دکتر بنفشه زهرایی

دکتر بنفشه زهرایی دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران

دکتر بنفشه زهرایی

Dr. Banafshe Zahraei

دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارایه ی مدل تحلیل ریسک مبتنی بر سیستم های خبره ی فازی برای مدیریت پروژه های ساخت (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 32، شماره: 4
2 ارزیابی امنیت آبی ایران در سطح استانی با استفاده از شاخص ترکیبی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 11، شماره: 3
3 ارزیابی تاثیر سناریوهای توسعه بر هزینه های اجتماعی ناشی از مصرف انرژی صنایع استان اصفهان با رویکرد پویایی های سیستم (دریافت مقاله) مجله تحقیقات سلامت در جامعه دوره: 9، شماره: 4
4 ارزیابی روش های تجربی برآورد جریان در حوضه های بدون ایستگاه نمونه پژوهش: حوضه سفیدرود بزرگ (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 32، شماره: 1
5 ارزیابی شبیه های مختلف شبکه ی عصبی مصنوعی و روشهای زمین آمار درتکمیل داده های مفقود بارش روزانه (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 8، شماره: 26
6 ارزیابی ظرفیت سازگاری کشاورزان در برابر افت کمی و کیفی آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دهستان قنوات) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 11، شماره: 2
7 ارزیابی کارایی مدل هیبریدی GRU-LSTM در پیش بینی طوفان های گرد و غبار (مطالعه موردی: استان خوزستان) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 17، شماره: 1
8 برآورد مصرف روزانه آب تهران با استفاده از سری های زمانی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 4، شماره: 2
9 بررسی اثر تغییرات اقلیم و کاربری اراضی بر تغذیه منابع آب زیرزمینی منطقه لنجانات با تلفیق ANFIS و WEAP (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 14، شماره: 2
10 بررسی اثر وجود منشا کارست بر سهم جریان پایه رودخانه با استفاده از مدل اصلاح شده نواحی اشباع SAM (مطالعه موردی حوضه کازرون و دشت برم) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 16، شماره: 2
11 برنامه ریزی برای تدوین طرح های جامع کاهش آلودگی آب سیستم های رودخانه ای مطالعه موردی: سیستم رودخانه های کارون – دز (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 1، شماره: 1
12 برنامه ریزی برای توسعه پایدار: مدلهای خودپالایی رودخانه ها (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 7، شماره: 3
13 بهینه سازی چندهدفه بهره برداری از مخزن سد با درنظرگرفتن رسوب زدایی و تأمین نیاز پایین دست به کمک الگوریتم رقابت استعماری (دریافت مقاله) فصلنامه سد و نیروگاه برقابی ایران دوره: 1، شماره: 2
14 بهینه سازی خروج رسوبات سدها در عملیات فلاشینگ با استفاده از مدل بهره برداری از مخزن (مطالعه ی موردی سد سفید رود) (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 3، شماره: 6
15 پیش بینی الگوی خشکسالی هواشناسی با استفاده از دسته بندی متغیرهای هواشناسی (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 12، شماره: 40
16 پیش بینی تغییرات کاربری اراضی و اثرات آن بر منابع آب با رویکرد محاسبه ضریب تعدیل - مطالعه موردی: دشت لنجانات (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 30، شماره: 117
17 پیش بینی درازمدت بارش با استفاده از خوشه بندی سیگنال های هواشناسی با توجه به تغییرات بارش به روش K_Means اصلاح شده مطالعه ی موردی: پیش بینی بارندگی استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 25، شماره: 51
18 پیش بینی فصلی خشکسالی هواشناسی با استفاده از ماشین های بردار پشتیبان (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 23، شماره: 82
19 پیش بینی میان مدت خشکسالی هواشناسی با استفاده از روش استنتاج فازی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 22، شماره: 78
20 تحلیل ریسک کمیت و کیفیت آب در سیستم های تأمین آب شهری با در نظر گرفتن عدم قطعیت ها (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 24، شماره: 88
21 تخمین پارامترهای مدل مفهومی ناش با استفاده از روش های الگوریتم ژنتیک و حداقل مربعات معمولی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 2، شماره: 2
22 تخمین مکانی بارش مبتنی بر خصوصیات مکانی و مدل PRISM در حوضه سفیدرود بزرگ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 16، شماره: 4
23 تشخیص ساختار بهینه و تحلیل عدم قطعیت مدل بیلان آبی ماهانه (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 8، شماره: 1
24 توسعه استفاده از بیلان انرژی در مدلسازی توزیعی ذوب برف به منظور ارتقاء مدل بیلان آبی ماهانه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 13، شماره: 3
25 توسعه ساختار جدید بهرهبرداری- اقتصادی در شبکههای آبیاری فاقد بازار آب (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 24، شماره: 1
26 سرمقاله و یادداشت کوتاه: تبدیل تهدید به فرصت در پیوند آب با انرژی (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 10، شماره: 2
27 سرمقاله و یادداشت های کوتاه (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 8، شماره: 1
28 کاربرد برنامه ریزی پویای دوگان غیرقطعی با مدلسازی عدم قطعیت مارکوفی در تدوین سیاست های پایدار بهره برداری از سیستم های برق آبی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 14، شماره: 2
29 کاربرد روش های الگوریتم ژنتیک و K-نزدیک ترین همسایه در تدوین سیاست های بهره برداری از مخزن در زمان وقوع سیلاب (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 4، شماره: 3
30 مدل تلفیقی طراحی و بهره برداری از مخازن برق آبی: مطالعه موردی بر سیستم پاعلم- کرخه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 1، شماره: 1
31 مدلسازی بیلان عمومی ماهانه با تلفیق مدل های بیلان هیدروکلیماتولوژی و تانک زیرزمینی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 14، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آشکارسازی و نسبت دهی تغییرات بارش های حدی در ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب
2 ارائه مدل خبره ارزیابی ریسک سیستمهای تامین و توزیع آب شهری مبتنی برآسیب پذیری اجزا با قابلیت درنظر گرفتن عدم قطعیت های موجود (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
3 ارزیابی تجمیع آماری و غیر قطعی نتایج مدلسازی هیدرولوژیک در تعیین اثر تغییر اقلیم در حوضه آبریز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
4 ارزیابی زیستی رودخانه کشکان رود بر اساس تنوع و ساختار جمعیتی ماکروبنتوزها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
5 ارزیابی عدم قطعیت مدل بیلان آبی ماهانه با استفاده از روش خودسازمانده در حوضه آبریز (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
6 ارزیابی کارایی روشهای آماری مکانی در تشخیص الگوی تغییرات بلندمدت بارش: مطالعه موردی حوزه آبریز کویرنمک (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
7 انتخاب سیستم ساختمانی مناسب با استفاده از روش تصمیم گیری چندمعیاره AHPگروهی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
8 بارش موثر و بررسی تغییرات آن در اثر پدیده تغییر اقلیم: مطالعه موردی بر روی حوضه آبریز کرخه (دریافت مقاله) همایش تغییر اقلیم و راهی به سوی آینده پایدار
9 برآورد سهم اثرات تغییرات آب و هوایی وفعالیتهای انسانی در کاهش روانابهای ورودی به سد زاینده رود (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم
10 برآورد سهم فعالیت های مستقیم و غیرمستقیم انسانی در تغییر رژیم رواناب های سطحی در حوضه آبریز کرخه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
11 بررسی اثر توأم تحلیل غیرخطی و بهینه سازی در کاهش سطح مقطع مهاربندهای کمانش ناپذیر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
12 بررسی اثرات تغییر اقلیم بر سیستم مخازن برق آبی رودخانه های کارون و دز (دریافت مقاله) اولین سمینار ملی بررسی چالش ها و راهکارهای مهندسی و مدیریتی دریاچه ارومیه
13 بررسی پارامترهای موثر بر عملیات فلاشینگ در مخزن سد و تاثیرآنها در موفقیت عملیات با استفاده از معیارهای مدل RESCON (مطالعه موردی سد سفید رود ایران) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
14 بررسی تأثیر خصوصیات مکانی حوضه آبریز از مدل های یکپارچه تا نیمه توزیعی در مدلسازی بیلان ماهانه هیدرولوژیک:مطالعه موردی حوضه رودخانه رودزرد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
15 بررسی روند حل مساله بهینه سازی طراحی و بهره برداری از مخازن چندمنظوره برق آبی در روش SDDP (دریافت مقاله) اولین سمینار ملی بررسی چالش ها و راهکارهای مهندسی و مدیریتی دریاچه ارومیه
16 بررسی عملکرد مدل بیلان ماهانه هیدرولوژیک در گذار از مدل های یکپارچه تا توزیعی: مطالعه موردی حوضه رودخانه رودزرد (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
17 بررسی کارایی و افزایش آمادگی تصفیه خانه های آب شهری با رویکرد تحلیل ریسک سلسله مراتبی فازی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
18 بکارگیری رویکرد پیوند آب، غذا و انرژی در جهت ارزیابی خدمات تامینی اکوسیستم حوضه گاوخونی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
19 بهینه سازی بهره برداری میان مدت از سیستم های چند مخزنه ی برق آبی با در نظر گرفتن نوسانات ساعتی قیمت برق (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
20 بهینه سازی بهره برداری میان مدت ازسیستم های چندمخزن برق آبی درشرایط عدم قطعیت هیدرولوژیکی بادرنظر گرفتن تابع غیرمحدب تولید برق آبی : مطالعه موردی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
21 بهینه سازی چند هدفه بهره برداری از سیستم رودخانه مخزن با در نظر گرفتن پایداری اکوسیستم (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
22 بهینه سازی ساختار مدل بیلان آبی ماهانه حوضه آبریزو ارزیابی عدم قطعیت آن (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
23 بهینه یابی مهاربندهای کمانش ناپذیر در ارتفاع قاب های دو بعدی فولادی بر اساس توزیع یکنواخت تغییر مکان جانبی نسبی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
24 بهینهسازی سطح مقطع مهاربندهای کمانش ناپذیر در ارتفاع سازه با در نظر گرفتن خستگی کم سیکلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران
25 بهینهسازی غیرقطعی پیشنهاددهی قیمت تولید انرژی برقآبی در بازار برق ایران مطالعه موردی سیستم برقآبی کارون (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
26 پیش بینی بارش فصلی با استفاده از سیگنالهای هواشناسی: کاربرد در حوزه آبریز رودخانه کارون (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مدیریت منابع آب
27 پیش بینی خشکسالی اقلیمی در حوضه سدهای تهران با استفاده از SVM (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
28 پیش بینی فصلی دوره های کم بارش؛ مطالعه موردی حوضه های آبریز سدهای تهران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
29 پیش بینی فصلی شاخص استاندارد شده بارش با استفاده از سیستم استنتاج فازی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
30 تحلیل خشکسالی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی: مطالعه موردی: حوضه آبریز گرگانرود - قره سو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
31 تحلیل سلسله مراتبی ریسک کمبود آب در شبکه های توزیع آب با رویکرد فازی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
32 تحلیل شاخص های خرد شبکه اجتماعی بهره برداران و شناسایی کنشگران کلیدی در راستای مدیریت مشارکتی منابع آب (مطالعه موردی: روستای شیخ میری سادات، شهرستان بروجرد) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
33 تحلیل شاخص های شبکه اجتماعی در مدیریت مشارکتی منابع آب مناطق نیمه خشک(مطالعه موردی: روستای قلعه شمسی، شهرستان بروجرد) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک با محوریت آب،انسان،طبیعت
34 تحلیل شبکه بهره برداران و قدرت های اجتماعی در مدیریت مشارکتی منابع آب (مطالعه موردی: روستای رحیم آباد، شهرستان بروجرد) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک با محوریت آب،انسان،طبیعت
35 تحلیل عدم قطعیت درساختار و خروجی های مدل کاهش مقیاس آماری SDSM (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
36 تدوین ساختار سیستم پشتیبانی در تصمیم گیری مدیریت پایدار منابع آب در مناطق شهری (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
37 تدوین سیاست بهره برداری از سیستم رودخانه مخزن با در نظر گرفتن کیفیت آب (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
38 تدوین سیاستهای بهره برداری سازگارشونده برای مدیریت بهره­برداری از رودخانه- مخزن (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
39 تدوین سیاستهای بهینه یهره برداری از سد شهید عباسپور در شرایط سیلابی (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
40 تدوین قوانین بهره برداری از سیستم های سری رودخانه-مخزن با کاربرد مدل شبکه بیزی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
41 تدوین مدل بهینه سازی زمان - هزینه - منابع با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه
42 تسطیح منابع در پروژه های ساخت با در نظر گرفتن امکان انقطاع فعالیت ها (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
43 تشخیص الگوی زمانی خشکسالی بر اساس سیگنالهای بلند مقیاس هواشناسی و روش‌های داده‌کاوی، مطالعه موردی در استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
44 تعیین ارزش حاشیه ای آب در سیستم های چند مخزنه چندمنظوره برق آبی- کشاورزی در شرایط عدم قطعیت هیدرولوژیکی: مطالعه موردی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
45 تعیین اولویت کاربری های مطلوب اراضی در مطالعات طرح مدیریت نوار ساحلی با استفاده از روش فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) (دریافت مقاله) یازدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
46 تعیین تابع خسارت سیلاب در پائین دست سامانه سدهای سری بر اساس مشخصات هیدروگراف های سیلاب ورودی از حوزه بالادست (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
47 تعیین توزیع مکانی دمای هوا براساس تصاویر ماهواره ای و موتور محاسباتی گوگل (دریافت مقاله) کنفرانس ملی روش های کاربردی حل مسائل فنی بیلان آب کشور
48 تفکیک اثر فعالیت های انسان و تغییر اقلیم بر رواناب های سطحی، مطالعه موردی حوضه قورباغستان (دریافت مقاله) همایش تغییر اقلیم و راهی به سوی آینده پایدار
49 تفکیک اثر فعالیت های گوناگون انسان بر اجزاء چرخه هیدرولوژی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
50 تلفیق مدل بهینه سازی کنترل سیلآب در مخازن سدها با مدل پهنه بندی و تعیین خسارت سیلآب در رودخانه پایین دست (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
51 توسعه داده مکانی بارش ماهانه و سالانه با دقت مناسب برای مدلسازی بیلان بر روی ایران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی روش های کاربردی حل مسائل فنی بیلان آب کشور
52 توسعه روش های رگرسیونی با استفاده از رویکرد فازی و شبکه عصبی در ریز مقیاس سازی اطلاعات جوی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
53 توسعه مدل مبتنی بر رویکرد PRISM به منظور درون یابی مکانی بارش در حوضه طشک، بختگان و مهارلو (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
54 توسعه هسته تخمینگر درمدل کاهش مقیاس آماری SDSM (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
55 حل مسائل چند هدفه مدیریت منابع آب با استفاده از ترکیب روش تصمیم گیری چند معیاره TOPSIS و الگوریتم بهینه سازی PSO (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
56 خوشه بندی اطلاعات هواشناسی با هدف پیش بینی دوره های کم بارش حوضه های آبریز سدهای تهران (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک
57 خوشه بندی سیگنال های هواشناسی با توجه به تغییرات بارش در استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
58 رتبه بندی اسیب پذیری لوله ها در برابر حوادث جهت تدوین برنامه بازسازی و نوسازی شبکه های توزیع آب شهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی آب و فاضلاب با رویکرد خصوصی سازی و الگوهای برتر در طراحی، ساخت و بهره برداری
59 رتبه بندی جوابهای مدل بهینه سازی چند هدفه بهره برداری از مخازن با روش ELECTRE-TRI (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
60 رویکرد سیستمی بهینه سازی حجم کنترل سیلاب در سدهای مخزنی چند منظوره (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
61 ریز مقیاس نمایی آماری بارش با هدف ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر رویدادهای حدی در نواحی شهری (دریافت مقاله) همایش تغییر اقلیم و راهی به سوی آینده پایدار
62 زیرساختهای پیشرفته جمع آوری و پردازش اطلاعات، شریان حیاتی توسعه و مدیریت بخش آب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
63 سازگاری با تغییر اقلیم در حوضه های آبریز با استفاده از رویکرد سیستمی DPSIR (دریافت مقاله) همایش ملی الگوهای توسعه پایداردر مدیریت آب
64 سازگاری با تغییر اقلیم: یک ضرورت در توسعه برنامه آموزش مهندسی زیرساختها در بخش توسعه منابع آب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
65 سازگاری طر حهای توسعه منابع آب با پدیده تغییر اقلیم: تعیین شاخص ها و رتب هبندی طرح ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خشکسالی و تغییر اقلیم
66 سیستم پشتیبانی در تصمیم گیری برای بهره برداری از سدهای چند منظوره برق آبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور
67 سیستم پشتیبانی در تصمیم گیری بهره برداری از سدهای چند منظوره برق آبی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی انرژی
68 شبیه سازی اثرات تغییر اقلیم بر رواناب ورودی به سد پیشین (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
69 کاربرد الگوریتم بهینه‌سازی PSO در بهینه سازی چند‌هدفه بهره‌برداری از مخازن سد‌ها (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
70 کاربرد الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی زمان – هزینه در مدیریت ساخت (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
71 کاربرد تحلیل سری های زمانی در پیش بینی تقاضای روزانه آب شهر تهران (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
72 کاربرد تلفیق مدلهای تحلیل هیدررولیکی و روش های تصمیم گیری چند معیاره در ارزیابی طرح های آبرسانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
73 کاربرد روش برنامه ریزی پویای دوگان غیرقطعی با رویکرد مدلسازی عدم قطعیت مارکوفی دربهینه سازی بهره برداری میان مدت از سیستم چندمخزنه ی برق آبی کارون (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در سیستم های مهندسی انرژی، آب و محیط زیست
74 کاربرد روش بهینه سازی SDDP در بهینه سازی بهره برداری میان مدت سیستم چندمخزنه ی برقآبی حوضه کارون (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
75 کاربرد روش تصمیم گیری گروهیPromethee در مدیریت کلان زیرساختهای تامین آب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
76 کاربرد مدل هم بست آب، غذا و انرژی در مدیریت بهم پیوسته منابع آب (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
77 کاربرد مدل هیبریدی شبیه سازی و بهینه سازی برای بهره برداری ازمخازن با رویکرد جیره بندی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
78 کالیبراسیون روش ماسکینگام غیرخطی با پارامترهای متغیر با استفاده از الگوریتم بهینه سازی چندهدفه دسته ذرات ( MOPSO) (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
79 کاهش مقیاس آماری مستقیم رواناب با استفاده از مدل DMDM (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
80 کاهش مقیاس ماهانه بارش در استان سیستان و بلوچستان با استفاده از روش های داده کاوی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران
81 مدل الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی سیستم بک مخزنی چند منظوره زاینده رود (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
82 مدل بهینه سازی بهره برداری از سیستم های رودخانه - مخزن بر پایه مدیریت ریسک سیلاب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
83 مدل بهینه سازی بهره برداری از مخزن با رویکرد سازگارشونده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
84 مدل سازی پیوند آب و انرژی در سیستم های آب شهری: مطالعه موردی شهرستان جهرم (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
85 مدل سازی قیمت تسویه بازار در بازار برق ایران با استفاده از مدل سری زمانی ARMA-GARCH (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
86 مدلسازی اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
87 مدلسازی اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب سیستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران
88 مدلسازی بارش- رواناب با هدف ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
89 مدلسازی فرآیند بارش – رواناب در حوضه آبریز سد پیشین برای شبیه سازی اثرات تغییر اقلیم (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
90 مدلسازی نیمه توزیعی بیلان آب سطحی و زیرزمینی بر مبنای مدل عرضه -تقاضا (دریافت مقاله) کنفرانس ملی روش های کاربردی حل مسائل فنی بیلان آب کشور
91 مدیریت بهره برداری میان مدت از سیستم های بزرگ منابع آب در شرایط عدم قطعیت هیدرولوژیکیSDDP با استفاده از روش (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک
92 مدیریت حوادث در شبکه های آبرسانی با رویکرد تلفیق شبکه های بیزین و روش های تصمیم گیری چند معیاره (دریافت مقاله) همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
93 مدیریت ریسک در سیستم های تامین آب شهری (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
94 مدیریت کیفیت آب در مخازن سدها با تلفیق رویکردهای سازه ای و غیر ساز های (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
95 مقایسه دو رویکرد مستقیم و غیر مستقیم در ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر رواناب (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
96 مقایسه و بررسی سدهای مهم ایران از لحاظ تاثیر گذاری بر اکوسیستم رودخانه با استفاده ازشاخص های تغییرات هیدرولوژیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران