نوید نصیری زاده

 نوید نصیری زاده معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

نوید نصیری زاده

Navid Nasirizadeh

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 استفاده از عوامل اکسنده با استفاده از تکنیک فراصوت- الکتروشیمی و روش CCD آماری (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 16، شماره: 2
2 Decolorization of Reactive Orange 122 as an Organic Pollutant by the Sonoelectrochemical Process and Toxicity Evaluation (دریافت مقاله) فصلنامه گزارش های زیست فناوری کاربردی دوره: 5، شماره: 3
3 Developing a Novel Nanocomposite of Gold Nanowires/Reduced Graphene Oxide/Molecularly Imprinted Polyaniline for the Electrochemical Sensing of Metronidazole (دریافت مقاله) فصلنامه گزارش های زیست فناوری کاربردی دوره: 6، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A NOVEL BIOSENSOR FOR DETECTION OF STREPTOMYCIN ANTIBIOTIC IN BIOLOGICAL SAMPLES (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
2 استفاده از آنغوزه و نانوذرات روی اکسید در تهیه فیلم بسته بندی زیست تخریب پذیر و تاثیر آن ها بر خواص ضدمیکروبی، فیزیکی و شیمیایی (دریافت مقاله) کنگره ملی شیمی ونانو شیمی از پژوهش تا توسعه ملی
3 استفاده از روش سل-ژل برای آماده سازی پارچه پنبه ای آب گریز (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
4 استفاده از نانولوله های کربنی جهت آماده سازی پارچه پنبه ای رسانا و آب گریز به روش سل ژل (دریافت مقاله) اولین همایش نانومواد و نانوتکنولوژی
5 اصلاح خصوصیات فیزیکی قیر با استفاده از /EPDMنانورس/نانولوله کربنی (دریافت مقاله) کنگره ملی شیمی ونانو شیمی از پژوهش تا توسعه ملی
6 اندازه گیری باقی مانده آنتی بیوتیک نیومای سیندر شیر به وسیله نانو حسگر الکتروشیمیایی بر پایه پلیمر قالب مولکولی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی نانوبیوتکنولوژی
7 اندازه گیری گالیک اسید در نمونه های غذایی با استفاده از یک نانو حسگر الکتروشیمیایی جدید (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی توسعه کیفیت راهبردی فراگیر در سلامت غذا
8 اندازه گیری همزمان اوریک اسید و فنیل آلانین در فرآورده های لبنی با استفاده از نانوحسگر الکتروشیمیایی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی توسعه کیفیت راهبردی فراگیر در سلامت غذا
9 Characterization and Application of Graphene Oxide based Carbon Composite for Removal of Direct Blue 4 (دریافت مقاله) همایش ملی فناوری های نوین در نانو کامپوزیت ها
10 Chemical Modification of Ag Nanoparticles Coated Cotton Textile withValdecoxib Derivate and Study of its Electrochemical Behavior (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران
11 Circulating miRNAs in serum: a new biomarker to detect breast cancers at an early stage (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
12 Design and Development of a Nano sensor Modified by Molecularly ImprintedPolymers for Determination of Thiourea at Industrial Media (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران
13 Design and Development of a Nanostructure Sensor for Determination of LDopawith MIP and Carbon Ceramic Composite (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران
14 Design and Development of a Nanostructure Sensor for Determination of TBQ with MIP using Central Composite Design (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران
15 Design and Development of Electrochemical Nanosensor based on CarbonCeramic Electrode modified using Molecular Imprinted Membrane forDetermination of GALLIC ACID (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران
16 Design and fabrication of a novel nanobiosensor for early detection of breast cancer using signal amplification of the gold nanorods decorated on graphene oxide sheets (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
17 Design and manufacture of a novel supercapacitor with PVAKOH- KI gel polymer electrolyte and carbon-ceramicnanocomposite electrode (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
18 Detection of phenylketonuria disease using a biosensor based on screen printed gold electrode and hematoxylin (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی و مهندسی شیمی و سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در زیست شناسی
19 Determination of Cloxacillin Residues using Design and Development of theElectrochemical Nanosensor based on Molecular Imprinted Polymer (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران
20 Determination of Streptomycin Based on Grapheneoxide Oracet blue Silver Nanoparticles modified Screen Printed Electrode (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران
21 Development of a carbon ceramic electrode for determination and separationof tert-Butylhydroquinone in Edible Oils using molecular imprinted Polymer (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران
22 Development of a New Method for Determination of Hydrazine Based onModified Screen Printed Electrode (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران
23 Discoloration of C.I. Reactive Yellow 145 solution using TiO2 nanoparticles coupled with Sonoelectrochemistry process (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران
24 Electrochemical Behavior of Conductive Cotton Textile: Effect of Conducting Particles (دریافت مقاله) کنگره ملی شیمی ونانو شیمی از پژوهش تا توسعه ملی
25 Electrochemical L-Dopa Sensor based on Carbon Nanotube and Molecularly Imprinted Polymer Modified Carbon-Ceramic Electrode (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
26 Electrochemical sensor for Hematoxylin based on carbon paste electrode modified with molecularly imprinted polymer and multiwall carbonnanotube (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران
27 Electrochemical sensor for Morphine detection based on molecularly imprinted membranes-immobilized Sol–Gel-modified Carbon Paste Electrode (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
28 Evaluation AluminumAlloy1050 a Corrosion in a simulated environmentHeller tower by polarization method and determine the optimum conditionsfor maintenance (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی آلومینیوم ایران IIAC2016
29 Fabrication of an Electrochemical Biosensor for early detection of Colorectal cancer based on miRNA hybridyzation method (دریافت مقاله) کنگره ملی شیمی ونانو شیمی از پژوهش تا توسعه ملی
30 Gold nanoparticles: an efficient delivery system for transfection of siRNA into breast cancer cells (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
31 Graphene Oxide/Carbon Ceramic Composite for Removal of Hg2+ from aqueous solution (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
32 Novel Electrochemical Biosensor for Quantitative monitoring of miRNA 92a in Colorectal cancer (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی و مهندسی شیمی و سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در زیست شناسی
33 Optimization of photo-degradation of Direct Blue 258 using Nano Titanium Oxide with Response Surface Method (دریافت مقاله) کنفرانس ملی نانو ساختارها،علوم و مهندسی نانو
34 Sonoelectrochemical Oxidation for Decolorization of Basic Blue 41 based on Central Composite Design (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران
35 The impact of nanomaterials on signal amplification in a miRNA electrochemical sensor (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران
36 The recent advances in electrochemical biosensors for miRNA quantification (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران
37 بررسی تاثیر انواع نانورس بر خواص مکانیکی فیلم های نانو کامپوزیتی بر پایه کیتوسان (دریافت مقاله) کنگره ملی شیمی ونانو شیمی از پژوهش تا توسعه ملی
38 بررسی تاثیر نانو رس های مختلف بر خصوصیات مکانیکی فیلم های نشاسته/ پلی وینیل الکل (دریافت مقاله) کنگره ملی شیمی ونانو شیمی از پژوهش تا توسعه ملی
39 بررسی تجربی استفاده از ذرات نانو در افزایش ضریب انتقال حرارت روغن توربین سولار (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
40 بررسی چالشها و موانع تحکیم بنیان خانواده و راهکارهای آن از منظر سبک زندگی رضوی (دریافت مقاله) همایش علمی فرهنگ رضوی و بانوان فرهیخته و نیکوکار- بزرگداشت بانو ستی فاطمه
41 بررسی خواص ضدباکتری فیلم پلی اتیلن با عصاره رز ماری و نانوذرات روی اکسید، جهت افزایش زمان ماندگاری گوشت (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران
42 بررسی خواص فیزیکی-مکانیکی و آنتی باکتریال زخم پوش های هیدروژلی بر پایه پلی وینیل الکل حاوی نانوذرات کیتوسان باگذاری شده با دارو (دریافت مقاله) کنگره ملی شیمی ونانو شیمی از پژوهش تا توسعه ملی
43 بررسی راه کارهای مدیریت سبز در صنعت رنگرزی نساجی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس آب،پساب و پسماند
44 بررسی رفتار الکترو شیمیایی ترکیب رنگی متیلن بلو و بهینه سازی شرایط رنکرزی کالای پنبه ای با آن (دریافت مقاله) سومین همایش ملی نساجی و پوشاک
45 بررسی فعالیت ضدمیکروبی فیلم پلی اتیلن با افزودن عصاره رزماری و نانو ذره اکسیدروی جهت افزایش زمان ماندگاری محصولات غذایی در بسته بندی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
46 بررسی و مقایسه خواص میکروبی بسته بندی های زیست تخریب پذیر تهیه شده از نانو ذرات معدنی با عصاره های طبیعی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی نانوبیوتکنولوژی
47 بررسی هدایت حرارتی نانوسیال پایدار آلومینا/ اتیلن گلیکول (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
48 تاثیر دما و غلظت نانوذرات بر هدایت حرارتی نانوسیال آلومینا/ ایلن گلیکول (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
49 تخریب رنگ از پساب های صنایع نساجی با استفاده از سیستم امواج ماورای بنفش و الکتروشیمی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
50 تخریب رنگ از پساب‌های نساجی با استفاده از سیستم اکسایش پیشرفته سونوشیمی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
51 تخریب رنگ های راکتیو آزویی و آنتراکینونی به وسیله سیستم فراصوت/هیدروژن پراکسید (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
52 تشریح و بررسی خواص ضدباکتریایی فیلم نانوکامپوزیتی پلی اتیلن/نانوذرات روی اکسید/تیتانیوم دی اکسید و کاربرد آن در بسته بندی گوشت (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
53 تهیه نانو حسگر زیستی اصلاح شده با نانواور چین طلا جهت اندازه گیری باکتری اشرشیاکولای دخیل در فساد ماده غذایی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی نانوبیوتکنولوژی
54 تهیه نانوذرات باریم کلراید از پلیمر کوئوردیناسیونی باریم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
55 تهیه و استفاده از نشانگر پلیمری دما – زمان به منظور تشخیص فساد گوشت مرغ در بسته بندی هوشمند مواد غذایی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
56 تهیه و استفاده از نشانگر هوشمند دما - زمان بر پایه پلی وینیل الکل و نانو ذرات کیتوسان جهت تشخیص زود هنگام فساد گوشت مرغ (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی نانوبیوتکنولوژی
57 تهیه و طراحی یک نانوحسگر الکتروشیمیایی به منظور اندازه گیری هیدروژن پراکسید در نمونه های غذایی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی توسعه کیفیت راهبردی فراگیر در سلامت غذا
58 جایگاه کار و کارآفرینی در اسلام و نقش اخلاق در آن ها و تاثیر کار در سلامت روان و سبک زندگی با توجه به آیات و روایات اسلامی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی سبک زندگی و سلامت
59 چالش های فضای مجازی و راهکارهای سیره رضوی (دریافت مقاله) همایش علمی فرهنگ رضوی و بانوان فرهیخته و نیکوکار- بزرگداشت بانو ستی فاطمه
60 حذف ترکیبات سولفوردار از میعانات نفتی در حضور کاتالیست نشانده شده بر بستر نشاسته شبکه ای شده با اپی کلروهیدرین (دریافت مقاله) کنگره ملی شیمی ونانو شیمی از پژوهش تا توسعه ملی
61 حذف رنگینه راکتیو سیاه 5 از محلول های آبی به روش اکسایش پیشرفته در حضور نانوکاتالیست تیتانیوم دی اکسید (دریافت مقاله) کنگره ملی شیمی ونانو شیمی از پژوهش تا توسعه ملی
62 رنگبری از پساب محتوی رنگینه راکتیو توسط سیستم فراصوت با استفاده از روش‌های الکتروشیمی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
63 رنگبری از پساب های محتوی رنگ راکتیو توسط سیستم فراصوت و H2O2 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی
64 ساخت نانوحسگر الکتروشیمیایی برای اندازه گیری نیومایسین در شیر (دریافت مقاله) کنگره ملی شیمی ونانو شیمی از پژوهش تا توسعه ملی
65 ساخت یک نانو حسگر الکتروشیمیایی بر پایه پلیمرهای قالب مولکولی به منظور شناسایی TBQ (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی نانوبیوتکنولوژی
66 سنتزترکیب نانو میان حفره SBA- 15 بمنظور حدف رنگزای اسیدی آبی 62 از محیط آبی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
67 طراحی و تهیه فیلم زیست تخریب پذیر اصلاح شده با عصاره انغوزه و نانو ذرات روی اکسید و بررسی خواص ضدمیکروبی آن به منظور افزایش زمان ماندگاری صیفی جات (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
68 طراحی و ساخت الکترود چاپ شده صفحه ای کربنی با نانو طلای اورچین و گرافن اکسید جهت اندازه گیری miRNA دخیل در تشخیص زودهنگام سرطان روده بزرگ (دریافت مقاله) کنگره ملی شیمی ونانو شیمی از پژوهش تا توسعه ملی
69 طراحی و ساخت نانو کامپوزیت کربن سرامیک پلی آنیلین با استفاده از فرایند الکتروپلیمریزاسیون و بررسی رفتار کوانتیده ی الکترون در سیستم های توزیع و ذخیره ی انرژی (دریافت مقاله) کنگره ملی شیمی ونانو شیمی از پژوهش تا توسعه ملی
70 طراحی و ساخت یک سوپر خازن حالت جامد با استفاده از ژل الکترولیت پلیمری - PVA - KOH KNO3 و الکترودهای نانوکامپوزیتی کربن سرامیکی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی نانوبیوتکنولوژی
71 فیلم های آلیاژ بر پایه پلی اتیلن اکساید /(PEO)پلی وینیل پیرولیدون :(PVP) خواص حرارتی-مکانیکی (دریافت مقاله) کنگره ملی شیمی ونانو شیمی از پژوهش تا توسعه ملی
72 قیر اصلاح شده به وسیله استایرن بوتادین استایرن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
73 مروری بر پلیمرهای رسانا و بررسی عملکرد الکترون در نوار ممنوعه و راهکارهای افزایش رسانایی پلیمرهای رسانا به روش دوپه کردن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
74 مروری بر روش تهیه نانو کامپوزیت کربن سرامیک – پلی آنیلین با استفاده از فرایند الکتروپلیمریزاسیون و بررسی رفتار کوانتیده ی الکترون در سیستم های توزیع و ذخیره ی انرژی (دریافت مقاله) کنگره ملی شیمی ونانو شیمی از پژوهش تا توسعه ملی
75 مروری بر شناساگرهای کیفی،ابزاری مفید در بسته بندی هوشمند مواد غذایی (دریافت مقاله) کنگره ملی شیمی ونانو شیمی از پژوهش تا توسعه ملی
76 مروری بر کاربردهای حسگرهای الکتروشیمیایی در صنایع غذایی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی توسعه کیفیت راهبردی فراگیر در سلامت غذا
77 مطالعه آزمایشگاهی استفاده نانوذرات در افزایش ضریب انتقال حرارت روغن توربین سولار سنتار (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
78 نانوبیوسنسورهای الکتروشیمیایی تشخیص زودهنگام بیماری ها: کاربرد ترکیب گرافن اکسید و نانو میله / نانوسیم طلا (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی نانوبیوتکنولوژی