دکتر منوچهر طبیبیان

دکتر منوچهر طبیبیان استاد، دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران

دکتر منوچهر طبیبیان

Dr. Manouchehr Tabibian

استاد، دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Cultural Tourism Approach Towards Revitalizing Urban Streets (Case Study: Imam Khomeini Street, Tabriz) (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 5، شماره: 4
2 A Review of Relationship between Environmental Quality and Citizen’s Behavioral Patterns in Public Spaces (Case Study: Mashhad Kouhsangi and Qaranei Streets) (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 8، شماره: 2
3 Analysis and Assessment of Communicative Action Indicators and Variables; a Case of Tehran city, Iran (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 6، شماره: 4
4 Analyzing the historic district of Tehran regarding walkability approach (case study: Naseri fortification) (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 10، شماره: 2
5 Analyzing the role of spatial planning in neighborhoods in order to maintain and strengthen urban identity Case study: Historical neighborhoods and new neighborhoods (Mulla Sadra neighborhood) in Qazvin (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 12، شماره: 1
6 Applying the Land Use-Transportation Integrated Model, Using the Most Effective Sustainable Urban Variables Case study: part of the district 22 of city of Tehran (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 4، شماره: 2
7 ارائه مدل حس مکان فضاهای عمومی در عصر فضاهای مجازی با نظریه زمینه ای (مورد پژوهی: فضای عمومی مرکز شهر رشت) (دریافت مقاله) دوفصلنامه فضای زیست دوره: 3، شماره: 1
8 ارتقای کیفیت محیطی و رضایت مندی از زندگی در محلات جدید با اولویت بندی اقدامات بر اساس نظرهای ساکنان (نمونه موردی: کاشان) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 39، شماره: 4
9 ارزیابی آسیب‏ پذیری بافت‏های مسکونی در برابر زلزله و راهکارهای کاهش آسیب‌پذیری (مطالعه موردی: منطقه شش شهرداری تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 7، شماره: 27
10 ارزیابی پروژه شهر سالم در ایران (کوی سیزده آبان) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 20، شماره: 1083
11 ارزیابی تاثیر اصول نوشهرسازی بر احیای بافت های فرسوده محلات و انسجام آنها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 1، شماره: 1
12 ارزیابی تحقق‌پذیری اصول و معیارهای بازآفرینی پایدار در راستای برنامه‌ریزی و توسعه پایدار بافت‌ تاریخی (مورد پژوهی: بافت تاریخی-مرکزی شهر رشت*) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 13، شماره: 2
13 ارزیابی توسعه گردشگری شهرستان بندرانزلی با استفاده ازمدل دلفی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 10، شماره: 381
14 ارزیابی رابطۀ کنش ارتباطی و پایداری شهری (مطالعۀ موردی: شهر تهران) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 52، شماره: 1
15 ارزیابی سناریوهای توسعه اتصال فضاهای اکولوژیک در شهر اهواز به منظور ارتقاء سطح خدمات اکوسیستم و تنوع زیستی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 42، شماره: 1
16 ارزیابی کیفیت محیط زیست شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 27، شماره: 28
17 اولویت بندی سیاست های بازآفرینی شهری پایدار در بافت کهن شهر شیراز با لزوم توجه به مناسبات نهادی (دریافت مقاله) فصلنامه سیاستگذاری محیط شهری دوره: 1، شماره: 2
18 اولین شهرها ونحوه فرم پذیری آنها در طی تاریخ (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 3، شماره: 3
19 اولین شهرها ونحوه فرم پذیری آنها درطی تاریخ (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 5، شماره: 5
20 Comparison of P edestrian Safety in O ld and New Neighborhoods (A Case Study of Qazvin) (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 5، شماره: 1
21 Explaining the Model of City Resilience to Earthquake, Regarding Natural Site of Cities (Case Study: Qazvin city) (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 9، شماره: 2
22 Identification and Investigation of Effective Factors on the Development of the Tourism Industry in Bandar-e-Anzali by Delphi Method (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 8، شماره: 4
23 Investigating the Relationship Between Density and Social sustainability in Informal Settlements Case Study: Khezr District of Hamadan (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 5، شماره: 3
24 Redesigning Urban Spaces with an Emphasis on the Relationship Between the Physical Environment of the City and the Behavior of Citizens (Case Study: Adl Street in Qazvin) (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 7، شماره: 2
25 Rethinking the power of place in the age of virtual social media (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 11، شماره: 3
26 The evolution of urban spaces in the shadow of globalization with emphasis on socio-cultural dimensions (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 11، شماره: 1
27 The Impact of the Tourism Sector Policies in the Ninth and Tenth Boards of Government on Urban form and Structure of Mashhad Using Discourse Theory (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 8، شماره: 1
28 بررسی بازتاب فضایی چیدمان کاربری ها در شبکه معابر بر جذب سفرهای متکی بر خودرو (محدوده مطالعه:منطقه هفت شهر قم) (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 9، شماره: 33
29 بررسی تغییرات شبکه اکولوژیک و نقش آن در تاب آوری اکولوژیکی کلانشهر مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 44، شماره: 2
30 بررسی چالش نظری و تبیین انگاره اکوتوریسم شهری (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 41، شماره: 1
31 بررسی روش های ارتقای عملکرد اجتماعی محله های شهری نمونه موردی: محله شالمان سنندج (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 6، شماره: 4
32 بررسی نقش بناهای تاریخی در بازآفرینی پایدار و ارتقاء هویت شهری (مورد پژوهی: میدان مرکزی و تاریخی رشت) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 10، شماره: 40
33 بررسی و ارزیابی جایگاه مدیریت شهری در ایران بر اساس شاخص های حکمروایی خوب (نمونه مورد بررسی: شهر کرج) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 12، شماره: 45
34 بهره گیری از تفکر شهرسازی منظر در فرایند مطالعات طرح های توسعه شهری ایران (مطالعه موردی: طرح جامع سیما و منظر شهر کرج) (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار دوره: 6، شماره: 2
35 پارک دروازه ای شهر (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 9، شماره: 41
36 پایش (نظارت) تغییرات کاربری اراضی در زیر حوضه دروغ زن فارس با استفاده از RS/GIS (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 28، شماره: 29
37 تاثیر فناوری حمل ونقل شهری بر شکل و فعالیت در بافت های تاریخی با تاکید بر پیاده مداری (نمونه موردی: منطقه ۱۲ شهرداری تهران) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های انسان شناسی ایران دوره: 5، شماره: 2
38 تبریز، مدرنیته و تأثیر آن بر شهرسازی مدرن ایران (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 30، شماره: 48
39 تبیین آثار مهاجرت درون شهری بر پایداری محیط های مسکونی (مطالعه موردی : محله کن- منطقه پنج تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 38، شماره: 1
40 تبیین فرایند تحقق منظر پایدار در شهر معاصر با بهره‌گیری از نظریه شهرسازی منظر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 8، شماره: 30
41 تحلیل امنیت در سکونتگاه هاى غیررسمى با تاکید بر آسیب هاى اجتماعى (مطالعه موردى : محله خا ک سفید تهران) (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 7، شماره: 13
42 تحلیل رابطه میان امنیت تصرف و میزان تمایل ساکنان برای مشارکت در ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی (مطالعه موردی: محله کشتارگاه شهر ارومیه) (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 9، شماره: 23
43 تحلیل راهبردی بازآفرینی بافت های تاریخی شهری (مطالعه موردی: بافت تاریخی شیراز) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 11، شماره: 45
44 تحلیل فضایی تاب آوری کالبدی الگوهای محلات به کمک تکنیک موران (نمونه موردی: محلات زنجان) (دریافت مقاله) فصلنامه شهر ایمن دوره: 4، شماره: 3
45 تحلیل فضایی مولفه های تاب آوری کالبدی بافت مرکزی شهر رشت در برابر زلزله با استفاده از مدلFuzzy-AHP و GIS (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 13، شماره: 4
46 تحلیل مهمترین مولفه های تاثیرگذار جهانی شدن بر فضاهای عمومی (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 20، شماره: 123
47 تحلیل نگرش ها و بهره گیری از دانش بوم شناسی شهری در برنامه ریزی؛ با نگاهی بر نمونه های موردی از برنامه های ملی تا محلی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 20، شماره: 2
48 تحلیلی بر تاب آوری کالبدی مساکن اجتماعی در برابر زلزله با استفاده از تکنیک موران ( نمونه موردی محله ی پونک زنجان) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران دوره: 11، شماره: 3
49 تدوین مدل کاربردی تبیین ساختار ذهنی نقشه های شناختی مردم از طریق تحلیل های ریخت شناختی-فضایی بافت های شهری موجود (نمونه موردی : بافت تاریخی شهر کرمان) (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 14، شماره: 54
50 توسعه مشارکت شهروندان و ارتقاء مدیریت امنیت اکولوژیک در شهر با استفاده از تکنیک گسترش عملکرد کیفیت (QFD) (نمونه موردی مطالعه: مجموعه تفریحی دریاچه شهدای خلیج فارس تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری دوره: 14، شماره: 32
51 جریان شکلگیری محیطهای کهن شهری در ایران در بستر تاریخ (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 18، شماره: 18
52 جهانی شدن و الگوهای رفتاری شهروندان در فضاهای شهری؛ طراحی مدل و تبیین با نظریه زمینه ای ( مورد مطالعاتی: فضای عمومی مرکز شهر رشت) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 15، شماره: 1
53 چارچوبی برای تدوین الگوی تاب آوری بوم شناسانه شهر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 9، شماره: 33
54 چگونگی شکل گیری الگوهای رفتاری در سازمان فضایی محلات «زرگنده» و «دروس» با استفاده از نرم افزار «اگراف» (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 18، شماره: 97
55 خوانش هیروگلیف کلان شهر مدرن تهران بر اساس عوامل برسازنده منظر ذهنی نمونه موردی: واکاوی منظر ساخته شده از تهران در ذهن رانندگان تاکسی­ های خطی (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 33، شماره: 1
56 رویکرد منظر شهری تاریخی ابزاری جدید برای مدیریت میراث شهری (دریافت مقاله) دوفصلنامه فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی دوره: 5، شماره: 1
57 رهیافتی بر معیارهای بازآفرینی فضاهای عمومی با تاکید بر رفتار اجتماعی شهروندان (نمونه موردی: خیابان های شاخص حوزه میانی غربی شهر مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 12، شماره: 46
58 سنجش پتانسیل توسعه میان افزا در بافت مرکزی تهران (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 41، شماره: 4
59 سنجش تاب آوری کالبدی شهر قزوین در برابر زلزله با رویکرد ساختگاه طبیعی شهر (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 11، شماره: 42
60 سنجش شاخص های خلاقیت شهری با بهره گیری از KBUD منطقه مورد مطالعه: مقایسه کلان شهرهای تهران، مشهد و اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری دوره: 13، شماره: 26
61 سنجش عدالت فضایی به منظور دسترسی برابر به فرصت های اجتماعی )نمونه مطالعه: بافت قدیم شهر قزوین( (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 4، شماره: 14
62 فراتحلیل رابطه فرم شهر و انرژی: مروری بررویکردها، روش ها، مقیاس ها و متغیرها (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 3، شماره: 1
63 کاربرد تکنیک FMEA و تاپسیس فازی در رتبه بندی محلات بافت تاریخی شیراز با هدف سنجش تحقق پذیری سیاست های بازآفرینی پایدار شهری (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 5، شماره: 1
64 کاربرد روش طرح- فرایند- نتایج (PPR) در ارزیابی طرح های شهری (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 40، شماره: 4
65 مدل ارزیابی کیفیت محیط زیست شهری (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 24، شماره: 21
66 منظر شهری تاریخی و مدیریت تغییر: نقدی تحلیلی از مدلهای مدیریتی مبتنی بر ارزش ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی دوره: 7، شماره: 1
67 نظام تجاری و نوگرایی صنعتی در تبریز عصر قاجار (دریافت مقاله) پژوهش نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی دوره: 10، شماره: 2
68 نقش بافت ارگانیک روستایی در ارتقا تاب آوری و پایداری روستاها (نمونه موردی: روستاهای رجایی دشت و فلار استان قزوین) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 11، شماره: 42
69 نقش ساختار شهر در تاب آوری آن در برابر زلزله (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 12، شماره: 3
70 نگرش تحلیلی بر تحقق پارادایم ایرانی شهر عدالت محور در طرح توسعه ی شهری فرحزاد تهران (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 16، شماره: 62
71 نووارگی اجتماعی در تعامل دوسویه شهروندی و فضای هیبریدی شهرهای قرن بیست ویکم نمونه موردمطالعه: شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای دوره: 4، شماره: 9
72 وا کاوی زبان پنهان کلانشهر مدرن تهران از نگاه آثار سینمایی منتخب سال ۱۳۹۵ ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 11، شماره: 43
73 واکاوی تاثیر پارادایم عدالت شهری در کاهش نابرابری های محیطی (مطالعه موردی: فرحزاد تهران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 8، شماره: 2
74 واکاوی و یکپارچه سازی نظریات توسعه شهری دانش پایه در راستای ارائه چارچوب مفهومی (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 13، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 احیاء و بازسازی بخش مرکزی پیرامون شهرها، با بهره گیری از معیارهای موثر طراحی شهری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی نوین
2 ارتقای تاب آوری در محدوده های هدف بازآفرینی پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس جغرافیا، عمران، شهرسازی، معماری، مدیریت شهری و توسعه پایدار
3 ارزیابی اصول و معیارها و اقدامات اجرایی تقویت تعامل شهر و بندر از دیدگاه اقتصادی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
4 ارزیابی اقدامات بهسازی و نو ساز ی صورت گرفته در بافتهای فر سوده و ارائه راهبردهای برنامهریزی مطالعه موردی: بافت فرسوده شهر قزوین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
5 ارزیابی تاثیر اصول نوشهرسازی بر احیای بافت های فرسوده محلات و انسجام آن ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت بحران شهری با چشم انداز افق 1404
6 ارزیابی روش های باز زنده سازی و کیفیت زندگی در بافت فرسوده (مطالعه موردی محله راه ری قزوین) (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
7 ارزیابی سهم مهاجرت در توسعه شهری مطالعه موردی: شهر اسلامشهر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
8 ارزیابی عوامل موثر بر شکل گیری ساختار فضایی شهر (نمونه موردی: شهر قزوین) (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای معماری پایدار و شهر سازی ایذه (خشت اول )
9 ارزیابی کیفیت محیط مسکونی با تاکید بر پایداری شهری (نمونه موردی: محله پیغمبریه قزوین) (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
10 ارزیابی نقش محدودیت تردد وسایل نقلیه بر ساختار فضایی و فعالیتی محله یوسف آباد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
11 استفاده از راهکارهای طراحی شهری جهت بهسازی جدارههای شهری (نمونه موردی: نمای بناهای شمالی و جنوبی پل سیدخندان) (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
12 اصول و معیارهای طراحی فضاهای شهری در محلات مسکونی با الویت کودکان رویکرد: تامین فعالیت های مناسب اوقات فراغت (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
13 امکان سنجی تبدیل خیابان شهری به پیاده راه با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی و در راستای توسعه پایدار شهری نمونه موردی: خیابان راهنمایی شهر مشهد (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران، معماری و مدیریت پایدار شهری
14 بازاندیشی طرح جامع منظر شهر سمنان براساس مفاهیم شهر در باغ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی معماری-شهر: از معماری بومی تا شهرسازی معاصر
15 بازطراحی مجموعه های مسکونی مسکن مهر با تاکید بر اصول پایه طراحی شهری (نمونه موردی: مهرگان قزوین) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی ایران در گذار آثار و اندیشه ها
16 بررسی اثرات گردشگری روستایی بر توسعه پایدار روستا با تاکید بر ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و محیطی مطالعه موردی روستای گازرخان الموت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
17 بررسی اثرات گسترش صنعت گردشگری بر محیط زیست روستا مطالعه موردی روستای گازرخان الموت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
18 بررسی انواع الگوهای طراحی محله ای جهت دستیابی به پایداری محله (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
19 بررسی تاثیر ایجاد پیاده راه گردشگری در بهسازی و نوسازی بافت فرسوده و ارزشمند شهر اردبیل نمونه موردی:از بقعه شیخ صفی شیخ صفی الدین اردبیل تا بازار (میدان امام خمینی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری
20 بررسی تاثیر فرهنگ و خلاقیت بر توسعه فضاهای شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم جغرافیا
21 بررسی تاثیر نزدیکی شهر به روستا از منظر توسعه پایدار کالبدی روستاها باتاکید بر نقش طرح های هادی روستایی(روستای آکوجان استان قزوین) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
22 بررسی تاثیرنوسازی و بهسازی بافت فرسوده و اسلامی شهراردبیل و ایجاد پیاده راه گردشگری درجهت ارتقا کیفیت حرکت پیاده مورد مطالعه : ازبقعه شیخ صفی الدین اردبیل تا بازار (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی
23 بررسی تحولات و اندیشههای مرتبط با اکولوژی شهری به عنوان رویکردی نودر شهرسازی و پایداری شهری (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه و فناوری
24 بررسی جدا افتادگی فضاهای عمومی در ساختار شهر قزوین به روش چیدمان فضا (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای معماری پایدار و شهر سازی ایذه (خشت اول )
25 بررسی ساختار فضایی محلات شهری با استفاده از روش چیدمان فضا (نمونه موردی:محلات 3، 15 و 19 شهر قزوین) (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای معماری پایدار و شهر سازی ایذه (خشت اول )
26 بررسی علل موفقیت میدان ناوونا رم به عنوان یک فضای شهری موفق و مقایسه آن با میدان هفت تیر تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
27 بررسی معیارهای رشد هوشمند شهری در دستیابی به پایداری محلات شهری نمونه مورد مطالعه : محله کاظم آباد اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
28 بررسی نقش آلودگی بصری برکیفیت فضای شهری سرزندگی شهری نمونه موردی: باغ شهرتاریخی مراغه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
29 بررسی نقش پارک های حاشیه ای به عنوان دروازه ورودی شهر با تأکید بر مکتب بیونیک؛( نمونه موردی پارک سرخه حصار) (دریافت مقاله) همایش ملی نظریه های نوین در معماری و شهرسازی
30 بررسی نقش زیرساختهای خدماتی درتوسعه پایدارروستایی نمونه موردی: مجموعه روستایی زیباکنار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
31 بررسی نقش سبزراهها به عنوان محورهای سبز شهری پایدار در ارتقاءکیفیت زندگی ساکنان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
32 بررسی و تبیین راهکارهایی برای تاب آوری زیست محیطی شهرها با تاکید بر کلانشهرهای ایران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
33 بررسی وضعیت زیبایی شهر با تاکید بر نقش نشانه های شهری (نمونه موردی:شهر قزوین) (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
34 بومی سازی نظریه نوشهرسازی در شهر قزوین مورد پژوهش: شهرک پونک (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت از معماری بومی تا شهر پایدار
35 به سوی شهرهای دانش بنیان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان
36 بهره گیری از معیارهای نظریه نوشهرسازی در شهر قزوین مورد پژوهش: شهرک پونک (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی انسان گرا
37 بهسازی بافت های تاریخی فرسوده در جهت تبدیل به یک فضای شهری سرزنده (نمونه موردی:محله آخوند قزوین) (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
38 پارک- دروازه نمونه موردی پارک جنگلی سرخه حصار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا
39 پیاده روهای امن، گامی به سوی توسعه پایدار محله ای (نمونه مورد مطالعه: محله کاظم آباد اردبیل) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
40 پیشگیری ازجرم ازطریق طراحی محیطی Cpted راهی به سوی توسعه پایدارشهری مطالعه موردی شهرزنجان (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
41 تبیین راهبردی تاب آوری سیستم های اجتماعی- اکولوژیک در مدیریت سیلاب شهری (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران , معماری و شهرسازی معاصر
42 تبیین نقش محوری انرژی در دستیابی به توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
43 تحلیل شاخص های کالبدی مسکن شهری با رویکرد توسعه پایدار نمونه موردی: شهر نظرآباد (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
44 تحلیل عملکردی فضاهای شهری براساس معیارpps نمونه موردی: پارک ایرانشهر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
45 تحلیل مؤلفه های توسعه بهینه شهری و تأثیرات آن بر محیط زیست، با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، نمونه موردی قزوین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست و توسعه پایدار
46 تحلیل و بررسی اثرات معماری صحیح شهری برتوسعه ی پایدار (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری
47 تحلیلی بر ساماندهی و نوع مداخله در بافتهای فرسوده شهری و ارایه الگوی مداخله بهینه نمونه موردی:بافت فرسوده قزوین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری
48 تداوم کالبد شهر در توسعه های جدید شهری با استفاده از رویکرد زمینه گرایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری- شهر: " از معماری زیست مبنا تا آرمانشهر"
49 تفکر طراحی پارامتریک (PDT) ، رویکردی نوین به سوی طراحی شهری انعطاف پذیر (دریافت مقاله) کنگره بین المللی علوم مهندسی و توسعه شهری پایدار
50 توسعه زیر ساخت های خدماتی مجموعه روستایی زیبا کنار با تکیه بر توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
51 راهبردها و معیارهای طراحی شهری برای دستیابی به امنیت شهری با استفاده از پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی (CPTED) مطالعه موردی شهر زنجان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
52 راهکارهای ارتقای کیفیت سلامگاه امامزاده حسین قزوین(با تاکید بر حفظ سرمایه های اجتماعی) (دریافت مقاله) همایش ملی فرهنگ، کالبد و محیط در معماری و شهر اسلامی
53 راهکارهای ساماندهی اغتشاشات بصری سیما و منظر شهری با تاکید بر هویت بخشی، خلق جذابیت و خاطره انگیزی نمونه موردی: باغ شهر تاریخی مراغه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
54 رویکرد تحلیلی حکمروایی مطلوب در مدیریت استراتژیک با تاکید بر تاب آوری در شهرهای ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملّی معماری و شهرسازی «پایداری و تاب آوری از آرمان تا واقعیت»
55 رویکرد نظری و اجرایی جهت دستیابی به طراحی شهری پایدار در مقیاس محلات شهری نمونه موردی : بافت فرسوده ی فرحزاد تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
56 زنان و تعامل جنسیت و فضا در فضاهای شهری ؛ نمونه موردی : مقایسه تطبیقی فضای شهری محله در کشورهای ایران، اتریش و بارسلونا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری- شهر: " از معماری زیست مبنا تا آرمانشهر"
57 ساماندهی بدنههای خیابان شهری با استفاده از اصول طراحی شهری نمونه موردی: بدنه شمالی خیابان امامخمینی تبریز حدفاصل میدان شهرداری تا چهارراه شریعتی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
58 سنجش راهبردهای موثر در توسعه گردشگری شبانه در مرکز تاریخی شهر اصفهان با تلفیق مدل استراتژیک SOAR و تحلیل شبکه (ANP) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی و چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا
59 سنجش سطح توسعه یافتگی مراکز شهری منطقه کلانشهری تهران (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت از معماری بومی تا شهر پایدار
60 سنجش و ارزیابی پایداری محلات شهری با استفاده از مدل ANP (بررسی تطبیقی محلات شریف و فاطمی شهر تهران) (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران , معماری و شهرسازی معاصر
61 شناخت امکانات و محدودیتهای استان قزوین در راستای نیل به توسعه پایدار گردشگری؛ارائه راهبردها و پیشنهادات (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
62 شناخت امکانات ومحدودیت های استان قزوین درراستای نیل به توسعه پایدارگردشگری منطقه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
63 شناسایی عوامل موثر بر زیبایی شناسی بدنه های شهری (مطالعه موردی: خیابان جمهوری، حد فاصل خیابان کارگر تا میدان بهارستان) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
64 شناسایی و اولویت بندی ابعاد تاثیر تقاطع های غیرهم سطح در ارتباط با مفهوم شهر اکولوژیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری- شهر: " از معماری زیست مبنا تا آرمانشهر"
65 شهر نشینی و اثر آن بر آب و هوا و بهداشت شهر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بهداشت محیط
66 شهر و توسعه پایدار (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران
67 طراحی پلازای شهری با رویکرد مکان سازی جهت ایجاد رویداد در راستای بهبود شرایط زیست محیطی (نمونه موردی: خیابان سپه شهر قزوین) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملّی معماری و شهرسازی «پایداری و تاب آوری از آرمان تا واقعیت»
68 طراحی شهر هوشمند متکی بر انرژی های تجدیدپذیر، راهکار نوین در مفهوم توسعه پایدار (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
69 طراحی شهری پایدار در مقیاس محله مسکونی (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
70 طراحی فضاهای شهری مسکن مهر با رویکرد هویت مداری. نمونه موردی مسکن مهر شهرکرد (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
71 طراحی مجموعه بازار با تاکید بر باززنده سازی بازار قزوین با رویکرد گردشگری (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی ایده های راهبردی در معماری، شهرسازی، جغرافیا و محیط زیست پایدار
72 طراحی معابر بافت تاریخی با رویکرد پیاده مداری (نمونه موردی: حصار ناصری شهر تهران) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
73 ظهور نو شهر کاستی ساسانی در دوره معاصر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس علمی پژوهشی عمران، معماری و محیط زیست پایدار
74 کاربرد استراتژی روستا – شهر برای تحقق توسعه پایدار شهری نمونه موردی: نواحی مطالعاتی 8 و 11 شهر قزوین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
75 کاربرد سیستم پشتیبان تصمیم گیری در مکانیابی خدمات شهری(نمونه موردی کاربری آتش نشانی منطقه 5 شهر اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست
76 کاربست رویکرد اشتراس-کوربین در تدوین نظریه داده بنیاد تاب آوری شهری در برابر سیل در شهر کرج و ارزیابی آن از طریق تحلیل مسیر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری- شهر: " از معماری زیست مبنا تا آرمانشهر"
77 کاهش آسیب پذیری وبهسازی مسکن و شریانهای شهری نمونه موردی: شهرنظرآباد (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری
78 مدل HDI در توسعه انسانی و شاخص های سنجش آن در مراکز شهری (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی انسان گرا
79 مکان یابی شهرک مسکونی پیرامون شهرکرد با استفاده از مدل تحلیل شبکه ای ANP (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی - دبی و مصدر
80 میزان استحکام بناهای مسکونی در منطقه کلانشهری تهران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
81 نقش ساختار اصلی شهر در تبیین هویت بومی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی معماری-شهر: از معماری بومی تا شهرسازی معاصر
82 واکاوی و یکپارچه سازی نظریات و الگوهای شهر دانش پایه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی شهرسازی و معماری دانش بنیان
83 هویت بخشی به لکه های بایر شهری با تأکید بر مکتب اگروتوریسم؛ نمونه موردی حاشیه غربی مسیل کن (دریافت مقاله) همایش ملی نظریه های نوین در معماری و شهرسازی