بیوک بهنام

 بیوک بهنام استادیار

بیوک بهنام

Biook Behnam

استادیار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Comparative Study of Ideationai Grammatical Metaphor in Scientific and Poiitical texts (دریافت مقاله) مجله زبانشناسی کاربردی و ادبیات کاربردی: دینامیک و پیشرفت دوره: 1، شماره: 1
2 A Linguistic Study on the Translation of Parvin E’tesami’s Poems into English Using Catford’s Category Shifts (دریافت مقاله) مجله زبانشناسی کاربردی و ادبیات کاربردی: دینامیک و پیشرفت دوره: 7، شماره: 1
3 A Study of Relationship between Emotional Intelligence and Writing Ability (دریافت مقاله) مجله زبانشناسی کاربردی و ادبیات کاربردی: دینامیک و پیشرفت دوره: 3، شماره: 1
4 The effect of time-management training on test-anxiety and self-efficacy of Iranian intermediate EFL learners (دریافت مقاله) مجله ایرانی تحقیق در آموزش زبان دوره: 2، شماره: 1
5 بازنمایی تصویر انگلستان در وب سایت یادگیری زبان انگلیسی BBC: ترویج استعمار الکترونیکی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 12، شماره: 34
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Addressing Hegemony in the Speech of the US President, Barack Obama The basic tool for the manipulation of reality is the manipulation of words. If you can control the meaning of words, you can control the people who must use the words.” –Philip K. Dick (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
2 EFL Learners’ Reading Comprehension and Vocabulary Learning: Contributions from Formative Assessment Technique of One Question-One Comment as a Questioning-Reporting Strategy (دریافت مقاله) سومین کنفرانس رویکردهای نوین در آموزش و ارزیابی زبان انگلیسی
3 Forensic Linguistic Stylistic Analysis of Persian Judicial Verdicts compared with Stylistic features of English Legal texts (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
4 Genre Analysis of Oxford and Tabriz Applied Linguistics Research Article Abstracts: From Move Structure to Transitivity Analysis (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در مطالعات زبان انگلیسی
5 Improving EFL Learners’ Reading Comprehension and Vocabulary by using Retelling and One Question-One Comment as Formative Assessment Techniques (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
6 Marked themes in the translation of English poems (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
7 OK., OK! , or Ok? (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زبان انگلیسی، ادبیات و ترجمه در آموزش و پرورش
8 Persuasive Discourse Strategies Used in Persian and English Business Letters (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آموزش زبان انگلیسی، ادبیات و مترجمی
9 The Relationship between Gender, Lexical Density and Grammatical Complexity in Iranian IELTS Examinees' Writing (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آموزش زبان انگلیسی، ادبیات و مترجمی