محسن پور عبادالهان کویج

 محسن پور عبادالهان کویج دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز

محسن پور عبادالهان کویج

Mohsen Ebadalahan kavij

دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.