دکتر علی نقی امیری

دکتر علی نقی امیری استاد گروه مدیریت دانشگاه تهران

دکتر علی نقی امیری

Dr. Alinaghi Amiri

استاد گروه مدیریت دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 An Analysis of Changeability Grounds in Iranian Public Organizations: A Case Study in the Cities of Lamerd and Mohr (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 4، شماره: 2
2 آسیب شناسی فرهنگ سازمانی خلاق در دانشگاه های استان قم با به کارگیری مدل الماس تعالی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت راهبردی و آینده پژوهی دوره: 1، شماره: 2
3 ارائه الگوی تطبیقی مدیریت اسلامی مبتنی بر الگوی جهانی فلسفه مدیریت (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 27، شماره: 108
4 ارائه الگوی مولفه های فرهنگ سازمانی با رویکرد اسلامی و مبتنی بر نهج البلاغه (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی دوره: 1، شماره: 3
5 ارزیابی تغییرپذیری کادر فنی سازمانی در منطقه گازی پارس جنوبی؛ مورد مطالعه شرکت توانمند (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 11، شماره: 1
6 بررسی عوامل موثر بر پذیرش تجارت الکترونیکی در بخش کشاورزی (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 14، شماره: 2
7 به گزینی راه حلهای رفع مسائل در فرایند خط مشی گذاری فرهنگی بر پایه تقوا در آموزه های قرآنی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی دوره: 7، شماره: 15
8 پیچیدگی های فرهنگ و گونه شناسی مطالعات آن در آموزش عالی؛ چارچوبی فرانظری و مفهومی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 3، شماره: 11
9 تاملی بر رابطه فضیلت و صلاحیت در مدیریت اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اسلام و مدیریت دوره: 1، شماره: 1
10 تبیین ارتباط میان گزاره های اسلام و گزاره های مدیریت (دریافت مقاله) دوفصلنامه اسلام و مدیریت دوره: 5، شماره: 9
11 تبیین تقوا بعنوان معیار سنجش در خط مشی گذاری فرهنگی در پرتوی آیات قرآن (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 9، شماره: 33
12 تبیین رفتار مبتنی بر اختیار (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 5، شماره: 1
13 تبیین رفتار مبتنی بر اختیار: رویکردی اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روانشناختی در مدیریت دوره: 3، شماره: 1
14 تبیین سازمان مبتنی بر انسان (بر اساس دیدگاه آیت الله جوادی آملی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 12، شماره: 2
15 تبیین مولفه های فرهنگ سازمانی اسلامی در پرتو اصول عقاید برگرفته از آیات قرآن کریم (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی دوره: 6، شماره: 13
16 رابطه بین آموزش های ضمن خدمت و اثربخشی کارکنان (در شرکت نفت اهواز) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 4، شماره: 1
17 رویکردهای مدیریت اسلامی: رویکرد تجربی (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 13، شماره: 53
18 رویکردی تطبیقی به دو فرمان حکومتی فرمان هشت ماده ای رهبر انقلاب، در بستر فرمان حکومتی امام علی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اسلام و مدیریت دوره: 2، شماره: 4
19 شناسایی عوامل موثر بر تعادل کار و زندگی در پرستاران (یک مطالعه موردی) (دریافت مقاله) نشریه آموزش پرستاری دوره: 7، شماره: 4
20 شناسایی عوامل موثر بر ماندگاری کارکنان دانشی در شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 11، شماره: 2
21 شناسایی عوامل نهادی موثر بر گزارش دهی پایداری در صنعت نفت ایران (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 18، شماره: 4
22 شناسایی مسائل فرهنگی در فرایند خط مشی گذاری در پرتو آیات قرآن کریم و بر پایه تقوا (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی دوره: 8، شماره: 17
23 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر بروز رفتارهای ریاکارانه در شرکت های دولتی ایران و ارائه راهکارهای مبتنی بر متون اسلامی: موردکاوی شرکت پالایش گاز پارسیان (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 16، شماره: 2
24 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر بهبود مدیریت دانش نخبگان در دانشگاهها (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی دوره: 5، شماره: 12
25 طراحی الگوی ظرفیت خط مشی گذاری در مجلس شورای اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 30، شماره: 113
26 طراحی مدل توسعه هوشمند (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 13، شماره: 1
27 طراحی مدلی برای بررسی و تحقیق اثر بخشی مدیریت در مراکز پژوهشی قم (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 4، شماره: 1
28 فلسفه حج از نگاه علم مدیریت (دریافت مقاله) فصلنامه فلسفه دین دوره: 6، شماره: 3
29 فهم ابعاد کلیدی رهبری خط مشی عمومی: چهارچوبی مفهومی برای گونه شناسی رویکردهای مختلف (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 13، شماره: 2
30 فهم جوهره خط مشی های عمومی واکاوی نظری ماهیت تقلید پذیری خط مشی گذاران ملی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 5، شماره: 1
31 کشف فرهنگ دانشگاه واکاوی نظری و گونه شناختی مطالعات فرهنگی دانشگاهی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 5، شماره: 1
32 کشف، شناسایی و تحلیل شاخصهای ارزیابی سبکهای مدیریت اسلامی رویکرد تلفیقی کیفی و کمی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی دوره: 8، شماره: 18
33 مدیریت اسلامی با الهام از رویکرد علم دینی علامه جوادی آملی (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 19، شماره: 2
34 مدیریت اسلامی؛ رویکرد فقهی اجتهادی (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 15، شماره: 58
35 مدیریت عمومی مبتنی بر نهج البلاغه (مورد مطالعه: نامه ۵۳) (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 13، شماره: 3
36 مفهومپردازی پدیده شکاف خطمشی در فرایند خطمشیگذاری فرهنگی (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 22، شماره: 81
37 مقاله پژوهشی:معناشناسی و تبارشناسی رهبری سیاست گذاری عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 9، شماره: 37
38 نظارت اثربخش بر عملکرد مدیران کاروان های حجع تمتع (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 2، شماره: 1
39 نگاهی جامع به خود کنترلی دو سازمان (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 2، شماره: 3
40 واکاوی چالش های اخلاقی به کارگیری رسانه های اجتماعی در ایران: رویکردی اکتشافی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 15، شماره: 2
41 واکاوی علل ناکامی یکپارچه سازی خط مشی های فرهنگی در ایران؛مطالعه مبتنی بر روش نظریه پردازی دادوبنیاد (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 10، شماره: 2
42 واکاوی و تحلیل مفهوم خط مشی عمومی: ماهیت، صفات و غایت (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 10، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ادراکات سازمانی از فشارهای نهادی در گزارش دهی پایداری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و صنعت
2 اقتصاد سالم از دیدگاه امام علی (ع) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدل ها و تکنیک های کمی در مدیریت
3 بررسی تاثیر نرم افزار سیستم جامع بربهبود تصمیم گیری مدیران شرکت مگاموتورسایپا (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
4 بررسی رابطه بین مدل تعالی سازمانی و رضایت مشتریان شرکت بیمه ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
5 بررسی رابطه سیستم مدیریت کیفیت و بهره وری کارکنان ( شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه قم) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهکارهای نوین تامین، نگهداشت، انتقال و توزیع فراوده های نفتی
6 بومی سازی؛ رویکردی فرهنگی به بومی سازی الگوهای مدیریت (دریافت مقاله) کنگره ملی علوم انسانی
7 تبیین سازمان مبتنی بر انسان بر اساس دیدگاه آیت الله جوادی آملی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت
8 تعیین نقش و پتانسیل زکات درریشه کن کردن ربا وفقر درکشورهای مسلمان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت
9 شناسایی عوامل درون و برون سازمانی موثر بر جلب رضایت مشتریان در موسسه مالی و اعتباری صالحین (بانک آینده) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی
10 شناسایی و رتبه بندی عوامل درون و برون سازمانی موثر بر جلب رضایت مشتریان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی
11 نقش مدیریت اسلامی در اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدل ها و تکنیک های کمی در مدیریت