جعفر میرفخرایی

 جعفر میرفخرایی دبیرانجمن تولیدکنندگان داروها و فرآورده‌های گیاهان داروی

جعفر میرفخرایی

Jafar Mirfakhraii

دبیرانجمن تولیدکنندگان داروها و فرآورده‌های گیاهان داروی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.