پرویز احسان زاده

 پرویز احسان زاده دانشیار زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه صنعتی اصفهان

پرویز احسان زاده

Parviz Ehsan Zadeh

دانشیار زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه صنعتی اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر رژیم آبیاری و نیتروژن بر عملکرد و برخی پارامترهای فیزیولوژیک گیاه دارویی کدوی تخم کاغذی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 42، شماره: 3
2 ارتباط برخی خصوصیات فیزیولوباعملکرد درگلرنگ بهاره دردورژیم آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 43، شماره: 4
3 ارتباط عملکرد دانه و میزان روغن بزرک با میزان کلروفیل، پرولین و کربوهیدرات های محلول برگ تحت رژیم های مختلف آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 42، شماره: 1
4 بررسی خصوصیات فیزیولوژیک و عملکرد چهار رقم کنجدSesamum indicum L تحت رژیم های رطوبتی خاک (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 13، شماره: 2
5 بررسی ویژگیهای فیزیولوژیک مرتبط بااثرتنش کمبود آب درژنوتیپ های کنجدSesamum indicum L (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 44، شماره: 4
6 تاثیر پیش تیمار بذر و تیمار های آبیاری بر عملکرد و اجزاء عملکرد نخود ژنوتیپ هاشم در دو کاشت پاییزه و بهاره در شمال لرستان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 47، شماره: 1
7 تاثیر رژیم های آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام نخود در دو کشت پاییزه و بهاره در استان لرستان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 46، شماره: 1
8 تاثیر رژیم های مختلف آبیاری بر چند ژنوتیپ ذرت:І.فلورسانس کلروفیل، خصوصیات رشد و عملکرد دانه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 40، شماره: 2
9 تاثیر رژیمهای مختلف آبیاری بر چند ژنوتیپ ذرت:ІІ عملکرد، اجزای عملکرد دانه و راندمان مصرف آب آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 40، شماره: 2
10 تاثیر شوری آب آبیاری بر برخی صفات فیزیولوژیک و وزن ماده خشک ژنوتیپ های بزرک در مرحله رشد رویشی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 45، شماره: 3
11 تاثیر منفی تنش خشکی بر عملکرد گلرنگ از طریق کاهش سطح فتوسنتزکننده و کارایی کوانتومی فتوسیستمII (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 41، شماره: 2
12 تغییربرخی آنتی اکسیدانت ها درکنجد وارتباط آن با صفات فیزیولوژیک و عملکرد دانه تحت رژیم های مختلف آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 43، شماره: 1
13 واکنش گندم های تتراپلویید پوشینه دار به تنش کمبود نیتروژن در مقایسه با گندم ماکارونی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 42، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر پرایمینگ بذر و رژیمهای آبیاری بر سبز شدن، عملکرد و اجزاء عملکرد کشت دیم بهاره نخود رقم هاشم در منطقه نورآباد لرستان (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
2 اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه چهار رقم کنجد (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
3 اثر رژیم آبیاری بر غلظت کربوهیدراتهای محلول و پرولین برگ چهار ژنوتیپ کدو تخم کاغذی (Cucurbita pepo L.) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
4 اثر سایه اندازی روی طبق و برگهای مجاور آن بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه گلرنگ در دو رژیم مختلف آبیاری (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
5 اثر شوری بر جوانه زنی شش ژنوتیپ بزرک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
6 اثرتنش خشکی برکلروفیل پرولین و عملکرد دانه چهاررقم کنجد درمنطقه اصفهان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
7 اثرتنش خشکی برمیزان آنتی اکسیدان های برگ و برخی ویژگیهای فیزیولوژیک ژنوتیپ های گلرنگ تحت رژیمهای مختلف رطوبتی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
8 اجزای عملکرد و عملکرد دانه ژنوتیپ های گلرنگ و پاسخ آنها به دو رژیم آبیاری (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
9 بررسی اثر استرس اکسیداتیو حاصل از فلز سنگین کادمیوم بر ژنوتیپهای دو گونه اهلی و وحشی گلرنگ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
10 بررسی اثر سطوح مختلف اشعه UV-B بر رشد و نمو سه رقم کنجد در منطقه اصفهان (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
11 بررسی برخی پاسخهای فیزیولوژیک ارقام مقاوم و حساس گلرنگ در استرس آلودگی به کادمیوم (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
12 بررسی تاثیر تنش خشکی بر اجزای عملکرد و عملکرد دانه چهار رقم کنجد (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
13 تاثیر خشکی خاک بر برخی خصوصیات رشدی یونجه (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
14 تاثیر محیط برخصوصیات کمی و کیفی عملکردسه ژنوتیپ گلرنگ دراصفهان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
15 تاثیررژیم آبیاری برعملکردواجزای عملکرد دانه دربزرک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
16 تاثیررطوبت خاک برسرعت فتوسنتز خالص غلظت دی اکسیدکربن درون روزنه و هدایت روزنه ای ژنوتیپ های کنجدSesamum indicum L.) درمراحل مختلف رشدودرشرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
17 خصوصیات فتوسنتزی ژنوتی پهای مختلف کنجد تحت تاثیر نیتروژن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
18 رشد گیاهچه های خرفه و تاج خروس تحت تاثیر دگرآسیبی عصاره آبی رازیانه (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
19 عکس العمل اجزاء عملکرد ارقام نخود زراعی) (Cicer aretinum L به تراکم گیاهی در شرایط دیم خرم آباد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
20 عملکرد گندم های تتراپلویید پوشینه دار و ماکارونی تحت تاثیر مقادیر مختلف نتیروژن خاک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
21 واکنش دوازده توده رازیانه Foeniculum vulgare Mill به تنش خشکی درمرحله جوانه زنی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
22 واکنش های فیزیولوژیکی و مرفولوژیکی سه ژنوتیپ ایرانی انگور به تنش آبی ایجاد شده توسط پلی اتیلن گلیکول در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
23 واکنش یونجه نسبت به افزایش شوری محلول خاک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران