دکتر سیدمحمد علوی

دکتر سیدمحمد علوی استاد  آموزش زبان انگلیسی، دانشکده زبانها و ادبیات خارجی، دانشگاه تهران، ایران

دکتر سیدمحمد علوی

Dr. Seyyed Mohammad Alavi

استاد آموزش زبان انگلیسی، دانشکده زبانها و ادبیات خارجی، دانشگاه تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Comparative Study of Writing Assessment Using Activity Theory-Based Assessment Model (ATBAM) and a Traditional Approach (دریافت مقاله) مجله آموزش و یادگیری زبان انگلیسی دوره: 11، شماره: 23
2 A Dynamical System Approach to Research in Second Language Acquisition (دریافت مقاله) مجله آموزش و یادگیری زبان انگلیسی دوره: 5، شماره: 11
3 Academic Discipline DIF in an English Language Proficiency Test (دریافت مقاله) مجله آموزش و یادگیری زبان انگلیسی دوره: 3، شماره: 7
4 Alternative assessment or traditional testing: How do Iranian EFL teachers respond? (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش زبان انگلیسی دوره: 7، شماره: 2
5 آسیب شناسی چگونگی آموزش زبان انگلیسی ویژه گردشگری در دانشگاه‌های کشور (دریافت مقاله) پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی دوره: 5، شماره: 2
6 ارزشیابی پویا دانش کاربرد شناسی: با تکیه بر کنش های گفتاری عذرخواهی و درخواست (دریافت مقاله) پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی دوره: 8، شماره: 1
7 ارزیابی برنامه جدید آموزش زبان انگلیسی پایه‌های اول و دوم دبیرستان (دریافت مقاله) پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی دوره: 4، شماره: 1
8 اندازه گیری رشد توانش ترجمه ای با درنظر گرفتن الگوی تربیت مترجم تکلیف محور (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 46، شماره: 1
9 Designing and validating a test battery of computerized dynamic assessment of grammar (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش زبان انگلیسی دوره: 8، شماره: 2
10 Diagnosing EFL Learners Development of Pragmatic Competence Implementing Computerized Dynamic Assessment (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل آموزش زبان انگلیسی دوره: 9، شماره: 1
11 Diagnosing the Iranian L۲ Writing Ability Using Self-Assessment and Level Specific Approaches (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 34، شماره: 1
12 Diagnostic Test Construction: Insights from Cognitive Diagnostic Modeling (دریافت مقاله) مجله بین المللی آزمون سازی زبان دوره: 11، شماره: 1
13 Differential item functioning and ad hoc interpretations (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش زبان انگلیسی دوره: 4، شماره: 1
14 Examining the Fairness of the University Entrance Exam: A Latent Class Analysis Approach to Differential Item Functioning (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل آموزش زبان انگلیسی دوره: 10، شماره: 1
15 Identification and Distribution of Interactional Contexts in EFL Classes: The Effect of Two Contextual Factors (دریافت مقاله) مجله آموزش و یادگیری زبان انگلیسی دوره: 7، شماره: 15
16 Investigating the Impacts of EFL Teachers' Age, Educational Background, Instructional Experience and Gender on Their Beliefs about Formative Assessment (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش و پژوهش زبان دوره: 5، شماره: 18
17 L۲ Writers’ Processing of Teacher vs. Computer-generated Feedback (دریافت مقاله) مجله آموزش و یادگیری زبان انگلیسی دوره: 12، شماره: 26
18 The Effect of Bloom-based ILP Instruction on Iranian EFL learners’ Use of External and Internal Modification Strategies in the Speech Act of Request (دریافت مقاله) مجله افق های زبان دوره: 4، شماره: 1
19 The effect of test specifications review on improving the quality of a test (دریافت مقاله) مجله ایرانی تحقیق در آموزش زبان دوره: 2، شماره: 1
20 The Factor Structure of a Written English Proficiency Test: A Structural Equation Modeling Approach (دریافت مقاله) مطالعات زبان کاربردی ایران دوره: 3، شماره: 2
21 Validating a Self-assessment Questionnaire on Vocabulary Knowledge (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش زبان انگلیسی دوره: 2، شماره: 2
22 بررسی رابطه بین فرهنگ و ابعاد شناختی یادگیری گروهی (دریافت مقاله) پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی دوره: 4، شماره: 2
23 بررسی سواد سنجش و ارزشیابی مدرسان دانشگاهی زبان انگلیسی در ایران (دریافت مقاله) پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی دوره: 8، شماره: 2
24 تأثیر یادگیری معکوس بر توسعه حرفه‌ای نومعلمان زبان انگلیسی : میزان مشغول بودن و نگرش آنها (دریافت مقاله) پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی دوره: 7، شماره: 2
25 رواسازی آزمون مبتنی بر چارچوب مرجع اتحادیه اروپا و برابری ارزشیابی (دریافت مقاله) پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی دوره: 12، شماره: 1
26 سنجش تشخیصی شناختی آزمون خواندن و درک مفاهیم برای بازخورد تشخیصی تکوینی (دریافت مقاله) پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی دوره: 6، شماره: 2
27 مقایسة سؤال‌های چندگزینه‌ای و ترجمه‌ای از لحاظ پایایی و دشواری در آزمون دانش دستوری (دریافت مقاله) پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی دوره: 3، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Effect of Young Learners Attitude toward their Teacher on their Performance in Cambrigge Young Learners English Test (CYLE) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
2 The Effect of Portfolio Assessment on EFL Teenager Learners Speaking Ability (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
3 The Impact of Strategy-Based Instruction via Webfolio Assessment on IELTS Academic Writing of Iranian EFL Learners (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
4 The Relationship between Working Memory and Accurate Relativization under Pre-Task Guided Planning Condition: DoesProvision of Explicit In struction Serve Planning’s Purpose (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان