سیدمحمد کاظم سجادپور

 سیدمحمد کاظم سجادپور Professor of Political Sciences and International Relations, School for International Relations of the Ministry of Foreign Affairs (SIR)

سیدمحمد کاظم سجادپور

Seyyed Mohammad-Kazem Sajadpour

Professor of Political Sciences and International Relations, School for International Relations of the Ministry of Foreign Affairs (SIR)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.