پروفسور علیرضا جلیلی فر

پروفسور علیرضا جلیلی فر دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز-ایران

پروفسور علیرضا جلیلی فر

Prof. Alireza Jalilifar

دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز-ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (Dis)agreements in Iranians’ Internet Relay Chats (دریافت مقاله) مطالعات زبان کاربردی ایران دوره: 3، شماره: 2
2 A Comparative Study of Nominalization in an English Applied Linguistics Textbook and its Persian Translation (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل آموزش زبان انگلیسی دوره: 3، شماره: 2
3 A Comparative Study of Thematicity in the Argumentative Writing of University EFL Students and the Introduction Section of Research Articles (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 36، شماره: 1
4 A contrastive discourse analysis of English newspaper headlines: Facing syntactic challenges in translation (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش زبان انگلیسی دوره: 4، شماره: 1
5 A Cross-cultural Analysis of English and Arabic Blurbs: An Investigation into Generic Structure and Appraisal Markers (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش زبان انگلیسی دوره: 10، شماره: 2
6 A cross-disciplinary and cross-cultural study of directives in discussions and conclusions of research articles (دریافت مقاله) مجله ایرانی تحقیق در آموزش زبان دوره: 2، شماره: 1
7 A Multimodal Approach toward Teaching for Transfer: A Case of Team-Teaching in ESAP Writing Courses (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 35، شماره: 4
8 An Analysis of Iranian EFL Learners’ Dis-preferred Responses in Interactional Discourse (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 32، شماره: 1
9 Citation and the Construction of Subdisciplinary Knowledge (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 29، شماره: 1
10 Classification of EFL Students: EFL Teachers’ Criteria and a Case Study (دریافت مقاله) تحقیقات کاربردی در زبان انگلیسی دوره: 7، شماره: 2
11 Classroom Vocabulary Learning: Investigating the Role of Task Types on Iranian High Schools Learners of English as a Foreign Language (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش زبان انگلیسی دوره: 3، شماره: 1
12 Collaborative versus individual learning of English letter writing via short texting (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش زبان انگلیسی دوره: 7، شماره: 2
13 Construction of Evaluative Meanings by Kurdish-Speaking Learners of English: A Comparison of High- and Low-Graded Argumentative Essays (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل آموزش زبان انگلیسی دوره: 2، شماره: 2
14 Cross-Cultural Investigation into Generic Structure of Dissertation Acknowledgements in English and Persian: Reflections on Politeness Strategies (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 33، شماره: 1
15 Cross-Cultural Study of Compliment Responses: A Pragmatic Analysis of a Persian and English Speech Act (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 12، شماره: 5
16 Exploring Nominalization in Physics and Applied Linguistics Textbooks with Different Levels of Difficulty: Implications for English for Specific (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش زبان انگلیسی دوره: 11، شماره: 2
17 Exploring Patterns of Evaluation in the Rhetorical Construction of Economics Blurbs: A Lexico-grammatical Analysis (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 11، شماره: 5
18 Exploring the Patterns of Evaluative Language in Applied Linguistics Blurbs: A Rhetorical Structure Analysis (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش زبان انگلیسی دوره: 13، شماره: 1
19 Exploring the Role of Mobile Games in a Blended Module of L۲ Vocabulary Learning (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش زبان انگلیسی دوره: 9، شماره: 1
20 From Academic to Journalistic Texts: A Qualitative Analysis of the Evaluative Language of Science (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 37، شماره: 1
21 Genre Analysis and Genre-mixing Across Various Realizations of Academic Book Introductions in Applied Linguistics (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 35، شماره: 1
22 Hedging as a Pragmatic Strategy: Variations across Disciplines and Cultures (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش زبان انگلیسی دوره: 1، شماره: 4
23 Investigating Action Nominalization in the Introduction Sections of Research Articles: A Cross-disciplinary Study of Hard and Soft Sciences (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش زبان انگلیسی دوره: 12، شماره: 2
24 Mediation and EFL Learners’ Willingness to Communicate: A Micro Sociocultural Study (دریافت مقاله) تحقیقات کاربردی در زبان انگلیسی دوره: 9، شماره: 4
25 Mobile, L۲ vocabulary learning, and fighting illiteracy: A case study of Iranian semi-illiterates beyond transition level (دریافت مقاله) تحقیقات کاربردی در زبان انگلیسی دوره: 2، شماره: 2
26 Nominalization in Academic Writing: A Cross-disciplinary Investigation of Physics and Applied Linguistics Empirical Research Articles (دریافت مقاله) مطالعات زبان کاربردی ایران دوره: 10، شماره: 2
27 Oral Requests in Advanced Level English Coursebooks and English Movies: An Evaluative Study (دریافت مقاله) مطالعات زبان کاربردی ایران دوره: 7، شماره: 2
28 Power and Politics of Language Use: A Survey of Hedging Devices in Political Interviews (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 30، شماره: 3
29 Pure and Embedded Film Genres on the Movie Comprehension of Iranian EFL Learners (دریافت مقاله) مطالعات زبان کاربردی ایران دوره: 2، شماره: 2
30 Research Article Introductions: Sub-disciplinary Variations in Applied Linguistics (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 29، شماره: 2
31 The Disourse of War in the Middle East: Analysis of Syria's Civil Crises in English Editorials Published in Iran, Turkey and Saudi Arabia (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 32، شماره: 3
32 The Impact of Podcasts on English Vocabulary Development in a Blended Educational Model (دریافت مقاله) تحقیقات کاربردی در زبان انگلیسی دوره: 5، شماره: 2
33 Thematicity in Applied Linguistics Textbooks: A Comparative Study of Foreword, Introduction and Preface (دریافت مقاله) مجله ایرانی تحقیق در آموزش زبان دوره: 5، شماره: 2
34 They Want To Eradicate the Nation: A Cross-Linguistic Study of the Attitudinal Language of Presidential Campaign Speeches in the USA and Iran (دریافت مقاله) مطالعات زبان کاربردی ایران دوره: 4، شماره: 2
35 بررسی تاثیر آمیز ه ای از فناوری های نوین ارتباطات سیار و چند رسانه ای بر توان ترجمه دانش آموزان فارسی زبان (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 8، شماره: 2
36 بررسی تاثیر جان بخشی و نوع تعامل بر غنای دانش واژگان انگلیسی نوجوانان ایرانی در یادگیری تلفیقی مبتنی بر بازی (دریافت مقاله) دوفصلنامه نقد زبان و ادبیات خارجی دوره: 6، شماره: 2
37 تلفیق مؤلفه های شناختی و فرهنگی در تهیه محتوا برای آموزش زبان انگلیسی از طریق ارتباطات سیار (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 5، شماره: 3
38 تلفیق محتوای آموزشی با فرهنگ ایرانی- اسلامی در آموزش زبان انگلیسی از طریق بازیهای دیجیتال (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 46، شماره: 4
39 عوامل بازدارنده‌ی اعمال بازخورد بر متون دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته‌ی آموزش زبان انگلیسی در سطوح پیشرفته (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 12، شماره: 37
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Comparative Genre Analysis of the Results Section of Research Articles and Postgraduate Theses in Applied Linguistics (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
2 A Comparative Study of Question Strategies in Testing Reading Comprehension: Pre – Questioning, Post – Questioning, and Infixing (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری علوم انسانی و هنر
3 An Analysis of Colligation in Applied Linguistics Research Articles: A cross-sectional comparison (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آموزش زبان انگلیسی، ادبیات و مترجمی
4 Challenges of Academic Writing in a Second Language: Data Commentaries in Focus (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکرد های نوین در زبان شناسی کاربردی و مطالعات ترجمه
5 EFL Teacher Evaluation: Prospective Teachers' Readiness To Teach (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آموزش زبان انگلیسی، ادبیات و مترجمی
6 Establishing a Niche: A Practical Guide to Identifying Linguistic Strategies (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تحقیقات در زمینه آموزش زبان انگلیسی، مترجمی و زبانشناسی
7 Institutional issues in deterring, detecting and dealing with student plagiarism (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آموزش زبان انگلیسی، ادبیات و مترجمی
8 Junior high school English textbook in Iran; a critique on Prospect One from the perspective of genre-based pedagogy (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان