رحمت اله صادقیان

 رحمت اله صادقیان رئیس شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران

رحمت اله صادقیان

Rahmatolah Sadeghian

رئیس شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.