دکتر علی اکبر جباری

دکتر علی اکبر جباری عضو هیات علمی و رییس دانشکده زبان و ادبیات خارجی دانشگاه یزد

دکتر علی اکبر جباری

Dr. Aliakbar Jabari

عضو هیات علمی و رییس دانشکده زبان و ادبیات خارجی دانشگاه یزد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Acquisition of L۳ English Past Perfect, Present Progressive, and Present Perfect Tenses by L۱ Kirundi-L۲ French Bilinguals (دریافت مقاله) مجله آموزش زبان و مطالعات ترجمه دوره: 8، شماره: 1
2 As Time Goes by: Farsi and English Time References (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 3، شماره: 4
3 Fossilization in Inflectional Morphemes by Persian Learners of English (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش زبان انگلیسی دوره: 1، شماره: 3
4 Optimality Theoretic Account of Acquisition of Consonant Clusters of English Syllables by Persian EFL Learners* (دریافت مقاله) مجله آموزش و یادگیری زبان انگلیسی دوره: 2، شماره: 217
5 Persian and Arabic Language Students’ L۳ Acquisition of English Plural Marking: Language of Instruction Matters for Cross-Linguistic Influence (دریافت مقاله) مجله افق های زبان دوره: 6، شماره: 3
6 The role of Persian causative markers in the acquisition of English causative verbs (دریافت مقاله) مجله آموزش و یادگیری زبان انگلیسی دوره: 4، شماره: 9
7 جستاری در تاثیر کمالگرایی بر مهارت شنیداری زبان دوم با درنظرگرفتن نقش میانجی خودکارآمدی و راهبردهای فراشناختی شنیداری به روش تحلیل چندبخشی میانجی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 54، شماره: 2
8 خطاهای کاربرد حروف اضافه در ترجمه فارسی به انگلیسی توسط دانشجویان ایرانی مقطع کارشناسی ارشد (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 6، شماره: 10
9 فراگیری توصیف کنندگان اسم در زبان عربی (زبان سوم) توسط فارسی زبانان (زبان اول) فراگیر زبان انگلیسی ( زبان دوم) (دریافت مقاله) پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی دوره: 8، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Differences and similarities between these set of books, international, national, and local ELT source in terms of the application of refusal, and acceptance as pragmatic speech acts. (دریافت مقاله) همایش ملی زبان ، ادبیات و ترجمه در آموزش و پرورش
2 Differences and similarities between these set of books,Iranian and non-Iranian ELT textbooks in terms of the application of complaint and compliment as pragmatic speech acts. (دریافت مقاله) همایش ملی زبان ، ادبیات و ترجمه در آموزش و پرورش
3 Treatment of three international, national, and local ELT source with the concept of speech acts of acceptance and refusal (دریافت مقاله) همایش ملی زبان ، ادبیات و ترجمه در آموزش و پرورش
4 بررسی ساختار زمین گرمایی منطقه محلات با استفاده از برگردان دو بعدی داده های مگنتوتلوریک (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهینه سازی مصرف انرژی در علوم و مهندسی