دکتر مهدی بشیری

دکتر مهدی بشیری دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه شاهد

دکتر مهدی بشیری

Dr. Mahdi Bashiri

دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه شاهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 طراحی و تحلیل شبکه محور چند بخشی ظرفیت دار و حل آن با الگوریتم پیشنهادی ژنتیک (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 28، شماره: 4
2 A Bi-objective Mathematical Model for Designing the Closed-loop Supply Chain Network with Disruption in Production Centers (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات کاربردی در مهندسی صنایع دوره: 1، شماره: 3
3 A Chance Constraint Approach to Multi Response Optimization Based on a Network Data Envelopment Analysis (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه سازی در مهندسی صنایع دوره: 6، شماره: 12
4 A Heuristic Algorithm for Nonlinear Lexicography Goal Programming with an Efficient Initial Solution (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه سازی در مهندسی صنایع دوره: 7، شماره: 15
5 Analysis of the Hardening and Resilience Ability in Location-Allocation Problems (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و تحقیقات تولید دوره: 31، شماره: 1
6 Green Vehicle Routing Problem with Safety and Social Concerns (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه سازی در مهندسی صنایع دوره: 10، شماره: 21
7 Heuristic Methods Based on MINLP Formulation for Reliable Capacitated Facility Location Problems (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و تحقیقات تولید دوره: 26، شماره: 3
8 Proposing Multi-Objective Mathematical Model for Design of Multi-Product Forward and Reverse Logistics Network (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات کاربردی در مهندسی صنایع دوره: 1، شماره: 4
9 Re-configuration of the Relief Network Considering Uncertain Demand and Link Failure in an Earthquake: A Multi-stage Stochastic Programming (دریافت مقاله) ماهنامه بین المللی مهندسی دوره: 31، شماره: 6
10 THREE-PHASE AND BI-OBJECTIVE MODELING OF TRANSPORTATION PLANNING, SELECTION AND TACTICAL CHANGES OF THE VEHICLE BASKET (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 35، شماره: 2
11 بخشبندی بازار شامپو از دیدگاه مشتریان با استفاده از تکنیک شبکه عصبی مصنوعی و شناسایی ویژگیهای هر بخش مبتنی بر روش تاگوچی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 4، شماره: 4
12 بررسی اثرات عوامل کلیدی موفقیت مدیریت کیفیت بر عملکرد کیفیت و کسب‎وکار یک زنجیره‎ی تامین: تحلیل تجربی شرکت‎های ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 2، شماره: 2
13 بررسی و حل مدل پویا برای مساله مکانیابی میانه محور با تخصیص چندگانه (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت تولید و عملیات دوره: 5، شماره: 2
14 بررسی و حل مسئله ی امدادرسانی دوسطحی نقاط آسیب دیده از بحران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت بحران دوره: 4، شماره: 2
15 بکارگیری تخیمن پارامتر برای بهبود شاخص های ارتباطی در رگرسیون لجستیک باینری (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت تولید و عملیات دوره: 2، شماره: 1
16 بهینه سازی سبد سهام با استفاده از روش تبرید شبیه سازی شده (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 17، شماره: 1
17 بهینه سازی فرآیند با چند سطح پاسخ به وسیله شبکه های عصبی برمبنای مفهوم مطلوبیت (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 20، شماره: 4
18 بهینه سازی همزمان عوامل تاثیرگذار بر عملکرد شبکه عصبی مصنوعی با استفاده از طرح باکس - بنکن و برنامه ریزی فازی (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 24، شماره: 1
19 تعیین سیاست ها ی زیست محیطی با طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته برپایه برنامه ریزی دوسطحی (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 28، شماره: 3
20 حل مسئله پوشش تدریجی خدمات درمانی با شبیهسازی تبرید و روشهای خوشهبندیk-means و شبکه عصبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت تولید و عملیات دوره: 7، شماره: 2
21 حل مسئله مکانیابی پوشش سلسله مراتبی دارای پوشش تدریجی و شعاع پوشش متغیر (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 26، شماره: 2
22 رویکرد حل مستقیم برای طراحی شبکه زنجیره تامین با متغیرهای فازی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت زنجیره تامین دوره: 16، شماره: 44
23 رویکردی استوار برای مکانیابی مجدد انبارهای زنجیره تامین سه سطحی در شرایط عدم قطعیت (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت تولید و عملیات دوره: 3، شماره: 1
24 طراحی مدل ریاضی زمانبندی امتحانات در دانشگاه و تحلیل جواب های حاصل از آن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 15، شماره: 44
25 طراحی و تحلیل حساسیت شبکه حمل‌ونقل بندر خشک با استفاده از مکان‌یابی هاب (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت زنجیره تامین دوره: 21، شماره: 65
26 مد لسازی مسئله ی تور پوششی در شرایط امدادرسانی برای مدیریت بحران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت بحران دوره: 9، شماره: 1
27 مدل ریاضی جدیدی برای مسئله مکان یابی تخصیص تکی p- هاب مرکز (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 24، شماره: 68
28 مدل سازی و حل مسیله ی پوشش تدریجی پشتیبان سلسله مراتبی با در نظر گرفتن تسهیلات واسطه در حالت پویا (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 32، شماره: 2
29 مدلسازی چند هدفه خوشه های صنعتی از منظر تولید سلولی پویا و توسعه اقتصادی پایدار (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصاد سنجی دوره: 3، شماره: 2
30 مدلسازی ریاضی مساله مکان یابی P مرکز با در نظر گرفتن سلسله مراتب لانه ای و کاربرد الگوریتم بهینه سازی گروهی ذرات در حل آن (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 14، شماره: 47
31 مدلسازی و حل مساله حداکثر پوشش ماژولار پویا با ظرفیتهای محدود متغیر (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت تولید و عملیات دوره: 8، شماره: 2
32 مسیریابی وسایل نقلیه برای توزیع کالاهای فسادپذیر با برنامه ریزی تخصیص نیروی انسانی در مسیرها (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 28، شماره: 2
33 مکانیابی هاب چنددورهای با تخصیص تکی با در نظر گرفتن طول عمر و امکان بازسازی هابها (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت تولید و عملیات دوره: 11، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Generalized Consistent VRP with Optional Customers and Different Consistency Requirements (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
2 A genetic algorithm approach to cellular manufacturing system (CMS) considering the operation sequence for each type of the parts (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
3 A New Mathematical Model for a Robust Forward/Reverse Logistic Network Design (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
4 A New Solution Representation for Location-Routing Problem (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
5 A Novel DOE-Based Selection Operator for NSGA-II Algorithm (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
6 A Selective Covering-Inventory- Routing problem to the location of bloodmobile to supply stochastic demand of blood (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
7 ارائه استراتژی های بازاریابی در بازار گاز طبیعی کشور با استفاده از تکنیک های تحلیل شبکه اجتماعی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
8 ارائه مدلسازی ریاضی چندهدفه جهت طراحی شبکه لجستیک مستقیم و معکوس در حالت چند محصولی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهشهای مهندسی صنایع
9 ارائه یک مدل بهینه سازی دو هدفه جهت طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته با در نظر گرفتن اختلال در مراکز تولید (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهشهای مهندسی صنایع
10 ارایه مدل تخصیص خدمه پرواز با در نظر گرفتن مهارت های چند گانه و حل مدل با ا ستفاده از الگریتم های فرا ابتکاری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی تازه یافته ها در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر کارآفرینی در صنایع
11 ارایه مدل ترکیبی مسایل بهینه سازی چند پاسخه در سیستم های پویا (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
12 ارایه مدل مسیریابی تولید با درنظرگرفتن محصولات فاسدشدنی با عمرگسسته و تقاضای تصادفی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها
13 ارایه یک روش ابتکاری برای حل مساله مکانیابی پوشش مبتنی برترکیب ستونهای ماتریس پوشش و توسعه آن (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
14 ارایه یک مدل مکانی ابی پوشش سلسله مراتبی مبتنی برپوشش تدریجی و شعاع متغیر (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
15 استفاده از الگوریتم دانتزیگ ولف برای حل مساله زنجیره تامین سه سطحی با در نظر گرفتن هزینه های احتمالی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستم ها و مدیریت کسب و کار
16 الگوریتم ساخت جواب برای مسیله مسیریابی ظرفیت دار کمان (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
17 انتخاب کاراترین محل یک بازار دوره ای به کمک تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی
18 انعکاس و توسعه سیستم مدیریت کیفیت در درون زنجیره تامین تحلیل تجربی شرکتهای ایرانی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
19 FUZZY PROGRAMMING MODEL FOR SUPPLIER LOCATION PROBLEM WITH COVERAGE DISTANCE APPROACH (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
20 Grey relational analysis method for MCDM with Interval-valued trapezoidal intuitionistic fuzzy (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
21 Incorporating the statistical criterion in multiple response optimization using an Interactive fuzzy programming (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
22 Modelling of a multi-period bi-objective model for configuring a relief network (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
23 multiA objective hybrid simulated annealing algorithm for location-routing problem (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین
24 Multiple Simulation Response Surfaces for Robust Optimization In Inventory System (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
25 باغ های معلق عمودی بر بدنه فضاهای شهری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی چشم انداز نطنز در الگوی معماری و شهرسازی اسلامی در افق ۱۴۰۴
26 بررسی اثر اعتماد مشتریان بر پذیرش بانکداری اینترنتی بر پایه مدل TAM (مطالعه موردی: بانک ملت) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس جهانی بانکداری الکترونیکی
27 بررسی اثر اعتماد مشتریان شهر تهران برپذیرش بانکداری اینترنتی برپایه مدل TAM مطالعه موردی: بانک ملت (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تجارت الکترونیک
28 بررسی ارتباط بین استحکام نهایی و استحکام تسلیم در حالت کوئنچ و تمپر برای فولاد AISI 4130 با استفاده از روش های آماری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عملیات حرارتی
29 بررسی عملیات بازپخت بر مقاومت به ضربه فولاد 30CrMnSi (دریافت مقاله) سومین همایش ملی عملیات حرارتی
30 بررسی مساله مسیریابی امداد در حالت دو مرحله ای با تقاضا و زمان احتمالی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
31 بررسی مساله مکان یابی بنادر خشک با در نظر گرفتن شبکه حمل ونقل چند وجهی و قابلیت جداسازی کالاها درشبکه لجستیک چند کالایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستم ها و مدیریت کسب و کار
32 بررسی مسئله مکان یابی محور متحرک با در نظر گرفتن استهلاک تسهیلات محور متحرک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
33 بررسی ویژگیهای کالبدی حیاط مرکزی در معماری بومی اقلیم گرم نمونه موردی : شهر اصفهان (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
34 بررسی هفت رویکرد بهینه سازی چند پاسخه و مقایسه عملکرد آن ها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
35 برنامه ریزی و زمان بندی پروژه با محدودیت منابع با استفاده از ماتریس وابستگی روابط فازی فعالیت ها (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم و مهندسی، برق و کامپیوتر و IT
36 بهینه سازی مطلوبیت مشتریان در ارائه خدمات با استفاده از تکنیک رگرسیون لجستیک ترتیبی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
37 بهینه‌سازی مسائل چند پاسخه با استفاده از رویکرد برنامه‌ریزی آرمانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
38 تاثیر معماری و شهرسازی در کاهش جرم و افزایش امنیت اجتماعی در محیط های شهری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی چشم انداز نطنز در الگوی معماری و شهرسازی اسلامی در افق ۱۴۰۴
39 تاثیر منظر شهری در کاهش جرم و افزایش امنیت اجتماعیدر ورودی شهرها (دریافت مقاله) سومین همایش ملی الگوی معماری و شهرسازی اسلامی در افق ۱۴۰۴
40 حل مدل پویا برای مکان یابی هاب با تخصیص تکی با امکان بازسازی هاب ها و مشخص بودن طول عمر هر هاب (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
41 حل مساله تخصیص نمایی با افزودن یک تابع مطلوبیت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین
42 حل مساله مکانیابی-تخصیص با و بدون ظرفیت با الگوریتم مبتنی بر روش تقریب هذلولی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
43 حل مسئله تشکیل سلول با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان ماشین آلات و تخصیص منابع انسانی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
44 حل همزمان مسائل تشکیل سلول، تخصیص منابع انسانی و زمان بندی عملیات ها با در نظر گرفتن قابلیت SPEA-II اطمینان ماشین آلات بوسیله الگوریتم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
45 رویکرد ٨ گانه در مدیریت فرآیند (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت
46 رویکرد حل مستقیم برای طراحی شبکه زنجیره تأمین با متغیرهای فازی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
47 زمان بندی پروژه با استفاده از ماتریس وابستگی روابط فازی فعالیت ها با داشتن منابع محدود (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی امنیت، پیشرفت و توسعه پایدار مناطق مرزی، سرزمینی و کلانشهرها، راهکارها و چالش ها با محوریت پدافند غیر عامل و مدیریت بحران
48 زمان بندی پروژه با منابع محدود با استفاده از ماتریس وابستگی روابط فازی فعالیت ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار
49 شناخت منشا ناکارایی سیستمی متشکل از زیر سیستم های موازی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
50 طراحی اقتصادی و اقتصادی-آماری نمودار کنترلی با استفاده ازالگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
51 طراحی شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته در یک محیط فازی با استفاده از تحلیل مؤلفه های اصلی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
52 طراحی یک شبکه زنجیره تامین مستقیم/معکوس قابل اطمینان با در نظر گرفتن اختلال در مراکز تولید (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهشهای مهندسی صنایع
53 کاربرد تحلیل پوششی داده ها درمکانیابی کارخانه با رویکرد برنامهریزی چندهدفه (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
54 ماژولاریته، نگرشی جدید درمسائل مکان یابی تسهیلات (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های مهندسی صنایع
55 مدلسازی ریاضی جدید برای طراحی شبکه لجستیک حلقه بسته در حالت چند محصولی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهشهای مهندسی صنایع
56 مدلسازی مساله ی برنامه ریزی حمل و نقل با درنظر گرفتن ناسازگاری محصولات و مدیریت سرمایه گذاری در صنعت حمل و نقل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستم ها و مدیریت کسب و کار
57 مدلسازی و حل مساله ی حمل و نقل چندمحصولی با محصولات سازگار و ناسازگار (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
58 مدلی برای برنامه ریزی استراتژیک زنجیره ی تامین چند مرحله ای با استفاده از شش سیگمای ناب و فرآیند الکتر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
59 مدلی سلسله مراتبی برای کاربرد تحلیل پوششی داده ها در مکانیابی انبار (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
60 مساله چند هدفه p- هاب مرکزی با در نظر گرفتن استهلاک در محیط فازی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
61 مساله مکان یابی چنددوره ای غیرقطعی هاب سلسله مراتبی بادرنظر گرفتن محدودیت احتمالی برای زمان سفرشبکه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
62 مساله مکانیابی پوشش سلسله مراتبی حداکثر دسترسی با صف بندی در شرایط پوشش تدریجی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
63 مساله مکانیابی مینیماکس احتمالی نقطه انتقال (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
64 مسئله محور پوششی با در نظر گرفتن شعاع و فواصل زمانی فازی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
65 مسئله ی مکانیابی مسیریابی با برداشت و تحویل هم زمان کالا با در نظر گرفتن ملاحظات بیمه ای (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع
66 مسیله دو هدفه مکانیابی تجهیزات امداد اضطراری با امکان استفاده از تجهیزات پشتیبان در حالت تقاضای تصادفی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
67 مسیله دوهدفه محافظت از دارایی های انتخابی در شرایط بحران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستم ها و مدیریت کسب و کار
68 مسیله مکانیابی-تخصیص رقابتی دوسطحی با در نظر گرفتن ترجیحات مشتری (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
69 مسیلهی بهینه سازی یکپارچه ی مکانیابی و استقرار چند دوره ای برای اصلاح پیشگیرانه ی پوشش گیاهی و استقرار منابع مهار آتش (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
70 مکان یابی بنادرخشک با رویکرد مکان یابی هاب (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
71 مکان یابی سلسله مراتبی مراکز خدمات پزشکی اضطراری 4 سطحی در شرایط عدم قطعیت با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم و مهندسی
72 مکانیابی محور با در نظر گرفتن پوشش قابلیت اطمینان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
73 منظرورودی شمال شهر اصفهان بارویکرد هویت بخشی (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
74 نقش ادراکات حسی در پدیده شناسی فضای ساخته شده (دریافت مقاله) سومین همایش ملی الگوی معماری و شهرسازی اسلامی در افق ۱۴۰۴
75 یک مدل پایدار برای طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه - بسته چند سطحی چند محصولی تحت شرایط عدم قطعیت (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
76 یک مدل جدید برای ادغام تحلیل پوششی داده ها در مساله مکان یابی کارخانه با محدودیت ظرفیت (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران