دکتر سیدحسن طباطبائی

دکتر سیدحسن طباطبائی دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه شهرکرد

دکتر سیدحسن طباطبائی

Dr. Sayyed hassan Tabatabaei

دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آثار کاربرد بیوچار بر سرعت نفوذ آب به خاک و هدایت هیدرولیکی اشباع مزرعه ای خاک لوم شنی (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 16، شماره: 1
2 آنالیز حساسیت پارامترهای هیدرولیکی محیط متخلخل در حل معکوس انتقال برومید (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 23، شماره: 3
3 اثر تنش آبی بر رشد،عملکرد و کارایی مصرف آب فلفل در شرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 28، شماره: 1
4 اثر چهار رژیم تلفیقی آبیاری با آب شور بر الگوی توزیع شوری خاک در شرایط کشت گیاه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 20، شماره: 75
5 اثر سیستم های آبیاری سطحی و قطره ای بر انتقال آلاینده در یک خاک درز و ترک دار (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 28، شماره: 1
6 اثر عمق و فاصله نصب لوله های آبده آبیاری زیرسطحی روی رشد چمن در شرایط استفاده از پساب شهری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 19، شماره: 71
7 اثر غلظت محلول و اندازه ذرات زئولیت بر جذب نیکل، کادمیم و سرب از محلول آبی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 18، شماره: 68
8 اثر نوع، اندازه و مقدار بیوچار بر برخی ویژگی های فیزیکی و مکانیکی خاک آهکی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 11، شماره: 1
9 اثر همزمان کم آبیاری و جریان ترجیحی بر نگهداشت باکتری ایشریشیاکولی در خاک (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 6
10 اثرات کوتاه مدت بایوچار حاصل از برگ خرما بر حفظ رطوبت در خاک لوم شنی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 6، شماره: 2
11 ارزیابی دقت روش های حل مدل بیلان حجمی در تخمین پیشروی آب در آبیاری جویچه ای (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 4، شماره: 1
12 ارزیابی دقت روش های میان یابی در تخمین سطح ایستابی آب زیرزمینی (مطالعه موردی: آبخوان های فارسان ـ جونقان و سفید دشت) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 15، شماره: 57
13 ارزیابی روش های مختلف تعیین ضرایب معادله نفوذ فیلیپ در فرایند آبیاری متوالی جویچه ها (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 24، شماره: 1
14 ارزیابی سیستم آبیاری جویچهای در دشتهای شهرکرد، بروجن و خانمیرزا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 37، شماره: 2
15 ارزیابی شاخص ریسک آلودگی محصول و خاک در کشت خطی گندم تحت سیستم آبیاری قطرهای سطحی و زیرسطحی با پساب شهری در منطقه نیمهخشک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 20، شماره: 78
16 ارزیابی مدیریت آبیاری متناوب با کاربرد آب شور در کشت چمن (Seashore Paspalum) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 8، شماره: 3
17 اصلاح مدل بیلان حجمی با بهبود عبارت ذخیره سطحی برای آبیاری جویچه ای (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 20، شماره: 2
18 انتخاب روش مناسب برای کاهش طول اختلاط کامل در جریان آشفته در کانال مستطیلی (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 5، شماره: 2
19 Comparison of traditional and modern deficit irrigation techniques in corn cultivation using treated municipal wastewater (دریافت مقاله) مجله بین المللی بازیافت مواد آلی در کشاورزی دوره: 6، شماره: 1
20 Compost' leachate recycling through land treatment and application of natural Zeolite (دریافت مقاله) مجله بین المللی بازیافت مواد آلی در کشاورزی دوره: 1، شماره: 1
21 Groundwater Quality and Land Use Change (A Case Study: Shahrekord Aquifer, Iran) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مزرعه تغذیه دام و فیزیولوژی دوره: 6، شماره: 1
22 Immobilization of leachate's heavy metals using soil-zeolite column (دریافت مقاله) مجله بین المللی بازیافت مواد آلی در کشاورزی دوره: 2، شماره: 1
23 Introducing Some PTF for Soil Physical Properties in Bank of Yangtze River, Nanjing District (دریافت مقاله) دوفصلنامه مزرعه تغذیه دام و فیزیولوژی دوره: 6، شماره: 2
24 برآورد تبخیر و تعرق واقعی در مقیاس منطقه ای به کمک داده های سنجش از دور در دشت شهرکرد (ب) مقایسه نتایج مدل های SEBAL و METRIC نسبت به برخی مدل های ریاضی تبخیر و تعرق (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 21، شماره: 3
25 بررسی اثر بیوچار بر برخی ویژگی های فیزیکی خاک، شاخص تنش آبی و عملکرد گندم در خاک لوم شنی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 53، شماره: 3
26 بررسی تاثیر برنامه آبیاری بر عملکرد و برخی اجزای آن در دو رقم پنبه در اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 28، شماره: 3
27 بررسی تاثیر چهار نوع رژیم تلفیقی آبیاری با آب شور بر روی شاخصهای کمی و کیفی آفتابگردان (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 25، شماره: 4
28 بررسی تاثیر هندسه جریان ترجیحی بر توزیع رطوبت در پروفیل خاک در جریان دوبعدی تحت شرایط کم آبیاری (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 15، شماره: 2
29 بررسی تغییرات الگوی جذب آب توسط ریشه گیاه لوبیا در شرایط کم آبیاری و گلخانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 1، شماره: 2
30 بررسی تغییرات شیب طولی جویچه بر توزیع نیترات در کودآبیاری سطحی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 4، شماره: 2
31 بررسی تغییرات ماهانه نیترات در آب زیرزمینی دشت شهرکرد و پهنه بندی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 3، شماره: 1
32 بررسی توزیع سرعت و شدت آشفتگی در حضور تلماسه و پوشش گیاهی در یک کانال مستطیلی روباز (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 10، شماره: 3
33 بررسی سناریوهای تغذیه مصنوعی با فاضلاب تصفیه شده بر کمیت و کیفیت آبخوان شهرکرد (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 40، شماره: 1
34 بررسی کاربرد روش هال اصلاح شده در مدل ترکیبی بیلان حجمی-اینرسی صفر برای آبیاری جویچه ای (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 4، شماره: 1
35 بررسی نقش فیلترهای ترکیبی شن-ژئوتکستایل-زئولیت بر برخی ویژگی های پساب (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 35، شماره: 5
36 بررسی وضعیت هیدروژئوشیمیایی آبخوان دشت خانمیرزا در ارتباط با سازندهای زمین شناسی (استان چهارمحال و بختیاری) (دریافت مقاله) دوفصلنامه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی دوره: 16، شماره: 31
37 تاثیر آبگریزی خاک بر رواناب و فرسایش در شدت های مختلف بارش (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 14، شماره: 2
38 تاثیر استفاده از پساب گاوداری بر شاخص های رشد و عملکرد ذرت علوفه ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 40، شماره: 2
39 تاثیر اندازه ذرات کود گاوی بر انتقال آلودگی باکتریایی با استفاده از مدل جذب- واجذب در خاک تحت جریان اشباع (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 15، شماره: 6
40 تاثیر تغییر در ابعاد نوارهای آبیاری، رژیم کودی و استفاده از بذور بوجاری شده بر کارایی مصرف آب در مزارع جو منطقه ی میاندوآب (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 3
41 تاثیر تنش رطوبتی بر شاخص های رشد و عملکرد خیار گلخانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 25، شماره: 4
42 تاثیر حرارت روی آب گریزی و برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 18، شماره: 68
43 تاثیر دراز مدت روش های مختلف آبیاری درختان با پساب بر تجمع فلزات سنگین در خاک (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 4، شماره: 3
44 تاثیر روش کاربرد، اندازه ذرات و میزان زئولیت بر نگهداشت نیترات در خاک آبیاری شده با پساب شهری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 18، شماره: 67
45 تاثیر شیب طولی متغیر بر راندمان کاربرد و یکنواختی توزیع آب در سیستم آبیاری جویچهای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 37، شماره: 4
46 تاثیر شیرابه زباله بر خصوصیات فیزیکی و هیدرولیکی خاک غنی شده با زئولیت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 17، شماره: 66
47 تاثیر عمق نصب قطره چکان و فاصله لاترالهای آبیاری قطره ای زیرسطحی در انتقال نیترات در شرایط استفاده از پساب شهری برای گیاه چمن (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 7، شماره: 2
48 تاثیر فاصله لوله های آبده سیستم آبیاری قطره ای- نواری (Tape) بر توزیع شوری در پروفیل خاک در کشت گندم (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 36، شماره: 5
49 تاثیر کاربرد آب شور در مراحل رشد رویشی و زایشی بر عملکرد و بهره وری آب در گیاه لوبیا قرمز (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 15، شماره: 4
50 تاثیر کاربرد صفحات ژئوکمپوزیت بر پیاز رطوبتی در سیستم آبیاری زیرسطحی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 7، شماره: 2
51 تاثیر کاربرد لجن فاضلاب شهری بر آب گریزی و منحنی رطوبتی خاک (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 25، شماره: 3
52 تاثیر کیفیت آب آبیاری(شور- سدیمی) بر تغییرات نفوذ و راندمان کاربرد آب در آبیاری جویچه ای (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 7، شماره: 1
53 تاثیر مدیریت آبیاری بر میزان سرب در دسترس در خاک و تجمع آن در اندام هوایی برنج (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 6، شماره: 3
54 تاثیر مدیریت زراعی در زراعت ذرت بر مقدار نفوذ پایه خاک در آبیاری جویچه ای (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 19، شماره: 2
55 تعیین الگوی رطوبتی در خاکهای آب گریزشده توسط لجن فاضلاب شهری در جریان دو بعدی (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 11، شماره: 3
56 تعیین حداکثر طول پخشیدگی املاح در کانال سهمی شکل با بستر نفوذپذیر و نفوذناپذیر (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 31، شماره: 2
57 تعیین رطوبت بحرانی برخی خاکهای آبگریز مرغزار شهرکرد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 23، شماره: 3
58 تعیین مناسب ترین مدل تابش در معادله هارگریوز- سامانی در دشت شهرکرد با استفاده از داده های لایسیمتر (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 9، شماره: 3
59 تعیین و ارزیابی نسبت تبخیر و تعرق گیاه مرجع یونجه(ETr) به گیاه مرجع چمن (ETo) در دشت شهرکرد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 17، شماره: 66
60 توسعه مدل دراستیک اصلاح شده برای تعیین آسیب پذیری آبخوان های ساحلی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 3، شماره: 1
61 جذب عناصر سنگین سرب، نیکل و کادمیوم با رزین کاتیونی آمبرلیت IR۱۲۰ (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 7، شماره: 2
62 خصوصیات شیمیایی آب زیرزمینی دشت شهرکرد (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 36، شماره: 53
63 شبیه سازی تاثیر احداث سد زیرزمینی روی ذخیره آبخوان و پراکنش نیترات در دشت شهرکرد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 17، شماره: 65
64 شبیه سازی رطوبت خاک توسط HYDRUS-۱D در سامانه های آبیاری قطره ای زیر سطحی و سطحی در کشت گندم با استفاده از نتایج مدل ET-HS (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 15، شماره: 4
65 کارایی مصرف آب گندم تحت شرایط تنش همزمان شوری و رطوبتی با کاربرد بایوچار برگ خرما (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 7، شماره: 3
66 کاربرد شن-زئولیت-ژئوتکستایل به منظور کاهش نیترات فاضلاب دانشگاه شهرکرد و مقایسه کیفی آن با استانداردها (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 28، شماره: 2
67 مدل شبیه سازی تغییرات زمانی معادله نفوذ کوستیاکف- لوئیس در دو مدیریت زراعی خاک های درز و ترک دار (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 35
68 مدل شبیه سازی تغییرات زمانی معادله نفوذ کوستیاکف- لوئیس در دو مدیریت زراعی خاک های درز و ترک دار (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 10، شماره: 1
69 مقایسه تبخیر-تعرق برآوردی چغندرقند با معادله پنمن مانتیث بر اساس داده های واقعی و محصولات GFS، ECMWF و MeteoBlue در منطقه جوین (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 22، شماره: 83
70 مقایسه چند روش درون یابی مکانی و انتخاب مناسب ترین روش برای پهنه بندی نیترات و فسفات در آب زیرزمینی شهرکرد (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 4، شماره: 3
71 مقایسه روش های تعیین شدت آبگریزی بر پایه اندازه گیری زاویه تماس آب- خاک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 25، شماره: 2
72 مکانیابی عرصه های مناسب تغذیه مصنوعی سفره های زیرزمینی به روش منطق فازی در حوضه آبریز دشت شهرکرد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 15، شماره: 56
73 نوسان زمانی الگوهای تغییرات مکانی شوری و جامدات معلق در آبخوان شهرکرد و پیامدهای آن برای آبیاری قطره ای (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 7، شماره: 1
74 واسنجی مدل آیدین- اویگر در برآورد تبخیر از خاک شور تحت کاربرد سه مدیریت تلفیقی آب شور در مناطق خشک و نیمه خشک (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 2، شماره: 2
75 همبستگی قرائت های دستگاه القاءگر الکترومغناطیس (EM۳۸) با برخی ویژگی های فیزیکی خاک در شرایط شور (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 28، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تنش آبی بر روی میزان تبخیر و تعرق واقعی گیاه فلفل قلمی گلخانه ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بحران آب
2 اثر خشکسالی بر روی آلودگی ایستگاه لنج رودخانه زینده رود با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
3 اثر سطوح مختلف آبیاری بر انتقال آلاینده کلراید در پروفیل خاک و بدست آوردن ضریب انتشار طولی با شبیه سازی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
4 اثر سطوح مختلف زئولیت در تصفیه زمینی شیرابه کارخانه کود آلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست
5 اثر شدت جریان و درز و ترک بر درصد آبشویی املاح خاک (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
6 اثر شیب و بارندگی حوضه زایندهرود بر آلودگی رودخانه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
7 اثرات بیوچار برگ خرما بر ظرفیت نگهداری رطوبت در خاک لوم شنی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
8 ارتباط برخی پارامترهای کیفی و کمی منابع آب زیرزمینی در جزیره کیش (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
9 ارزیآبی مدل بیلان حجمی اصلاح شده برای محاسبه مسافت پیشروی در آبیاری جویچه ای (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
10 ارزیابی روشهای مختلف براورد تبخیرو تعرق پتانسیل در ایستگاه سینوپتیک بندرعباس (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
11 ارزیابی روشهای مختلف کیفیت آبهای زیرزمینی از نظر بی کربنات در دشت سیاخ دارنگون (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
12 ارزیابی ضریب پیشنهادی فائو - 56 برای محاسبه تبخیر از سطح خاک لخت تحت سه مدیریت آبیاری با آب شور (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
13 ارزیابی مدیریت آبیاری متناوب با کاربرد آب شور در کشت چمن (Paspalum Seashore) (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
14 استفاده از پساب شهری در آبیاری مزارع (تجربیات کشور ایران) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بحران آب
15 بررسی آبشویی برماید از کل نیمرخ خاک تحت سه مدیریت تلفیقی آبیاری (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
16 بررسی آلودگی باکتریایی در نیمرخ خاک متاثر از شوری آب و اندازه ذرات کود دامی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
17 بررسی اثر پارامترهای هیدرولیکی بر ضریب انتشار در حل معکوس انتقال بروماید در خاک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی ژیوتکنیک زیست محیطی
18 بررسی اثر تغییر اقلیم روی دما و بارش در دشتهای شهرکرد، بروجن طی سالهای 2020-2049 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آب و هوا شناسی
19 بررسی اثر تنش آبی بر رشد و توسعه ریشه گیاه خیار در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
20 بررسی اثر قرارگیری لایه بایوچار در محیط متخلخل بر منحنی رخنه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی ژیوتکنیک زیست محیطی
21 بررسی اثر کم آبیاری بر تجمع آلودگی باکتریایی در پروفیل (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
22 بررسی اثر همزمان تلماسه و پوشش گیاهی بر نوسانات سرعت (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
23 بررسی انطباق روش استاندارد شدهASCE  با داده های لایسیمتری برای تخمین تبخیر و تعرق مرجع در شهرستان شهرکرد (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
24 بررسی پتانسیل خاک - زئولیت در تله اندازی فلزات سنگین (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
25 بررسی پدیده پسماند و منحنی رطوبتی در شرایط تر شدن خاک های آبگریز (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
26 بررسی پروفیل توزیع نیترات در محیط متخلخل با وجود یک لایه PRB بایوچار (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
27 بررسی تاثیر آبیاری با فاضلاب کارخانه قند اصفهان بر نقاط مهم رطوبتی خاک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
28 بررسی تاثیر اندازه ذرات کود گاوی بر آلودگی باکتریائی زه آب خروجی از خاک (دریافت مقاله) همایش ملی کشاورزی و سلامت
29 بررسی تاثیر تشتکهای ژئوتکستایل بر الگوی توزیع رطوبت درآبیاری زیرسطحی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
30 بررسی تاثیر تصفیه زمینی بر نیترات و BOD5 پساب در شرایط کاربرد صفحات ژیوکمپوزیت (دریافت مقاله) همایش ملی دانشجویی علوم خاک و آمایش سرزمین
31 بررسی تاثیر تصفیه زمینی برpH و SAR پساب در شرایط کاربرد صفحات ژیوکمپوزیت (دریافت مقاله) همایش ملی دانشجویی علوم خاک و آمایش سرزمین
32 بررسی تاثیر دبی و زبری بر ضریب اختلاط عرضی در یک کانال غیرمستطیلی (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
33 بررسی تاثیر قطر ستون خاک در مطالعات آزمایشگاهی بر جریان آب در خاک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
34 بررسی تأثیر قطر ستون بر جریان آب در خاک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی چالش های منابع آب و کشاورزی
35 بررسی تغییر ارتفاع رایزر در زهکشی کنترل شده بر کیفیت آب خروجی از زهکش ها در مناطق با آب زیرزمینی شور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی پایدار
36 بررسی تغییرات تبخیر تعرق و بارش دردشت های شهرکرد و بروجن طی دوره آماری بلندمدت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
37 بررسی تغییرات زمانی و مکانی پارامترهای کیفی آب زیرزمینی مطالعه موردی: آبخوان سفیددشت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
38 بررسی تغییرات نفوذپذیری و شوری زه آب خروجی دراثرعبورازترکیب های مختلف فیلتر خاک - زئولیت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
39 بررسی جایگزینی ژئوتکستایل و زئولیت در فیلترهای شنی سیستم آبیاری قطره ای (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی
40 بررسی خصوصیات پساب شهری و صنعتی ذوب آهن و مقایسه آن با خصوصیات آب های زیرزمینی منطقه به منظور آبیاری فضای سبز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی چالش های منابع آب و کشاورزی
41 بررسی درجه حساسیت پارامترهای موثر بر معادله نفوذ در آبیاری جویچه ای (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
42 بررسی رشد و تجمع سرب در گیاه دارویی آویشن باغی (Thymus vulgaris ) تحت آبیاری با پساب فاضلاب شهری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
43 بررسی روابط علت و معلولی بین معیارهای انتخاب سدزیرزمینی بااستفاده ازتکنیک DEMATEL فازی مطالعه موردی: دشت شهرکرد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
44 بررسی رواناب شبیه سازی شده با مدل فیزیکی در خاک با درجات مختلف آبگریزی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران
45 بررسی روند شاخص خشکی دومارتن در حوضه زاینده رود (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
46 بررسی شاخصهای رشدی برخی از ارقام تجاری سیب زمینی در شرایط اصفهان (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
47 بررسی عوامل تاثیر گذار برضریب اختلاط آلودگی روی تلماسه (دریافت مقاله) همایش ملی جریان و آلودگی آب
48 بررسی غلظت عناصر سنگین شیرابه زباله شهری بر اساس کیفیت آب آبیاری (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
49 بررسی فرایند کاتیونهای اصلی موجود در شیرابه زباله توسط زئولیت طبیعی (دریافت مقاله) همایش بین المللی ژئولیت ایران
50 بررسی کاربرد زئولیت در افزایش آب خاک در شرایط استفاده از شیرابه کارخانه کود آلی کمپوست اصفهان (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
51 بررسی کاربرد زئولیت در افزایش آب خاک در شرایط استفاده از شیرابه کارخانه کود آلی کمپوست اصفهان (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
52 بررسی کاربرد زئولیت در شرایط استفاده شیرابه کارخانه کمپوست اصفهان بر روی برخی خصوصیات کیفی خاک (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
53 بررسی کاهش کل مواد جامد محلول و معلق در فرآیند تصفیه زمینی شیرابه کارخانه کود آلی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
54 بررسی کیفیت آب دشت خانه کت از نظر SAR (دریافت مقاله) پنجمین همایش و نمایشگاه محیط زیست و بحران های پیش رو
55 بررسی وضعیت روند زمانی تغییرات کیفیت آب دشت سروستان (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
56 بررسی وقوع جریان ترجیحی در خاک تحت سیستم آبیاری سطحی و قطره ای (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
57 بررسی هدایت هیدرولیکی در خاک های آبگریز شده در اثر کاربرد لجن فاضلاب (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی
58 تاثیر آبیاری با پساب شهری و صنعتی بر عملکرد و رشد درخت انگور در رژیم های مختلف کوددهی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
59 تاثیر استفاده از پساب فاضلاب شهری بر رشد و تجمع سرب در گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
60 تاثیر سطوح مختلف رطوبت خاک در زمان آبیاری بر رشد ریشه خیار (.Cucumis sativus L) رقم یلدا در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
61 تاثیر سطوح مختلف رطوبت خاک در زمان آبیاری بر شاخصهای رشد گیاهی و عملکرد کیفی خیار(.Cucumis sativus L )رقم یلدا در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
62 تاثیر سطوح مختلف رطوبت خاک در زمان آبیاری بر عملکرد و کارآیی مصرف آب خیار (.Cucumis sativus L) رقم یلدا در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
63 تاثیر شیب طولی متغیر جویچه بر راندمان کاربرد و یکنواختی توزیع آب در سیستم آبیاری جویچه ای (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
64 تاثیر کاربرد فیلتر ژئوتکستایل بر صعود مویینگی آب در سیستم آبیاری قطره ای زیر سطحی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
65 تاثیر مدیریت رطوبت خاک بر روی برخی از شاخصهای رشد محصول خیار گلخانه ای (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
66 تاثیر مدیریت زراعی بر مقدار نفوذ نهائی خاک در آبیاری جویچه ای (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی
67 تاثیرکاربرد پساب بر ویژگی های شیمیایی خاک در آبیاری جویچه ای (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت، تقاضا و بهره وری مصرف آب
68 تاثیرکاربرد پساب بر ویژگی های فیزیکی و هیدرولیکی خاک در آبیاری جویچه ای (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت، تقاضا و بهره وری مصرف آب
69 تأثیر آب گریزی ناشی از کاربرد پساب فاضلاب بر میزان رطوبت خاک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست
70 تأثیر ابعاد و نوع صفحه انتخابی ژئوکمپوزیت بر پیاز رطوبتی در سیستم آبیاری زیرسطحی (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
71 تأثیر استفاده از پساب شهری بر آب گریزی خاک (مطالعه موردی: سلطانیه فولادشهرو زینبیه اصفهان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بحران آب
72 تأثیر تغییرات پارامتر های اندازه گیری ورودی روی ضرایب معادله نفوذ در آبیاری جویچه ای (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
73 تحلیل اقتصادی مدیریت آبخیزداری استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
74 تخمین پارامترهای شیمیایی آب زیرزمینی در روش های مختلف میانیابی (مطالعه موردی:آبخوانهای سفید دشت، فارسان جونقان و شهرکرد) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
75 تخمین زمان پیشروی در ابیاری جویچه ای با استفاده از مدل بیلان حجمی اصلاح شده (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
76 تعیین حجم تبخیر و تعرق در استان اصفهان در زمانهای خشکسالی و تر سالی (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
77 تعیین حداکثر و حداقل حجم تبخیر و تعرق پتانسیل در استان چهارمحال و بختیاری بر اساس دوره های ترسالی و خشکسالی (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
78 تنگناهای مدلسازی آبهای زیرزمینی در استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
79 جداسازی نیترات از پساب شهری با استفاده از فیلترهای شن- ژئوتکستایل-زئولیت (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی
80 حوضچه آرامش و طراحی آن (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
81 شبیهسازی انتقال آلاینده نیترات در آبخوان دشت شهرکرد با استفاده از مدلMT3D (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
82 ضرایب مدل تخمین ابعاد پیاز رطوبتی درسیستم آبیاری قطرهای زیرسطحی باپوشش ژئوتکستایل (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
83 کاربرد تصفیه زمینی در کاهش آلودگیهای شیمیایی شیرابه کارخانه کود آلی اصفهان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
84 کاربرد ژئوتکستایل در موفقیت آبیاری قطره ای زیرسطحی در مناطق خشک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
85 گسترش توزیع شوری در خاک تحت سیستم آبیاری غرقابی و Tape در فصول مختلف (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
86 مدلسازی مقادیر تبخیر از یک خاک شور تحت آبیاری با آب شور (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
87 مزایای استفاده از دستگاه تعیین گر جبهه رطوبتی برای تعیین ابعاد پیاز رطوبتی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،محیط زیست،توسعه شهری و روستایی
88 مقایسه اثر شوری در مراحل رشد رویشی و زایشی بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا قرمز (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
89 مقایسه اثر شوری در مراحل رشد رویشی و زایشی بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا قرمز (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
90 مقایسه کیفیت رودخانه زاینده‌رود در حد فاصل ایستگاه‌های پل‌کله و لنج (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
91 مقایسه و ارزیابی دو روش تبخیر تعرق پتانسیل در شرق حوضه زاینده رود (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
92 مقایسه ی پارامترهای کیفیت آب زیرزمینی دربالا دست و پایین دست طرح تغذیه مصنوعی سفیددشت (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
93 واسنجی دستگاه رطوبت سنج PR2 با استفاده از لوله PVC32 (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران