مرتضی عباس زادگان

 مرتضی عباس زادگان استاد،دانشگاه فردوسی مشهد

مرتضی عباس زادگان

Morteza Abas zadegan

استاد،دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.