علی اصغر ابراهیمی

 علی اصغر ابراهیمی استادیار، مرکز تحقیقات علوم و فناوری محیط زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد

علی اصغر ابراهیمی

Ali Asghar Ebrahimi

استادیار، مرکز تحقیقات علوم و فناوری محیط زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Review on the Importance of Hormones Monitoring and Their Removal in Conventional Wastewater Treatment Systems (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره: 2، شماره: 2
2 Air Pollution and its Effects on Autoimmune Diseases (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره: 5، شماره: 2
3 Apprise of Used Electrical and Electronic Equipment in Residential Houses of Citizens of Yazd City and Determination of Their Knowledge, Attitude and Practice Regarding Electronic and Electrical Waste Management (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره: 3، شماره: 4
4 Assessment of Airborne Asbestos Fibers Concentration in Yazd City in Summer 2015 (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره: 1، شماره: 2
5 Assessment of Environmental Literacy: A Case Study of Yazd Citizens’ Awareness, Attitudes, and Practices in 2017 (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی تحقیقات سلامت دوره: 9، شماره: 3
6 Assessment of Groundwater Quality for Industrial Purposes Using Geographical Information System (GIS) in Zahedan, Sistan and Baluchestan Province, Iran (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره: 5، شماره: 4
7 Assessment of Seasonal Variation of Microbial Aerosol and Gaseous Emissions from Wastewater Treatment Plant of Morche Khort Industrial Town (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره: 7، شماره: 4
8 Behavior and Knowledge of the Citizens about Ultra Violet Radiation in a Semi-arid Region in Iran (دریافت مقاله) مجله آرشیو علوم بهداشتی دوره: 9، شماره: 3
9 Biodegradation of Linear Alkyl Benzene Sulfonate by Sequencing Batch Reactor in Sanitary Wastewater (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره: 1، شماره: 3
10 Changes in microbial pathogen dynamics during vermicomposting mixture of cow manure–organic solid waste and cow manure– sewage sludge (دریافت مقاله) مجله بین المللی بازیافت مواد آلی در کشاورزی دوره: 6، شماره: 1
11 Chlorpyrifos Bioremediation in the Environment: A Review Article (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره: 3، شماره: 3
12 Dietary Food Groups and Nutrient Intake in Association with Multiple Sclerosis: A Case-Control Study (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره: 6، شماره: 1
13 Effect of Education on Tendency to Water Use Efficiency in Housewives of Zarrin Dasht (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره: 4، شماره: 1
14 Evaluation of Iodine in Distributed Salts in Abarkouh City in 2017-2018 (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره: 3، شماره: 4
15 Evaluation of Seasonal and Spatial Variations of Air Quality Index and Ambient Air Pollutants in Isfahan Using Geographic Information System (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره: 2، شماره: 2
16 Evaluation the Correlation between Turbidity and Total Suspended Solids with other Chemical Parameters in Yazd Wastewater Treatment Effluent Plant (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره: 1، شماره: 2
17 Evaluation the Effect of Landfill Leachate on the Surface Water Quality: A Case Study in Tonekabon Landfill (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره: 3، شماره: 1
18 Existance of Microbial Species in Vermicomposts Derived from Mixed Sesame Crust and Cow Manure Treatments (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره: 2، شماره: 1
19 Forecast Future Production and Estimation of Future Costs of Municipal Solid Waste Collection and Transportation System in Yazd Using WAGS Software (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره: 5، شماره: 4
20 Hydrodynamic Cavitation: An Alternative Method for Algae Removal from Water Resources (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره: 5، شماره: 1
21 Investigating the Effect of Waste Process of Halva Ardeh Production on Vermicompost Quality (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره: 2، شماره: 4
22 Investigating the relationship between heavy metals in drinking water and cancer: A Systematic Review (دریافت مقاله) نشریه مراقبت سرطان دوره: 2، شماره: 3
23 Investigatinon of Green Hospital Standards in Jiroft Hospitals (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره: 4، شماره: 1
24 Performance Evaluation of Combined Process of Powdered Activated Carbon-Activated Sludge (PACT) in Textile Dye Removal (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره: 1، شماره: 3
25 Performance evaluation of the combined process of ozonation, biological activated carbon reinforced by bacterial consortium, and ultrafiltration in greywater treatment (دریافت مقاله) مجله مدیریت و مهندسی بهداشت محیط دوره: 9، شماره: 4
26 Performance Evaluation of Tile Wastewater Treatment with Different Coagulants (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره: 1، شماره: 1
27 Pharmaceutical Pollution in the Environment and Health Hazards (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره: 3، شماره: 2
28 Prediction of Greenhouse Gas Emissions in Municipal Solid Waste Landfills Using LandGEM and IPCC Methods in Yazd, Iran (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره: 5، شماره: 4
29 Quantitative and Qualitative Study on Electric and Electronic Waste and Economic Evaluation of Their Collection and Recycling by Using theCost-benefit Model: A Case Study in Dezful City, 2017 (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره: 3، شماره: 2
30 Reduction of Pathogens from Mixture of Cow Manure, Domestic Waste and Wastewater Treatment Plant Sludge by Vermicomposting Process (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره: 1، شماره: 1
31 Relationship between Religious Attitudes and Water Conservation Tendency in High School Students (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره: 5، شماره: 1
32 Sustainability Impact Assessment of Waste to Energy Technologies in Iran (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره: 4، شماره: 4
33 The Relationship between Multiple Sclerosis Prevalence and Density of Radon Gas in the Environment (Review) (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره: 4، شماره: 4
34 بررسی جمعیت بیوآئروسل های باکتریایی موجود در هوای تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی جهان آباد میبد (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 20، شماره: 6
35 بررسی راندمان حذف مواد مغذی و ترکیبات آلی موجود در آب خاکستری توسط فیلتر شنی چند لایه (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 27، شماره: 158
36 بررسی و مقایسه فرایند کمپوس تسازی راکتوری ضایعات پسته در مخلوط با تیمارهای مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 9، شماره: 3
37 بررسی وضعیت مشارکت شهروندان در طرح تفکیک پسماندهای شهری از مبدا و موانع انجام آن از دیدگاه آنان در شهر بابل (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 19، شماره: 6
38 تاثیر فرآیند انعقاد و لخته سازی همراه با جذب سطحی در حذف بور از فاضلاب صنایع (مطالعه موردی:صنایع کاشی و سرامیک) (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 19، شماره: 10
39 مطالعه کارایی پودر لجن فعال دفعی در جذب زیستی نیکل (II)  و کادمیوم (II) از محیط آبی (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 3، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Effects of Ostrich Oil on Knee Osteoarthritis (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور
2 بررسی استفاده از روش اکسیداسیون مرطوب با هوا برای تصفیه شیرابه زباله (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند