دکتر داود بهبودی

دکتر داود بهبودی استاد گروه توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز

دکتر داود بهبودی

Dr. Davood Behboudi

استاد گروه توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آثار توسعه مالی و اقتصادی در آلودگی محیط زیست در کشورهای منتخب عضو اوپک: رویکرد هم انباشتگی و حداقل مربعات پویا (DOLS) در داده های تابلویی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 49، شماره: 2
2 اثر بی ثباتی درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی ایران با تاکید بر حساب ذخیره ارزی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اقتصاد کلان دوره: 7، شماره: 14
3 اثر تجارت بین الملل بر محیط زیست در کشورهای عضو اپک (دریافت مقاله) پژوهشنامه اقتصاد کلان دوره: 10، شماره: 19
4 اثرات افزایش سرمایه گذاری و بهره وری بخش معدن بر ارزش افزوده و صادرات بخش های مختلف اقتصادی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 4، شماره: 4
5 اثرات نامتقارن سیاست پولی بر بازار مسکن ایران: رویکردDSGE (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 7، شماره: 4
6 ارزیابی اثرات توزیع مستقیم درآمدهای نفتی بر تولید ناخالص داخلی ایران با روش تعادل عمومی پویا (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 3، شماره: 10
7 ارزیابی شهر تبریز به عنوان شهر خلاق صنایع دستی و هنرهای مردمی براساس مدل بهینه کاوی طی دوره زمانی ۱۳۹۷-۱۳۹۰ (دریافت مقاله) مجله اقتصاد شهری دوره: 5، شماره: 1
8 اندازه گیری و مقایسه درجه رشد حامی فقرا در کشورهای اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 17، شماره: 3
9 The Impact Of Sanctions On Iran‘s Oil And Natural Gas Exportation: Swot Analysis (دریافت مقاله) مجله بین المللی اقتصاد مقاومتی دوره: 5، شماره: 5
10 برآورد ارزش تفرجی آرامگاه شمس تبریزی با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 2، شماره: 1
11 بررسی آثار تکانه های سیاست پولی بر بخش مسکن در قالب الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (دریافت مقاله) مجله اقتصاد شهری دوره: 3، شماره: 2
12 بررسی اثر اقتصاد دانش بنیان بر رشد تولیدات در ایران با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی و الگوریتم کرم شب تاب (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحلیل­ های اقتصادی توسعه ایران دوره: 3، شماره: 3
13 بررسی اثرات نامتقارن شوک های درآمد نفتی بر تولید در اقتصاد ایران با استفاده از مدل مارکوف- سوییچینگ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 2، شماره: 7
14 بررسی بهرهوری کل عوامل در ایران در چارچوب حسابداری رشد (1345 -1387) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 1، شماره: 3
15 بررسی تاثیر رشد اقتصادی بر آلودگی محیط زیست در کشورهای نفتی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اقتصاد کلان دوره: 9، شماره: 17
16 بررسی تاثیر ریسک های کشوری در رابطه بین مصرف انرژی های تجدیدپذیر و رشد اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 12، شماره: 47
17 بررسی رابطه غیرخطی نابرابری درآمدی و رشد اقتصادی: مطالعه موردی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 5، شماره: 3
18 بررسی رابطه ی تقاضای نهایی و واسطه ای انرژی با رشد اقتصادی در ایران در دوره ی ۱۳۴۶-۱۳۸۳ (دریافت مقاله) پژوهشنامه اقتصاد کلان دوره: 6، شماره: 22
19 بررسی روابط متقابل بین انرژی تجدیدپذیر- توسعه پایدار- انتشار دی اکسید کربن در ایران: رویکرد خودرگرسیون برداری بیزین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 2
20 بررسی و اولویت بندی عوامل جذب سرمایه گذاری درمنطقه آزاد انزلی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره: 21، شماره: 7
21 تاثیر سرمایه اجتماعی بر سلامت عمومی در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دوره: 1، شماره: 1
22 تاثیر کاهش نرخ تعرفه کالاهای وارداتی بر سطح اشتغال و توزیع درآمد بین خانوارهای شهری و روستایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 9، شماره: 35
23 تجزیه وتحلیل نقاط اهرمی الگوی پویایی سیستم کیفی حکمرانی منابع آب (مطالعه موردی: حوضه قرنقو) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 19، شماره: 1
24 تحلیل تجربی فشارهای زیست محیطی تولید ناخالص داخلی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 19، شماره: 54
25 تخمین تابع تقاضای خارجی کل گردشگری ایران رهیافت TVP (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 1، شماره: 1
26 تخمین تقاضای گردشگری ایران به تفکیک چند کشور منتخب با استفاده از رهیافت TVP (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 7، شماره: 2
27 تعیین ارزش تفرجگاهی روستای توریستی کندوان به روش هزینه سفر منطقه ای (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 19، شماره: 51
28 توسعه انسانی و توسعه پایدار در کشورهای منتخب صادرکننده نفت (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 17، شماره: 33
29 رابطه بلندمدت اقتصاد دانش بنیان و رشد اقتصادی در ایران (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 2، شماره: 4
30 راهبرد مدیریت مشارکتی منابع آب با رویکرد تحلیل نهادی و کنش جمعی (اراضی پایاب سد سهند) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 12، شماره: 1
31 رتبه بندی زمینه های شبکه شهرهای خلاق یونسکو برای شهر تبریز (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 8، شماره: 2
32 سناریوهای مدیریت منابع آب بر مبنای رویکرد آینده پژوهی: مطالعه موردی شهرستان تبریز (دریافت مقاله) دوفصلنامه آینده پژوهی ایران دوره: 5، شماره: 2
33 شاخص فقر آب و عوامل اقتصادی موثر بر آن در ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 15، شماره: 1
34 شناسایی عوامل تعیین کننده ی کارآفرینی با استفاده از مدل های گسسته (مطالعه ی موردی: شهرک صنعتی شهید سلیمی تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 53، شماره: 2
35 شناسایی و اولویت بندی هسته های کلیدی بخش خدمات استان آذربایجان شرقی: رویکرد تحلیل چندبخشی (MSA) (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 8، شماره: 2
36 شناسایی و تحلیل موضوعی موانع سازگاری سیستم منابع آب با تغییر اقلیم (مطالعه موردی: حوضه قرنقو) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 18، شماره: 3
37 صندوق توسعه ملی یا توزیع مستقیم درآمدهای نفتی (بررسی مقایسهای) (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 19، شماره: 71
38 طراحی مدل عامل بنیان برای تعیین استراتژی ایران در تجارت بین المللی گاز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی دوره: 4، شماره: 1
39 عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر انتشار سرانه ی دی اکسید کربن در ایران (۱۳۸۳-۱۳۴۶) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 45، شماره: 1
40 فراوانی منابع طبیعی سرمایه انسانی و رشد اقتصادی در کشورهای صادر کننده نفت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 13، شماره: 40
41 کاربرد روش نظریه داده بنیاد در شناسایی الگوی ذهنی تقاضای مسکن در شهر تبریز: رویکرد علوم شناختی (دریافت مقاله) مجله اقتصاد شهری دوره: 4، شماره: 1
42 مدل سازی اثر رفاهی بازار در تخصیص بین ناحیه ای آب در مقایسه با تخصیص عمومی با کمک توسعه بازی همکارانه؛ مطالعه موردی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 12، شماره: 3
43 مقایسه تطبیقی سیستم های مختلف تقاضا در تبیین رفتار مصرفی خانوارهای شهری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 50، شماره: 1
44 مقایسه ی مدل قیمت هدانیک سنتی و مدل قیمت هدانیک رید در برآورد تابع قیمت هدانیک مسکن (مطالعه ی موردی مناطق شهری استان همدان) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 7، شماره: 2
45 مقایسه ی نقش کیفیت نهادی بر بلای منابع طبیعی در بین کشورهای صادر کننده ی نفت خام (دریافت مقاله) پژوهشنامه اقتصاد کلان دوره: 6، شماره: 11
46 نقش حساب ذخیره ارزی در ثبات درآمدهای دولت در قالب مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 43، شماره: 1
47 نقش کیفیت نهادی در رابطه نرخ واقعی ارز با قیمت نفت مطالعه موردی: اقتصادهای نفتی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 1، شماره: 4
48 نقش متغیرهای اجتماعی-اقتصادی (SES) در توضیح نابرابری¬های سطوح سلامتی در بین دانشجویان (نمونه موردی: دانشجویان دختر دانشگاه تبریز) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دوره: 1، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرگذاری وفور منابع طبیعی بررشد اقتصادی ازکانال سرمایه انسانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکری
2 ارائه مدل تقاضای حمل جاده ای فراورده های نفتی در مسیرهای موردی ( با رویکرد مدل جاذبه در قالب الگوی داده های تابلویی) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهکارهای نوین تامین، نگهداشت، انتقال و توزیع فراوده های نفتی
3 ارزیابی پتانسیل اقتصادی تخصیص مبتنی بر بازار در مقایسه با تخصیص عمومی مطالعه موردی: حوضه آبریز بالخلی چای (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
4 ارزیابی تمرکز کل برای بنگاه های برتر صنعت ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
5 ارزیابی شاخصهای کمی صنعت گردشگری در توسعه اقتصادی ایران مطالعه موردی استان آذربایجانشرقی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
6 Effects of ICT Applications on Reducing Corruption in the Selected Asian Countries (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک در کشورهای در حال توسعه با رویکرد بر امنیت ECDC2013
7 Review of renewable energy industry in Iran and Taiwan (دریافت مقاله) اولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
8 The Impact of Sanctions on Iran’s Oil and Natural Gas Exportation: SWOT Analysis (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم
9 برآورد تابع مطلوبیت انتخاب تاکسی توسط کاربران: مطالعه موردی شهر تبریز (دریافت مقاله) دومین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران
10 برآورد منحنی کوزنتسی محیط زیست (EKC) در کشورهای صادر کننده نفت : با تاکید بر ایران (دریافت مقاله) همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
11 بررسی اثرات بازخوردی نوآوری، کارآفرینی و رشد اقتصادی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
12 بررسی رابطه مصرف انرژی و صادرات و واردات در کشورهای منتخب عضو اکو (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
13 بررسی رابطه مصرف انرژی، توسعه مالی و رشد اقتصادی با تأکید بر نقش صنعتی سازی و گسترش شهرنشینی (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
14 بررسی رابطة تقاضای واسطهای انرژی با رشد اقتصادی در ایران ( 1346-1383) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی انرژی
15 بررسی راهکارهای افزایش بهره وری و کاهش مصرف سوخت در معادن سنگ تزئینی (مطالعه موردی: معدن مرمر چایپاره خوی) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
16 بررسی کارایی انتشار دی اکسید کربن بر مبنای مصرف انرژی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
17 تاثیر شهرنشینی و صنعتی سازی بر تقاضای انرژی (مطالعه موردی ایران) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
18 تبیین موانع نهادی سازگاری با تغییر اقلیم با رویکرد پویایی سیستم کیفی(مطالعه موردی: حوضه قرنقو) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پویایی شناسی و تفکر سیستمی
19 تحلیل رقابت مندی ایران در صادرات آلومینیوم (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت توانمندی ها در اقتصاد ایران
20 تحلیل علل تغییرات انتشار گاز دی اکسیدکربن در بخش حمل و نقل ایران براساس- روش تجزیه طی سالهای 1386_1373 (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
21 تعیین میزان اثر عوامل مختلف بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک در شرکت سیمان ارومیه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی
22 رابطه بین مصرف انرژی و تولید هر کارگر در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
23 رابطه بین نابرابری درآمد و محیط زیست در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
24 شناسایی عوامل مؤثر بر الگوی مصرف برنج و اولویتبندی عوامل براساس تکنیکTopsis Fuzzy (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی
25 کیفیت محیط زیست، آزادسازی تجاری و فساد اداری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
26 محیط کسب و کار و راهکار های ارتقای آن در راستای نیل به توسعه پایدار (بررسی موردی استان آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) اولین همایش توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار
27 مدلسازی و پیش بینی نرخ تورم در اقتصاد ایران (بررسی مقایسهای قدرت پیشبینی شبکه های عصبی مصنوعی المان و پس انتشار خطا) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها
28 مدل‌سازی و شبیه‌سازی اثر ضربه شلاقی در زنجیره تامین دو سطحی با تقاضای خودرگرسیونی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
29 مطالعه تاثیر ریسک های کشوری در رابطه بین مصرف انرژی های تجدیدپذیر و رشد اقتصادی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی توانمندی مدیریت، مهندسی صنایع، حسابداری و اقتصاد
30 نظام تامین مالی و عرضه و تقاضای مسکن در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت
31 نقش همسایگی در ارتقاء بهره وری انرژی کشورها رویکرد اقتصادسنجی فضایی تابلویی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
32 نوآوری، محرک اقتصاد پویا در اقتصاد نو (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار