حمید جلیلوند

 حمید جلیلوند

حمید جلیلوند

Hamid Jalilvand

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی نواحی مستعد اکوتوریسم با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (مطالعه موردی: حوضه آبخیز بابلرود، مازندران) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 21، شماره: 2
2 Evaluation of Pinus eldarica hazardous criterias in the Babol city (Mazandaran province, northern state of Iran) (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته زیست شناختی و زیست پزشکی دوره: 1، شماره: 9
3 Providing a essay about: study on the spatial pattern of biodiversity caused by implementing agroforestry methods (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته زیست شناختی و زیست پزشکی دوره: 1، شماره: 1
4 Providing a essay about: study on the spatial pattern of biodiversity caused by implementing agroforestry methods (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته زیست شناختی و زیست پزشکی دوره: 6، شماره: 3
5 تاثیر اقلیم بر رویش سالانه بلوط (Quercus macranthera Fisch. et Mey.) در حد فوقانی جنگل های هیرکانی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 20، شماره: 4
6 مطالعه اقلیم شناسی درختی درختان آزاد پارک جنگلی دلند استان گلستان (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 24، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آشنایی با تصمیم گیری در مدیریت جنگل با نگرشی به نرم افزارهای تحلیلی مربوط به جنگل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار
2 اثر ارتفاع از سطح دریا بر خصوصیات کمی و کیفی گونه درختی توس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
3 اثر میزبانی منبع غذایی و کوبیدگی خاک بر جمعیت ابریشم باف ناجور (Lymantri dispar) (مطالعه موردی: جنگل دارابکلا شهرستان ساری) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
4 اثرات ته نشست نیتروژن بر خصوصیات شیمیایی و زیستی خاک در بوم نظام های جنگلی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری
5 اثرات جنگل کاری پهن برگ و سوزنی برگ در مقایسه با جنگل طبیعی بر میزان ترسیب کربن خاک در جنگل های هیرکانی (مطالعه موردی: داربکلا و کلت) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
6 اثرات دفن پسماند شهری روی خصوصیات خاک جنگلی در منطقه انجیل سی بابل (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
7 اثرات دفن پسماند شهری روی غلظت عناصر سنگین در برگ درختان در منطقه انجیل سی بابل (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
8 اثرتنش خشکی بربرخی صفات مرفولوژی نهال داغداغان مبداءآمل (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
9 ارتباط تنوع پوشش گیاهی و خصوصیات خاک در روشنه های تاج پوشش یک جنگل مدیریت شده (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
10 ارزیابی توان اکوتوریستی با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) (مطالعه موردی: حوضه دارابکلا) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
11 ارزیابی توان اکولوژیکی حوضه دارابکلا برای کاربری جنگلداری با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
12 ارزیابی توان تفرجی حوضه دارابکلا با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
13 ارزیابی قابلیت تفرجی پارکهای جنگلی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و با رویکرد توسعه پایدار)مطالعه موردی: پارکجنگلی تلار قائم شهر (دریافت مقاله) همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
14 ارزیابی قابلیت حوضه آبخیز بابلک برای کشاورزی با استفاده از تلفیق روش GIS و AHP (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
15 ارزیابی وضعیت تغذیهای جنگلکاریهای افراپلت با استفاده از روش دریس ( DRIS ) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
16 القا درون شیشه ایی کالوس در گونه چوبی کناریکی از مهمترین گونه ( Ziziphus spina christti (L.) Willd) های دارویی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
17 انتخاب مناسبترین ماشین ساختمانی در پروژه عملیات خاکی جادههای جنگلی (مطالعه موردی: سریهای لولت و میانا- شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
18 انتقال مجدد عناصر تغذیه ای در تیمارهای زمان جمع آوری بذر، اندازه بذر و عمق کاشت بذر نهال های گونه بلوط بلند مازو(Quercus castaneifolia C.A.Mey) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
19 انتقال مجدد عناصر غذایی در جنگلکاریهای افراپلت ( Acer velutinum Boiss.) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
20 بازیافت خاک جنگل و خاک زراعی پس از آتش سوزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
21 بازیافت خاک جنگل و خاک زراعی پس از آتشسوزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک
22 برآورد تخلفات تخریب ده ساله جنگل های ورنمد و چم تکله در منطقه الشتر لرستان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
23 بررسی آلودگی آب سطحی ناشی از شیرابه زباله با استفاده از آنالیز خوشه ای (مطالعه موردی: منطقه جنگلی انجیل سی بابل) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست
24 بررسی آلودگی خاک جنگلی ناشی از شیرابه زباله شهرستان بابل با استفاده از آنالیز خوشه ای (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
25 بررسی اثر آتش سوزی بر تنوع پوشش گیاهی جنگل های زاگرس (مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده دیل در استان کهگیلویه و بویراحمد) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
26 بررسی اثر عوامل فیزیوگرافی زمین بر خصوصیات رویشی گونه بلوط ایرانی (مطالعه موردی: شهرستان آبدانان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
27 بررسی اثرات انواع مختلف اکسین در ریشه زایی گیاهچه های تولید شده درشرایط درون شیشه ای گونه چوبی کنار (Ziziphus spina christti (L.) Willd) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
28 بررسی اثرات تنش خشکی روی برخی از صفات فیزیولوژیک نهالهای افرا پلت و توسکا قشلاقی (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
29 بررسی اثرات عملیات پرورشی تنک کردن روی مشخصه های کمی گونه کاج بادامی(Pinus pinea L)(مطالعه موردی:جنگل کاری نهالستان زاغمرز) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
30 بررسی ارتباط بین مشخصه های رویشی وآلاینده های شهری درگونه آیلان Ailanthus altissima مطالعه موردی: پارک جنگلی چیتگر (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
31 بررسی برخی از خصوصیات توده در درجنگلهای راش خالص در مراحل تحولی مختلف (مطالعه موردی قطعه شاهد سری الندان ساری) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در هزاره سوم
32 بررسی برخی مشخصه های کمی و کیفی در دو توده شاهد و مدیریت شده به روش تک گزینی سری چهار بخش دوهفت خال نکاء چوب (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
33 بررسی برخی مشخصه های کمی و کیفی در دو توده شاهد و مدیریت شده به روش تک گزینی سری چهار بخش دوهفت خال نکاء چوب (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
34 بررسی تأثیر گرادیان ارتفاعی بر خصوصیات ریخت شناسی برگ بلوط بلند مازو در منطقه درکش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
35 بررسی تغییرات تنوع زیستی زیراشکوب براساس کاهش پوشش درختی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
36 بررسی تنوع زادآوری دردوتیپ مدیریت شده راش - ممرز وممرز - راش درجنگل آموزشی و پژوهشی دارابکلا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
37 بررسی تنوع زیستی در توده های تمشک و توسکای حاشیه جاده جنگلی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
38 بررسی تنوع زیستی در تودههای تمشک و توسکای حاشیه جاده جنگلی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار
39 بررسی تنوع زیستی گونه های گیاهی در گروه های اکولوژیک گیاهی(مطالعه موردی: جنگل سردآبرود چالوس) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل
40 بررسی تنوع گونه های گیاهی در واحدهای اکوسیستمی ذخیره گاه جنگلی سی سنگان (دریافت مقاله) همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
41 بررسی جنگل کاری بنه در سال های 1388 تا 1390 (در منطقه نیمه خشک مه ولات خراسان رضوی، ایران) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
42 بررسی خصوصیات خاک و تنوع زیستی گیاهی در جنگل طبیعی و جنگل کاری سرو نقره ای (مطالعه موردی : منطقه فریم) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
43 بررسی خصوصیات ساختاری درختان آزاد در جنگل آموزشی- پژوهشی داربکلا- مازندران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
44 بررسی درون شیشه ای اثرکمبود نیتروژن بر مشخصه های رویشی آکاسیاوکتوریا (.Acacia victoriae Benth) (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی رویکردهای نوین در کشاورزی و محیط زیست در راستای توسعه پایدار و تولید ایمن
45 بررسی روند تهیه نقشه گستره جنگل های طبیعی شمال ایران از گذشته تا به امروز (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
46 بررسی رویشگاه طبیعی زربین در جنوب غربی استان فارس (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست
47 بررسی زراعت اکالیپتوس و نقش آن در جلوگیری از تخریب جنگلها (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست
48 بررسی شاخص های زیست محیطی توسعه پایدار در محیط زیست شهری (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
49 بررسی شکل زیستی و فلور پوشش های همراه گونه مورد (Myrtus communis) در توده های طبیعی منطقه کرکی پل دختر لرستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
50 بررسی قطر و ارتفاع در توده های مدیریت شده خالص و آمیخته راش و ممرز (مطالعه موردی: سری یک طرح جنگلداری نکاچوب) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
51 بررسی قطر و سطح مقطع تاج در توده های طبیعی خالص و آمیخته راش و ممرز (مطالعه موردی: سری یک طرح جنگلداری نکاچوب) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
52 بررسی مشخصات رویشی(قطر،ارتفاع،حجم)گونه اقاقیاRubiniaPseudoacaia نسبت به آلاینده های شهری با فاصله گرفتن از اتوبان(مطالعه موردی:پارک جنگلی چیتگر) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
53 بررسی مهمترین شاخصهای اجتماعی- اقتصادی در جنگلهای چهارمحال و بختیاری مطالعه موردی: سامان عرفی کلگچی لردگان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
54 بررسی میزان موفقیت گونه های پهن برگ جنگل کاری شده منطقه ریمله، استان لرستان (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
55 بررسی و مقایسه خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در دو توده جنگلی تخریب یافته و کمتر تخریب یافته (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
56 بررسیعملکرد نهضتسبز نهالهای سال 1387 مطالعه موردی ارزشیابیدر سالهای 1388 و 1389 در استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
57 برنامه ریزی تفرجی براساس پتانسیل سرزمین ( مطالعه موردی: حوضه آبخیز بابلرود، مازندران) (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
58 پهنه بندی غلظت فلزات سنگین در خاک جنگلی منطقه دفن پسماند بابل با استفاده از فناوری های GIS و زمین آمار (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
59 پهنهبندی حوضه آبخیز بابلکنار برای کاربری کشاورزی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیاییGIS) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
60 پیش بینی و شبیه سازی رشد دو گونه نوئل نروژی (Picea abies) و کاج قرمز (Pinus resinosa) بر اساس گرم شدن زیست کره (دریافت مقاله) دومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
61 تاثیر آشفتگی طبیعی و مصنوعی برمشخصه های رویشی درختان جنگلی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
62 تاثیر ارتفاع از سطح دریا مناطق جمع آوری بذر روی جوانه زنی بذر و رویش نهال افراپلت (Acer velutinumBoiss.) (مطالعه موردی نهالستان درزیکلا شرکت چوب فریم) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
63 تاثیر اندازه حفرات تاج پوشش بر تنوع زیستی گونه های گیاهی در تیپ راش- ممرز در جنگل دارابکلا (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
64 تاثیر اندازه حفرات تاج پوشش بر تنوع گونههای علفی در یک جنگل مدیریت شده (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
65 تاثیر اندازه حفره های تاج پوشش بر تنوع گونه های درختی و تنوع زیستی گونه های گیاهی در جنگل آموزشی و پژوهشی دارابکلا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
66 تاثیر تنش خشکی روی ریخت شناسی نهال سنجدتلخ (Elaeagnus rhamnoides (L.) A. Nelson) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،دامی منابع طبیعی محیط زیست گردشگری روستایی و گیاهان دارویی کشورهای اسلامی
67 تاثیر شیب بر تنوع زیستی گونههای گیاهی در طول فصول رویش درجنگلهای حفاظت شده کیاسر (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری
68 تاثیر فاصله از کانون روستا برمشخصه های کمی درختان درجنگل زاگرس شمالی مطالعه موردی بانه ، بلکه (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها
69 تاثیر کاهش سطح تاج پوشش جنگل برویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک و ارتباط آن با وضعیت تغذیه ای جنگل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
70 تاثیراندازه حفره های تاج پوشش برتنوع گونه های درختی و تنوع زیستی گونه های گیاهی درجنگل آموزشی وپژوهشی دارابکلا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
71 تاثیرترکیب تاج پوشش درختان برروی تنوع زیستی گیاهی کف درجنگل لوتچ ـ ساری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
72 تاثیرگونه های درختی دست کاشت بر تنوع زیستی پوشش علفی کف (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
73 تأثیر آشفتگیهای طبیعی و مصنوعی بر مشخصه های رویشی درختان جنگلی سری دارابکلا (دریافت مقاله) همایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار
74 تأثیر آلاینده ها بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک با فاصله گرفتن از اتوبان (مطالعه موردی: پارک جنگلی چیتگر) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ارزیابی مدیریت وآمایش محیط زیستی در ایران
75 تأثیر آمیختگی درختان بر روی خصوصیات کمی تودههای خالص راش وآمیخته راش ممرز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
76 تأثیر کاهش سطح تاج پوشش درختان رویشگاه بر ساختار جنگلهای بلوط ایرانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
77 تحریک ریشه زایی گونه سرخدار Taxus baccata Lبر حسب محل قلمه گیری از شاخه با تیمارهای هورمونیKIBA (دریافت مقاله) همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر
78 تعیین بهترین تیمار افزایش جوانهزنی بذرهای آکاسیا ویکتوریا Acacia victoriae در شرایط درون شیشهای (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری
79 تعیین مهمترین خصوصیات خاکی مؤثر در تفکیک تیپ های پوششی جنگلی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
80 تغییرات پوشش گیاهی و زی توده کرم خاکی بر اساس عوامل فیزیوگرافی منطقه آتش سوزی شده و آتش سوزی نشده (منطقه حفاظت شده دیل در استان کهکیلویه و بویراحمد) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
81 تقویت در برابر ارتقا: بینش و نگرش قدیم و نو درباره ی وظیفه ی سمعک (دریافت مقاله) چهارمین همایش توانبخشی عصبی ابن سینا(سکته مغزی و ام اس)
82 تهیه نقش پراکنش گونه Myrtus communis L با استفاده از GPS و GIS (مطالعه موردی: منطقه کرکی پلدختر) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
83 تی پهای جنگلی برمبنای ش ا خص اهمیت IV)درجهت های جغرافیایی جنگل های پایی نبند حاشیه خزری ( مطالعه موردی: جنگل خانیکان چالوس (دریافت مقاله) همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر
84 رابطه بین ارتفاع، سطح تاج پوشش و حجم گیاه با تولید در گونه قلیا (Salicornia herbacea) (دریافت مقاله) همایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار
85 راهنمای تدوین مقاله کامل اثر تنش خشکی بر برخی شاخص های تبادلات گازی نهال داغداغان (Celtis australis L.) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری
86 شرایط اکولوژیکی و فاکتورهای اقلیمی مؤثر بر رشد گونه دست کاشت پالونیا فورتونی (Paulownia fortunei) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
87 عکس العمل گونه توس با استفاده از مدل های خطی و جمعی تعمیم یافته در جنگل اولار سیاه بیشه چالوس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
88 علل و عوامل تخریب در جنگلهای شمال ( هیرکانی ) (دریافت مقاله) همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر
89 فاکتورهای خاکی مؤثر بر حضور کرمهای خاکی در واحدهای اکوسیستمی جنگلی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
90 گاه شناسی درختی راش در جنگلهای داربکلا حوزه مدیریتی شرکت نکا چوب (دریافت مقاله) همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر
91 مدلسازی ارزیابی قابلیت تفرجی جنگلهای نکا-ظالمرودبااستفاده از GIS (دریافت مقاله) سومین همایش ملی جنگل
92 مدلی یکپارچه برای BPM با رویکرد SOA با استفاده ازITIL (دریافت مقاله) کنگره ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات
93 مطالعه تاثیرآلاینده های شهری برمشخصه های رویشی درگونه زبان گنجشک Fraxinus excelsior مطالعه موردی پارک جنگلی چیتگر (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
94 مطالعه ترکیب پوشش گیاهی روشنه ها در توده های مدیریت شده و شاهد جنگل های هیرکانی (مطالعه موردی: طرح جنگلداری نکا- ظالم رود) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
95 مطالعه خصوصیات کمی درختان در طول گرادیان ارتفاعیمطالعه موردی: جنگلهای حفاظت شده کیاسر، مازندران (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
96 مطالعه زادآوری گونه های چوبی در توده های مدیریت شده و شاهد جنگل های هیرکانی (مطالعه موردی: طرح جنگلداری نکا- ظالم رود) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
97 مطالعه فلورستیک و رسته بندی پوشش گیاهی در ارتباط با عوامل فیزیوگرافیک جنگل های پایین بند حاشیه خزری (دریافت مقاله) همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر
98 معرفی شاخص های تنوع زیستی بتا و تعیین روابط میان آنها (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
99 مقایسه بانک بذر خاک توده های سوزنی برگ و پهن برگ (مطالعه موردی: پارک جنگلی چیتگر تهران) (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
100 مقایسه بانک بذر خاک در دو عمق مختلف خاک (مطالعه موردی: پارک جنگلی چیتگر تهران) (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
101 مقایسه تاثیر جنگلکاری با گونه های بلوط بلندمازو، گردو و کاج بروسیا بر خاک (مطالعه موردی: جنگل آموزشی - پژوهشی داربکلا، مازندران) (دریافت مقاله) همایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار
102 مقایسه تراکم زادآوری و تنوع گونه های گیاهی در توده های خالص و آمیخته آزاد در جنگل آموزشی-پژوهشی دارابکلا-مازندران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
103 مقایسه تغییرات برخی خصوصیات فیزیکو-شیمیایی خاک کشت های مختلط و تک کشتی با عدم زراعت در جنگل های زاگرس (مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده دیل در استان کهکیلویه و بویراحمد) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
104 مقایسه تنوع زیستی گیاهی در جنگل طبیعی و جنگلکاری سرو نقرهای (مطالعه موردی: منطقه فریم) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
105 مقایسه عملکرد سایتوکنین BAP و TDZ در باززایی کالوسهای تولید ده از ریزنمونه های مختلف گونه چوبی کنار (Ziziphus spina christti (L.) Willd) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
106 مقایسه عناصر غذایی و بازجذب عناصر در گونه های جنگلکاری شده بلوط بلند مازو، گردو و کاج (مطالعه موردی جنگل دارابکلا- مازندران (دریافت مقاله) همایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار
107 مقایسه کارایی پلاتهای دایره ای 10 اری و ترانسکت های 50 متری از نظر دقت و هزینه در نمونه برداری از جنگلهای زاگرس مطالعه موردی: جنگلهای بلوط شهرستان خرم اباد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی جنگل
108 میزان تراکم تاج پوشش ومقایسه فرم رویشی دررویشگاه های باشدت تخریب زیاد، متوسط ، کم مطالعه موردی: ورنمد، ژیریان، چم تکله (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
109 نظام تلفیق کشت به عنوان یکی از راه کارهای اساسی افزایشی تولید و در آمد زارع (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
110 نقش بیوتکنولوژی درتکثیر غیرجنسی گونه شاه بلوط (Castanea sativa Mill در راستای توسعه پایدار (دریافت مقاله) همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
111 نقش جنگل در جلوگیری از فرسایش (دریافت مقاله) همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر
112 وضعیت بازجذب در گونه های پهن برگ جنگل کاری شده مخمل کوه خرم آباد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار