مجید افیونی

 مجید افیونی استاد علوم خاک، دانشگاه صنعتی اصفهان

مجید افیونی

Majid Afyouni

استاد علوم خاک، دانشگاه صنعتی اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تجمعی لجن فاضلاب بر برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 21، شماره: 75
2 اثر کودگاوی ، لجن فاضلاب و کلرید کادمیم بر جذب کادمیم در شاخساره ذرت (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 21، شماره: 76
3 اثر لجن فاضلاب بر غلظت تعدادی از عناصر غذایی و ویژگی های شیمیایی خاک (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 16، شماره: 53
4 استخراج پهنه های شوری خاک در مناطق خشک و نیمه خشک با استفاده از نظریه زمین آمار (استان اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 2، شماره: 7
5 بررسی آلودگی نیترات در آب های زیرزمینی حاشیه رودخانه زاینده رود (دریافت مقاله) دو فصلنامه کشاورزی دوره: 5، شماره: 1
6 بررسی پارامترهای مؤثر بر افزایش راندمان زوال طبیعی سیانور در خاک (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 17، شماره: 58
7 بررسی راندمان کانی گارنت در صافی سه لایه ای در حذف کدورت و موجودات بیولوژیکی در تصفیه خانه آب اصفهان (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 21، شماره: 73
8 تاثیر استفاده از ابزار LCC در افزایش راندمان مصرف کود نیتروژن در شالیزار (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 21، شماره: 3
9 تاثیر افزودن لجن فاضلاب بر شدت نیتریفیکاسیون و جذب نیتروژن به وسیله گیاه ذرت (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 15، شماره: 52
10 تاثیر زیولیت و بنتونیت بر دسترسی زیستی روی، کادمیم و سرب در یک خاک آلوده تحت کشت آفتابگردان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 21، شماره: 2
11 حرکت کادمیم ، کروم و کبالت در خاک تیمار شده با لجن فاضلاب و نمک این فلزات و جذب آن توسط سبزیجات در منطقه شرق اصفهان (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 19، شماره: 67
12 مدل سازی میزان انباشتگی روی و عدم قطعیت آن در زمین های کشاورزی استان کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 3
13 یک روش آسان و سریع جهت سنجش پتانسیل معدنی شدن نیتروژن در زمینهای تیمار شده با لجن فاضلاب (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 16، شماره: 54
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آلودگی سرب و کادمیم ناشی از مصرف لجن فاضلاب در خاک (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
2 آلودگی کادمیوم در شالیزارها و محصول برنج سه استان اصفهان، فارس و خوزستان (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
3 آلودگی واقعی فلزات سنگین خاکها در شهر اصفهان (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
4 آیا می توان از گیاه لولیوم دارای قارچ اندوفایت در گیاه پالایی روی استفاده کرد؟ (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
5 اثر تجمعی کاربرد پنج ساله کمپوست زباله شهری بر غلظت بعضی عناصر سنگین در خاک (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
6 اثر تجمعی کاربرد پنج ساله لجن فاضلاب بر غلظت بعضی عناصر ضروری در خاک (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی آب،خاک و علوم محیطی
7 اثر کاربرد کود گاوی، کمپوست زباله شهری و کلرید کادمیوم بر غلظت کادمیوم در شبدر (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
8 اثر لجن فاضلاب در جذب و تجمع فلزات سنگین در گیاهان ذرت ،لوبیا وریحان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
9 اثر لجن فاضلاب و بیوچار آن بر آبشویی نیترات از ستون های دو خاک تحت کشت ذرت (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
10 اثر متقابل افزایش دی اکسیدکربن و اندوفایت بر گیاه پالایی کادمیم توسط فستوکا (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
11 اثرات باقیمانده و تجمعی لجن فاضلاب بر حرکت کادمیوم، روی، سرب و مس در خاک (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
12 اثرات تجمعی و باقی مانده مواد آلی بر برخی ویژگی های فیزیکی خاک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
13 اثرپساب ولجن صنعتی روی برخی خصوصیات شیمیایی وتجمع عناصرسنگین خاک در اصفهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
14 ارزیابی آلودگی آرسنیک در خاک تحت تیمار لجن فاضلاب (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
15 ارزیابی تخمین رواناب با استفاده از مدل SWAT2000 در زیر حوزه ونک از حوزه آبخیز کارون شمالی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
16 ارزیابی خطر غیر سرطانی برخی عناصر سنگین در سبزیجات شهرستان جیرفت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
17 ارزیابی خطر غیر سرطانی سرب، نیکل و مس در سبزیجات اصفهان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
18 ارزیابی کیفیت خاک با استفاده از شاخص نسبت لایه بندی کربن آلی خاک در کاربری های مختلف (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
19 استفاده از روش های زمین آماری به منظور تهیه نقشه پراکندگی شوری در استان اصفهان (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
20 استفاده از لجن فاضلاب به عنوان کود در کشاورزی و تأثیر آن بر عملکرد گیاه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
21 استفاده از نهشته های رسی حاوی اسمکتایت و پالیگورسکایت بعنوان بستر کشت ذرت و کانولا برای جلوگیری از ورود کادمیوم به داخل این گیاهان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای
22 افزایش کارایی گیاه پالایی برخی آلاینده های آلی و معدنی در خاک با استفاده از قارچهای اندوفایت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاه پالایی
23 بررسی آلودگی خاک و گیاه به سرب در مزارع تحت کشت گندم استان خوزستان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
24 بررسی اثر آب گریزی بر انرژی های واکنش بین ذرات شن و باکتری ایکولای (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
25 بررسی اثر برهمکنش نیکل و منبع تامین نیتروژن بر رشد و عملکرد کاهو در محیط آبکشت (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای
26 بررسی اثرات مثبت و منفی کاربرد لجن فاضلاب شهری در خاکهای کشاورزی (دریافت مقاله) اولین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب
27 بررسی برخی ویژگی های الکتروسینتیک باکتری های شاخص در پژوهش های آلودگی خاک و آب (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
28 بررسی تاثیر اندوفایت بر تنش حاصل از بیشبود روی در گیاه لولیوم (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
29 بررسی تاثیر برخی فاکتورهای خاک، تناوب کاشت و کودهای حیوانی بر میزان آغشتگی میکوریزی و گره زایی لوبیا چیتی تلاش در راستای سلامت جامعه و کیفیت مواد غذایی (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
30 بررسی تاثیر لجن فاضلاب بر قابلیت جذب تعدادی از فلزات سنگین در گیاه ذرت (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
31 بررسی تاثیرتناوب زراعی برکیفیت خاک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
32 بررسی تاثیرمدیریت پسماندهای آلی(کمپوستو کودگاوی) برغلظت فلزات سنگین دردو خاک تحت کشت گیاه ذرت (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
33 بررسی تغییرات غلظت نیترات آبهای زیرزمینی حاشیه زاینده رود در استان اصفهان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
34 بررسی توانایی زیست پالایی گیاه ذرت در کاهش غلظت سرب و نیکل از خاک تیمار شده با لجن فاضلاب شهری استان اصفهان (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
35 بررسی جذب آرسنیک بوسیله پنج گیاه در سه نوع خاک (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
36 بررسی راندمان استفاده از کانی گارنتدرصافی سه لایه ای در تصفیه خانه آب اصفهان (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
37 بررسی غلظت فلزات سنگین و ارزیابی پتانسیل خطر در برنج و گندم در استان اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
38 بررسی فرایند کاتیونهای اصلی موجود در شیرابه زباله توسط زئولیت طبیعی (دریافت مقاله) همایش بین المللی ژئولیت ایران
39 بررسی کاربرد پساب ولجن صنعتی روی تجمع عناصرسنگین خاک جهت استفاده درفضای سبز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
40 بررسی نرخ ترسیب گردوغبارومیزان ورودعناصرسنگین روی ومس همراه آن به استان کرمانشاه (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
41 بررسی وضعیت روی در خاک و گیاه مزارع تحت کشت گندم استان خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
42 برهمکنش نیکل منبع و مقدار نیتروژن بر نفوذپذیری غشای ریشه کاهو (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
43 بهینه سازی پارامتر های موثر در حذف Pb(II) از محلول های آبی توسط دولومیت به عنوان جاذب ارزان قیمت (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
44 پالایش خاک های آلوده به هیدروکربن های نفتی به روش تحریک گیاهی (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
45 پالایش خاک های آلوده به هیدروکربن های نفتی به روش های گیاه پالایی و مکانیکی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
46 پهنه بندی آلودگی خاک به وانادیوم با استفاده از GIS و زمین آمار (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها
47 پهنه بندی توزیع مکانی سرب و نیکل کل دو قطب صنعتی منطقه اصفهان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
48 پیامد آبیاری با پساب تصفیه شده بر برخی ویژگی های هیدرولیکی خاک فضای سبز مجتمع فولاد مبارکه (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
49 پیامد آبیاری با پساب تصفیه شده بر هدایت هیدرولیکی اشباع و غیر اشباع خاک فضای سبز مجتمع فولاد مبارکه اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
50 تاثیر استفاده از سه نوع پسماند آلی بر غلظت و تغییرپذیری زمانی عناصر آهن، روی و مس در یک خاک آهکی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
51 تاثیر تغییرپذیری خصوصیات فیزیکی خاک در طی زمان بر مدل سازی حرکت کلراید در خاک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
52 تاثیر خاک ورزی و ابعاد برکه باطله بر زوال طبیعی سیانور (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
53 تاثیر غلظت عناصر بر سلامت خوراکی میوه گوجه فرنگی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی
54 تاثیر قارچ های اندوفایت بر گیاه پالایی کادمیم در خاک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
55 تاثیر قارچهای اندوفایت (Neotyphodium sp.) بر جذب آرسنیک به وسیله دو گونه گیاه فسکیو در محیط هیدروپونیک (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای
56 تاثیر کاربرد لجن فاضلاب صنعتی، کمپوست زباله شهری و کودگاوی بر رشد و عملکرد گل جعفری (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای
57 تاثیر کودهای آلی بر فاکتور تحرک عناصر آهن، مس و روی در یک خاک آهکی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
58 تاثیر همزیستی اندوفایت و لولیوم بر گیاه پالایی روی از خاک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران، کشاورزی و محیط زیست
59 تاثیرسطوح مختلف فسفر وروی برغلظت فسفروعملکرد اندام هوایی گیاه ذرت (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
60 تاثیرسطوح مختلف کود فسفره برغلظت کادمیوم درخاک و گیاه ذرت (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
61 تاثیرکاربرد کوتاه مدت کمپوست زباله شهری بر غلظت روی و مس در خاک وگیاه ذرت (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
62 تأثیر آبیاری بارانی و سطحی با پساب بر برخی از خصوصیات شیمیایی خاک (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی بهداشت محیط
63 تأثیر آنتیموان، فسفر و شوری بر نفوذپذیری غشاء ریشه ذرت در محیط آبکشت (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای
64 تأثیر استفاده از لجن فاضلاب بر غلظت جیوه در خاک و گیاه ذرت (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
65 تأثیر سطوح مختلف فسفر و روی بر غلظت عنصر روی در اندام هوایی گیاه ذرت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
66 تأثیر سطوح مختلف کاربرد کود گاوی و مرغی بر غلظت کادمیم در دانه گندم (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
67 تأثیر سیستم های خاک ورزی و کود دامی بر حرکت برمید در خاک (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
68 تأثیر عنصر روی بر غلظت کادمیوم در اندام هوایی گیاه ذرت با سطوح مختلف کود فسفره (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
69 تأثیر لجن فاضلاب بر پروفیل شوری خاک (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
70 تأثیر مقدار و سالهای کاربرد کود گاوی در یک خاک آهکی بر قابلیت جذب فسفرآلی و معدنی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
71 تعیین شکل های مختلف سرب و کادمیم درخاکهای آلوده به نفت خام منطقه شادگان خوزستان (دریافت مقاله) همایش ملی علوم محیط زیست و توسعه پایدار
72 تغییر پذیری برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک تحت تاثیر کاربری اراضی و موقعیت شیب در منطقه کوهرنگ استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
73 توزیع عنصر وانادیوم در خاک های سطحی استان اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
74 توزیع غلظت کل و قابل جذب عناصر روی و آهن در بخشی از اراضی کشاورزی اطراف قم (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
75 توزیع مکانی کادمیم و سرب در خاک های کشاورزی لنجانات اصفهان (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
76 تهیه نقشه برخی از پارامترهای خاک سطحی شهرستان نهاوندبا استفاده از gis و زمین امار (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 89
77 تهیه نقشه پراکندگی آرسنیک و وانادیوم در استان اصفهان (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
78 جذب کادمیوم توسط ریشه و انتقال آن به شاخساره یونجه از خاک تیمار شده با لجن فاضلاب، کمپوست زباله شهری و کود گاوی (دریافت مقاله) سومین کنگره عناصر کمیاب ایران
79 جذب مس در یک خاک آهکی تیمار شده با لجن فاضلاب (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
80 جوانه زنی و رشد برخی ازگیاهان در خاک های آلوده به هیدروکربن های نفتی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
81 جیوه در خاک و گیاه تیمارشده با لجن فاضلاب (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
82 حذف Pb(II) از محلول های آبی توسط تراورتن به عنوان جاذب ارزان قیمت معدنی (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
83 رابطه بین کیفیت میوه و غلظت عناصر غذایی در گوجه فرنگی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی
84 سطوح آلودگی گردوغباراتمسفری به برخی عناصرسنگین دراستان کرمانشاه طی فصل بهار 1392 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
85 ضرورت کاهش آلودگی نیترات در محصولات گلخانه ای (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای
86 غلظت آهن، روی و کادمیم در خاک و محصول تولیدی گلخانه های استان صافهان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
87 غلظت سرب در خاک اطراف برخی اتوبان های خروجی کلانشهر اهواز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
88 غلظت سرب در خاک تیمار شده با لجن فاضلاب وجذب آن بوسیله گیاه (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
89 غلظت سرب و کادمیم در خیار، فلفل دلمه ای و گوجه فرنگی تولید شده در برخی گلخانه های اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای
90 غلظت نیترات در برخی از گیاهان در اصفهان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی بهداشت محیط
91 قابلیت جذب سرب توسط آفتابگردان در یک خاک تیمار شده با نیترات سرب، لجن فاضلاب شهری و کود گاوی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
92 کارایی قارچ اندوفایت Piriformospora indica در گیاه پالایی خاک‌های آلوده به روی توسط دو گونه گیاه خاکشیر (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی زیست پالایی
93 کاربرد ارزیابی ریسک سلامتی فلزات سنگین برای پایش محصول سالم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
94 کاربرد روشهای رگرسیونی و شبکه های عصبی در تشکیل توابع انتقالی خاک به منظور تخمین هدایت هیدرولیکی اشباع خاک منطقه زاگرس مرکزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
95 کاربرد سوپر جاذبهای زئولیت، کود دامی و پودر لاستیک در توسعه پایدارکشاورزی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
96 محور مقاله: حاصلخیزی خاک، تغذیه گیاه و کشت گلخانه ای- اثر لجن فاضلاب و بیوچار آن بر برخی ویژگی های شیمیایی و بیولوژیک دو خاک آهکی تحت کشت ذرت (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
97 محور مقاله: فیزیک خاک و رشد گیاه- تغییرات رس قابل پراکنش، هدایت هیدرولیکی اشباع و آب قابل دسترس گیاه در دو خاک آهکی تیمارشده با لجنفاضلاب و بیوچار آن (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
98 محور مقاله: کیفیت خاک و مدیریت پایدار خاک- تعیین بهترین متغیرهای پیش بینی کننده برای نقشه برداری رقومی کربن آلی خاک (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
99 مدل سازی آلودگی خاک سطحی شهر اصفهان به کادمیم و سرب به روش کریجینگ ناپیوسته (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی سامانه اطلاعات جغرافیایی جاده ابریشم
100 مدل سازی توزیع مکانی کل سرب و کل کادمیوم در خاک سطحی شهر اصفهان بروش کریجینگ ناپیوسته (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی
101 مطالعه آلودگی آبهای زیرزمینی منطقه اطراف تصفیه خانه شاهین شهر اصفهان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدرولیک ایران
102 مقایسه شبکه های عصبی مصنوعی و رگرسیون چند متغیره در برآورد مقاومت برشی سطح خاک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
103 مقایسه کاربرد کود کمپوست و کود دامی بر غلظت سرب در خاک تحت کشت گیاه ذرت (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
104 نرخ فرونشت گرد و غبار اتمسفری در استان کرمانشاه در بهار و تابستان 1392 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردو غبار
105 نقش کاربری اراضی بر غلظت وانادیوم و آرسنیک در منطقه مرکزی اصفهان (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
106 وضعیت روی در خاک های شالیزاری و برنج تولیدی سه استان اصفهان، فارس و خوزستان و تاثیر آن بر امنیت غذایی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
107 وضعیت فلزات سنگین سرب و کادمیوم در گلخانههای استان اصفهان (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
108 ویژگی های هیدرولیکی و آبگریزی خاک های تیمارشده با لجن فاضلاب و بیوچار آن (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
109 همبستگی بین عناصر کم مصرف موجود در خاک های تیمار شده با پسماندهای آلی و تاثیر آن در تجمع و جذب توسط گیاه ذرت (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران