محمد علی امینی مشهدی

 محمد علی امینی مشهدی سرپرست کانون کارآفرینی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد

محمد علی امینی مشهدی

Mohammadali Aminimashadi

سرپرست کانون کارآفرینی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.