محمدحسین عزیزی

 محمدحسین عزیزی استاد دانشگاه تربیت مدرس

محمدحسین عزیزی

Mohamad Hossein Azizi

استاد دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی اثرات پوشش های خوراکی آلژینات کلسیم بر ویژگی های حسی گوشت گوسفند تازه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون بسته بندی دوره: 10، شماره: 37
2 بررسی تاثیر افزودن نشاسته استیله بر روی ویژگی ریولوژی خمیر و کیفیت نان بربری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 5، شماره: 3
3 تاثیر حمام التراسونیک، نسبت سورفاکتانت به روغن و غلظت موسیلاژ دانه به بر ویژگی های نانوامولسیون خودبخودی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 6، شماره: 4
4 تاثیر فعالیت الفا آمیلاز در کیفیت نان باگت (دریافت مقاله) دوفصلنامه کشاورزی دوره: 4، شماره: 1
5 تولید و ارزیابی خواص فیلم فعال نانوکامپوزیتی نشاسته- رس حاوی اسانس دارچین و سوربات پتاسیم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 2، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر پوشش خوراکی پروتئین آب پنیر – منوگلیسرید بر افت رطوبت و ویژگی های حسی گوشت تازه گوسفند (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
2 اثر پوشش خوراکی پروتئین آب پنیر – منوگلیسرید بر ویژگی های میکروبی و ازت فرار تام گوشت تازه گوسفند (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
3 اثر عصارهی پوست انار بر بازدارندگی آنزیمهای آلفاآمیلاز خوکی و آلفاگلوکوزیداز مخمری (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
4 اثر غنی سازی آرد با آهن، اسیدفولیک، روی و کلسیم بر ویژگی های رئولوژیکی و شیمیایی آرد ستاره (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
5 ار ز یابی بعضی خواص فی زیکی ومک ا نی کی ف یلم های خوراکی برپا یه گلوتن - لیپ ید وبررسی اثر پوششی آنها رافز ایش زمان ماندگاری نان ح جیم (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
6 ارزیابی اثرات پوشش های خوراکی آلژینات کلسیم بر ویژگی های حسی گوشت گوسفند تازه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی بسته بندی ایران
7 ارزیابی خواص فیزیکی فیلم خوراکی پروتئین آب پنیر – منوگلیسرید (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
8 ارزیابی خواص مکانیکی و فیزیکی فیلم های خوراکی آلژینات کلسیم (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
9 ارزیابی فساد گوشت فیله مرغ بسته بندی شده با پوشش های فعال و نگهداری شده در دمای یخچال با استفاده از اندیکاتور هوشمند (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
10 ارزیابی کاربرد پوشش های خوراکی آلژینات کلسیم در افزایش زمان ماندگاری گوشت تازه گوسفند (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
11 ارزیابی کیفیت پروتیین در آردهای با درجات استخراج مختلف (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
12 افزایش عمر ماندگاری و کیفیت میوه ی خرما با بسته بندی آنها در فیلم های نانوکامپوزیتی فعال (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی نانو فناوری در کشاورزی
13 امکان سنجی تولید شکلات شیری حاوی پودر بزرک و بررسی خواص فیزیکوشیمیایی، رئولوژیکی و حسی آن (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
14 امکانسنجی تولید و پایدارسازی نوعی دوغ پربایوتیکPrebiotic) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی غذای فراسودمند (عملگر)
15 اندازه گیری ترکیبات غذایی و خواص فیزیکوشیمیایی برخی از گون ههای انار ایران (دریافت مقاله) همایش ملی انار
16 انکپسولاسیون نانوامولسیون بتاکاروتن در ذرات سنتزی حاصل از برهمکنش الکترواستاتیکی بیوپلیمرهای ایزوله پروتئین آب پنیر و موسیلاژ دانه به (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
17 The interaction effects of montmorillonite and glycerol on the properties of polyvinyl alcohol-montmorillonite films (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
18 بررسی اثر افزودن آرد عناب بر ویژگی های ارگانولپتیکی پاستا (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
19 بررسی اثر فیلم های نانویی ساخته شده در کشور بر بیاتی نان به روش آزمون برش (دریافت مقاله) پنجمین همایش دانشجویی فناوری نانو
20 بررسی اثر فیلمهای نانویی ساخته شده در کشور بر بیاتشدن نان حجیم (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
21 بررسی اثرات متقابل باکتریهای لاکتیک اسید و مخمر نانوایی در تخمیر خمیرترش مرطوب (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
22 بررسی افزایش زمان ماندگاری کیک اسفنجی تحت اتمسفر اصلاح شده فعال (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
23 بررسی امکان تولید لاکتیک اسید از پرمیات آب پنیر ( محصول جانبی پنیر سازی ) با روش تخمیری (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
24 بررسی تاثیر آب اکسیژنه روی پایداری حرارتی پراکنش ایزوله پروتئین آب پنیر (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
25 بررسی تاثیر استفاده از آرد کینوا در فرمولاسیون نان های بدون گلوتن (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
26 بررسی تاثیر صمغ فارسی (زدو) بر بافت و ویژگی های ظاهری مافین کم ساکارز حاوی شیره خرما (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
27 بررسی تاثیر نشاسته های مومی برروی کیفیت نان (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
28 بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و رئولوژیکی شکلات شیری رژیمی بدون ساکارز حاوی D- تاگاتوز و اینولین (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
29 بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و مکانیکی فیلم های خوراکی، بسته بندی های فعال و بیوپلیمرهای جدید بسته بندی مواد غذایی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
30 بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و مکانیکی فیلمهای خوراکی، بسته بندیهای فعال و بیوپلیمرهای جدید بستهبندی مواد غذایی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
31 بررسی خصوصیات فیزیکی ، شیمیایی و رئولوژیکی شکلات شیری رژیمی بدون قند حاوی D- تاگاتوز و اینولین (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
32 بررسی خصوصیات مکانیکی و ضد میکروبی فیلم خوراکی چیتوزان (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی امنیت غذایی
33 بررسی میزان مهاجرت عام، پوشش داخلی(لاک اپوکسی انیدرید سفید) قوطی فلزی درتماس با غذاهای اسیدی (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
34 بررسی و تعیین خصوصیات رئولوژیکی شکلات صبحانه تهیه شده ازپسته وخرما (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
35 بررسی و مقایسه خصوصیات رنگ سنجی فیلم های ترکیبی گلوتن- CMC و کربوکسی متیل سلولز حاوی نانو ذرات روی صوت دهی شده (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
36 بررسی و مقایسه خصوصیات مکانیکی فیلم های ترکیبی گلوتن- CMC ، کربوکسی متیل سلولز حاوی نانو ذرات روی صوت دهی شده (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
37 بررسی و مقایسه خصوصیات نفوذ پذیری به بخار آب، کدورت سنجی و عبور نورفرابنفش فیلم های ترکیبی گلوتن- CMC و CMC حاوی نانو ذرات روی (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
38 بررسی ویژگیهای رئولوژیکی صمغ دانه ی به (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
39 بکارگیری روغن کنجد و موسیلاژ دانه اسفرزه در فرمولاسیون کیک روغنی و ارزیابی تغییرات فیزیکی و بافتی حاصل (دریافت مقاله) کنفرانس علوم و صنایع غلات، نان و فرآورده های آردی
40 بهبود ویژگی های عملگرایی functional گوشت و محصولات غذایی گوشتی (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی امنیت غذایی
41 بهینه سازی شرایط استخراج و بررسی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی صمغ دانه ی به (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
42 تاثیر آنزیم گزیلاناز حاصل از آسپرژیلوس نیجر بر خواص رئولوژیکی خمیر نان (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
43 تاثیر استفاده از آرد آمارانت در کیفیت نان بدون گلوتن (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
44 تاثیر افزودن ترکیبات فنولی بر خصوصیات رئولوژیکی و کیفی نان (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
45 تاثیر افزودن شربت فروکتوز و مقایسه آن با شکر بر بیماران دیابتی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
46 تاثیر بتا-گلوکان جو بر خواص رئولوژیکی خمیر گندم (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
47 تاثیر بسته بندی با نانوکامپوزیت های پلی لاکتیک اسید ـ نانورس برویژگیهای شیمیای و میکروبی نان حجیم (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی امنیت غذایی
48 تاثیر جایگزینی صمغ کتیرا به جای چربی در سوسیس کم چرب و برخی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی آن (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
49 تاثیر شیر خشک سویا بر روی فعالیت آلفا آمیلازی آرد وبیاتی نان بربری (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
50 تاثیر شیر خشک سویا بر روی ویژگیهای فیزیکی وشیمیایی آرد بربری (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
51 تاثیرات امواج الکترومغناطیس بر سلامت جسمی و روحی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و دومین کنگره ملی بیوالکترومغناطیس: فرصت ها و چالش ها
52 تاثیربرخی عصاره های گیاهی بر کیفیت میکروبی پسته های بسته بندی شده (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
53 تأثیر افزودن پوسته اسفرزه بر خواص رئولوژیکی خمیر و کیفیت نان سنگک (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
54 تولید اسیدهای آمینه از ضایعات خرما به روش تخمیری (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
55 تهیه و ارزیابی فیلمهای نانوکامپوزیتی نشاسته- رس جهت کاربرد در بسته بندی نان حجیم (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
56 جایگزینی ایزومالت به جای ساکاروز در کیک اسفنجی کم کالری (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
57 جایگزینی برخی شیرین کننده ها به جای ساکاروز در کیک اسفنجی کم کالری (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
58 جایگزینی سوربیتول به جای ساکاروز در کیک اسفنجی کم کالری (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
59 خصوصیات فیزیکی شیمیایی نان های غنی شده با پلی فنل ها (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
60 روشهای بازسازی روغنها در مواد غذایی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
61 ریزپوشانی اسانس دارچین در نانوژل های کیتوزان : مقایسه ی فعالیت ضد میکروبی و ضد اکسایشی آن با اسانس آزاد (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
62 شربتهای ذرت با فروکتوز بالا (HFCS (در نوشیدنیهای غیر الکلی (نوشابهها) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
63 شناسایی و اندازه گیری هیدروکسی پرولین و کلاژن در غضروف ماهی خاویاری بلوگا (Huso huso) (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
64 غنی سازی نان با ترکیبات پلی فنلی و تاثیر ترکیبات پلی فنول بر خصوصیات فیزیکی نان (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
65 فن آوری خمیر منجمدنان و اثر بهبوددهنده ها بر آن (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی امنیت غذایی
66 کاربرد فیلم های نانوکامپوزیتی نشاسته- رس در نگهداری نان حجیم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی میان وعده های غذایی
67 کاربرد نشاسته های اصلاح شده در پخت نان (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
68 کاهش خاک رنگ بر مصرفی در کارخانجات روغن توسط امواج فراصوت (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
69 مروری بر برهمکنش بین نشاسته و ترکیبات فنولیک در ماتریکسهای غذایی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
70 مروری بر هیدروژل ها و کاربردهای آنها در محصولات غذایی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
71 مزایا و معایب فیلم های زیست تخریب پذیر بر پایه نشاسته در بسته بندی مواد غذایی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
72 مضرات و چالش های استفاده از نگهدارنده های ضد قارچ سنتزی در پنیر (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
73 مطالعه تاثیر سطوح مختلف هوادهی در تخمیر گلوتامیک اسید از ضایعات خرما به روش غوطه وری (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
74 مطالعه رفتار فازی مخلوط بیوپلیمرها طی تیتراسیون اسیدی: مروری (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
75 معرفی سیستم های بسته بندی فعال با تاکید بر کاربرد آنها در صنایع لبنی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
76 مقایسه کارآیی و سازوکار برخی هیدروکلوئیدها در پایدارسازی دوغ (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
77 نانوکامپوزیت پلی لاکتیک اسید/نانورس (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
78 نانوکامپوزیت زیست تخریب پذیرپلی لاکتیک اسید ـ نانورس مروری برکاربرد وعملکرد آن (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی امنیت غذایی
79 نحوه عملکرد و استخراج فیبرهای رژیمی و تاثیر آنها بر سلامتی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
80 نشاسته های اصلاح شده و کاربرد آن در فرآورده های غذایی (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
81 نقش پروبیوتیکی باکتری های اسید لاکتیک در سلامت عمومی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
82 نقش شربت های حاوی فروکتوز و مقایسه آن با سایر شیرین کننده ها بر بیماران مبتلا به چاقی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران