روزبه سنگی

 روزبه سنگی دانشگاه آخن (RWTH)  موسسه تحقیقات ساختمان های انرزی کارآمد

روزبه سنگی

Rozbeh Sangi

دانشگاه آخن (RWTH) موسسه تحقیقات ساختمان های انرزی کارآمد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.