حسین زینلی

 حسین زینلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان

حسین زینلی

Hosein Zeynali

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی رابطه بین عملکرد گل و اجزای آن در ده ژنوتیپ گل محمدی در گلپایگان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 48، شماره: 2
2 بررسی روابط بین عملکرد گل و اجزای آن در ژنوتیپ های گل محمدی Rosa damascenaMill مناطق مختلف ایران (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 14، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تنش شوری (NaCl) بر برخی ترکیبات بیوشیمیایی در ژنوتیپ های مختلف گیاه دارویی بابونه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
2 اثر تنش شوری بر خصوصیات مورفولوژی اندام های هوایی و زیرزمینی ژنوتیپ های مختلف گیاه دارویی بابونه (Matricaria recutita L.) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
3 اثر تنش شوری و اسید سالیسیلیک بر روی صفات کمی و کیفی گیاه زعفران (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد گیاهان دارویی در سبک زندگی و طب سنتی
4 اثرتنش خشکی بر برخی از ویژگی های مرفولوژیکی دو جنس بابونه (Matricaria chamomile) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
5 اثرمصرف کودهای نیتروژن وفسفربرمیزان آنتوسانین وفنل برگ وعملکرداندام های هوایی گیاه دارویی روناس (.RubinatinctorumL) تحت تنش شوری (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
6 ارزیابی اثرات گلایسین بتائین بر میزان کارتنوئید و وزن تر و خشک بادرشبی تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
7 ارزیابی اثرات گلایسین بتائین برمیزان کلروفیل و ارتفاع بادرشبی تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد گیاهان دارویی در سبک زندگی و طب سنتی
8 ارزیابی تنوع ژنتیکی گل محمدی با استفاده از نشانگر مولکولی cpSSR (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
9 ارزیابی تنوع ژنتیکی گل محمدی با استفاده از نشانگر مولکولی SRAP (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
10 ارزیابی تنوع ژنتیکی و برآورد وراثت پذیری عملکرد و موسیلاژ دانه در اکوتیپهای بارهنگ (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
11 ارزیابی تنوع فنولوژیکی و مورفولوژیکی ژنوتیپ های Panicum miliaceum L از 5 استان کشور (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
12 ارزیابی دو گونه بابونه بر اساس خصوصیات روزنه ای و دانه گرده (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
13 ارزیابی عملکرد علوفه، دانه و کاه در جمعیت های ارزن دم روباهی (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
14 بررسی اثر اسانس مرزه بر مهار رشد قارچ Botrytis cinerea عامل پوسیدگی خاکستری توت فرنگی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
15 بررسی اثر تاریخ کاشت و کود ازت روی دورقم داخلی و خارجی اسفناج (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی امنیت غذایی
16 بررسی اثر تاریخ کاشت و کود ازت روی دورقم داخلی و خارجی اسفناج. (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
17 بررسی اثر تنش شوری بر صفات گل و وزن بوته درژنوتیپ های برتر گیاه دارویی بابونه (.Matricaria recutita L) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
18 بررسی اثر ضد قارچی اسانس گیاه دارویی زنیان در کنترل پوسیدگی های توت فرنگی و تولید محصول ارگانیک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
19 بررسی اثر مواد جهش زای سدیم آزاید و اتیل متان سولفونات بر پیاز های بومی ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
20 بررسی اثرات سطوح مختلف ازت و تراکم برعملکرد و اجزاء عملکرد اندام هوایی درگیاه سرخارگل (Echinaceae purpurea) (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی
21 بررسی اثرات سطوح مختلف شوری روی صفات جوانه زنی و فیزیولوژیکی ارقام مختلف پیاز بومی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
22 بررسی اثرات سطوح مختلف ماده جهش زای سدیم آزید روی برخی صفات جوانه زنی و فیزیولوژیکی پیازهای بومی ایران در محیط شور و غیر شور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
23 بررسی اثرات کود ازت و فسفر بر برخی صفات فنولوژیکی و عملکرد زراعی و اسانس گیاه بابونه کبیر L. Tanacetum parthenium (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
24 بررسی اثرات کود ازته و زمان برداشت روی عملکرد تولید و ترکیبات متشکله اسانس و منتول در گیاه نعناع فلفلی (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
25 بررسی اثرات کود نیترات آمونیوم و مایکوریزا روی صفات کمی گیاه زیره سبز (Cuminum cyminum) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
26 بررسی اثرات مقادیر مختلف کود ازته و فسفره روی خصوصیات زراعی گیاه بابونه کبیر (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
27 بررسی اثراتانول و جیبرلیک اسیدبرترکیبات شیمیایی گیاه سرخارگلEchinaceae purpurea (L.) Moench (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد گیاهان دارویی در سبک زندگی و طب سنتی
28 بررسی امکان زراعت مخلوط زعفران و بابونه در منطقه اصفهان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
29 بررسی تاثیر تابشهای فرابنفش بر جوانه زنی بذور سه رقم سویا Glycine max .L تحت تیمارشوری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
30 بررسی تاثیر سرمادهی بر شکستن خواب بذور هندوانه ابوجهل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
31 بررسی تاثیر سطوح مختلف شوری بر جوانه زنی دو گونه بابونه (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
32 بررسی تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن برخصوصیات کمی وکیفی توده های مختلف رازیانه (Foeniculum vulgare Mill) (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی
33 بررسی تاثیر نیترات پتاسیم بر خصوصیات زیستی و شکستن خواب بذور هندوانه ابوجهل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
34 بررسی تاثیر نیترات پتاسیم و اسیدسولفوریک بر شکستن خواب بذر هندوانه ابوجهل (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
35 بررسی تأثیر نیترات پتاسیم در غلظتهای مختلف بر شکستن خواب بذر داتورا استرامونیوم (Datura stramonium) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
36 بررسی ترکیبات شیمیایی بیسابولولاکسیدA بوتانوئیکاسید وآرتمیزیا الکل دراسانس بابونه Matricaria recutita L تحت تنش شوری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
37 بررسی تغییرات صفات مختلف مرتبط با عملکرد ارزن تحت تاثیر قارچ مایکوریزا و نانو کود بیوزر ارزن در اصفهان (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
38 بررسی تغییرات فیزیولوژیکی در زیتون، رز وکاج، تحت تنش آلودگی هوا در اصفهان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
39 بررسی تقارن کاریوتیپی در16جمعیت گشنیز بااستفاده ازفاکتورهای ضریب تغییرات و شاخصهای عدم تقارن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
40 بررسی تکثیر جنسی و جوانه زنی درختچه پنج انگشت (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
41 بررسی تکثیر جنسی و جوانه زنی درختچه پنج انگشت (Vitex pseudo- Negundo(Hausskn.) Hand-Mzt) (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
42 بررسی تکثیر درختچه زرین گل (Sophora mollis (Royle) Backer) (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
43 بررسی تنوع ژنتیکی برخی از تودههای بابونه Matricaria inodora L با استفاده از تکنیک RAPD (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
44 بررسی تنوع ژنتیکی برخی از تودههای بابونه رومی Anthemis cotula L. and A. altissima L. با استفاده از تکنیک RAPD (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
45 بررسی تنوع ژنتیکی در جمعیت های مختلف زنیان Carum copticum (L.) C. B. Clarke (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
46 بررسی تنوع ژنتیکی در جمعیت های مختلف گونه Silybum marianum از نظر خصوصیات زراعی و عملکرد دانه (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
47 بررسی تنوع ژنتیکی نشانگرهای بیوشیمیایی در اکوتیپهای اسفرزه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
48 بررسی تنوع سیتوژنتیکی در 4 جمعیت Linum (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
49 بررسی تنوع سیتوژنتیکی درچهار ژنوتیپ پیاز بومی ایران در شرایط شور و غیر شور (دریافت مقاله) همایش علمی پژوهشی کشاورزی،مهندسی ژنتیک و گیاه پزشکی ایران
50 بررسی تنوع صفات مورفولوژیک در ژنوتیپ های رازیانه (Foeniculum vulgare Mill. ) با استفاده از تجزیه کلاستر (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
51 بررسی تنوع فیتوشیمیایی گونه دارویی .Mentha longifolia L در چهار منطقه استان اصفهان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
52 بررسی تنوع کاریوتیپی در 5 رقم سیر با استفاده از تجزیه به عامل ها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
53 بررسی خصوصیات بیولوژی تولید مثلی در گیاه اویشن (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
54 بررسی خصوصیات کروموزومی پیاز هرسین تحت تاثیر ماده جهش زای اتی لمتان سولفونات (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
55 بررسی درصد اسانس در 10ژنوتیپ گل محمدی (Rosa damascena Mill.) در شهرستان گلپایگان (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
56 بررسی رفتار جوانه زنی و سبز شدن بذور شیزوکارپ گیاهان دارویی خانواده چتریان (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
57 بررسی رنگیزه های فتوسنتزی و رنگدانه های گیاهی در ژنوتیپ های برتر بابونه (Matricaria recutita L.) تحت اثر تنش شوری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
58 بررسی روابط بین صفات در ژنوتیپ های گل محمدی تحت شرایط دیم (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
59 بررسی روابط نشانگرهای مورفولوژیک و بیوشیمیایی تاثیرگذار برعملکرد دانه دراسفرزه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
60 بررسی روش های شکستن خواب بذر درختچه پنج انگشت (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
61 بررسی روش های شکستن خواب بذر درختچه پنج انگشت (.Vitex pseudo-Negundo(Hausskn Hand-Mzt) (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
62 بررسی سه عنصر مس ، روی و آهن در گیاه بابونه در تیمارهای متفاوت تحت سطوح مختلف شوری(NaCl) (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
63 بررسی عملکرد جوانه زنی و خواب بذر درختچه زرین گل (Sophora mollis (Royle) Backer) (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
64 بررسی عناصر معدنی کتیرای گون سفید( Astragalus gossypinusدر منطقه غرب استان اصفهان (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
65 بررسی عوامل مورفولوژیک تاثیرگذار برکیفیت و کمیت موسیلاژ دربارهنگ (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
66 بررسی قدرت زنده مانی و تنوع گرده و یذر بین ژنوتیپ های آویشن دنایی ، کارمانیکوس و ولگار (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
67 بررسی کارایی نشانگرهای مورفولوژیکی و ملکولی در تفکیک گونههای بابونه آلمانی(Matricaria sp.) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
68 بررسی مقادیر مختلف نیتروژن بر خصوصیات کیفی و کمی در جمعیت های مختلف رازیانه (Foeniculum vulgare Mill) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
69 بررسی نقش اکوفیزیولوژیکی پاپوس در گیاهان دارویی (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
70 تاثیر برخی از کودهای بیولوژیک بر عملکرد گیاه دارویی آلویه ورا در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نقش گیاهان دارویی در اقتصاد مقاومتی
71 تاثیر تنش کم آبی و کودفسفره بربرخی خصوصیات کمی و عملکردی گیاه دارویی سیاه دانه (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
72 تاثیر تیمارهای مختلف کودی بر میزان عناصر غذایی در برگ گیاه روناسدر شرایط شور (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
73 تاثیر سطوح مختلف اسید سالیسیلیک بر خصوصیات کمی و کیفی دارویی صبر زرد (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
74 تاثیر سطوح مختلف شوری برترکیبات شیمیایی بیسابول اکسیدA،1و8-سینئول و بنزن در اسانس گیاه دارویی بابونه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
75 تاثیر سطوح مختلف کود ازته بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه آلوئه ورا (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
76 تاثیر سطوح مختلف کود نیترات آمونیوم در تلفیق با کود بیولوژیک نیتروکسین بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی زیره سبز (Cuminum cyminum) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
77 تاثیر سطوح مختلف نیتروژن بر رشد رویشی گیاه دارویی صبر زرد (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
78 تاثیر کاربرد کودهای نیتروژنه و فسفره بر رنگدانه های گیاه روناس (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
79 تاثیر کودهای نیتروژنه و فسفره برعملکرد کمی و کیفی آویشن دنایی Thymus deanensis) درشرایط دیم (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
80 تاثیر مصرف کودهای شیمیایی بر میزان عملکرد گیاه دارویی روناس تحت شرایط شور (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور
81 تأثیر تنش آبی و سالسیلیک اسید بر برخی شاخص های کمی و کیفی گیاه دارویی زیره سبز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
82 تأثیر تنش آبی و سولفات روی بر برخی شاخص های کمی و کیفی گیاه دارویی زیره سبز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
83 تأثیر سطوح مختلف اسید سالیسیلیک بر رشد رویشی صبرزرد (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
84 تأثیر عصاره گیاهان دارویی بابونه آلمانی و بابا آدم بر قارچ Aternaria solani، عامل بیماری لکه موجی گوجه فرنگی در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی رویکردهای نوین در کشاورزی و محیط زیست در راستای توسعه پایدار و تولید ایمن
85 تجزیه واریانس مولکولی گل محمدی ایران براساس منشاء جغرافیایی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
86 شبیه سازی مکانیکی منیپولیشن نانوسلولهای زیستی در محیط مایع توسط میکروسکوپ نیروی اتمیAFM (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و مکاترونیک ایران
87 شبیه سازی وبررسی تاثیر کسرهای حجمی وسرعت های مختلف نانوذره بر انتقال حرارتدر موتورهای احتراق داخلی درسیستم خنک کاری درقایق های تندرو برای نانو سیالآب اکسید مس (دریافت مقاله) کنفرانس ملی نانو ساختارها،علوم و مهندسی نانو
88 شبیه سازی وبررسی تاثیرات تغییر قطر نانو ذره در سرعت های مختلف سیال ورودیبرنرخ انتقال حرارت در موتورهای احتراق داخلی درنانو سیال آب- اکسید مس (دریافت مقاله) کنفرانس ملی نانو ساختارها،علوم و مهندسی نانو
89 شمارش کروموزومی و تعیین سطح پلوئیدی در 4 جمعیت ارزن معمولی از ایران (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
90 طراحی و جمع آوری دادگان تلفنی فارسی برای تصدیق هویت گوینده وابسته به متن (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
91 عملکرد گیاه دارویی آلویه ورا در شرایط تنش شوری و کاربرد کودهای زیستی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
92 مطالعات کاریوتیپی برخی از توده های بومی ایران در گشنیز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
93 مطالعه اثر سطوح مختلف کادمیم و شوری روی جذب کادمیم دراندامهای مختلف وتأثیر آنها روی عملکرد گیاه داروئی ماریتیغال (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
94 مطالعه اثر سطوح مختلف کادمیم و شوری روی عملکرد واجزاء عملکرد گیاه داروئی ماریتیغال (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
95 مطالعه اثر ضد قارچی اسانس آویشن شیرازی در حفظ محصول توت فرنگی پس از برداشت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
96 مطالعه اثرتیمارهای مختلف شکستن خواب برجوانه زنی گیاه هندوانه ابوجهل (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
97 مطالعه تقارن کاریوتیپی در چهارجمعیت های ارزن دم روباهی (Setaria italica (L.) P. Beauv ) در ایران (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
98 مطالعه روابط بین عملکرد واجزاء مرتبط با آن در ژنوتیپ های گل محمدی (Rosa damascene) در کاشان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
99 مطالعه عملکرد کمی گیاه دارویی زیره سبز تحت تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
100 مطالعه عملکرد گل و صفت های مختلف گل محمدی تحت شرایط دیم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست
101 مقایسه اثر تنش شوریNaCl بر عملکرد گل، اسانس و درصد کامازولن ژنوتیپ های برترگیاه دارویی بابونه Matricaria recutita L (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
102 مقایسه برخی ترکیبات آنتی اکسیدانی ژنوتیپ های برتر بابونه تحت سطوح مختلف شوری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
103 مقایسه برخی ترکیبات شیمیایی اسانس سه ژنوتیپ (اصفهان، اهواز و شیراز) در گیاه دارویی بابونه (.Matricaria recutita L) تحت سطوح مختلف تنش شوری NaCl (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
104 مقایسه عملکرد و دیگر خصوصیات مرتبط با عملکرد دانه در ارقام و توده های رازیانه (Foeniculum vulgare Mill. ) (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
105 مقایسه فنولوژیکی رازیانه توده شیراز و مشهد با رقم ۱۱۴۸۶ اروپائی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
106 مقایسه کارایی نشانگرهایRAPDو نیمهتصادفی در ایجاد چندشکلی وبررسی تنوع ژنتیک بابونه آلمانی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
107 مقایسه کمی و کیفی اسانس بذر رازیانه توده همدان با رقم آلمانی 820065-11 P (Foeniculum vulgare Mill. ) (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
108 مقایسه ی اجزای گل در 10 ژنوتیپ گل محمدی Rosa damascena Mill در شهرستان گلپایگان (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
109 مقایسه ی ژنوتیپ های گل محمدی (.Rosa damascena Mill) از نظر تعداد گل تولیدی در شهرستان گلپایگان (دریافت مقاله) همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
110 نکات مهم و اساسی درکشت و کار گیاهان دارویی پرمصرف و اقتصادی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران