بیوک حبیبی

 بیوک حبیبی پروفسور

بیوک حبیبی

Boyouk Habibi

پروفسور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.