فائزه احمدپور

 فائزه احمدپور دانشجوی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی

فائزه احمدپور

Faezeh Ahmadpour

دانشجوی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.