزیابی صفات رویشی، عملکرد بذر،کمیت و کیفیت روغن برخی توده ها و ارقام گل گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.) در شرایط آب و هوایی اهواز (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 32، شماره: 4
20 ارزیابی صفات سبز شدن سه جمعیت گونه آویشن دنایی برگ نیزه ای (Thymus lancifolius Celak) به روش های مختلف پرایمینگ (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بذر دوره: 12، شماره: 44
21 ارزیابی صفات کمی و کیفی و مقاومت به بیماری سفیدک سطحی در جمعیت های گونه (Onobrychis vicifolia) در شرایط زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 32، شماره: 2
22 ارزیابی صفات مورفولوژیکی، عملکرد سرشاخه و تولید اسانس در جمعیت های پنج گونه Anthemis (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 32، شماره: 3
23 ارزیابی صفات مورفولوژیکی، فنولوژیکی و عملکرد اسانس تعدادی از جمعیت های گونه بابونه Anthemis haussknechtii (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 28، شماره: 106
24 ارزیابی عملکرد و کیفیت علوفه اکسشن های دو گونه مرتعی Elymus hispidus و Agropyron cristatum در شرایط آبی استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 28، شماره: 3
25 ارزیابی عملکرد و کیفیت علوفه هفت رقم شبدر سفید (Trifolium repense L.) در مراتع البرز شمالی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 17، شماره: 4
26 ارزیابی کیفیت علوفه تولیدی ارقام شبدر قرمز Trifolium pratense L.)) کشت شده در مراتع البرز شمالی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 22، شماره: 1
27 ارزیابی کیفیت و خصوصیات فیزیکوشیمیایی روغن کرچک Ricinus communis L.)) در ارقام وحشی ومقایسه آن ها با رقم زراعی (دریافت مقاله) مجله علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 13، شماره: 61
28 ارزیابی گونه Elytrigia libanoticus L جهت انتخاب اکسشن برتر در خزانه گیاهان مرتعی ایستگاه تحقیقات مراتع همند آبسرد (دریافت مقاله) مجله مرتعداری دوره: 1، شماره: 4
29 ارزیابی محصول علوفه و سازگاری هفت جمعیت شبدر قرمز (Trifolium pratense L.) بصورت کشت خالص و مخلوط با فستوکا بلند (Festuca arundinacea Schreb.) در مراتع البرز شمالی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 16، شماره: 1
30 ارزیابی مقاومت به خشکی بر مبنای عملکرد علوفه اکسشن های گونه مرتعی Agropyron trichophorum با استفاده از شاخصهای مقاومت به خشکی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 19، شماره: 4
31 ارزیابی مقاومت به خشکی عمل کرد علوفه ژنوتیپ های گونه Elymus hispidus (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 4، شماره: 2
32 ارزیابی مقاومت به خشکی عملکرد علوفه اکسشنهای گونه Festuca arundinaceaبا استفاده از شاخصهای مقاومت به خشکی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 20، شماره: 1
33 استفاده از روشهای آماری چند متغیره در ارزیابی عملکرد گل و خصوصیات ظاهری ۱۱ ژنوتیپ Rosa damascena Mill (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 20، شماره: 2
34 استفاده از مولفه های فلورسانس کلروفیل در گزینش ارقام متحمل به سرما در برخی از گونه های شبدر (دریافت مقاله) مجله به زراعی نهال و بذر دوره: 29، شماره: 2
35 Comparison of comet assay parameter patterns between self-pollinated and cross-pollinated diploid medicago species, their resulting tetraploids and cultivated cultivars (دریافت مقاله) دوفصلنامه اصلاح مولکولی گیاهان دوره: 10، شماره: 1
36 Cytotoxic and apoptogenic effects of Dracocephalum kotschyi Boiss., extracts against human glioblastoma U87 cells (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی ابن سینا دوره: 10، شماره: 6
37 Eessential Oil Composition of Achillea filipendulina, A. arabica and A. eriophora Cultivated under Temperate Climate in Iran (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی و محصولات فرعی دوره: 5، شماره: 2
38 Effect of Priming on Improvement of Deteriorated Seed of Tanacetum parthenium (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی و محصولات فرعی دوره: 11، شماره: 1
39 Effect of Water Deficit on Grain Yield and Yield Components Ispaghula (Plantago ovata Forssk.) (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی و محصولات فرعی دوره: 10، شماره: 2
40 Effects of Drying Methods on the Essential Oil Content and Composition of Nepeta binaludensis Jamzad (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی و محصولات فرعی دوره: 9، شماره: 2
41 Effects of Intercropping and Fertilizer Types on DM Yield and Medicinal Metabolites of Chicory and Fenugreek (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی و محصولات فرعی دوره: 12، شماره: 1
42 Effects of Seed Priming on Germination Characteristics of Achillea millefolium Seeds under Different Ageing Treatment (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی و محصولات فرعی دوره: 9، شماره: 1
43 Evaluation of Essential Oil Yield, Morphological and Phenological Traits in Some Populations of Two Chamomile Species (Matricaria recutita and M. aurea) (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی و محصولات فرعی دوره: 2، شماره: 2
44 Evaluation of Growth, Essential Oil Content and Composition in Four Thyme Species under Dryland Farming System in Zagheh, Rangeland, Khoramabad, Iran (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی و محصولات فرعی دوره: 10، شماره: 1
45 Genetic Variation of Shoot Yield, Essential oil and Yield Components in Four Thyme Species (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی و محصولات فرعی دوره: 10، شماره: 2
46 Response of Some Agronomical and Physiological Traits of Dracocephalum kotschyi Boiss., under Irrigation and Dryland Farming System in Northern East of Iran (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی و محصولات فرعی دوره: 9، شماره: 1
47 Variation and Relationships of Shoot Yield, Morphological and Phenological Traits in Chamomile Populations (Anthemis triumfettii) (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی و محصولات فرعی دوره: 4، شماره: 1
48 برآورد نیاز درجه- روز رشد برای مراحل فنولوژیکی چهار گونه شبدر در تاریخ های مختلف کاشت (دریافت مقاله) مجله به زراعی نهال و بذر دوره: 29، شماره: 2
49 بررسی اثر کم آبیاری بر عملکرد علوفه و کارائی مصرف آب در چهار رقم یونجه(Medicago sativa) در شرایط آب و هوایی خوزستان - اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 37، شماره: 3
50 بررسی اثر مالچ (Nucleus (MA-۱۹ بر روی رویش بذر و رشد نهال دو گونه تاغ Haloxylon و قره داغNitraria (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 28، شماره: 1
51 بررسی اثر مراحل رشد بر ارزش غذایی دو گونه شورروی در اراضی شور گرمسار (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 24، شماره: 2
52 بررسی اثرات آب شور و آب مغناطیس شده بر جوانه زنی آتریپلکس (Atriplex lentiformis) (دریافت مقاله) مجله مهندسی اکوسیستم بیابان دوره: 4، شماره: 8
53 بررسی اثرات تنش خشکی و سرما بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه در جمعیتهای دو گونه Poa trivialis و Poa pratensis در شرایط ژرمیناتور و گلخانه (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 20، شماره: 4
54 بررسی اثرات تنش کم آبی در جمعیت های دو گونه Agropyron tauri و Agropyron repens با استفاده از شاخص های مقاومت به خشکی و رشد گیاه (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 23، شماره: 2
55 بررسی اثرات کشت مخلوط یونجه با گندمیان بر صفات رویشی، عملکرد علوفه و نسبت برابری زمین در شرایط دیم منطقه سیساب خراسان شمالی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 23، شماره: 4
56 بررسی اثرهای تنش خشکی بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه در جمعیت های مختلف دو گونه Elymus hispidus و Elymus pertenuis (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 18، شماره: 2
57 بررسی اثرهای تنش خشکی بر شاخص های جوانه زنی و رشد گیاهک سه ژنوتیپ گیاه مرتعی Agropyron trichophorum (دریافت مقاله) مجله مهندسی اکوسیستم بیابان دوره: 2، شماره: 2
58 بررسی اثرهای تنش خشکی بر شاخصهای جوانه زنی سه گونه مرتعی از جنسBromus (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 18، شماره: 4
59 بررسی اثرهای سطوح مختلف شوری بر خصوصیات جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه در دو گونه Agropyron desertorum و Agropyron elongatum (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 18، شماره: 1
60 بررسی امکان نگهداری بذر کنار [Ziziphus spina-christi (L.) Desf.] در شرایط فراسرد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 3، شماره: 1
61 بررسی برخی عوامل موثر برکربن آلی خاک درحوزه آبخیز زیلبرچای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 20، شماره: 76
62 بررسی تاثیر استفاده از پلیمر سوپرجاذب و صفحات جاذب الرطوبه پلانت بک بر میزان مصرف آب و رشد نهال تاغ به منظور تولید فضای سبز در مناطق بیابانی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 24، شماره: 1
63 بررسی تاثیر کم آبیاری بر صفات مورفولوژیک و تولید ارقام مختلف یونجه در شرایط آب و هوایی خوزستان - اهواز (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 5، شماره: 17
64 بررسی تاثیر مدیریت نظام های زراعی و بقایای گندم بر شاخص های کارایی نیتروژن و فسفر در زراعت کلزای پاییزه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 34، شماره: 2
65 بررسی تنوع اسانس ۲۱ جمعیت گونه انحصاری ایرانی Nepeta kotschyi Boiss. (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 32، شماره: 2
66 بررسی تنوع درون گونه ای و بین گونه ای گیاه فستوکا با استفاده از الگوی الکتروفورز پروتئین ها (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ژنتیک گیاهی دوره: 8، شماره: 2
67 بررسی تنوع ژنتیکی برای عملکرد و کیفیت علوفه در فامیل های ناتنی چچم دائمی (Lolium perenne) تحت شرایط کشت فاصله دار و متراکم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 4، شماره: 1
68 بررسی تنوع ژنتیکی تحمل به تنش شوری در ارقام یونجه (Medicago sativa L.) بر اساس رشد گیاهچه (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 4، شماره: 10
69 بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های Agropyron cristatum (L.) Garetn. با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 4، شماره: 14
70 بررسی تنوع ژنتیکی عملکرد بذر و تولید علوفه درژنوتیپ های علف گندمی بیابانی به منظور گزینش سازگارترین ژنوتیپ ها به شرایط آبی و دیم اراک (دریافت مقاله) دوفصلنامه کشاورزی دوره: 11، شماره: 1
71 بررسی تنوع صفات مورفولوژی، فنولوژی و عملکرد اسانس در جمعیت های چهارگونه بابونه A. haussknechtii, A.pseudocotula A. Anthemis tinctoria, Altissima در شرایط مزرعه (دریافت مقاله) دوفصلنامه به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره: 2، شماره: 1
72 بررسی تنوع صفات مورفولوژیکی، عملکرد اسانس و درجه حرارت تجمعی رشد روزانه در جمعیت های بابونه کاذب (Tripleurospermum sevasnense (Manden.) Pobed.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 31، شماره: 6
73 بررسی تنوع عملکرد و کیفیت علوفه جمعیت های گونه Var. villosus Elymus hispidus در ایستگاه حسین آباد فارس (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 23، شماره: 4
74 بررسی تنوع مورفولوژیکی عملکرد بذر و اجزای آن در تعدادی ازژنوتیپ های فستوکاFestuca arundinacea با استفاده ازروش های آماری چند متغیره (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 40، شماره: 3
75 بررسی تنوع و روابط بین عملکرد بذر و اجزای عملکرددر جمعیت های Festuca ovina در شرایط دیم و آبی استان زنجان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 20، شماره: 2
76 بررسی جوانه زنی بذرهای ۶ گونه گون چندساله علفی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 20، شماره: 1
77 بررسی خصوصیات فیزیولوژیکی جمعیت های علف باغ (Dactylis glomerata) تحت رژیم های متفاوت رطوبتی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 29، شماره: 3
78 بررسی خصوصیات مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاهچه چهار ژنوتیپ گونه Bromus inermis در شرایط تنش خشکی در دو محیط آزمایشگاه و گلخانه (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 19، شماره: 4
79 بررسی روند تغییرات مراتع در یک دوره ۵ ساله در استان یزد (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 12، شماره: 3
80 بررسی رویشگاه های کرفس کوهی (Kelussia odoratissima Mozaffarian) و امکان کشت و استقرار آن در خارج از عرصه های رویشگاهی (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 8، شماره: 2
81 بررسی صفات ریخت شناختی و عملکرد اسانس در شماری از جمعیت های گونه بابونه کبیر Tanacetum parthenium (L) Schultz-bip. (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 48، شماره: 2
82 بررسی عملکرد بذر در ۱۹ اکوتیپ از سه گونه تخم شربتی (Lallemantia spp.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 37، شماره: 2
83 بررسی عملکرد بذر و تولید علوفه در ۳۱ ژنوتیپ علف گندمی بیابانی(Agropyron desertorum)، با استفاده از شاخص های مقاومت به خشکی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 15، شماره: 1
84 بررسی عملکرد بذر و محصول علوفه در ارقام و ژنوتیپ های Agropyron cristatum در منطقه معتدل سرد شمال لرستان در شرایط دیم و فاریاب (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 16، شماره: 1
85 بررسی عملکرد سرشاخه و صفات مورفولوژیکی در جمعیت‌های نعناع Mentha pulegium (دریافت مقاله) دوفصلنامه فناوری گیاهان دارویی ایران دوره: 3، شماره: 1
86 بررسی عملکرد کمی و کیفی علوفه سه واریته Elymus hispidus (Opiz) Melderis در مراحل مختلف فنولوژی در شرایط دیم (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 22، شماره: 4
87 بررسی عملکرد و صفات مورفولوژیکی جمعیت های مختلف بومادران ایران (گونه های A. bieberestini L. و Ahillea millefolium L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 31، شماره: 4
88 بررسی عملکرد و کیفیت علوفه ۱۸ اکوتیپ از گونهAgropyron cristatumL. به منظور اصلاح مراتع و تولید چراگاه در مناطق نیمه استپی لرستان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 13، شماره: 1
89 بررسی عملکرد و کیفیت علوفه اکوتیپ های مختلف یونجه (Medicago sativa) در شرایط دیم استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 10، شماره: 32
90 بررسی عملکرد و کیفیت علوفه در ۱۴ توده بومی گاودانه (Vicia ervillia) در شرایط آبی و دیم خرم آباد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 27، شماره: 102
91 بررسی عملکرد و کیفیت علوفه در توده های بومی ماشک (Vicia sativa)، در شرایط آبی و دیم منطقه لرستان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 16، شماره: 4
92 بررسی عملکرد، صفات کیفی و شاخص آلودگی به بیماری سفیدک سطحی در جمعیت های بومی اسپرس زراعی در شرایط اقلیمی استان لرستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره: 1، شماره: 2
93 بررسی عملکرد، صفات مورفولوژیکی و کیفیت علوفه در ۱۹ اکوتیپ از گونه مرتعی Agropyron cristatum در شرایط کشت آبی و دیم در منطقه خجیر تهران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 18، شماره: 1
94 بررسی قابلیت چند گونه اکالیپتوس در جذب عناصر سنگین و ذخیره آنها در برگ ها (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 21، شماره: 2
95 بررسی کمی و کیفی اسانس توده هایی از پونه سا (Nepeta spp.) و تعیین کارآمدی اجزای اسانس در بررسی روابط درون و بین گونه ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 49، شماره: 3
96 بررسی کمی و کیفی علوفه در ۳۶ جمعیت از گونه Festuca arundinacea Schreb. بمنظور معرفی ارقام مناسب برای اصلاح مراتع و تولید علوفه در چراگاههای مناطق سردسیری استان اردبیل (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 15، شماره: 4
97 بررسی و مقایسه تاثیر نمک NaCl و Na۲SO۴ در مراحل جوانه زنی و رشد اولیه در Salicornia herbacea و Alhagi persarum (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 19، شماره: 2
98 بررسیخصوصیات فنولوژیکی، ریختی و فیتوشیمی ژنوتیپ های زیره سبز در شرایط آب و هوایی مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 31، شماره: 3
99 ﺑﺮرﺳﻲﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻨﻮﻟﻮژیکی، ریختی و فیتوشیمی ژﻧﻮﺗﻴﭗ‌ﻫﺎی زنیان (Trachyspermum ammi L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 11، شماره: 3
100 تاثیر اسمو پرایمینگ، هورمو پرایمینگ و هیدرو پرایمینگ در افزایش توان جوانه زنی و رشد گیاهچه بذور زوال یافته مینای پرکپه (Tanacetum polycephalum) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 6، شماره: 2
101 تاثیر اسموپرایمینگ در افزایش جوانه زنی و رشد گیاهچه در بذرهای زوال یافته اسپرس Onobrychis viciifolia Scop نگهداری شده در سردخانه های پایه و فعال بانک ژن (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 25، شماره: 3
102 تاثیر پیش تیمارهای مختلف پرایمینگ بر صفات مورفولوژی و فیزیولوژی دو گونه Sanguisorba minor و Elymus hispidus در شرایط کوتاه مدت گلخانه ای (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 30، شماره: 2
103 تاثیر رژیم های کم آبیاری و تیمارهای کودی بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه اسفرزه گوش (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 27، شماره: 102
104 تاثیر سرمادهی بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه پنج اکوتیپ علف باغ ) Dactylis glomerata (در دو شرایط آزمایشگاه و گلخانه (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 17، شماره: 1
105 تاثیر صفحه های آب دوست پلانت بک بر استقرار و رشد نهال های اسکنبیل (.Calligonum comosum L’Herit) در عرصه های بیابانی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 28، شماره: 4
106 تاثیر عوامل اکولوژیکی بر آتش سوزی در جنگل های هیرکانی (بررسی موردی: عرصه های جنگلی شهرستان نکاء) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و توسعه جنگل دوره: 4، شماره: 1
107 تاثیر عوامل رویشگاهی بر عملکرد، صفات مورفولوژیکی و بازده اسانس در پونه سای بینالودی (Nepeta binaludensis Jamzad) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 52، شماره: 4
108 تاثیر نظامهای مختلف زراعی و مدیریت بقایای گندم بر برخی شاخص های رشد، عملکرد و اجزاء عملکرد کلزای پاییزه در شهرستانهای رومشگان و سرابله (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 32، شماره: 3
109 تجزیه علیت عملکرد گل محمدی (Rosa damascena Mill.) در شرایط مختلف کشت (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 27، شماره: 4
110 تعیین حد کفایت عناصر غذایی و تاثیر کودهای آلی و معدنی در بهبود وضعیت تغذیه ای افرای سیاه (Acer negundo) به منظور گسترش فضای سبز (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 22، شماره: 1
111 تعیین زمان احیای بذر گیاهان دارویی جنس های مریم نخودی (Teucrium polium)، مریم گلی (Salvia virgata)، آویشن(Thymus daenensis , T. fedtschenkoi) و نعناع (Mentha pulegium, M. longifolia) با استفاده از مدلینگ متغیرهای مهم حفاظت (دماو رطوبت) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بذر دوره: 3، شماره: 8
112 تعیین مهم‎ترین صفات موثر بر عملکرد دانه در جمعیت‎های انیسون ایران (Pimpinella anisum L.) بر مبنای تجزیه رگرسیون و تجزیه علیت (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 9، شماره: 22
113 چالش های تولید بذر گرامینه های مرتعی جهت احیاء مراتع و دیم زارهای کم بازده ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 3، شماره: 3
114 روش های بهبود جوانهزنی بذرگیاه لگجی (Capparis spinosa) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 26، شماره: 2
115 رویکرد موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور در مورد دیمزارهای کشور برای حفظ منابع پایه (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 7، شماره: 4
116 ظرفیت های تولید علوفه فستوکای پابلند (Festuca arundinacea) در شرایط دیم و آبی استان زنجان (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 4، شماره: 1
117 گزینش همزمان برای افزایش عملکرد گل محمدی در شرایط اقلیمی تهران (Rosa damascena Mill.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 40، شماره: 2
118 گل آفتابی آهک دوست (Helianthemum kahiricum)؛ گونه مناسب احیاء مراتع مناطق مختلف رویشی استان بوشهر (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 3، شماره: 1
119 گون های علفی چندساله منبع تولید علوفه در مراتع ایران (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 6، شماره: 1
120 مدیریت رویشگاه خارشتر در شوره زارهای حاشیه دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 4، شماره: 1
121 مطالعه تنوع موجود در صفات مورفولوژیک ژنوتیپ های گل محمدی (.Rosa damascena Mill ) جمع آوری شده از شش استان مرکزی کشور (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 21، شماره: 2
122 مطالعه کمیت و کیفیت عملکرد اکسشن های مختلف دو گونه مرزه (Satureja spicigera (C. Koch) Boiss., S. sahendica Bornm.) در شرایط دیم منطقه دماوند (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 34، شماره: 2
123 مقایسه پتانسیل تولید اتانول از بیوماس لیگنوسلولزی گونه های هالوفیت در مناطق بیابانی (مطالعه موردی: Atriplex leucoclada و Suaeda vermiculata) (دریافت مقاله) مجله مهندسی اکوسیستم بیابان دوره: 4، شماره: 8
124 مقایسه صفات مورفولوژیک، عملکرد و فنولوژیک سه گونه قدومه برگه دار، آراراتی و بیابانی در شرایط مزرعه ای (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 21، شماره: 4
125 مقایسه عملکرد بذر و علوفه اکوتیپ های چاودار کوهی (Guss Secale montanum) در منطقه معتدل سرد شمال لرستان در شرایط دیم و فاریاب (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 13، شماره: 3
126 مقایسه عملکرد دانه، کمیت و کیفیت روغن ارقام و توده های مختلف کتان روغنی (Linum usitatissimum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 49، شماره: 4
127 مقایسه عملکرد سرشاخه و صفات مورفولوژیکی در جمعیت های دو گونه Mentha pulegium L. و Mentha mozaffariani Jamzad (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 32، شماره: 4
128 مقایسه عملکرد کمی و کیفی نسبت های جایگزینی کشت مخلوط کاسنی با یونجه یک ساله در سطوح مختلف تغذیه (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 24، شماره: 2
129 مقایسه فیتوشیمیایی اسانس در پنج گونه از جنس Stachys spp در شرایط زراعی خرم آباد (دریافت مقاله) مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی دوره: 9، شماره: 3
130 نحوه توانمند سازی وافزایش بنیه بذر در شش گونه از دو جنس کاکوتی(Ziziphora) و آویشن (Thymus) (دریافت مقاله) دوفصلنامه فناوری گیاهان دارویی ایران دوره: 1، شماره: 1
131 نقد کتاب دوجلدی نباتات علوفه ای (نیامداران و گندمیان) (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 5، شماره: 5
132 نگهداری بذر پده (Populus euphratica Oliv.) در شرایط فراسرد (Cryopreservation) و ارزیابی بذور فراسردی در آزمایشگاه و گلخانه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 46، شماره: 2
133 نگهداری بذر شبدر کوهسری (Trifolium radicosum (Boiss. & Hohen.)) در شرایط فراسرد وبررسی جوانه زنی، استقرار و تکثیر آن در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 22، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی اثر تنش خشکی بر خواص فیزیولوژیکی دو جمعیت گونه بابونه Anthemis pseudocotula در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
2 Agropyron desertorum تنوع وتمایز ژنتیکی جمعیتهای وحشیبوسیله مارکر پروتئینهای محلول (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
3 اثر کود ورمی کمپوست تحت آبیاری بارانی روی عملکرد و اجزای عملکرد گیاه صابونی Saponaria officinalis L. (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
4 اثرات تنش شوری و خشکی بر روند جوانه‌زنی بذر گیاه یونجه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
5 اثرات متقابل محلول پاشی اسید سالیسیلیک آبیاری بر خصوصیات مرفولوژیکی گیاه دارویی مریم گلی (Salvia officinalis) در شرایط مزرعه (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران
6 اثرات متقابل محلول پاشی اسید سالیسیلیک و آبیاری بر برخی خصوصیات فیزیولوژی گیاه دارویی مریم گلی (Salvia officinalis) در شرایط مزرعه (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران
7 اثرات متقابل محلول پاشی اسید سالیسیلیک و آبیاری بر پرولین، بازده و عملکرد اسانس گیاه مریم گلی (Salvia officinalis) در شرایط مزرعه (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران
8 اثرتاریخ کاشت بررشد رویشی و زایشی چهارگونه بابونه prythrum Anthemis ، pseudocou A. ، A.tinctoria و A.triumfetti (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
9 اثرتیمارهای مختلف درشکستن خواب جوانه زنی و رشدگیاهچه مرزه (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
10 اثرتیمارهای مختلف درشکستن خواب جوانه زنی و رشدگیاهچه مرزه Satureja (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
11 اثرسرما برخصوصیات جوانه زنی و بنیه بذرچهارگونه بابونه prythrum Anthemis ، A.pseudocou ،A.tinctoria A.triumfetti (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
12 ارزیابی استقرار برخی توده های چهار گونه پونه سای ایرانی Nepeta spp در غرب تهران (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
13 ارزیابی اکسشن برتر گونهFestuca ovina L.استان اردبیلبه منظور استفاده در غنی سازی و احیاء مراتع نیمه استپی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
14 ارزیابی بیوشیمیایی ژنوتیپهای بومادران گونه Achillea vermicularis در تنش خشکی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
15 ارزیابی پایداری عملکرد علوفه در اکسشن های Elymus hipideus با استفاده از روش های ناپارامتری (دریافت مقاله) همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
16 ارزیابی پایداری عملکرد علوفه در اکسشن های با استفاده از روش های ناپارامتری Elymus hipideus (دریافت مقاله) همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
17 ارزیابی پایداری عملکرد علوفه در اکسشنهای Agropyron cristatum با استفاده ازروشهای ناپارامتری (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
18 ارزیابی تحمل به تنش خشکی در ١٢ ژنوتیپ علف پشمکی ایرانی Bromus persicus براساس شاخص های تحمل یا حساسیت به تنش خشکی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
19 ارزیابی تحمل به خشکی لاین ها وارقام لوبیا قرمزدرشرایط آب و هوایی بروجرد (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
20 ارزیابی تنوع ژنتیکی برای عملکرد و صفات ظاهری در اکسشن های Satureja sahendica (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
21 ارزیابی تنوع ژنتیکی شش جمعیت تتراپلویید چچم یکساله (Lolium multiflorum) با استفاده از نشانگرISSR (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
22 ارزیابی تنوع ژنتیکی هفت جمعیت دیپلویید چچم یکساله (Lolium multiflorum) با استفاده از نشانگرISSR (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
23 ارزیابی تنوع عملکرد و اجزای عملکرد در ژنوتیپهای علف گندمی (Agropyron pectiniform) با استفاده از تجزیه کلاستر (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
24 ارزیابی تنوع کاریوتیپی هفت جمعیت دیپلویید چچم یکساله (Lolium multiflorum) با استفاده از آنالیز تصویری (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
25 ارزیابی شاخص های تحمل به خشکی در اکوتیپ های اسپرس (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
26 ارزیابی صفات مورفولوژیکی و فنولوژیکی 7 جمعیت از گونه بابونه Anthemis triumfettii با توجه به درجه حرارت تجمعی رشد روزانه (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
27 ارزیابی عملکرد بذر و اجزاء عملکرد در 36 ژنوتیپ فستوکا بلند در شرایط همدان بر اساس روش های تجزیه آماری چند متغیره (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
28 ارزیابی عملکرد بذرواجزاء عملکرد در19ژنوتیپ ازگونه elymus hispidus براساس تجزیه کلاستر و مولفه های اصلی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
29 ارزیابی عملکرد بذرواجزاء عملکرد درژنوتیپ های Elymus pertenuis با استفاده ازروشهای آماری چندمتغیره (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
30 ارزیابی عملکرد دانه و صفات گیاهی لاینهای خلر (Lathyrus sativus L.) درشرایط دیم به صورت کشت پاییزه (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها
31 ارزیابی عملکرد و کیفیت علوفه در 20 نمونه Elymus hispidus Var. Hispidus (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
32 ارزیابی عملکرددانه و اجزاء عملکرد لاینهای خلرLathyrus sativus درکشت های پاییزه و بهاره (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
33 ارزیابی عملکردصفات مرفولوژیک و میزان اسانس درجمعیت های دوگونه مرزه های دارویی S.atropatana و S.rechingeri درشرایط آب وهوایی تهران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
34 ارزیابی عملکردوکیفیت علوفه در ژنوتیپ های Elymus hispidus var. Hispidus براساس تجزیه کلاسترومولفه های اصلی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
35 ارزیابی کیفیت علوفه ارقام شبدرقرمز، شبدرسفیدوفستوکای بلندکشت شده درمراتع استان مازندران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
36 ارزیابی مورفولوژیکی و فنولوژیکی تعدادی ازجمعیت های گونه بابونه Anthemis haussknechtii (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
37 ارزیابی و احیاء گونه آنغوزه Ferula assa- foetida (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
38 استفاده از گونه‌های مقاوم به خشکی جهت تولید علوفه در شرایط خشکسالی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
39 امکان نگهداری بذر ناگرد یا کاه مکی Cymbopogon olivieri (Boiss. Bor) در شرایط فراسرد(Cryopreservation) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
40 Evaluation and regeneration of Ferula assa-foetida (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
41 Identification of Medicinal Plants Value Chain, Challenges and Opportunities(Case Study of Thyme) (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
42 بانک ژن گیاهان دارویی استان بوشهر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
43 بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بذر بر برخی شاخص های رشد و ارتباط آن ها با عملکرد و اجزای عملکرد در الیگودرز (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
44 بررسی اثرات پتانسیل اسمزی پلی اتلین گلاکیول وتیمار پیش سرما بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه های ژنوتیپ های مختلف گونه Poa Pratensis (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
45 بررسی اثرات پتانسیل اسمزی پلی اتیلن گلایکول (PEG) وتیمار پیش سرما بر خصوصیات جوانه زنی و رشدگیاهچه های جمعیت های مختلف گونه Satureja bachtiarica (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
46 بررسی اثرات پتانسیل اسمزی پلی اتیلن گلایکول و تیمار پیش سرما بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه های ژنوتیپ های مختلف گونه Poa trivialis (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
47 بررسی اثرات تنش خشکی بر خصوصیات فیزیولوژیکی در جمعیت های وحشی بو مادران Achilleabiebertein در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
48 بررسی اثرات تنش خشکی بر شاخص های جوانه زنی سه گونه مرتعی از جنسBromus (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خشکسالی و تغییر اقلیم
49 بررسی اثرات تنش خشکی، تراکم و آرایش کاشت بر عملکرد واجزای عملکرد برنج (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
50 بررسی اثرات کشت مخلوط آگروپایرون النگاتوم و یونجه برعملکردعلوفه درشرایط دیم دماوند (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
51 بررسی اثرپارامترهای اقلیمی برروی عملکردگندم با استفاده ازروشهای آماری چندمتغیره (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
52 بررسی اسیدسالیسیلیک و تنش خشکی بر برخی خصوصیات گیاه دارویی مریم گلی (Salvia officinalis) درشرایط مزرعه (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران
53 بررسی امکان استفاده از طیف سنج مادون قرمز نزدیک (NIR) در ارزیابی کیفیت علوفه گیاهان مرتعی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مرتع و مرتع داری ایران
54 بررسی امکان نگهداری بذر برخی گونه های مهم علوفه ای و داروئی در شرایط فراسرد (Cryopreservation) (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
55 بررسی امکان نگهداری بذر بنه Pistacia atlantica Desf در شرایط فراسرد Cryopreservationو ارزیابی نهال های فراسردی در شرایط دیم (دریافت مقاله) همایش ملی رهیافت­ های علمی در صنعت طلای سبز، پسته
56 بررسی پایداری عملکرد علوفه اکسشنهای گونه Agropyron cristatum با روش پارامتری (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
57 بررسی پایداری عملکرد علوفه در اکسشن های گونه Agropyron elongatum با روشهای پارامتری تک متغیره در دو محیط تنش و بدون تنش (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
58 بررسی پایداری عملکرد علوفه در اکسشن های گونه Agropyron elongatum با مدل AMMI در دو محیط تنش و بدون تنش (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
59 بررسی پراکنش و تنوع زیستی گیاهان دارویی استان مرکزی (منطقه ساوه) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
60 بررسی تاثیرغلات یکساله همراه دراستقرار یونجه به صورت کشت مخلوط (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
61 بررسی تاثیرکشت مخلوط یونجه با گراس های چندساله برعملکردکمی و کیفی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
62 بررسی تنش خشکی برجوانه زنی گونه های آگروپیرون، بروموس، و چاودار (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
63 بررسی تنوع برخی ژنوتیپ های برتر 8 گونه آویشن (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
64 بررسی تنوع ژنتیکی 15 ژنوتیپ Agropyron pectiniformبر اساس نشانگرهای مولکولی RAPD (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
65 بررسی تنوع ژنتیکی 16 ژنوتیپ Agropyron pectiniform بر اساس نشانگرهای مورفولوژیکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
66 بررسی تنوع ژنتیکی SDS-PAGE با استفاده از پروتئینهای محلول به روش Agropyron trichophorum (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
67 بررسی تنوع ژنتیکی برای عملکرد علوفه و صفات مورفولوژیکی در ژنوتیپهای اسپرس زراعی (Onobrychis viciifolia Scop) از طریق تجزیه به عاملها (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
68 بررسی تنوع ژنتیکی تحمل به تنش شوری در جمعی تهای شبدر توت فرنگیT.fragiferum شبدرقرمزT.pratenseو شبدرهیبریدT.hybridumب ر اساس مؤلف ه رشد گیاهچه (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
69 بررسی تنوع ژنتیکی تحمل به تنش شوری در جمعیت های شبدر توت فرنگیT.fragiferum وشبدرقرمزT.pratenseو شبدرهیبریدT.hybridumب ر اساس مؤلف ههای جوان هزنی و رشد گیاهچه (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
70 بررسی تنوع ژنتیکی تحمل به تنش شوری در جمعیت های شبدر توت فرنگیT.fragiferum وشبدرقرمزT.pratenseو شبدرهیبریدT.hybridumبر اساس مؤلفه رشد گیاهچه (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
71 بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های 3 گونه ی Agropyron cristatum,A.desertrum,A.pectinform بوسیله ی مارکرهای پروتئین های محلول (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
72 بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های Agropyron elangatum با استفاده از الکتروفورز پروتئین کل (دریافت مقاله) سومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی
73 بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های چچم دایمی (Lolium perenne) با استفاده از نشانگر ISSR (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
74 بررسی تنوع ژنتیکی جمعیتهای چچم دایمی (Lolium perenne) با استفاده از پروتئینهای محلول به روش SDS-PAGE (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
75 بررسی تنوع ژنتیکی جمعیتهای چچم یکساله (Lolium multiflorum) با استفاده از پروتئینهای محلول به روش SDS-PAGE (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
76 بررسی تنوع ژنتیکی در جمعیت های بومادران Achillea filipendulina بوسیله مارکرهای پروتئین کل گیاهچه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
77 بررسی تنوع ژنتیکی در جمعیت های بومادران Achillea tenuifolia بوسیله مارکرهای پروتئین کل گیاهچه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
78 بررسی تنوع ژنتیکی صفات مورفولوژیکی و جوانه زنی بذر درجمعیت های دو زیرگونه Agropyron.Intermedium ,Agropyron.trichophorum (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
79 بررسی تنوع ژنتیکی صفات مورفولوژیکی، فنولوژیکی و عملکرد اسانس تعدادی از جمعیتهای گونه بابونه کبیر (Tanacetum parthenium) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
80 بررسی تنوع ژنتیکی عملکرد، صفات مورفولوژیکی و خصوصیات جوانه زنی بذر درجمعیت هایی از جنس بروموس (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
81 بررسی تنوع ژنتیکی عملکردوکیفیت علوفه در22 ژنوتیپ علف گندمی بلندagropyron elongatumدردو شرایط ابی و دیم شمال لرستان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
82 بررسی تنوع ژنتیکی گونه ی Agropyron desertrum بوسیله مارکرهای پروتئین های محلول (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
83 بررسی تنوع ژنتیکی میان جمعیتهایی از گونه برموس تومنتلوس Tomentellus Bromus براساس مطالعات الکتروفورز پروتئین کل و بررسی ارتباط آن با عوامل اکولوژیکی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
84 بررسی تنوع ژنتیکی نتاج برتر جمعیت های وحشی گونه Secale montanum بوسیله مارکرهای پروتئین های محلول (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
85 بررسی تنوع ژنتیکی و روابط بین صفات مورفولوژیکی و بازده اسانس در سه گونه مرزه S.Khuzestanica, rechingeri, Satureja و S.mutica در شرایط اقلیمی خرم آباد (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
86 بررسی تنوع ژنتیکی و روابط بین عملکرد، کیفیت و صفات مورفولوژیکی در ٨١ جمعیت یونجه زراعی (Medicago sativa L.) (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
87 بررسی تنوع ژنتیکی و معرفی ارقام پر محصول از لحاظ عملکرد فروش 36 ژنو تیپ علف باغ و در استان همدان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
88 بررسی تنوع ژنتیکی یونجه های چند ساله (Medicago sativa L.) در استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
89 بررسی تنوع سیتوژنتیکی شش جمعیت تتراپلویید چچم یکساله (Lolium multiflorum) با استفاده از آنالیز تصویری (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
90 بررسی تنوع عملکردواجزاء عملکرد در20لاین پیشرفته جو درشرایط دیم شمال خراسان با استفاده ازروشهای آماری چندمتغیره (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
91 بررسی تنوع فنوتیپی ٥٠ ژنوتیپ یونجه دائمی (Medicago sativa L.) (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
92 بررسی سطوح مختلف کلرید سدیم بر جوانه زنی ژنوتیپهای علف گندمی بیابانی در شرایط ژرمیناتور (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
93 بررسی صفات فنولوژیکی برخی توده ها و ارقام گیاه دارویی گل گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L) در شرایط آب و هوایی اهواز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
94 بررسی صفات مرفولوژیکی برخی توده ها و ارقام گیاه دارویی گل گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L) در شرایط آب و هوایی اهواز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
95 بررسی صفات مورفولوژیکی و عملکرد اسانس 4 جمعیت بابونه Anthemis altissima در شرایط مزرعه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
96 بررسی صفات مورفولوژیکی و فنولوژیک سه گونه Anthemis wiedemannina، Tripleurospermum sevasnense و Anthemis triumfettii در شرایط مزرعه (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
97 بررسی صفات مورفولوژیکی، فنولوژیکی و عملکرد اسانس پنج جمعیت بابونهAnthemis و pseudocotula در شرایط مزرعه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
98 بررسی عملکرد دانه ژنوتیپهای پیشرفته جو در شرایط آبی و دیم خراسان شمالی با استفاده از شاخصهای تحمل به تنش خشکی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
99 بررسی عملکرد دانه و اجزای آن درژنوتیپ های گندم تحت تاثیر تنش خشکی پس ازگل دهی (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی
100 بررسی عملکرد علوفه در ١٢ اکوتیپ بروموس Bromus tomentellus در دو شرایط دیم و آبی استان لرستان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
101 بررسی عملکرد علوفه و تعیین شاخصهای تحمل به خشکی در22 ژنوتیپ agropyrone elongatum دردو شرایط آبی و دیم شمال لرستان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
102 بررسی عملکرد و کیفیت علوفه در ژنوتیپ های علف بره قرمز (Festuca rubra L.) با استفاده از تجزیه خوشه ای و تجزیه به مولفه های اصلی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
103 بررسی عملکردبذروتولید علوفه در44 جمعیت اسپرس زراعی onobrychis sativa درشرایط آب و هوایی استان لرستان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
104 بررسی عملکردوکیفیت علوفه در17ژنوتیپ ازگونه علف گندمی بلند Agropyron elongatum درشرایط دیم دماوند (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
105 بررسی کیفیت علوفه هفت رقم شبدرسفیدTrifolium repense L درمراتع ییلاقی حوزه آبخیز وازاستان مازندران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
106 بررسی همبستگی صفات در گل محمدی 10 استان کشور تحت شرایط خشکی (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
107 تاثیر کودهای شیمیایی و دامی بر رشد و خصوصیات مورفولوژیکی گل محمدی (Rosa damascena Mill.) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
108 تاثیر مراحل مختلف فنولوژیکی بر عملکرد و کیفیت علوفه در علف باغ .Dactylis glomerata L (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
109 تاثیرتاریخ های مختلف برداشت برعملکردوکیفیت علوفه درگون علوفه ای Astragalus cyclophyllon L (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
110 تاثیرمراحل برداشت برعملکرد و کیفیت علوفه درجمعیت های اسپرس زراعی (Onobrychis Sativa (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها
111 تجزیه رگرسیون و علیت برای عملکرد علوفه و اجزای عملکرد در علف بره قرمز (Festuca rubra L.) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
112 تجزیه علیت برای تعیین صفات موثر در کیفیت علوفه ٣٦ ژنوتیپ فستوکای پابلند (Festuca arundinacea) (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
113 تجزیه علیت صفات مرفولوژیک بر روی عملکرد علوفه در هفت جمعیت از شبدر سفید (Trifolium repense L) (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
114 تجزیه علیت صفات موثربرعملکرد علوفه درجمعیت هایی ازگونه Agropyron intermedium درشرایط دیم استان کرمانشاه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
115 تجزیه علیت صفات موثربرعملکرد علوفه درجمعیت هایی ازگونه Agropyron trichophorum درشرایط دیم استان کرمانشاه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
116 تجزیه علیت عملکرد بذر و اجزاء عملکرد در 36 ژنوتیپ علف باغ در شرایط همدان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
117 تجزیه علیت عملکرد دانه و اجزای عملکرد در ژنوتیپ های پیشرفته جو (Hordeum vulgaris L.) در شرایط آبی و دیم (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
118 تجزیه علیت عملکردبذرو اجزاء عملکرد در36ژنوتیپ فستوکابلند(Festuca arundinacea (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
119 تجزیه کلاستر و مولفه های اصلی در15لاین ذرت زودرس براساس عملکرد دانه و اجزاء عملکرد درشرایط لرستان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
120 تجزیه و تحلیل همبستگی، رگرسیون و علیت برای عملکرد دانه و اجزای آن در ژنوتیپ های بروموس Bromus tomentellus (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
121 تجزیه و تحلیل همبستگی، رگرسیون و علیت برای عملکرد دانه و اجزای عملکرد در علف گندم یبیابانی (Agropyron desertorum) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
122 تجزیه واکنش ژنوتیپی عملکرد علوفه Agropyron cristatum با استفاده از مدل AMMI (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
123 تجزیه واکنش ژنوتیپی عملکرد علوفه علف گندمی Elymushispidus با استفاده از مدل AMMI (دریافت مقاله) همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
124 تجزیه واکنش ژنوتیپی عملکرد علوفه گونه Agropyron cristatum با استفاده از تجزیه GGE Biplot (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
125 تجزیه واکنش ژنوتیپی عملکرد علوفه گونه Elymus hispidus با استفاده از تجزیه بای پلات GGE (دریافت مقاله) همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
126 ترکیب و بازده اسانس پونه سای البرزی (Nepeta crassifolia Boiss. & Buhse) طی دو سال زراعی متوالی استقرار در منطقه غرب تهران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
127 تعیین تنوع و فاصله ژنتیکی بین ژنوتیپ های چاودار کوهی (Secale montanum) برای عملکرد و کیفیت علوفه خشک در شرایط آبی استان لرستان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
128 تعیین شاخصهای تحمل به تنش خشکی در اکوتیپ های آگروپایرون کریستاتوم در دو شرایط آبی و دیم (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
129 تعیین مقاومت به خشکی ژنوتیپ های چاودارکوهی (Secale montanum) از نظر عملکرد و کیفیت علوفه خشک در استان لرستان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
130 تنوع بین- و درون گونه ای گونه های منتخب پونه سا Nepeta spp از ایران بر اساس ترکیبات فنولی هدف (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
131 تنوع ژنتیکی تعدادی از ژنوتیپهای گونهElymus hispidus در شرایط دیم با استفاده از روشهای آماری چندمتغیره (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
132 تنوع ژنتیکی و گزینش اجزا عملکرد با استفاده ازتجزیه علیت درده رقم پنبه (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی
133 تنوع و تمایز ژنتیکی 3 گونه بومادران A.wilhelmsii, Achillea etnuifolia و A.Vermicularis بوسیله مارکرهای پروتئین های محلول (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
134 تنوع و تمایز ژنتیکی جمعیتهای وحشی ایرانی یونجه Medicago sativa بوسیله مارکر پروتئینهای محلول (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
135 تنوع و تمایز ژنتیکی4 گونه بومادران A. millefolium, A. nobilis, Achillea filipendulla و A.pachycephala بوسیله مارکرهای پروتئین های محلول (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
136 توسط مارکر (Dactylis glomerata) ت تنوع و تمایز ژنتیکی جمعیتهای وحشی علف باغ پروتئین نهای محلول (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
137 جمع آوری بذر گیاهان دارویی از طبیعت بزای حفظ منابع ژنی گیاهی (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور
138 جمع آوری، حفاظت و بهره برداری پایدار از ذخایر ژنتیکی گیاهی منابع طبیعی (دریافت مقاله) کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی
139 جوانه زنی و تکثیر گیاه دارویی سالویا به روش کشت بافت (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
140 چالک های جمع آوری و حفاظت از ذخایر توارثی گیاهان داروئری در مناطق مرکرزی کشور (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
141 حفاظت از ذخایر ژنتیکی گیاهی؛ فرصت ها و چالش ها (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
142 راهکارهای نوین و کم هزینه جهت افزایش مقاومت گیاهان مختلف به تنشهای خشکی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
143 شاخصهای ارزیابی شاخصهای تحمل به خشکی درلاینهای خلر درشرایط دیم (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
144 کاربرد مارکرهای (Makers) بیوشیمایی (پروتئینها) براساس تنوع ژنتیکی درون گونه ای 10 جمعیت از Agropyron intermedium L (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
145 کاربرد مارکرهای (Makers) بیوشیمایی (پروتئینها) براساس تنوع ژنتیکی درون گونه ای 12 جمعیت از Agropyron intermedium L (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
146 گروه بندی هیبریدهای ذرت دیررس با استفاده ازروشهای آماری چندمتغیره (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
147 مطالعه تحقیقاتی تولید علوفه در توده های علف بره قرمز Festuca rubra در شرایط دیم و آبی استان لرستان (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
148 مطالعه تنوع کاریوتیپی 24 اکسشن از گونه Agropyron trichophorum با استفاده از آنالیز تصویری (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
149 مطالعه درصد و عملکرد پروتئین خام درکشت مخلوط یونجه و علف گندمی بلند درشرایط دیم دماوند (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها
150 مطالعه صفات کمی وکیفی در اکوتیپ های گونه برموس تومنتلوس (Bromus tomentellus) به منظور اصلاح مراتع مناطق سردسیر استان لرستان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
151 مطالعه عکس العمل جمعیتهای دو گونه شنبلیله چندساله به سطوح مختلف تنش خشکی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
152 معرفی توده های بذری برتر زنیان از نظر عملکرد دانه و اسانس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی گیاهان داروییی،کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی
153 مقایسه جمعیت های دو گونه آگروپیرون (A. desertorum و A. cristatum) از نظر عملکرد بذر و تولید علوفه (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
154 مقایسه دو روش مختلف اندازه گیری برای تعیین ظرفیت تبادل کاتیونی در خاک های شور بیابانی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی آب،خاک و علوم محیطی
155 مقایسه عملکرد علوفه در 15 ژنوتیپ ازگونه چمنی فسکیوی سرخ Festuca rubra درمنطقه معتدل سردشمال لرستان درشرایط دیم و فاریاب (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی
156 مقایسه عملکرد و اجزای عملکرد دانه ارقام و توده های مختلف کتان روغنی (Linumusitatissimum L) در شرایط آب و هوایی اهواز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
157 مقایسه مراحل فنولوژیکی ، صفات مرفولوژیکی و عملکرد دانه ارقام و توده های مختلف کتان روغنی (Linum usitatissimum L) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
158 مقایسه مورفولوژیکی گونه های یونجه یک ساله و چند ساله پس از القای پلی پلوئیدی درسطوح 2x (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی نوآوری در کشاورزی، علوم دامی و دامپزشکی
159 مقایسه میانگین صفات و کلاسترها و تجزیه به مولفه های اصلی در 10 ژنوتیپ Agropyrondesertorum در مرحله جوانه زنی و رشد اولیه تحت شرایط گلخانه (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
160 مقایسه نسبت برگ به ساقه ژنوتیپ های چاودارکوهی (Secale montanum) برای عملکرد و کیفیت علوفه خشک در دو شرایط دیم و آبی استان لرستان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
161 نگهداری بذر کافوری Camphorosma monspeliaca L. در شرایط فراسرد(Cryopreservation) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی