داریوش حیاتی

 داریوش حیاتی استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه شیراز

داریوش حیاتی

Daryoush Hayati

استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی پیامد های گسترش کانال های آبرسانی از دیدگاه کشاورزان: مورد مطالعه حوزه پایاب سد درودزن فارس (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 24، شماره: 2
2 تبیین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب شایستگی های لازم برای رهبری در بین دانشجویان کشاورزی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی دوره: 15، شماره: 2
3 تجربه موفق مدیریت مشارکتی آبیاری، مطالعه موردی: شرکت سهامی آبیاری و کشاورزی مجن- شاهرود (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 1، شماره: 3
4 تحلیل سازه های مرتبط با نابرابری جنسیتی در بین خانوارهای فقیر کشاورز: مورد مطالعه مناطق روستایی شهرستان سروستان فارس (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی دوره: 13، شماره: 1
5 تحلیل نگرش روستاییان نسبت به تاثیرهای گردشگری روستایی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 1، شماره: 3
6 تعیین‎ کننده‎ های هنجارهای اخلاقی و اسناد مسئولیت در زمینه ی حفاظت آب: مورد مطالعه کشاورزان شهرستان های مهاباد و میاندوآب (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی دوره: 15، شماره: 1
7 جهت دهی توسعه روستایی از طریق راهبرد کارآفرینانه اقتصاد غیرزراعی (دریافت مقاله) مجله کارآفرینی در کشاورزی دوره: 4، شماره: 3
8 سازه های موثر بر پایگاه طبقاتی زنان روستایی خانوارهای کشاورز: (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 11، شماره: 3
9 سازه های موثر بر تعدد فعالیت های غیرزراعی بین خانوارهای روستایی شهرستان کوار در استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 5، شماره: 1
10 سازه های موثر بر تمایل به بیمه محصول انار: مطالعه موردی انارکاران شهرستان نطنز (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 1، شماره: 1
11 سازه های موثر بر دانش فنی مدیریت تلفیقی آفات پسته کاران استان کرمان (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی دوره: 14، شماره: 1
12 سازه های موثر بر قصد بکارگیری بیوگاز در مناطق روستایی: شواهدی از دامداران سنتی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی دوره: 14، شماره: 2
13 واکاوی رشد اخلاقی کشاورزان در بهره برداری از منابع آب کشاورزی (مورد مطالعه ی شهرستان خرم آباد) (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی دوره: 14، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی اجرای پروژه الگویی GIS اراضی کشاورزی شهرستان روانسر استان کرمانشاه (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
2 آمایش سرزمین رویکردی در جهت توسعه پایدار روستایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
3 آموزش کشاورزی در مدارس ابتدائی، راهکاری برای توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
4 ارزیابی بوم گردی روستایی در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
5 ارزیابی خانه های بهداشت روستاییان از منظر توسعه و عمران روستایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
6 ارزیابی شرکت های دانش بنیان کشاورزی مستقر در پارک علم و فناوری استان فارس با استفاده از تکنیکSWOT (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
7 اقتصاد روستایی غیر زراعی رهیافتی نو برای ترویج و آموزش کشاورزی (دریافت مقاله) همایش ملی سهم کشاورزی و منابع طبیعی در توسعه جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴
8 الگوی گزیدار توسعه روستایی بر مبنای حکمرانی محلی و رویکرد ترکیبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
9 اولویت مقاوم سازی مساکن در طرح های توسعه و عمران روستایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
10 اهمیت پسماندهای کشاورزی در توسعه پایدار (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
11 اهمیت تاثیر گذاری برنامه یادگیری افقی و مدیریت دانش در رابطه با نوآوری محلی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
12 بازنگری شاخص های تفکیکی مناطق روستایی از شهری به منظور دستیابی به شاخص های پایدار در ایران (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه روستایی
13 بررسی ارتباطات بین فرهنگی در آموزشزبان: چالشها وراهکارها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404
14 بررسی انگیزه روستاییان به منظور ماندگاری در روستا (مطالعه موردی :روستای قطرویه شهرستان نی ریز) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
15 بررسی ضرورت های بکارگیری انرژی های نو در مناطق روستایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
16 بررسی کارکردهای شرکت تعاونی فرش دستباف در توانمند سازی زنان قالیباف (مطالعه موردی شهرستان فیروزآباد فارس (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
17 بررسی نقش متغیرهای هنجاری و ویژگیهای فردی بربروز رفتار اکولوژیک مورد مطالعه کشاورزان شهرستان شیراز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
18 بررسی همبستگی های فنوتیپی صفات هیبریدهای ذرت و روند تغییر آنها درمحیطهای تنش و بدون تنش خشکی در مرحله گلدهی و پرشدن دانه (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور
19 برنامه ریزی و مدیریت مشارکتی تالاب ها مورد مطالعه تالاب حله بوشهر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
20 بهبود وضعیت معیشت روستاییان و مبارزه با فقر با تأکید بر ترویج غیر کشاورزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
21 پتانسیلها و زمینههای تولید سوخت سبز در بخش کشاورزی ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
22 پیامدهای عدم توجه به خدمات رسانی بهزیستی روستایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
23 تبیین نقش تضاد در آسی بشناسی فرایند مشارکت و مدیریت تضاد از طریق مداخل هگری نظام ترویج کشاورزی (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
24 تحلیل موانع و محدودیت های اشتغال با نگاهی به وضعیت دانش آموختگان کشاورزی (دریافت مقاله) همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی
25 تحلیل نقش دانش نوین و علم بومی در طراحی و مدیریت فضای سبز (مطالعه موردی، شهرستان نی ریز) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
26 تحلیل نگرش کارکنان جهادکشاورزی شهرستان اردکان درزمینه بکارگیری سموم شیمایی به منظور مبارزه با آفات نباتی (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
27 تحلیل وضعیت خانه های بهداشت و بیمه سلامت روستاییان از منظر توسعه وعمران روستایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
28 ترویج خودآموزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
29 ترویج و آموزش کشاورزی راهی به سوی گسترش مشاغل غیرزراعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
30 تنگناهای استفاده از انرژی باد در توسعه و عمران روستایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
31 توانمند سازی ، تنها گزینه زدودن فقر از چهره جوامع روستایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
32 توسعه پایدار با رویکرد ترویج مشارکتی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن های علمی دانشجویی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی
33 توسعه توریسم روستایی رویکردی نوین درجهت توسعه پایدار روستایی (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
34 تهدیدات پایداری حرفهای کشاورزان به لحاظ ارگونومی و کارکردهای نظام ترویج در کاهش آن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
35 تهدیدهای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در روستاها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
36 جنگل داری اجتماعی: رهیافت پایدار توسعه مناب عطبیعی در ناحیه رویشی زاگرس (دریافت مقاله) همایش ملی سهم کشاورزی و منابع طبیعی در توسعه جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴
37 رسالت ترویج و آموزش کشاورزی در توسعه صنایع کوچک تبدیلی و تکمیلی روستایی (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور
38 رسالت نظام ترویج کشاورزی در معرفی و توسعه فناوری نانو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
39 رویکرد نوین ترویج در راستای بازاریابی محصولات کشاورزی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
40 رویکردهای نوین در مدیریت کویر و احیاء اراضی بیابانی ترویج بیابان زدایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
41 رهیافت مدرسه در مزرعه با نگرشی به تجربه استان فارس (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
42 ساماندهی سکونتگاه های روستایی گزینه ای پویا در راستای کاهش مهاجرت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
43 سرمایه اجتماعی حلقه مفقوده توسعه روستایی درایران (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
44 ضرورت بازنگری جایگاه قنات در پروژه های عمران روستایی ایران (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی توسعه پایدار روستایی
45 ضرورت عملیاتی شدن طرح های هادی در مناطق روستایی با نگرشی به تجربه استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی توسعه پایدار روستایی
46 گزیدار سرمایه گذاری در توسعه گردشگری روستایی با نظری به جاذبه های گردشگری روستای هنجن شهرستان نطنز (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی توسعه پایدار روستایی
47 لزوم لحاظ ملاحظات اقلیمی در برنامه های ملی ترویج و توسعه کشاورزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
48 مدیریت تضاد، راهبردی برای توسعه پایدار روستایی در افق (دریافت مقاله) همایش ملی سهم کشاورزی و منابع طبیعی در توسعه جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴
49 مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی راهبرد پایدار توسعه سواحل (دریافت مقاله) همایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار
50 مطالعه پیامدهای اجتماعی و زیست محیطی تحلیل منابع آب زیر زمینی:مطالعه موردی در استان فارس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
51 معرفی مقایسه و قابلیت کاربری الگوهای ترویج قراردادی درشرایط ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
52 نابرابری جنسیتی پیامد پروژه های توسعه روستایی سوگیرانه: اثرات و راه کارها (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
53 نقدی بر روند اجرای طرح هادی روستایی با نگرشی به تجربه سپیدان فارس (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
54 نقش ترویج در کاهش ضایعات محصولات کشاورزی (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
55 نقش توسعه روستایی در توانمند سازی و اشتغال جوانان روستایی (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
56 نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه روستایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
57 نقش کتابخانه ها در توسعه و عمران روستایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
58 نقش گردشگری خانه های دوم در توسعه پایدار گردشگری روستایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
59 واسنجی سازگاری مولفه های مدیریت تلفیقی آفات با محور های کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
60 یکپارچه سازی اراضی چالش پیش روی پروژههای عمران روستایی و کشاورزی (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی