دکتر محمد امین خراسانی

دکتر محمد امین خراسانی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

دکتر محمد امین خراسانی

Dr. Mohammad amin Khorasani

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Analysis of Production Relations and Linkages of Agricultural Producers Using Social Network Analysis Method (Case Study: Pistachio Producers in Damghan County) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 7، شماره: 1
2 آسیب شناسی مطالعات گردشگری در فصلنامه پژوهش های روستایی: کاربست تحلیل محتوا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 10، شماره: 2
3 اثرات گسترش فیزیکی بر تاب آوری زیست محیطی شهر بابل (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 19، شماره: 69
4 ارزیابی زیست پذیری در نواحی روستایی پیراشهری (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان شیراز) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 10، شماره: 40
5 ارزیابی و اولویت بندی ریسک های منابع آب آشامیدنی در نواحی روستایی مطالعه موردی: روستاهای بخش مرکزی شهرستان مینودشت (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 13، شماره: 39
6 بررسی تطبیقی شاخص های کیفیت زندگی عشایر در دوره های پیش و پس از اسکان ناشی از وقوع سیلاب (مورد مطالعه: روستای آزادگان، شهرستان جیرفت) (دریافت مقاله) مجله پژوهش و فناوری محیط زیست دوره: 6، شماره: 9
7 بررسی رابطه ی اسکان مجدد و سرمایه ی اجتماعی در نواحی روستایی (مطالعه موردی روستاهای سیلزده شرق استان گلستان) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 5، شماره: 3
8 بررسی عوامل موثر بر تاب آوری درمواجهه با خشکسالی(مورد مطالعه: روستاهای شهرستان کنگاور) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 13، شماره: 2
9 برنامه ریزی راهبردی توسعه بخش کشاورزی در شهرستان ابرکوه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 10، شماره: 12
10 برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری روستایی در نواحی روستایی شهرستان ایذه مورد شناسی: روستای شیوند (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 6، شماره: 18
11 پیشران های کلیدی برند گردشگری کم شتاب در مقصدهای روستایی (موردمطالعه: روستای جواهرده - استان مازندران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 12، شماره: 4
12 تاملی در مفهوم زیست پذیری؛ شناخت، سنجش و رویکردها (دریافت مقاله) پژوهش در هنر و علوم انسانی دوره: 1، شماره: 2
13 تحلیل ارتباط زیست پذیری روستاهای پیرامون شهری با برخورداری خدماتی (مطالعه موردی: شهرستان ورامین) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 3، شماره: 3
14 تحلیل اکتشافی داده های فضایی در بررسی آمد و شدهای روزانه در نواحی روستایی مورد: روستاهای پیرامون مناطق کلانشهری (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 5، شماره: 16
15 تحلیل تاثیر قالیبافی بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی شهرستان آق قلا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 12، شماره: 1
16 تحلیل تاثیر متغیرهای فردی بر ادراک از زیستپذیری در روستاهای پیرامون شهرمطالعه موردی: شهرستان ورامین (دریافت مقاله) جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 13، شماره: 2
17 تحلیل تطبیقی نقش گردشگری مذهبی و طبیعت گردی در بهبود کیفیت زندگی ساکنان نواحی روستایی مورد: روستاهای امامزاده داوود و رندان(شهرستان تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 2، شماره: 4
18 تحلیل توزیع فضایی میراث فرهنگی ناملموس در راستای حفاظت و توسعه میراث در ایران (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 12، شماره: 4
19 تحلیل رضایت ساکنان روستایی از کیفیت محیط در مناطق مرزی (مورد مطالعه: بخش سیه رود شهرستان جلفا) (دریافت مقاله) علوم و فنون مرزی دوره: 1، شماره: 3
20 تحلیل فضایی فقر روستایی در شهرستان کوهدشت (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 11، شماره: 2
21 تحلیل محتوای مقالات فصلنامه پژوهش های روستایی بین سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 8، شماره: 1
22 تحلیل محتوای مقاله های علمی پژوهشی حوزه کیفیت زندگی روستایی در ایران (بازه زمانی ۱۳۹۰-۱۳۹۸) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 32، شماره: 3
23 تحلیل مدیریت زباله در فضاهای پیراشهری یاسوج (دریافت مقاله) دوفصلنامه توسعه فضاهای پیراشهری دوره: 1، شماره: 1
24 تحلیل و ارزیابی تطبیقی دیدگاه ساکنان و مدیران محلی در رابطه با زیست پذیری روستاهای پیرامون شهری در شهرستان ورامین (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 16، شماره: 51
25 تحلیل و ارزیابی سرمایه اجتماعی شبکه های خرد توسعه در راستای توسعه پایدار محلی (مطالعه موردی: پروژه بین المللی RFLDL، شهرستان سرایان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 6، شماره: 3
26 تحلیل و سنجش آثار اسکان مجدد بر زیست پذیری جوامع روستایی (مطالعه موردی روستاهای سیل زده شرق استان گلستان) (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 36، شماره: 160
27 تحلیل همبستگی کانونی رابطه بین عوامل موثر بر تاب آوری در مواجهه با خشک سالی مطالعه موردی: روستاهای شهرستان کنگاور (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 13، شماره: 2
28 تحلیلی بر اثرگذاری رسانه های جمعی و مطبوعات از دیدگاه ساکنان نواحی روستایی شهرستان کنارک (مطالعه موردی: دهستان زرآباد غربی) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 6، شماره: 22
29 دکتر سیدحسن مطیعی لنگرودی؛ جغرافیدانی واقع گرا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 13، شماره: 3
30 سطح بندی روستاها بر اساس ریسک های مخازن و شبکه توزیع آب آشامیدنی (مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان مینودشت) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 1، شماره: 4
31 سنجش آثار تنوع فعالیت های اقتصادی بر سطح رفاه جامعه روستایی (مورد: بخش مرکزی شهرستان کرمان) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 10، شماره: 37
32 سنجش و ارزیابی تطبیقی زیست پذیری روستاهای دارا و فاقد فعالیت های حفاظت خاک و آبخیزداری (مطالعه موردی: استان چهارمحال و بختیاری) (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 52، شماره: 4
33 سنجش و ارزیابی زیست پذیری روستاهای پیرامون شهری(مطالعه موردی: شهرستان ورامین) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 3، شماره: 12
34 سنجش و ارزیابی مولفه های کیفیت زندگی در روستاهای دهستان کرسف شهرستان خدابنده (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 3، شماره: 8
35 سنجش و تحلیل فقر در نواحی روستایی شهرستان کوهدشت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 10، شماره: 38
36 شناخت و تحلیل عامل موثر بر رکد صنعت قالیبافی در نواحی روستایی از دیدگاه قالیبافان شهرستان گنبد کاوس (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 12، شماره: 30
37 شناخت و تحلیل عوامل موثر بر رکود اقتصاد دامداری در نواحی روستایی (مطالعه موردی: روستاهای پریدر و مهدویه- شهرستان ملایر) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 2، شماره: 8
38 شناسایی و تحلیل پیشرانهای توسعه گردشگری روستایی (مورد مطالعه: شهرستان ارومیه) (دریافت مقاله) دوفصلنامه آینده پژوهی ایران دوره: 6، شماره: 2
39 شناسایی و رتبه بندی عوامل تاثیرگذار بر ایجاد اقلام راکد در انبار و راهکارهای کاهش آن با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (مطالعه موردی: شرکت پالایش گاز پارسیان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در مهندسی نگهداشت دفاعی دوره: 3، شماره: 2
40 مدیریت راهبردی توسعه گردشگری تفرجی شهرستان شهریار با اتکا به مدل PESTEL (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 6، شماره: 4
41 واکاوی کیفی مشکلات گردشگری روستایی در استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از نظریه مبنایی با تاکید بر روستای دیمه شهرستان کوهرنگ (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 5، شماره: 19
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب های ناشی از بر هم خوردن تعادل هیئرولوژی بر محیط زیست و چگونگی کاهش اثرات آن (دریافت مقاله) چهارمین همایش زمین شناسی و محیط زیست
2 ارزیابی اثرات رویکرد مدیریت جامع مشارکتی و مدیریت غیر مشارکتی منابع طبیعی بر زیست پذیری جوامع محلی (مطالعه موردی: استان چهارمحال و بختیاری) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
3 الزامات و سیاست های مدیریت روستاهای حریم کلانشهر تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
4 بررسی دیدگاه زنان روستاهای هدف گردشگری شهرستان بینالود در مورد آثار گردشگری بر معیشت پایدار (دریافت مقاله) همایش ملی زن و توسعه گردشگری روستایی
5 بررسی رابطه بحران آب با پارامترهای محیطی و جمعیتی در ایران (دریافت مقاله) همایش ملی آب، فرهنگ و پژوهش­های علوم انسانی
6 بررسی وتحلیل مفهوم زیست پذیری وارتباط آن با اصول پایداری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
7 تاملی در مفهوم زیست پذیری،شناخت،سنجش و رویکردها (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
8 تحلیل اثرات گردشگری بر ابعاد اقتصادی نواحی روستایی (مطالعه موردی: دهستان ناتل کنار سفلی شهرستان نور) (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه صنعت گردشگری با تاکید بر پارک های ملی و تالاب ها با محوریت استان گلستان
9 تحلیل پراکنش فضایی اجرای قانون مشاغل خانگی در استان مرکزی در سال ۱۳۹۵ (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اندیشه ها و فناوریهای نوین در علوم جغرافیایی
10 تحلیل تحولات جمعیتی آبادی های کشور با رویکرد بازساخت روستایی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی در برنامه هفتم توسعه کشور
11 تحلیل راهبردی سیاستی بخش کشاورزی ایران با رویکرد بحران آب (دریافت مقاله) دومین همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی ایران
12 تحلیل روش شناختی مقالات علمی پژوهشی در حوزه رابطه گردشگری با معیشت پایدار در نواحی روستایی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران
13 تحلیل وضعیت امنیت روستاهای مهاجرپذیر پیرامون شهری (مطالعه موردی شهرستان ورامین) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
14 ترسیم چش مانداز جغرافیایی و تعادل بخشی به منابع آب زیرزمینی دشت ورامین (دریافت مقاله) همایش ملی آب، فرهنگ و پژوهش­های علوم انسانی
15 درآمدی بر رویکردهای اجتماعی با تاکید بر راهبرد مشارکت در توسعه روستایی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مطالعات مدیریت در علوم انسانی
16 روابط اکولوژیک شهر و روستا؛ فرصت ها و تهدیدها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست
17 رویکرد معیشت پایدار روستایی؛ چارچوب مفهومی، اصول و روش ها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه علوم جغرافیا و گردشگری و توسعه پایدار ایران
18 سکونتگاه زیست پذیر، سکونتگاه پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش علوم جغرافیایی ایران 1393
19 عدم تعادل هیدرولوژیک: پیامدها و روشهای مقابله با تاکید بر نواحی روستایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا،مخاطرات محیطی و توسعه پایدار
20 فرصت ها و تهدیدهای موجود در حوزه تولید محصولات سالم در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
21 گردشگری درمناطق بیابانی و دورافتاده و لزوم توسعه این بخش درایران با نگاهی به تجارب دیگر کشورها (دریافت مقاله) همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی
22 مدیریت روستاهای حریم مناطق کلانشهری ایران چالش ها و پیشنهادهای سیاستی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی
23 نقش سیستم های اطلاعات گردشگری در ارتقای گردشگری روستایی (دریافت مقاله) دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا
24 نگاه پوزیتیویستی به محیط زیست (دریافت مقاله) همایش ملی فضای جغرافیایی ،رویکرد آمایشی ، مدیریت محیط
25 نگاهی به آرا و اندیشه های اثبات گرایی و رفتارگرایی در حفاظت از محیط زیست (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
26 نگرشی بر پویش جمعیتی در روستاهای پیراشهری (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار روستایی در افق 1404