دکتر محمد بهنام فر

دکتر محمد بهنام فر استاد زبان و ادبیات فارسی/ دانشگاه بیرجند

دکتر محمد بهنام فر

Dr. Mohammad Behnamfar

استاد زبان و ادبیات فارسی/ دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیبشناسی توصیف فعل مرکب در کتابهای دستور زبان فارسی (تعریف و اصطلاحات) (دریافت مقاله) فصلنامه فنون ادبی دوره: 10، شماره: 2
2 استعاره مفهومی انسان کامل در دفتر اول مثنوی با تکیه بر دو عنصر دریا و خورشید (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ایرانی دوره: 23، شماره: 45
3 اندیشه ی وطن در شعر دوره ی مشروطه (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی دوره: 1، شماره: 2
4 انواع شهرآشوب و کهن ترین شهرآشوب صنفی (دریافت مقاله) فصلنامه فنون ادبی دوره: 8، شماره: 1
5 با ساز کن چنگ شعر مثنوی (سیمای حسام الدین چلبی در مثنوی) (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب حماسی دوره: 6، شماره: 9
6 بازتاب علم نجوم در شگردهای تصویرگری خاقانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 17، شماره: 66
7 بررسی تطبیقی شیوه بیان داستان های قرآنی در مثنوی معنوی و تفسیر کمبریج (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم قرآنی دوره: 8، شماره: 29
8 بررسی تطبیقی مفهوم بخت و کنش در اندرزهای دینکرد ششم و شاهنامه فردوسی (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 19، شماره: 37
9 بررسی تطبیقی مفهوم خرد در اندرزهای دینکرد ششم و شاهنامه فردوسی (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 9، شماره: 4
10 بررسی جایگاه ایزد وای (باد) در اوستا و مثنوی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشنامه فرهنگ و ادبیات آیینی دوره: 1، شماره: 1
11 بررسی خویشکاریها و شخصیتپردازی در داستان حضرت سلیمان (ع) در قرآن کریم براساس نظر پراپ (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادب فارسی دوره: 67، شماره: 230
12 بررسی دو تحریف شناختی تفکر دوقطبی و صافی ذهنی؛ مبتنی بر تمثیل های مثنوی معنوی مولوی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 12، شماره: 3
13 بررسی سبک شناسانه حروف اضافه و معانی آن ها در قصاید خاقانی (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 27، شماره: 96
14 بررسی سمبولیسم عرفانی و اجتماعی در اشعار تقی پورنامداریان (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 14، شماره: 50
15 پیوندهای معنایی آیه الست و اعیان ثابته در مثنوی مولانا (دریافت مقاله) مجله نثر پژوهی ادب فارسی دوره: 20، شماره: 41
16 تاثیر شاهنامه بر خاوران نامه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان دوره: 7، شماره: 2
17 تاملات مرگ اندیشانه در چند متن منثور صوفیانه تا قرن پنجم هجری (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 9، شماره: 32
18 تاملات مرگ‎اندیشانه در آثار سنایی (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی دوره: 5، شماره: 9
19 تاملی در تمامی یا ناتمامی مثنوی مولوی (دریافت مقاله) مجله نثر پژوهی ادب فارسی دوره: 19، شماره: 39
20 تاملی در تمامی یا ناتمامی مثنوی مولوی (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی دوره: 6، شماره: 10
21 تاملی در مضامین و شگردهای بلاغی غزلیات ولی دشت بیاضی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان دوره: 10، شماره: 1
22 تجزیه و تحلیل داستان حضرت یوسف(ع) در قرآن کریم براساس نظریه پراپ و گریماس (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 6، شماره: 7
23 تجلی کوه در ایران باستان و نگاهی به جلوه های آن در ادب فارسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ایرانی دوره: 11، شماره: 21
24 تحلیل بازتاب ایهام تناسب و حوزه های معنایی آن در مثنوی (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 22، شماره: 78
25 تحلیل تطبیقی انسان فردیت یافته در حکایت «دژ هوش ربا»ی مثنوی مولوی و نمایشنامه شاه لیر شکسپیر (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات بین ­رشته­ ای ادبیات، هنر و علوم انسانی دوره: 3، شماره: 2
26 تحلیل تطبیقی دژهوش ربا با گنبد سرخ در هفت پیکر نظامی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی دوره: 4، شماره: 13
27 تحلیل تطبیقی مفهوم اعتدال در اندرزهای «دینکرد ششم» و «شاهنامه» فردوسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 17، شماره: 55
28 تحلیل تطبیقی نظریه «عدم خشونت» در اندیشه گاندی و مولوی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شبه قاره دوره: 15، شماره: 45
29 تحلیل روان شناختی چند تمثیل هزل آمیز ازمثنوی معنوی مولوی (دریافت مقاله) پژوهشنامه ی متون ادبی دوره ی عراقی دوره: 1، شماره: 4
30 تحلیل روانشناختی خودستایی های خاقانی بر مبنای دیدگاه کارن هورنای (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 12، شماره: 22
31 تحلیل ساختار و سبک مکاتیب سنایی (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی دوره: 1، شماره: 1
32 تحلیل محتوایی، زیبایی شناختی و زبانی شعر پایداری نوجوان ایران با تکیه بر مجموعه شعر «مثل ظهر عاشورا» از حمید هنرجو (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشنامه فرهنگ و ادبیات آیینی دوره: 2، شماره: 1
33 تطبیق غزلی از مولانا با غزلی از سنایی براساس مولفه های مکتب سورریالیسم (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 13، شماره: 47
34 جاندارانگاری "دل" در ترکیبات و تعبیرات کنایی گویش هزارگی بامیان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان دوره: 17، شماره: 1
35 خویشکاری های موجود در داستان های قرآن برمبنای دیدگاه پراپ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های ادبی - قرآنی دوره: 3، شماره: 4
36 داستان دقوقی از منظر ادبیات شگرف (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 9، شماره: 2
37 رویکرد تطبیقی – تحلیلی ملال و گریز از آن در اندیشه سنایی و شوپنهاور (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی دوره: 4، شماره: 7
38 رویکرد شناخت‌درمانی و بررسی دو تحریف ‌شناختی (تعمیم مبالغه‌آمیز و نتیجه‌گیری شتابزده) مبتنی بر تمثیل‌های مثنوی مولوی (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 9، شماره: 2
39 ریشه یابی معرفت در خاطره ازلی الست و همانندی آن با نظریه یادکرد افلاطون با تاکید بر مثنوی مولانا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های ادبی - قرآنی دوره: 3، شماره: 1
40 سیر آفاقی و برداشت های عرفانی مولوی از آن در فیه مافیه (دریافت مقاله) پژوهشنامه ی متون ادبی دوره ی عراقی دوره: 3، شماره: 3
41 سیمای حلاج و بایزید در آینه مقالات شمس تبریزی (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 20، شماره: 39
42 شعله‌واری بیان دو عارف بزرگ خراسان (سنایی و مولانا) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان دوره: 15، شماره: 2
43 عنوان شناسی تطبیقی نامسروده های دو مجموعه زمستان اخوان و المجد للاطفال و الزیتون البیاتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 25، شماره: 82
44 کوه و معانی نمادین آن در بیان عواطف عارفانه و عاشقانه ی مولانا در مثنوی (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 10، شماره: 19
45 مقایسه اندیشه های متافیزیکی مولوی ولوبسانگ رامپا بر اساس ایده جهان هولوگرافیک (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات تطبیقی دوره: 11، شماره: 20
46 موتیف آیینه در دیوان خاقانی (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 5، شماره: 4
47 میزان تاثیرپذیری مولوی از تفسیر کمبریج در استفاده از داستان های حضرت عیسی (ع) بر اساس نظریه بینامتنیت (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 12، شماره: 47
48 نقد جایگاه عرفانی سیرالعباد بر اساس ساحتهای شخصیتی سنایی (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی دوره: 7، شماره: 12
49 نقد عقلانیت در مثنوی مولانا وکلیات اقبال لاهوری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شبه قاره دوره: 6، شماره: 21
50 نقش نگرش دیالکتیکی در پیدایش گونه های شخصیتی تازه در رمان فارسی (با رویکرد به رمان همنوایی شبانه ارکستر چوبها) (دریافت مقاله) مجله نقد و نظریه ادبی دوره: 6، شماره: 2
51 نگاه زیبایی شناسانه به مرگ و زندگی در نقاب فاطمه الزهرا(س) در از شرابه های روسری مادرم (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 9، شماره: 17
52 نمود گزاره های عرفانی سیر آفاق و انفس در فیه ما فیه مولوی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 32، شماره: 96
53 واکاوی برون متنی و درون متنی اشعار متعهد شاملو دردهه های بیست و سی (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 20، شماره: 69
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ابعاد تأثیرگذاری انقلاب اسلامی بر اشعار شهریار (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای
2 بازتاب مرگ و جلوه های آن در آثار مولانا (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات
3 بررسی ساختار بازی های گویشی منظوم کودکان (تحلیل زبانی و ادبی چهار شعرگونه خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان، ادبیات، فرهنگ و تاریخ
4 بررسی مولفه های مکتب ریالیسم در داستان سووشون سیمین دانشور (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی
5 بررسی مولفه های مکتب ریالیسم در سووشون سیمین دانشور (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی پژوهش­ های زبان و ادبیات فارسی
6 بررسی و تحلیل موضوعی و مضمونی قاب آینه های سه موزه متروپولیتن ، ویکتوریا آلبرت و ارمیتاژ (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
7 بررسی هنجار گریزی زبانی مجموعه شعری پیاده آمده بودم محمدکاظم کاظمی بر مبنای الگوی جفری لیچ (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران
8 بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان با استفاده ازWHAN,BEMS,Smart Key (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی سیستم های هوشمند مدیریت ساختمان با رویکرد بهینه سازی مصرف انرژی
9 پدیدارشناسی عشق در اندیشه ی مولوی و فرخی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی پژوهش­ های زبان و ادبیات فارسی
10 تحلیل تطبیقی داستان دژ هوش ربا با گنبد سرخ در هفت پیکر نظامی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای حکیم نظامی گنجوی
11 تحلیل تطبیقی محتوای شکواییه در قصاید متنبی و خاقانی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی پژوهش­ های زبان و ادبیات فارسی
12 تحلیل روانشناختی خواب و رؤیا در مثنوی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای
13 تحلیل روانشناختی خودستاییهای خاقانی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای
14 تحلیل روانشناختی رنگ در قصاید خاقانی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای
15 تحلیل کنایه و رمز غلبه ی آن در ابیات حکمی بوستان سعدی (دریافت مقاله) همایش بین المللی شرق شناسی، تاریخ و ادبیات پارسی
16 جما ل شناسی محنت در دایره عشق شیخ جام (دریافت مقاله) همایش بین المللی هزاره شیخ جام
17 جنگ و صلح در مثنوی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی پژوهش­ های زبان و ادبیات فارسی
18 زیبایی شناسی مرگ و زندگی در شعر کودک و نوجوان قیصر امین پور (دریافت مقاله) همایش ادبیات فارسی معاصر
19 سیستم مدیریت هوشمند انرژی مبتنی بر یک محیط شامل خانه (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی سیستم های هوشمند مدیریت ساختمان با رویکرد بهینه سازی مصرف انرژی
20 صفات دل در مثنوی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی پژوهش­ های زبان و ادبیات فارسی
21 ضحاک و محمود در آیینه تقابل ساختارهای شاهنامه (دریافت مقاله) همایش بین المللی شاهنامه در گذرگاه جاده ابریشم
22 طراحی کنترل کننده ایی برای مدیریت انرژی ساختمانهای هوشمند (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی سیستم های هوشمند مدیریت ساختمان با رویکرد بهینه سازی مصرف انرژی
23 کتاب شناسی توصیفی شیخ احمد جام (ژنده پیل) (دریافت مقاله) همایش بین المللی هزاره شیخ جام
24 گذشته گرایی رمانتیک در شعر مهدی اخوان ثالث (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی پژوهش­ های زبان و ادبیات فارسی
25 نقش پارادوکس در بیان مفاهیم عرفانی در دفاتر اول و دوم مثنوی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات