دکتر جمال الدین سهیلی

دکتر جمال الدین سهیلی دانشیار گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

دکتر جمال الدین سهیلی

Dr. Jamaluddin Soheili

دانشیار گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه یک مدل خوانش گرافیکی مبلمان شهری با تا کید بر بهبود حس مکان ساحلی (نمونه مورد مطالعه: منطقه ۲ شهر قزوین) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 11، شماره: 43
2 ارزیابی تاثیر توسعه معماری میان افزا بر مشارکت اجتماعی شهروندان در بافت های تاریخی (مطالعه موردی: گذر تاریخی محمدیه شهر قزوین (دریافت مقاله) فصلنامه سیاستگذاری محیط شهری دوره: 1، شماره: 2
3 از نقش جهان تا کامپیدولیو (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 2، شماره: 3
4 Effects of Architectural Components on the Satisfaction Rate of Residents with Different Ages and Genders in Relation to Privacy (Case Study: a Residential Complex in Tabriz) (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 9، شماره: 3
5 Evaluating the Quality of Optimal Privacy in the Study Spaces of Libraries and its Impact on the Satisfaction Rates of Consulting Individuals (Case Study: Public Library of Qazvin) (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 6، شماره: 1
6 Evaluation of Factors Affecting the Increase of Liveliness in Community Spaces, from the Viewpoint of Architecture and Urbanism Intellectuals in Iran (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 7، شماره: 3
7 Investigation of the Ability to Redefine the Components of Popular Architecture Facades in Contemporary Architecture from Semiotics Point of View (Case study: Poonak Zone of Qazvin) (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 8، شماره: 3
8 Role of Social Trends in Appearance of Iranian National Architectural Movements (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 2، شماره: 2
9 The Impact of Lifestyle on Spatial Relations of Aristocratic Qajar Houses in Mazandaran and Golestan (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 9، شماره: 1
10 The Role of Nationalist leaders in the Emergence of National Architectural Movements in Iran, 1924 to 1942 (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 4، شماره: 1
11 بررسی پیکره بندی فضایی بازارهای سنتی شهرها بر اساس تکنیک چیدمان فضا (نمونه موردی: بازار سنتی شهر قزوین) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 11، شماره: 3
12 بررسی تاثیر تحولات سیاسی- اجتماعی دوره قاجار در نقاشی های دیواری خانه امام جمعه در تهران (دریافت مقاله) فصلنامه جلوه هنر دوره: 12، شماره: 3
13 بررسی تاثیرات فرهنگ بر تغییرات الگوی خانه های بومی در روستای طولارود بالای شهرستان تالش (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 13، شماره: 2
14 بررسی تطبیقی نقش مولفه های پیکره بندی فضایی بر تعاملات اجتماعی در مراکز تجاری سنتی و معاصر شهر قزوین (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 12، شماره: 3
15 بررسی روند نمادگرایی عناصر معماری، در نگاره خسرو درحال گوش کردن به موسیقی باربد از منظر نشانه شناسی پیرس (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 13، شماره: 26
16 بررسی موقعیت ایوان در پیکره بندی معماری خانه های اعیانی با استفاده از روش نحو فضا؛ (نمونه موردی: خانه های سنتی گیلان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 23، شماره: 5
17 بررسی نماهای خیابان های شهری از منظر ادراک شهروندان(نمونه موردی: پیاده راه ۱۵ خرداد، تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 22، شماره: 66
18 بررسی و معناشناسی نقوش زرتشتی بناهای آرامگاهی جمهوری آذربایجان دوره ایلخانی (دریافت مقاله) فصلنامه بنیان های حکمی - فلسفی هنر ایرانی دوره: 1، شماره: 2
19 بررسی ویژگی های شهر دوست داشتنی از نگاه کودکان (مطالعه موردی:منطقه دو شهرداری قزوین) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 3، شماره: 9
20 بروز مدرنیسم در معمارى ترکیه و تقابل با جنبش هاى ملى معمارى (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 5، شماره: 9
21 به کارگیری مدل استمرار خلاقیت در دانشجویان طراحی معماری (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 21، شماره: 83
22 تاثیر تحولات اجتماعی و فرهنگی بر گونه های مسکن طبقه متوسط (در دوره میانی و پایانی پهلوی دوم بین سال های ۱۳۳۲ تا ۱۳۵۷) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 9، شماره: 35
23 تاثیر سبک زندگی بر تفکیک عرصه های عمومی از عرصه های خصوصی مورد استفاده زنان در خانه های اشرافی قاجار در مازندران (دریافت مقاله) پژوهشنامه زنان دوره: 12، شماره: 38
24 تأثیر سبک زندگی بر روابط فضایی خانه‌های اعیان‌نشین دورۀ قاجار در مازندران (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 17، شماره: 93
25 تأثیر نظام های حکومتی در ظهور جنبش های ملی گرایانه معماری ایران و ترکیه (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 7، شماره: 14
26 تبیین اولویت ابعاد عینی و ذهنی مولفه های کالبدی و محیطی کیفیت زندگی در بافت های فرسوده. (مطالعه موردی: بافت فرسوده محله مصباح کرج) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات بین رشته ای در تعالی معماری و شهرسازی دوره: 1، شماره: 1
27 تبیین اولویت های موثر بر افزایش مشارکت اجتماعی در توسعه معماری میان افزا در بافت های تاریخی (مطالعه موردی: گذر تاریخی محمدیه شهر قزوین) (دریافت مقاله) فصلنامه معماری شناسی دوره: 4، شماره: 19
28 تبیین رابطه عوامل کالبدی و کیفیت مفهوم قلمرو ثانویه با میزان امنیت اجتماعی ساکنین در محیط های مسکونی در پیشگیری از جرم بر پایه رویکرد CPTED؛ مطالعه موردی: مجتمع مسکونی چهارصددستگاه شهر قزوین (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 40، شماره: 176
29 تجلی مولفه های اخلاقی در پیوند اجتماعی مردم و مکان در خانه های سنتی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 17، شماره: 1
30 تحلیل تاثیر مفهوم بینابینیت در ارتقاء حس تعلق به مکان در مسجد-مدرسه های دوره قاجاریه (نمونه موردی: مسجد- مدرسه صالحیه شهر قزوین) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 23، شماره: 2
31 تحلیل تناسبات فضایی، فضاهای سبز، دسترسی و سرپوشیده شهرک های مسکونی بر مولفه کارایی کیفیت محیط با رویکرد منطق فازی (مطالعه موردی: ناحیه ششم منطقه پنج تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 21، شماره: 62
32 تحلیل روابط اجتماعی در معماری دیپلماتیک دوره صفویه بر اساس رویکرد نحو فضا؛ مطالعه موردی: کاخ چهلستون، شهر اصفهان (دریافت مقاله) دوفصلنامه فضای زیست دوره: 2، شماره: 2
33 تحلیل ریخت شناسی مدرسه دارالفنون با استفاده از تکنیک چیدمان فضا (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه معماری دوره: 5، شماره: 9
34 تحلیل مسکن طبقه متوسط دوره پهلوی دوم براساس دستور زبان شکل (مطالعه موردی: محله نارمک و شهرک اکباتان تهران) (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 18، شماره: 103
35 تدوین اولویت مؤلفه ‏های تعاملات اجتماعی در مراکز سالمندان (مطالعۀ موردی: مراکز سالمندان ‏هاتف و آرام در قزوین) (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 52، شماره: 1
36 تدوین شاخصه های کالبدی موثر بر ارتقای حس تعلق دانش آموزان درپلان مدارس ابتدایی (نمونه موردی:مدارس ابتدایی شرق گیلان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه معماری دوره: 3، شماره: 5
37 ساختار فضایی حیاط و شبستان در معماری مساجد ساحل دریای کاسپین در دوره صفویه و قاجار (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ و فرهنگ دوره: 53، شماره: 1
38 سبک زندگی و اثربخشی نقوش انسانی خانه ابریشمی بر ماندگاری جایگاه اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه جلوه هنر دوره: 15، شماره: 2
39 طراحی مدل تجویزی استمرار خلاقیت و آزمون آن در طراحی معماری (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 12، شماره: 3
40 طراحی مرکز آموزشی کودکان کم توان ذهنی با هدف افزایش خلاقیت (دریافت مقاله) فصلنامه معماری شناسی دوره: 2، شماره: 13
41 کیفیت فضای بینابین در گذرهای تاریخی نمونه موردی: گذر ساغریسازان شهر رشت (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 8، شماره: 13
42 مصرف گرایی در معماری با تاکید بر مبانی نشانه شناسی معماری عامه پسند (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده دوره: 6، شماره: 2
43 مضامین شمایل نگارانه در نقاشی دیواری خانه نصیرالملک شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه هنر و تمدن شرق دوره: 11، شماره: 40
44 مضامین فرهنگی و اجتماعی کتیبه های مسجد مدرسه سردار قزوین (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 18، شماره: 42
45 مطالعه تطبیقی منظومه های غنایی-عاشقانه ادبیات ایران در کاشی نگاره های دوره قاجار مطالعه موردی: کاشی نگاره های خانه دکتر محسن مقدم (دریافت مقاله) فصلنامه جلوه هنر دوره: 12، شماره: 2
46 مطالعه تطبیقی نحو فضای معماری کاروانسرا های دوره قاجاریه (مطالعه موردی: کاروانسرا های قزوین و کاشان) (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 10، شماره: 2
47 مطالعه ی تطبیقی معماری مساجد معاصر تبریز، بر پایه معیارهای طراحی منتج از مفاهیم دینی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 12
48 نشانه شناسی معماری کویر با تاکید بر عناصر معماری و شهرسازی (مطالعه موردی شهر عقدا) (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 7، شماره: 11
49 نشانه شناسی نقوش کهن معماری گیلان در مطابقت با نقش مایه های برخی هنرهای دست بافت منطقه، با تاکید بر دیدگاه پیرس (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 13، شماره: 26
50 نقش الگوهای طراحی داخلی فضاهای آموزشی_درمانی با رویکرد روانشناسی محیطی بر ایجاد سرزندگی در افراد(مطالعه موردی:مرکز دیابت تابان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فضا و مکان دوره: 1، شماره: 2
51 نقش تعاملات اجتماعی برایجاد امنیت محیطی در مجتمع های مسکونی (مطالعه موردی: فاز یک شهرک اکباتان تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 15، شماره: 59
52 نقش مولفه های کالبدی و ادراکی-روان شناختی فضاهای عمومی در ارتقای تعاملات اجتماعی مطالعه موردی: ساکنان مجتمع های مسکونی منطقه ۲۲ شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 4، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات فضای سبز باز در سلامت اجتماعی و رفتار ساکنان شهری (نمونه موردی شهر تهران) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملّی معماری و شهرسازی «پایداری و تاب آوری از آرمان تا واقعیت»
2 ارتقای رشد کودک در فضاهای بازی از نظر اسلام (دریافت مقاله) همایش ملی نظریه های نوین در معماری و شهرسازی
3 ارزیابی الگوهای طراحی بیمارستان با رویکرد روانشناسی محیطی با تکیه بر عناصر بصری تاثیرگذار در بهبودی بیماران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری
4 ارزیابی پروژه مسکن مهر به لحاظ انطباق با معیارها و اصول شهرسازی و معماری (مطالعه موردی مسکن مهر البرز ماهدشت) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی
5 ارزیابی جایگاه سلامت اجتماعی بر میزان مشارکت اجتماعی دانش آموزان در مدارس اجتماعی (نمونه موردی: مجتمع آموزشیتزکیه و مجتمع آموزشی مهدوی در شهر تهران) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و ششمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
6 ارزیابی عوامل کالبدی موثر بر افزایش سرزندگی فضای جمعی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم
7 الگوهای طراحی فضاهای آموزشی نابینایان با رویکرد نشانه شناسی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران معماری شهرسازی
8 الگوهای طراحی مراکز توانبخشی سلامت روان کودکان با رویکرد هنر درمانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران معماری شهرسازی
9 الگوهای طراحی معماری فضاهای آموزشی- درمانی دیابت با هدف افزایش حس تعلق (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی ایران در گذار آثار و اندیشه ها
10 اندیشه نوین معماری بیونیک در قارههای جهان (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
11 انعطاف پذیری در معماری فضاهای عمومی با رویکرد زمینه گرایی اجتماعی (دریافت مقاله) همایش ملی شهرسازی فرهنگ گرا
12 انواع موسیقی درفروشگاه کتاب و ارزیابی سن وجنسیت مشتریان (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
13 ایجاد فضاهای فرهنگی موزه ها درون بافت های تاریخی راهی برای ارتقاء توسعه پایدار نمونه موردی موزه مردم شناسی ایلام (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری ،مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
14 بادگیر جاذبه گردشگری ایران (دریافت مقاله) همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی
15 باز شناسی عوامل موثر در ایجاد فضاهای شهری شاد (مطالعه موردی: خیابان ولیعصر (تهران) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی عمران، معماری و مدیریت شهری
16 بازشناسی زبان مشترک موسیقی و معماری درایجادحس مکان درمعماری ایرانی ـ اسلامی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری
17 بازیابی اصول و معیارهای معماری با رویکرد توجه به الگوی رفتاری سالمندان در فضاهای اقامتی و مراقبتی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
18 بازیابی الگوی مناسب در طراحی پیاده راه های شهری با رویکرد پاسخگویی بهنیازهای سالمندان (مطالعه موردی : منطقه جهانشهر کرج) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست
19 بررسی اصول طراحی معماری با رویکرد جامع و چند رشته ای به منظور توسعه پایدار هماهنگ، مطالعه موردی: مجموعه چند منظوره زرگنده تهران (دریافت مقاله) کنگره بین المللی پایداری درمعماری و شهرسازی - شهر مصدر
20 بررسی الگوی کتابخانه های ترکیبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
21 بررسی الگوی معماری جهت نگهداری و توانمند سازی آسایشگاه سالمندان (دریافت مقاله) ششمین همایش مقررات ملی ساختمان
22 بررسی برخی نشانه های انتزاعی و تجریدی نقوش تزئینی بناهای بومی روستایی گیلان در مطابقت با صنایع دستی بومی این استان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی ایران در گذار آثار و اندیشه ها
23 بررسی تاثیر اصول معماری زمینه گرایی کالبدی بر ایجاد حس تعلق به مکان از نظر روانشناسی محیط (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
24 بررسی تاثیر ایجاد فضاهایی به جهت ساماندهی مشاغل غیر رسمی در مجتمع های ایستگاهی مترو بر ارتقا فاکتورهای پایداری اجتماعی در زندگی شهروندان نمونه مورد بررسی: ایستگاه مترو شهید سلطانی کرج (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
25 بررسی تاثیر تکنولوژی های نو در ساخت ساختمان های مسکونی هوشمند ویژه سالمندان در ایجاد حس تعلق به محیط (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
26 بررسی تاثیر خلوت و محرمیت بر میزان حس تعلق فضاهای مسکونی سالمندان (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
27 بررسی تاثیر شاخص دور بودن در ارتقاء احساس تمرکز در فضاهای مطالعه تحت تاثیر عوامل کالبدی طبیعی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
28 بررسی تاثیر شاخص سازگاری ، در ارتقا احساس تمرکز در فضاهای مطالعه تحت تاثیر عوامل کالبدی طبیعی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم
29 بررسی تاثیر فضای باز در مجتمع های مسکونی بر ایجاد حس تعلق ساکنین (مطالعه موردی ساختمانهای مسکونی بانک مسکن منطقه 2 شهر قزوین) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
30 بررسی تاثیر کیفیت و کمیت فضاهای سبز بر میزان خلوت کسب شده سالمندان ( مطالعه موردی : منطقه جهانشهر کرج ) (دریافت مقاله) کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه
31 بررسی تأثیر طبیعت گرایی در مجتمع های مسکونی بر ایجاد حس تعلق ساکنین (مطالعه ی موردی: ساختمان های مسکونی جهاد منطقه 7 شهر کرج و ساختمانهای مسکونی بانک مسکن منطقه 2 شهر قزوین) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
32 بررسی تأثیرات مشخصه بصری جهت قرارگیری فرم در معماری بر روان بیماران (با ناراحتی درمان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
33 بررسی تطبیقی تاثیر الگوهای کالبدی_شهری مجتمع های مسکونی میان مرتبه و بلند مرتبه بر رضایت ساکنین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی
34 بررسی تطبیقی عوامل موثر رضایتمندی سکونتی کودکان بی سرپرست پسر و دختر در مرحله عملیات عینی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
35 بررسی تطبیقی مطالعات تصویرسازی ذهنی و حافظه کودکان نابینا (دریافت مقاله) کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی
36 بررسی تطبیقی مطالعات در زمینه تاثیر هنردرمانی بر پرخاشگری کودکان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی
37 بررسی تناسبات فضاهای نیمه باز و بسته در معماری پایدار مساکن روستایی مناطق کوهستانی در مقایسه با مناطق جلگه ای مازندران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
38 بررسی تناسبات فضایی مساکن بومی استان گیلان در ارتباط با معماری همساز با اقلیم مناطق جلگه ای نمونه موردی : روستای صدا پشته واقع در شهر لاهیجان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران
39 بررسی تناسبات فضایی مساکن پایدارکوهپایه ای درارتباط با حوزه های جلگه ای وکوهستانی مازندران نمونه موردی: روستای قلعه گردن واقع درشهرستان تنکابن (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران، معماری و مدیریت پایدار شهری
40 بررسی چگونگی کاربرد کالبدی کیفیات فضای بینامین در طراحی معماری معاصر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
41 بررسی رابط بین عمق خانه های روستای آتان و پایداری محیطی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملّی معماری و شهرسازی «پایداری و تاب آوری از آرمان تا واقعیت»
42 بررسی زمینه گرایی در معماری با رویکرد انسان گرایانه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی روشهای نوین طراحی و ساخت در معماری زمینه گرا
43 بررسی سیاست گذاری و استاندارهای طراحی مدرسه اجتماعی در راستای افزایش مشارکت اجتماعی دانش آموزان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش معماری و شهرسازی پایدار
44 بررسی شاخص های کالبدی مدارس مختص کودکان نابینا (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی ومحیط زیست پایدار
45 بررسی طراحی فضاهای آموزشی ابتدایی کودکان ازمنظر برنامه دهی پلانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
46 بررسی علل دگرگونی کالبدی بازارتهران در دوره دوم قاجار(در دوران ناصرالدین شاه) (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
47 بررسی عوامل کالبدی حس تعلق در مراکز خدماتی سالمندان در راستای پیشبرد توسعه پایداری اجتماعی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملّی معماری و شهرسازی «پایداری و تاب آوری از آرمان تا واقعیت»
48 بررسی عوامل کالبدی موثر بر افزایش سرزندگی فضای جمعی (نمونه موردی: پارک آب و آتش) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
49 بررسی عوامل مشارکت های عمومی و حق انتخاب شهرندان در توسعه ی پایداری اجتماعی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری شهرسازی عمران و گردشگری توسعه پایدار شهری
50 بررسی عوامل موثر بر میزان رضایت کودکان بی سرپرست از محل سکونت با رویکرد مشارکتی (نمونه موردی: پرورشگاه مژدهی رشت) (دریافت مقاله) همایش ملی نظریه های نوین در معماری و شهرسازی
51 بررسی عوامل و راهکارهای افزایش حس آرامش مسافران در فضاهای انتظار (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی انسان گرا
52 بررسی فاکتورهای پایداری اجتماعی در مجتمع های ایستگاهی مترو و تاثیر وجود فضاهای تفریحی بر ارتقا تعاملات اجتماعی (نمونه های موردی: ایستگاه مترو قیطریه تهران و ایستگاه مترو میرداماد تهران) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
53 بررسی کاربری و برنامه ریزی زمین در بازار میوه وتره بار (نمونه موردی ؛ بازار میوه وتره بار کرج) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
54 بررسی کیفیت تنوع پذیری در گونه شناسی محوطه باز مدارس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
55 بررسی معیار سرزندگی در پایداری اجتماعی به لحاظ کالبدی در اردوگاه های ساخته شده در جهان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملّی معماری و شهرسازی «پایداری و تاب آوری از آرمان تا واقعیت»
56 بررسی مولفه های معماری نئو مدرن ریچارد میر در بناهای ایران معاصر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کیفیت در فضاهای معماری و شهری
57 بررسی میزان تاثیر گذاری مدت اقامت بر افزایش حس تعلق مکانینمونه موردی:میادین محله ای نارمک تهران (دریافت مقاله) همایش ملی فرهنگ، کالبد و محیط در معماری و شهر اسلامی
58 بررسی میزان نقش طراحی انعطاف پذیر فضاهای آموزشی در ایجاد هویت مکان و دلبستگی مکان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری با محوریت پژوھشھای نیاز محور
59 بررسی و ارزیابی مکانی فضاهای فرهنگی-هنری به روش AHP (نمونه موردی: منطقه 22تهران) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
60 بررسی و مطالعه نقش گونه های انعطاف پذیری در فضای آموزشی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم
61 بررسی ویژگی ها و تاثیرات فضای سبز و تحلیل اثرات روانی آن در بهبود بیماران (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
62 بهینه سازی جهت استقرار ساختمان با بهره گیری از نرم افزارهای شبیه سازجهت کاهش مصرف انرژی در شهر کرج (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی معماری-شهر: از معماری بومی تا شهرسازی معاصر
63 تاثیر اصول معماری میس وندرروهه در معماری معاصر ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کیفیت در فضاهای معماری و شهری
64 تاثیر انواع موسیقی در فروشگاه کتاب بر میزان خرید و مدت زمان سپری کردن مشتریان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
65 تاثیر رشته تحصیلی در ایجاد پایداری اجتماعی در محیط آموزشی با تاکید بر مشارکت و تعاملات اجتماعی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
66 تاثیر شاخص های کالبدی امنیت در توسعه پایداری اجتماعی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری شهرسازی عمران و گردشگری توسعه پایدار شهری
67 تاثیر فاکتورهای طراحی پایدار بر افزایش حس آرامش فضا در آسایشگاه های روانی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملّی معماری و شهرسازی «پایداری و تاب آوری از آرمان تا واقعیت»
68 تاثیر فضاهای آموزشی انعطاف پذیر بر پایداری اجتماعی با تاکید بر مفهوم سرزندگی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملّی معماری و شهرسازی «پایداری و تاب آوری از آرمان تا واقعیت»
69 تاثیر فضاهای آموزشی انعطاف پذیر بر خلاقیت دانش آموزان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملّی معماری و شهرسازی «پایداری و تاب آوری از آرمان تا واقعیت»
70 تاثیر مشارکت های شهروندی بر ارتقاء زندگی اجتماعی با ایجاد فضاهای محیطی مطلوب (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
71 تاثیر موسیقی بر ادراک فضا با رویکرد روانشناسی محیط (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
72 تأثیر پذیی عناصر طراحی معماری از یدگاه نوین بیونیک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
73 تبیین الگوهای طراحی عوامل کالبدی- محیطی مجتمع های مسکونی موثر بر افزایش امنیت اجتماعی ساکنین بر پایه رویکرد CPTED (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی ایران در گذار آثار و اندیشه ها
74 تبیین الگوهای طراحی فضاهای دوستدار کودک درمجتمع های مسکونی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی ایران در گذار آثار و اندیشه ها
75 تبیین الگوهای طراحی فضای آموزشی پیش دبستانی با رویکرد افزایش خلاقیت کودکان (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری
76 تبیین الگوهای طراحی مراکز اجتماعی با هدف افزایش کیفیت زندگی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی ایران در گذار آثار و اندیشه ها
77 تبیین الگوهای طراحی مراکز اجتماعی در ایران با تاکید بر افزایش حس سرزندگی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی ایران در گذار آثار و اندیشه ها
78 تبیین الگوهای طراحی مسکن اجتماعی در تجربیات جهانی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی ایران در گذار آثار و اندیشه ها
79 تبیین الگوهای طراحی معماری اقامتگاه های بوم گردی با رویکرد افزایش امنیت محیطی و تامین خلوت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی معماری-شهر: از معماری بومی تا شهرسازی معاصر
80 تبیین الگوهای طراحی معماری مجتمع های مسکونی با تاثیر مولفه معنا در حس مکان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی ایران در گذار آثار و اندیشه ها
81 تبیین الگوهای طراحی معماری میان افزا در مجموعه های نمایشگاهی _فرهنگی براساس بررسی تجربیات چند کشورآسیایی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
82 تبیین الگوهای طراحی منظر در فضای عمومی با رویکرد افزایش اجتماع پذیری در پارک موزه های نجوم ایران و جهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی معماری-شهر: از معماری بومی تا شهرسازی معاصر
83 تبیین الگوهای طراحی منظر در فضای عمومی با رویکرد توسعه گردشگری در باغ موزه های شهر قزوین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی معماری-شهر: از معماری بومی تا شهرسازی معاصر
84 تبیین الگوهای معماری در مجموعه های فرهنگی- هنری با هدف افزایش حس مکان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی ایران در گذار آثار و اندیشه ها
85 تبیین رابطه فضاهای عرفانی و معماری در ادبیات و نقاشی های دوره صفوی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری
86 تبیین رویکردها و مؤلفه های موجود در زمینه ای حس تعلق به مکان؛ با تأکید بر عوامل تأثیرگذار در مسکن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
87 تبیین عناصر انعطاف پذیری در طراحی فضاهای آموزشی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری محیط زیست و مدیریت شهری
88 تبیین عوامل کالبدی موثر در جهت افزایش تعاملات اجتماعی در اقامتگاه بومگردی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
89 تبیین عوامل موثر بر ایجاد حس تعلق به مکان در طراحی مراکز اجتماعی معاصر (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و ششمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
90 تحلیل بناهای دولتی پهلوی اول استان زنجان با رویکرد زمینه گرایی کالبدی با روش ادراکی گشتالت (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران
91 تحلیل بناهای فرهنگی دوره ی پهلوی با رویکرد آرت دکو ( مطالعه موردی استان گیلان ) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
92 تحلیل بناهای فرهنگی دوره ی پهلوی با رویکرد آرت دکو مطالعه موردی استان خوزستان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
93 تحلیل ساختار کالبدی- کارکردی ایوان در معماری مسکونی الموت ( مطالعه موردی-روستای آتان ) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
94 تحلیل مفهوم معماری ایرانی در سفارتخانه های ایران از منظر نشانه شناسی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدارایران
95 تحلیلی پیرامون نگرش به معماری زمینه گرا دربناهای فرهنگی دوره پهلوی اول، نمونه موردی: سینماهای تهران (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
96 تعیین نقش خوانایی، بر بهبود عملکرد مسیریابی (مطالعه ی موردی: کاروانسرای سعدالسلطنه ی قزوین) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی معماری-شهر: از معماری بومی تا شهرسازی معاصر
97 چارچوب برنامه ریزی کالبدی مراکز توانبخشی سلامت روان کودکان با رویکردهنردرمانی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی ومحیط زیست پایدار
98 راهکار ترجیحی طراحی بناهای میان افزا در بافت تاریخی از دیدگاهشهروندان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
99 رتبه بندی عناصر معماری زمینه گرای کالبدی در ایجاد حس تعلق ( مطالعه موردی: موزه ی هنرهای معاصر تهران ) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها
100 روشهای بهرهگیری از طبیعت در معماری فناورانه بیونیک (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
101 رویکرد تحلیلی بر ویژگی های طراحی محیط کلاسهای آموزشی در مدارس و تاثیر آن برکودکان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
102 زمینه گرایی و بازیابی فضاهای گمشده از دیدگاه راجر ترانسیک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی روشهای نوین طراحی و ساخت در معماری زمینه گرا
103 سازه تعیین کننده فرم در معماری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری و سازه
104 سبزه میدان قزوین در گذر زمان (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی انسان گرا
105 سیر تحول طراحی ایستگاههای راه آهن ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
106 طراحی مجسمه های شهری (دریافت مقاله) همایش شهر برتر، طرح برتر
107 فرآیند و روش های تولید، ساخت، نصب و اجرا ی سازه های فضاکار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سازه های فضاکار
108 فرهنگ و پایداری انرژی در معماری سنتی و معاصر ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی
109 کارکرد نشانه شناسی در ادراک فضایی خانه های دوره قاجاریه از دیدگاه اومبرتواکو(مطالعه موردی:خانه های قزوین) (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
110 محرمیت و خلوت ،تجلی روح آن بر خانه های سنتی گیلان خانه آوانسیان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
111 مروری بر تاثیر رنگ ها از منظر روانشناسیو اهمیت به کارگیری مناسب آن ها در طراحی فضاهای اقامتی و مراقبتی سالمندان (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی ومحیط زیست پایدار
112 مطالعه تطبیقی تجربیات جهانی سیاستگذاری و استانداردهای طراحی مسکن اجتماعی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
113 مطالعه تطبیقی مفاهیم بکار رفته در نقوش و خطوط کاشیکاری مساجد دوره قاجاریه مطالعه موردی مسجدشاه (امام تهران) ومسجد ـ مدرسه سپهسالار (شهیدمطهری) (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
114 مطالعه تطبیقی نشانه شناسی معماری سفارت خانه های ایران در کره جنوبی و ژاپن از دیدگاه پیرس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس علمی پژوهشی عمران، معماری و محیط زیست پایدار
115 مطالعه تناسبات طرح های اسلیمی ارسی ها در خانه های قزوین دوره قاجاریه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری مسکونی
116 مطالعه و بررسی چیدمان فضایی کاروانسرای سعد السلطنه از دیدگاه نحو فضای معماری(اسپیس سینتکس) (دریافت مقاله) همایش ملی نظریه های نوین در معماری و شهرسازی
117 مفهوم رنگ درمانی و اثرات آن بر بهبود بیماران با تاکید بر طراحی بیمارستان (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی معماری هدف
118 مقایسه تطبیقی بناهای دولتی و اداری دوره پهلوی اول با رویکرد رمانتیسم (نمونه موردی بناهای اداری و دولتی شهر همدان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
119 مکاشفه نگرش های مطرح در طراحی سفارت خانه های ایرانی خارج از کشور (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری
120 موثرترین فاکتورهای پایداری اجتماعی درطراحی دانشکده معماری (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
121 نشانه شناسی در معماری آرامگاه های دوره ایلخانی از دیدگاه پیرس (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه تحقیقات در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی و محیط زیست پایدار
122 نشانه شناسی عناصر حسینیه امینی ها در قزوین (دوره قاجاریه) از دیدگاه پیرس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی
123 نشانه شناسی معماری سفارت خانه های ایران از دیدگاه پیرس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
124 نشانه شناسی معماری سفارت خانه های دکتر فرهاد احمدی (دریافت مقاله) همایش ملی فرهنگ، کالبد و محیط در معماری و شهر اسلامی
125 نشانه شناسی نقوش چوبی بناهای بومی روستایی گیلان درانطباق با برخی صنایع دستی بومی با تاکید بر دیدگاه پیرس (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
126 نقش توسعه فرهنگی بر ارایه فرصت های متنوع جهت رسیدن به پتانسیل محیطی مطلوب (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
127 نقش جنسیت در ایجاد پایداری اجتماعی در محیط آموزشی با تاکید برمشارکت و تعاملات اجتماعی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
128 نقش کالبدمعماری بیونیک درروانشناسی محیطی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری
129 نقش مقطع تحصیلی در ایجاد پایداری اجتماعی در محیط آموزشی با تاکید بر مشارکت و تعاملات اجتماعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پیشرفت ها و چالش ها در علوم، مهندسی و فناوری
130 نقش نورگیری، تهویه بازشوها و جانمایی فضایی نسبت به جهت های جغرافیایی در پایداری محیطی مسکن روستایی (نمونه موردی روستاهای: سنج، برغان ، سیاهکلان استان البرز ) (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه علمی - تخصصی عمران، معماری، شهرسازی و علوم جغرافیا در ایران باستان و معاصر
131 نقش واحد همسایگی مجتمع های مسکونی در جهت افزایش تعاملات اجتماعی با رویکرد پایداری اجتماعی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری شهرسازی عمران و گردشگری توسعه پایدار شهری
132 واکاوی معماری تغییر شکل یافته یک نوع الگوی خانه ی روستایی بومی در گیلان با استفاده از رویکرد نحو فضا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی معماری-شهر: از معماری بومی تا شهرسازی معاصر