دکتر رضا رجبی

دکتر رضا رجبی Tehran University

دکتر رضا رجبی

Dr. Reza Rajabi

Tehran University

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Applying the Theory of Planned Behavior in the Study of Psychological Factors Affecting on Physical Activity of Female Employees (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقا سلامت دوره: 2، شماره: 4
2 آثار کوتاه و بلندمدت سه پروتکل تمرین درمانی با هدف گیری زانو، ران و ترکیبی در زنان مبتلا به سندرم درد کشککی-رانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات طب ورزشی دوره: 7، شماره: 18
3 آیا آزمون ماتیاس می تواند ارزیاب مناسبی برای استقامت عضلات تنه دانش آموزان باشد (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات طب ورزشی دوره: 6، شماره: 16
4 اثر آنی تمرینات ثبات مرکزی بر تعادل ورزشکاران با بی ثباتی عملکردی مچ پا (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در علوم زیستی و فعالیت بدنی دوره: 3، شماره: 4
5 اثر شش هفته تمرینات ثبات مرکزی بر سینماتیک تنه در زنان ورزشکار با نقص عصبی- عضلانی کنترل تنه (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات طب ورزشی دوره: 5، شماره: 13
6 اعتبار و تکرارپذیری دستگاه اسپاینال موس در اندازه گیری کایفوز سینه ای و لوردوز کمری (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دوره: 19، شماره: 1
7 Effect of a 6-Week Balance Training Program with Shuttle Balance on Balance, Gait Speed, and Fear of Falling in Elderlies (دریافت مقاله) مجله سلامت سالمندان دوره: 5، شماره: 2
8 Effect of Combined Training Protocol on Postural Control and Motor Functions of Individuals with Multiple Sclerosis (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 27، شماره: 122
9 Evaluating the Prevalence of Hamstrings and Hip Flexors Tightness in Male Transient Low Back Pain Developers During Prolonged Standing (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی پیشگیری از دردهای عضلانی اسکلتی دوره: 7، شماره: 4
10 Evaluation of Auditory Brainstem Responses (ABR) in Healthy Term Infants with Elevated Bilirubin Levels Requiring Exchange Transfusion (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 19، شماره: 75
11 Physical fitness and body composition profile of young people with mild intellectual impairment: a cross-sectional study among Iranian population (دریافت مقاله) مجله رویکرد انسانی در مطالعات ورزشی دوره: 1، شماره: 1
12 Reliability of Corrective Exercise Specialist Raters Assessing Movement System Impairment Approach Items in Transient Low Back Pain Developers During Prolonged Standing (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی پیشگیری از دردهای عضلانی اسکلتی دوره: 7، شماره: 3
13 The Effect of Spine Strengthening Exercises and Posture Training on Functional Thoracic Hyper Kyphosis in Young Individuals (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 27، شماره: 121
14 Validity of the Most Common Footprint Indices in Measuring Medial Longitudinal Arch in Comparison with a Radiographic Method as a Gold Standard (دریافت مقاله) دوفصلنامه فناوری های پیشرفته ورزشی دوره: 6، شماره: 1
15 بررسی اثر بافت های نرم در اندازه گیری زاویه کایفوز سینه ای بوسیله کایفومتر ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره: 5، شماره: 10
16 بررسی اثر بافت های نرم در اندازه گیری زاویه کایفوز سینه ای به وسیله خط کش منعطف (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات طب ورزشی دوره: 7، شماره: 18
17 بررسی عوامل روانشناختی موثردرفعالیت جسمانی زنان کارمند: کاربرد تئوریهای فرانظری و رفتار برنامه ریزی شده (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 21، شماره: 4
18 پایایی جعبه عکسبرداری کف پا در اندازه گیری منتخبی از شاخص های اثر پا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره: 4، شماره: 8
19 تاثیر تمرینات ثبات دهنده مرکزی بر برخی پارامترهای کینماتیک راه رفتن زنان دارای کمردرد مزمن در مقایسه با زنان سالم (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات طب ورزشی دوره: 3، شماره: 9
20 تاثیر تمرینات ثباتی، بر فعالیت عضلات تنه زنان، با نقص کنترل تنه (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات طب ورزشی دوره: 7، شماره: 17
21 تاثیر خستگی ویژه فوتبال در دماهای محیطی مختلف بر تعادل و عملکرد بازیکنان فوتبال زن دارای ناپایداری عملکردی مچ پا (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در علوم زیستی و فعالیت بدنی دوره: 3، شماره: 4
22 تاثیر شش هفته تمرین با نردبان زمینی تعادل بر روی کنترل پاسچر و خطر سقوط سالمندان (دریافت مقاله) مجله سالمندشناسی دوره: 2، شماره: 1
23 تاثیر شش هفته تمرینات تعلیقی بر امتیاز آزمون های عملکردی ورزشکاران مبتلا به بی ثباتی عملکردی مچ پا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد دوره: 9، شماره: 2
24 تاثیر شش هفته تمرینات عصبی-عضلانی بر کنترل وضعیتی پویا و عملکرد اندام تحتانی ورزشکاران پسر مبتلا به بی ثباتی عملکردی مچ پا (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات طب ورزشی دوره: 5، شماره: 14
25 تاثیر یک دوره تمرینات پیلاتس بر میزان هایپرلوردوز کمری زنان غیرورزشکار (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات طب ورزشی دوره: 2، شماره: 8
26 رابطه بین انحنای کایفوز سینه ای با میزان پروتراکشن کتف و استقامت عضلات خلفی کمربند شانه (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات طب ورزشی دوره: 2، شماره: 8
27 رابطه بین سطح هوشبهر با عوامل آمادگی جسمانی دانش آموزان کم توان ذهنی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 3، شماره: 10
28 رابطه شاخص های وضعیت بدنی با تعادل در دانش آموزان ۷ تا ۱۰ ساله (دریافت مقاله) فصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد دوره: 10، شماره: 4
29 روایی و پایایی کایفومتر ایرانی در اندازه گیری کایفوز سینه ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات طب ورزشی دوره: 2، شماره: 6
30 ساخت و تعیین پایایی وسیله جدید ایرانی برای اندازه گیری حس عمقی مچ پا (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات طب ورزشی دوره: 4، شماره: 12
31 مطالعه آینده نگر همه گیرشناسی آسیب های ورزشی در لیگ برتر کبدی زنان ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات طب ورزشی دوره: 11، شماره: 26
32 مقایسه بروز الگوهای خطرزای آسیب رباط متقاطع قدامی در نوجوانان دختر و پسر فوتبالیست حین حرکت برش (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات طب ورزشی دوره: 8، شماره: 19
33 مقایسه پارامترهای کینتیکی بین فوتبالیست های دارای کف پای صاف منعطف و طبیعی در تکلیف افت- فرود تک پا (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات طب ورزشی دوره: 9، شماره: 22
34 مقایسه راستای آناتومیک ران و زانو در دوندگان نخبه مبتلا به سندروم استرس داخلی درشت نی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد دوره: 6، شماره: 3
35 مقایسه شاخص های منتخب الکترومیوکرافی غضلات زانو در ورزشکاران با و بدون محدودیت دورسی فلکشن در تکلیف پرش فرود تک پا (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات طب ورزشی دوره: 10، شماره: 23
36 مقایسه میزان قوس طولی کف پای ورزشکاران نخبه کاراته و تکواندو با غیرورزشکاران و ارتباط آن با BMI (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در علوم زیستی و فعالیت بدنی دوره: 1، شماره: 1
37 نرم انحناهای ستون فقرات پشتی (کایفوز) و کمری (لوردوز) مردان و زنان ایرانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات طب ورزشی دوره: 2، شماره: 7
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی آسیب های فوتسال در اولین دوره جام باشگاه های آسیا 2010 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
2 بررسی انحناهای کمری و پشتی ستون فقرات کشتی گیران آزادکار مرد ایران در سطوح مختلف با استفاده از نرم افزار آنالیز پوسچر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
3 بررسی شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی و شدت درد در ورزشکاران رشته تیراندازی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی کاربرد علوم ورزشی در توسعه تربیت بدنی و ورزش قهرمانی
4 بررسی شیوع اسکولیوز در زنان مستعد کمردرد غیراختصاصی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مطالعات ورزشی و سلامت در جهان اسلام
5 بررسی شیوع لوردوز افزایش یافته کمری در زنان مستعد کمردرد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در تربیت بدنی و علوم ورزشی
6 بررسی شیوع لوردوز افزایش یافته کمری درمردان مستعد کمردرد غیراختصاصی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مطالعات ورزشی و سلامت در جهان اسلام
7 بررسی میزان بروز آسیب در ووشوکاران مرد نخبه ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
8 بررسی میزان شیوع کوتاهی عضلات فلکسور هیپ در زنان مستعد کمردرد (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی مطالعات کاربردی در ترویج و توسعه علوم ورزشی
9 بررسی میزان شیوع کوتاهی عضله همسترینگ در زنان مستعد کمردرد (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی مطالعات کاربردی در ترویج و توسعه علوم ورزشی
10 پیش بینی ناهنجاری کایفوز افزایش یافته بر اساس نمرات آزمون دسترسی به سمت جلو (دریافت مقاله) همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی با محدودیت در فعالیت های بدنی در زمان شیوع ویروس کرونا
11 تاثیر 6 هفته تمرینات ثبات دهنده ی مرکزی بدن بر استقامت تنه دوندگان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی دستاوردهای جدید در علوم ورزشی
12 تأثیر 8 هفته ای برنامه های اصلاح پوسچر بر کاهش دردهای مزمن گردن در زنان کاربر کامپیوتر (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
13 رابطه بین تیپ بدنی با انحنای لوردوز ستون فقرات در دختران 15-17 ساله تهرانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
14 طراحی برنامه تمرینی 6 هفته ای تعادلی با تاب تعادل و بررسی اثر آن برتعادل و خطر سقوط سالمندان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
15 مقایسه راستای اندام تحتانی( زانوی پرانتزی, زانوی ضربدری, زانوی عقب رفته و وضعیت کف پا ) در دانش آموزان پسر 11 تا 13 ساله طناب زن و غیرطناب زن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در تربیت بدنی، علوم ورزشی و قهرمانی
16 ناراستایی بالاتنه در زنان مبتلا به درد گردن و مقایسه آنها با زنان بدون درد (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
17 نقش استراتژی برتر فرود در پیش بینی آسیب های والیبالیست های پسر نوجوان نخبه ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در تربیت بدنی، علوم ورزشی و قهرمانی
18 نقش ریسک فاکتورهای بیومکانیکی و عملکردی در پیشبینی بروز آسیب والیبالیست های پسر نوجوان نخبه ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در تربیت بدنی، علوم ورزشی و قهرمانی