محمدرضا آیت الهی

 محمدرضا آیت الهی عضو هئیت مدیره انجمن مدیریت راهبردی ایران

محمدرضا آیت الهی

Mohammadreza Ayatolahi

عضو هئیت مدیره انجمن مدیریت راهبردی ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.