شاهرخ خانی زاده

 شاهرخ خانی زاده استاد،پژوهشگر محترم موسسه کشاورزی و غذا اوتاوا کانادا

شاهرخ خانی زاده

Shahrokh Khani zadeh

استاد،پژوهشگر محترم موسسه کشاورزی و غذا اوتاوا کانادا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.