دکتر مهیار علوی مقدم

دکتر مهیار علوی مقدم دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری

دکتر مهیار علوی مقدم

Dr. Mahyar Alavi Moghadam

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 امکان‌سنجیِ طرح تفسیر زیبایی‌شناختی قرآن کریم (دریافت مقاله) پژوهش های زبانشناختی قرآن دوره: 6، شماره: 1
2 بازاندیشی در ضرورت «تفکّر انتقادی» و کارکردهای آن در تذکره‌نویسی و تاریخ‌ادبیات‌نگاری (دریافت مقاله) فصلنامه فنون ادبی دوره: 12، شماره: 4
3 بازشناخت تطبیقی پدیدارشناسی دینی و هرمنوتیک میرچا الیاده در عرفانیات تمهیدات عین القضات همدانی (دریافت مقاله) الهیات تطبیقی دوره: 11، شماره: 23
4 بررسی آغازگرهای فرانقش متنی در عبهر العاشقین روزبهان بقلی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 8، شماره: 6
5 بررسی تطبیقی جایگاه زن در ضرب المثل های فارسی و عربی بر بنیاد دیدگاه های آدلر و برن (مطالعه موردی: امثال و حکم دهخدا و مجمع الامثال میدانی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات تطبیقی دوره: 11، شماره: 20
6 بررسی تطبیقی رده‌شناسی و طبقه‌بندی استعاره با رهیافتی زیباشناختی در زبان‌های فارسی و انگلیسی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 52، شماره: 3
7 بررسی تطبیقی عناصر آیینی و جنگاوری در شاهنامه و سمک عیار (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 44، شماره: 4
8 بررسی روایت‌شناسی طبقات‌ الصوفیه بر اساس نظریة «زمان در روایت» ژرار ژنت (دریافت مقاله) متن شناسی ادب فارسی دوره: 9، شماره: 2
9 بررسی فرایند واژه‌سازی در زاد‌ المسافر ناصرخسرو (دریافت مقاله) متن شناسی ادب فارسی دوره: 8، شماره: 2
10 بررسی کارکرد عناصر موسیقایی شعر «انتظار» (در دوره معاصر) (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 6، شماره: 1
11 بررسی مولفه های مینی مال جنگ در پیرمرد بر سر پل ارنست همینگوی و واکاوی تطبیقی آن درادبیات مینی مال دفاع مقدس (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 11، شماره: 21
12 بررسی واژه شناختی زبان‌شعر «انتظار» (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 1، شماره: 2
13 تحلیل استعاره های هستومند و ماده مربوط به «عشق» در غزلیات شمس (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 12، شماره: 3
14 تحلیل اسطوره‌شناختی‌ـ‌ تطبیقی نماد غار و بررسی نمودهای آن در شعر منوچهر آتشی با تکیه بر دیدگاه‌های میرچا الیاده (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 16، شماره: 60
15 تحلیل الگوی گفتمانی عناصرزبان شناختی و فرایندهای گفتمان رمان چراغ ها را من خاموش می کنم (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های بین رشته ای ادبی دوره: 2، شماره: 4
16 تحلیل ساختاری دو حکایت از عجایبنامۀ همدانی بر اساس الگوی روایی تودوروف (دریافت مقاله) متن شناسی ادب فارسی دوره: 12، شماره: 1
17 تحلیل کارکرد نمادین غار در کیش میترائیسم بر بنیاد دیدگاههای میرچا الیاده (دریافت مقاله) الهیات تطبیقی دوره: 10، شماره: 22
18 تحلیل گفتمان انتقادی مفهوم «قدرت» در دفتر اوّل رمان روزگار سپری شدۀ مردم سالخورده (اقلیم باد) براساس الگوی گفتمانی نورمن فرکلاف (دریافت مقاله) مجله ادبیات پارسی معاصر دوره: 9، شماره: 2
19 تحلیل نشانه – معناشناسی زاویه دید در منظومه عاشقانه ورقه و گلشاه عیوقی براساس الگوی ژاک فونتنی (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 18، شماره: 34
20 رمز در سه اثر نمادین شریعتی (کویر، هبوط، انسان) (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 3، شماره: 6
21 رویکردی تطبیقی به پدیده چندگانگی معنایی در متون فارسی و عربی (رویکرد نظری پژوهش: نظریه کثرتگرایی در فهم متن ریکور) (دریافت مقاله) کاوش نامه ادبیات تطبیقی دوره: 8، شماره: 31
22 ساختار بن‌مایه‌های داستانی امیرارسلان (دریافت مقاله) متن شناسی ادب فارسی دوره: 4، شماره: 2
23 فرضیه تعلق «نوفل» در لیلی و مجنون به گروه عیاران و فتیان (دریافت مقاله) فصلنامه فنون ادبی دوره: 6، شماره: 1
24 کاربرد الگوی کنشگر گرماس درتحلیل روایت شناسی جای خالی سلوچ (مطالعه موردی: «مرگان در جست و جوی سلوچ») (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 12، شماره: 44
25 کاربرد نظریه روان شناسی رنگ ماکس لوشر در نقد و تحلیل شعر فروغ فرخزاد (دریافت مقاله) متن شناسی ادب فارسی دوره: 2، شماره: 2
26 کاربرد«الگوی کنشگر» گرماس درنقد و تحلیل شخصیت های داستانی نادر ابراهیمی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 2، شماره: 4
27 کارکرد لایه ایدئولوژیک در برجسته سازی سبکی غزل اجتماعی معاصر (دریافت مقاله) مجله ادبیات پارسی معاصر دوره: 8، شماره: 2
28 متن‌شناسی نسخه‌ی خطّی حماسه‌ی قِران حبشی به روایت ابوطاهر طرسوسی (دریافت مقاله) متن شناسی ادب فارسی دوره: 6، شماره: 4
29 مضمون عیاری و جوانمردی و آموزه‌های تعلیمی- القایی آن در حماسه‌های منثور (مطالعه موردی: سمک عیار، داراب‌نامه و فیروزشاه‌نامه) (دریافت مقاله) متن شناسی ادب فارسی دوره: 5، شماره: 3
30 نگاهی انتقادی- تطبیقی به رویکرد «سنّت گرایانة» نظریه ونظریه پردازی ادبی درسه اثر نظری کلاسیک (دریافت مقاله) فصلنامه زبان وادبیات فارسی دوره: 14، شماره: 14
31 واکاوی تقابل زنان و مردان شاهنامه بر بنیاد آرای اکوفمینیستی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات نظریه وانواع ادبی دوره: 1، شماره: 3
32 واکاوی زیست بوم گرایانه گزاره های اساطیری اوستا با تاکید بر دیدگاه ژیلبر دوران (دریافت مقاله) الهیات تطبیقی دوره: 12، شماره: 25
33 واکاوی کاربرد آرایههای «علم بدیع» در زبانهای فارسی و انگلیسی با رویکرد تطبیقی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 54، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آبشخورهای اندیشگی و مبانی برداشت های فلسفی ایرانی و یونانی خیام (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی
2 بررسی پیامدشناسانه ی آلودگیهای روانشناختی در یکی بود و یکی نبودبر بنیاد آرای اریک برن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
3 بررسی سمبول های اجتماعی و سیاسی در شعر ملک الشعرای بهار (دریافت مقاله) همایش ملی ملک الشعراء بهار
4 بررسی عنصر زمان در »جلد اول تاریخ جهانگشای جوینی« بر اساس نظریه ی زمان در روایت ژرار ژنت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مطالعات زبان و ادبیات
5 بررسی نگرش مردان به زنان در تاریخ بیهقی بر بنیاد آرای اکوفمینیستی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی
6 پیشینه، مبانی و مطالعات ادبی بلاغی در منابع فارسی، عربی و انگلیسی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران
7 جریان شناسی سیر«نقد رمان جای خالی سلوچ» در دهه ی هفتاد شمسی (دریافت مقاله) همایش بین المللی جستارهای ادبی، زبان و ارتباطات فرهنگی
8 ضرورت بازشناخت تفکرانتقادی به مثابه رویکردی میان رشته ای درحوزه علوم انسانی و نقدادبی (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
9 مطالعات فرهنگی مشترکات شاهنامه وجاده ابریشم درهویت سازی، ستیز با خودبرتر بینی وپذیرش تکثر فرهنگی (بارویکرد نشانه شناختی) (دریافت مقاله) همایش بین المللی شاهنامه در گذرگاه جاده ابریشم
10 نقش نگرش زیست بوم گرایی بر تقویت اقتصاد مقاومتی و اجرایی شدن اهداف آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت با رویکرد اقتصاد مقاومتی