محمود رمرودی

 محمود رمرودی دانشیار دانشگاه زابل

محمود رمرودی

Mahmood Ramroudi

دانشیار دانشگاه زابل

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی فسفره بر عملکرد گل، درصد اسانس و تنظیم کننده های اسمزی گیاه دارویی بابونه در واکنش به تنش کم آبی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 25، شماره: 4
2 اثر کود های شیمیایی و زیستی بر عملکرد دانه و ویژگی های بیوشیمیایی سیاه دانه در شرایط قطع آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 20، شماره: 3
3 اثر نظام های مختلف تغذیه ای بر ویژگی های رویشی، بیوشیمیایی، عملکرد و اجزای عملکرد دانه تاتوره (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 20، شماره: 4
4 اثر نظام های مختلف کوددهی (زیستی و نانو زیستی) بر رشد، غلظت عناصر، عملکرد پیکره رویشی و اسانس رزماری (Rosmarinus officinalis L.) تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 49، شماره: 4
5 اثرات متقابل محلولپاشی اسید سالیسیلیک و تیمارهای مختلف آبیاری بر برخیویژگیهای کمی، کیفی و تنظیم کنندههای اسمزی ریحان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی دوره: 1، شماره: 1
6 ارزیابی تحمل به خشکی ارقام گندم تحت تنش کم آبی پس از گل دهی (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 12، شماره: 2
7 ارزیابی عملکرد، بهره وری آب و برخی ویژگی های زراعی گلرنگ در روش های مختلف کاشت توام با محلول پاشی نانوکلات روی تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 12، شماره: 4
8 بررسی اثر نسبت کاشت و زمان برداشت بر کیفیت علوفه ذرت در کشت مخلوط با لوبیا چشم بلبلی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 41، شماره: 3
9 بررسی برخی ویژگی های کمی و فیزیولوژیک گیاه دارویی رزماری تحت تاثیر کودهای بیولوژیک و شیمیایی در چین های مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 19، شماره: 4
10 بررسی برخی ویژگیهای کیفی گیاه رزماری تحت تاثیر محلولپاشی انواع ترکیبات غذایی در زمانهای برداشت مختلف (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 11، شماره: 4
11 بررسی تاثیر محلول پاشی متانول بر ویژگی های کیفی، عملکرد و اجزای عملکرد سویا (.Glycine max L) تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 15، شماره: 3
12 پهنه بندی اقلیمی-زراعی و امکان سنجی کشت پاییزه چغندرقند در استان های خراسان رضوی و جنوبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 31، شماره: 1
13 تاثیر پلیمر سوپر جاذب، کود دامی و پتاسیم بر برخی ویژگی های فیزیولوژیک و مورفولوژیک کدوی پوست کاغذی در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) ماهنامه شباک دوره: 3، شماره: 9
14 تاثیر پلیمر سوپر جاذب،کود دامی و پتاسیم بر برخی ویژگی های فیزیولوژیک و مورفولوژیک کدوی پوست کاغذی در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیط‌زیست، منابع طبیعی و توسعه پایدار دوره: 2، شماره: 3
15 تاثیر تنش خشکی و کاربرد نسبتهای مختلف کود دامی و پلیمر سوپرجاذب بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ایZea mays L. (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 42، شماره: 1
16 تاثیر تنش خشکی و کودهای زیستی و شیمیایی فسفره بر ویژگی های مورفولوژیک، عملکرد گل و اسانس گیاه دارویی بابونه (Matricaria chamomilla L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 49، شماره: 4
17 تاثیر سیستم های خاک ورزی و کود نیتروژن بر عملکرد، اجزای عملکردو پروتیین دانه گندم (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی دوره: 2، شماره: 2
18 تاثیر گیاهان پوششی، سیستم های خاک ورزی و کود نیتروژن بر عملکرد سورگوم علوفه ای Sorghum bicolor L (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 41، شماره: 4
19 تاثیر محلول پاشی متانول بر ویژگی های کمی و تنظیم کننده های اسمزی بادرشبو Dracocephlum moldavica L در شرایط کم آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 48، شماره: 1
20 تاثیر مدیریت کاربرد کود سبز و تیمارهای کود دهی آن بر خصوصیات فیزیکی- شیمیایی و حاصلخیزی خاک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 21، شماره: 1
21 تاثیرکاربرد انواع کودفسفری شیمیایی و زیستی برعملکرد و اجزای عملکرد ذرت و خلر درکشت مخلوط (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 43، شماره: 2
22 مطالعه تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز Cuminum cyminum L تحت تاثیر محلولپاشی آهن و روی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی دوره: 1، شماره: 3
23 مطالعه ویژگی های زراعی، عملکرد گل و درصد اینولین ریشه کاسنی (Cichorium intibus) تحت تاثیر حاصلخیزکننده های خاک و تنش خشکی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 24، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر اسید هیومیک بر غلظت برخی عناصر غذایی در اندام هوایی شاهی (Lepidium sativum) تحت تنش سرب (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
2 اثر اسید هیومیک بر غلظت برخی عناصر غذایی در ریشه شاهی (Lepidium sativum) تحت تنش سرب (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
3 اثر پلی مر سوپر جاذب، کود دامی و پتاسیم بر میزان فلورسانس کلروفیل، کلروفیل b,a، کلروفیل کل و آب نسبی (RWC) گیاه کارلا (Momordica charantia) در دوره های مختلف آبیاری (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
4 اثر تراکم ومصرف عناصر ریزمغذی بر خصوصیات مرفولوژیک و شاخص های کلروفیلی گیاه دارویی چای ترش (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
5 اثر دگرآسیبی عصاره آبی ریشه سورگوم (. Sorghum bicolor L ) بر میزان پرولین و رشد گیاهچه ازمک Cardaria drab (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
6 اثر کم آبیاری و محلول پاشی متانول بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا رقم ویلیامز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
7 اثر کود زیستی نیتروکسین و محلول پاشی اسیدهیومیک بر برخی صفات مورفولوژیک گیاه ریحان (دریافت مقاله) اولین همایش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
8 اثر محلول پاشی روی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارزن مرواریدی تحت تنش خشکی در سیستان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی
9 اثرات کود زیستی نیتروکسین توام با کودهای شیمیایی بر ویژگی های کیفی و عملکرد علوفه ذرت رقم ماکسیما (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
10 اثرات کودهای زیستی و شیمیایی فسفره بر عملکرد کمی گلرنگ در شرایط کم آبیاری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
11 اثرات کودهای زیستی و شیمیایی فسفره بر عملکرد کیفی گلرنگ در شرایط کم آبیاری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
12 اثرات کودهای شیمیایی و آلی بر برخی ویژگی های کمی و اجزای عملکرد ارقام گلرنگ در منطقه سیستان (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
13 اثربخشی پروژه فنی-ترویجی مدیریت مخاطرات بخش کشاورزی در پایداری تولید وکاهش خسارات(مطالعه موردی استان لرستان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
14 اثرفلزسنگین مس بربرخی صفات مورفولوژیک و میزان پرولین و پراکسیداسیون لیپیددرگیاه اسفرزه Plantago Ovata (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
15 اثرکود زیستی فسفاته بارور 2توام با محلول پاشی عناصرریزمغذی برتجمع ماده خشک واجزاء عملکرد ذرت دانه ای S.C.704 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
16 اثرمحلول پاشی عناصرریزمغذی برعملکرد کمی و کیفی اسفرزه درشرایط کم آبیاری (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
17 اثرمحلول پاشی متانول بر ویژگیهای کمی و هدایت روزنه ای و میزان پرولین سویا در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
18 ارزیابی اجزای عملکرد سیاهدانه در کاربرد مقادیر مختلف پتاسیم تحت تنش کم آبی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
19 ارزیابی برخی ویژگیهای مورفولوژیک عملکرد و اجزای عملکرد ارقام ذرت شیرین و فوق شیرین درشرایط شور (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
20 ارزیابی پایداری نظامهای تولید در کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
21 ارزیابی سطوح مختلف کود نیتروژن برعملکرد سورگوم علوفه ای (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
22 ارزیابی عملکرد، اجزا عملکرد و برخی ویژگیهای زراعی ژنوتیپهای عدس در منطقه سیستان (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
23 ارزیابی مصرف محلول پاشی کودهای میکرو با کودهای فسفر و پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد چای ترش (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
24 افزایش کارایی مصرف انرژی در بخش کشاورزی در راستای کاهشانتشار گازهای گلخانهای (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و فنون کشاورزی
25 بررسی اثرات سطوح مختلف شوری، در مرحله جوانه زنی پنج گیاه دارویی (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
26 بررسی اثرات سطوح مختلف کوددامی و تنش خشکی برعملکرد کیفی چای ترش (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
27 بررسی اثرکم آبیاری و مقادیر مختلف پتاسیم بر عملکرد دانه و درصد اسانس سیاهدانه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
28 بررسی تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه داروئی اسفرزه (Plantago ovata) در منطقه سیستان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
29 بررسی تأثیر سلامت محصولات کشاورزی ارگانیک در تمایل استفاده مصرف کنندگان و امنیت غذایی (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
30 بررسی توان دگرآسیبی کرچک (.Ricinus communis L) بر سه گونه علف هرز (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
31 بررسی سنجه های سموم و مدیریت آفات و علفهای هرز و نقش آنها در شاخص پایداری زعفران (.Crocus sativus L) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
32 بررسی عکس العمل برخی ارقام گندم منطقه سیستان به تنش شوری در مرحله جوانه زنی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
33 بررسی عکس العمل ژنوتیپ های مختلف عدس به تاریخ های کاشت مختلف (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
34 بررسی عملکرد علوفه درکشت مخلوط ذرت و لوبیا چشم بلبلی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
35 بررسی کاربرد تکنیک های زراعی (گیاهان پوششی، سیستم های خاک ورزی و کود نیتروژن) بر برخی خصوصیات خاک و عملکرد سورگوم علوفه ای (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
36 بررسی ویژگی های کیفی و جذب برخی عناصر غذایی در گیاه دارویی چای ترش به محلول پاشی عناصر ریزمغذی تحت تأثیر تاریخ کاشت های مختلف (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
37 برهمکنش تغییرات اقلیمی و فراهمی آب بر قابلیت تولید در کشاورزی (دریافت مقاله) همایش تغییر اقلیم و راهی به سوی آینده پایدار
38 برهمکنش تغییرات اقلیمی و فراهمی آب بر قابلیت تولید در کشاورزی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
39 تاثیر زمان کاربرد کود پتاسیم برعملکرد و درصد پروتئین دانه ارزن دم روباهی دررژیم های متفاوت آبیاری (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
40 تاثیر سایکوسل بر خصوصیات مورفولوژیک ریحان تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
41 تاثیر سه نوع کود بر درصد روغن و تنظیم کننده های اسمزی در گیاه دارویی خرفه، تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
42 تاثیر کشاورزی ارگانیک بر امنیت غذایی و توسعه آن در جوامع روستاییکشور (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و فنون کشاورزی
43 تاثیر کود دامی بر برخی خصوصیات زراعی و عملکرد علوفه ارقام جو (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
44 تاثیر کودهای آلی،زیستی و شیمیایی بر قابلیت های بذر گیاه دارویی اسفرزه (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
45 تاثیر کودهای بیولوژیک بر برخی خصوصیات کیفی گیاه ماش تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
46 تاثیر کودهای بیولوژیک بر عملکرد و کیفیت دانه ماش تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
47 تاثیر کودهای دامی و شیمیایی در تراکم های مختلف در عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ در کشت تاخیری (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
48 تاثیر کودهای دامی و نیتروژن شیمیایی و تلفیق آنها بر درصد روغن گلرنگ تحت تاثیر تراکم های مختلف در کشت تاخیری (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
49 تاثیر گیاهان پوششی در سیستمهای خاکورزی و سطوح کود نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی سورگوم علوفه ای (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
50 تاثیر گیاهان پوششی، سیستم های خاک ورزی و کود نیتروژن بر عملکرد سورگوم علوفه ای (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
51 تاثیر محلول پاشی کلات آهن بر گیاهان مختلف (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
52 تاثیر محلول پاشی متانول و عنصر روی بر عملکرد و پروتئین دانه لوبیای چشم بلبلی (Vigna unguiculata) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی حبوبات ایران
53 تاثیرکودهای بیولوژیک بر خصوصیات فنولوژی و عملکرد ماش تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حبوبات
54 تاثیرگیاهان پوششی، سیستم های خاک ورزی و کود نیتروژن برخصوصیات خاک و عملکرد سورگوم علوفه ای (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
55 تأثیر الگوی کشت بر برخی ویژگی های زراعی ارقام ذرت شیرین و فوق شیرین در شرایط شور (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
56 تأثیر کودهای زیستی و نانو کلات پتاسیم بر روی ویژگی های مرفولوژیکی گیاه دارویی کاسنی تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
57 تأثیر محلول پاشی متانول بر خصوصیات مورفولوژیکی بادرشبو (.Dracocephalum moldavica L) تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
58 تعیین غلظت بحرانی پلی اتیلن گلیکول و کلرید سدیم جهت پرایمینگ بذر ارقام لوبیا چیتی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
59 تعیین غلظت بحرانی کلرید کلسیم و کلرید پتاسیم جهت پیش تیمار بذر لوبیا چیتی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
60 تغییرات بیو شیمیایی گلیکوزیدهای ایریدوئیدی موجود در گیاه دارویی اسفرزه تحت تاثیر کودهای آلی،زیستی و شیمیایی (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
61 تولید برنج تحت شرایط کمبود آب (چالش ها و چشم اندازها) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
62 خاک ورزی حفاظتی راهی به سوی پایداری کشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
63 ردپای گرد و غبار روی درختان و محصولات خرما در مناطق خرماخیز سراوان و حومه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی گرد و غبار در جنوب غرب آسیا
64 سیلیکون عنصری مفید در بهبود تحمل گیاهان به تنش کمبود آب (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
65 طراحی الگوی کشت متناسب با شرایط فرهنگی، اقتصادی و اقلیمی شهرستان زاغه با استفاده ازروش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی AHP (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست
66 عکس العمل های فیزیولوژیکی گیاه دارویی کاسنی به کودهای زیستی و نانوکلات پتاسیم تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
67 کارایی گیاه سنبل آبی (Eichhornia crassipes) در پاکسازی محیط های آبی آلوده به عناصر سنگین و نیتروژن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
68 کاربرد تریپتوفان، -24اپیبراسینولید و نیتروکسین بر پارامترهای رشدی گیاه دارویی خرفه، تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
69 مدیریت جامع حوزه آبخیز راهکاری کارآمد در بهره برداری پایدار از سرزمین(مطالعه موردی حوزه آبخیز شوراب در استان لرستان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
70 مدیریت علف های هرز در کشاورزی ارگانیک در مقایسه با کشاورزی مرسوم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
71 مطالعه خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه گیاه دارویی چای ترش Hibiscus Sabdariffa تحت سطوح فرسودگی بذر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
72 معرفی تناوب مناسب با در نظر گرفتن وضعیت زندگی و سطح مالی کشاورز بر پایه معیار های هشتشهرستان زاغه (AHP) گانه و زیر معیار های مربوطه با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
73 مقایسه تاثیر کودهای شیمیایی و آلی بر عملکرد دانه و ویژگی های کیفی ارقام گلرنگ (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
74 مقدمه ای بر کشاورزی پایدار و اهمیت آن در نظامهای تولید (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
75 نقش طراحی محیط کالبدی خانه جهت افزایش خلاقیت کاربران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی خانه ایرانی
76 واکنش ریحان(Ocimum basilicum) به محلول پاشی سایکوسل در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
77 واکنش صفات مرفولوژیک و اجزاء عملکردگیاه دارویی چای ترش به تراکم، کاربرد خاکی و محلول پاشی عناصر ریز مغذی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
78 واکنش ویژگی های مورفولوژیک گیاه دارویی چای ترش به تاریخ کاشت و محلول پاشی عناصر ریز مغذی در نظام جنگل زراعی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری