شهرام بهرامی

 شهرام بهرامی استادیار ژئومورفولوژی دانشگاه حکیم سبزواری

شهرام بهرامی

Shahram Bahrami

استادیار ژئومورفولوژی دانشگاه حکیم سبزواری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی حجم فرسایش سنگ و ارتباط آن با تکتونیک در طاقدیس دنه خشک با استفاده از GIS (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 1، شماره: 4
2 بررسی تاثیر تکتونیک در ویژگی های کمی شبکه زهکشی مطالعه موردی: چهار حوضه زهکشی در شمال شرق کشور (دریافت مقاله) دوره: ، شماره:
3 بررسی تاثیر ژئومورفولوژی در نوع و تراکم پوشش گیاهی مخروط افکنه های فشتنق- سبزوار (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 16، شماره: 52
4 بررسی تغییرات اپتیکی و بیوفیزیکی سطح زمین طی وقوع یک طوفان در منطقه ی خشک مطالعه ی موردی: جنوب شرق اصفهان و پلایای گاوخونی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 6، شماره: 24
5 بررسی نقش ژیومورفولوژی در تراکم پوشش گیاهی در طاقدیس نواکوه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 4، شماره: 14
6 بررسی نقش ژیومورفولوژی در کیفیت مصالح ساختمانی با تاکید بر سنگدانه ها در حوضه ی آبخیز قلعه شاهین (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 1، شماره: 3
7 تجزیه پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ های جولخت (Hordeum vulgare L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 41، شماره: 1
8 کارایی شاخص های ژئومورفومتری شبکه زهکشی جهت ارزیابی تکتونیک فعال در حوضه های باغرود، بوژان ،زاوین و سررود در شمال شرق کشور (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 7، شماره: 25
9 نقش گسل های تراستی بینالود و نیشابور بر ژئومورفولوژی تکتونیک حوضه های دامنه جنوبی رشته کوه بینالود (دریافت مقاله) دوفصلنامه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی دوره: 10، شماره: 19
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی تاثیر تکتونیک فعال در زاویه تلاقی آبراهه ها با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و اتوکد (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های محیطی
2 ارزیابی شواهد ژئومورفولوژیک تکتونیک های فعال در طاقدیس گلیان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست
3 ارزیابی و تهیه نقشه آسیب پذیری آبخوان کارستی پراو - بیستون با استفاده از مدل COP+K (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
4 ارزیابی وضعیت تکتونیکی گنبدهای نمکی منطقه الرستان با استفاده از شاخص های مورفومتری مخروطه افکنه ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تدبیر علوم کشاورزی منابع طبیعی جغرافیا و انرژی پاک
5 Evaluation of the GIUH, GCIUH and Nash Models for flood prediction in the Kangir (Eyvane Gharb) watershed, Iran (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
6 برآورد رسوب معلق بر اساس مرفومتری شبکه زهکشی در زیرحوضه های رودخانهاترک (زیرابه و قوردانلو) (دریافت مقاله) همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
7 بررسی اثر انحراف رودخانه ها در مورفولوژی مخروط افکنه های دامنه جنوبی جغتای (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های محیطی
8 بررسی تاثیر اشکال ژئومورفولوژی در تعیین محل استخراج و کیفیت سنگدانه ها در حوضه آبخیز خرم آباد (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
9 بررسی تاثیر هوازدگی در کیفیت سنگدانه ها در لندفرم های دامنه جنوبی بینالود (دریافت مقاله) اولین همایش علوم جغرافیایی ایران 1393
10 بررسی تغییرات مکانی هدایت الکتریکی و سختی آب زیرزمینی حوضه آبخیز ششتمد با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
11 بررسی حجم فرسایش سنگ و ارتباط آن با تکتونیک در طاقدیس دنه خشک با استفاده ازGIS (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زمین شناسی ایران
12 بررسی رابطه برش سطح مخروط افکنه ها و تکتونیک در حاشیه طاقدیس دنه خشک (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست
13 بررسی ضریب ایمنی (Nailing) در پایداری زمین لغزش با استفاده از نرم افزار FLAC SLOP (مطالعه موردی: آزاد راه خرم آباد پلزال) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پیشرفت ها و چالش ها در علوم، مهندسی و فناوری
14 بررسی کمی تاثیر مورفولوژی مخروط افکنه بر تغییرات فیزیکی و شیمیایی خاک (مطالعه موردی: مخروط افکنه ریوند) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
15 بررسی نقش تکتونیک در مشخصات دره های ساغری شکل در طاقدیس نوا کوه (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست
16 بررسی نقش ژئومورفولوژی در ویژگی آبهای زیر زمینی حوضه آبخیز کنگیر (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
17 پهنه بندی پتانسیل آب زیرزمینی با استفاهاز منطق بولین (مطالعه موردی: حوضه قلعه شاهین در جنوب شرق سرپل ذهاب) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
18 تاثیر ساختارهای زمین شناسی برتغذیه آبهای زیرزمینی حوضه آبریزقلعه شاهین- سرپلذهاب (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
19 تاثیر عوامل ژئومورفولوژیک در افزایش آسیب پذیری درجریان وقوع زمین لرزه نمونه موردی کرند غرب (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست
20 تجزیه اثرات اصلی افزایشی و اثرات متقابل ضرب پذیر در ژئوتیپ های جو لخت ( .Hordeum vulgare L.) (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
21 تجزیه پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ های جولخت (.Hordeum vulgar L.) (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
22 شناسایی تکتونیک های فعال طاقدیس پی کلا بر اساس شاخصهای کمی ژئومورفولوژی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست
23 نقش تکتونیک و ژئومورفولوژی در تغذیه و محل برونزد آبهای زیر زمینی حوضه قلعه شاهین (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست
24 نقش میخکوبی (Nailing) در پایداری زمین لغزش با استفاده از نرم افزار FLAC SLOP مطالعه موردی: آزاد راه خرم آباد پلزال (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری
25 نقشاشکال کارستی در کارایی مدل هیدروگراف واحد لحظه ای ژئومورفولوژیکی در پیش بینی سیلاب در حوضه پیران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران