فرخ لقاء ثروت

 فرخ لقاء ثروت مدیر اجرایی

فرخ لقاء ثروت

Farokh lagha Servat

مدیر اجرایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.