مهدی داوری

 مهدی داوری عضو هیأت علمی، دانشگاه محقق اردبیلی

مهدی داوری

Mahdi Davari

عضو هیأت علمی، دانشگاه محقق اردبیلی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارتباط نشانگرهای پروتیینی با مقاومت به بیماری پژمردگی فوزاریومی در برخی ژنوتیپ های عدس (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی دوره: 6، شماره: 2
2 ارزیابی مقاومت ارقام گندم نسبت به جدایه های قارچ Mycosphaerella graminicola دشت مغان در مرحله گیاهچه ای در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 43، شماره: 2
3 اصول ایمنی زیستی در آزمایشگاه های ژنتیک مولکولی (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردهای نوین در آزمایشگاه‌های علمی ایران دوره: 2، شماره: 1
4 بررسی بیان ژن های آنتی اکسیدانت در بوته های گوجه فرنگی مایه زنی شده با ویروس موزاییک خیار پس از تیمار با اسید سالیسیلیک و اسید جاسمونیک (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی دوره: 6، شماره: 2
5 بررسی تأثیر اسانس چهار گیاه دارویی و دو گونه Trichoderma در کنترل زیستی قارچ های عامل پوسیدگی میوه انگور (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 5، شماره: 1
6 بهینه سازی اثرات ضدقارچی و حشره کشی اسانس آویشن باغی (Thymus vulgaris L.) با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM) (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 7، شماره: 1
7 پاسخ پروتیومیکی گندم نان و دوروم به بیماری سوختگی فوزاریومی خوشه گندم (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی دوره: 8، شماره: 1
8 تاثیر بیماری لکه برگی سرکوسپورایی بر روی رنگدانه های فتوسنتزی و فعالیت آنزیم های آنتی-اکسیدانت ارقام مختلف چغندرقند (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 34، شماره: 1
9 راهبرد کوچ ارزشی رشدی و بهره وری سرمایه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 7، شماره: 26
10 فعالیت ضد قارچی اسانس گیاهان دارویی در برابر قارچ Mycogone perniciosa، عامل بیماری حباب تر و اثر آن ها بر قارچ دکمه ای (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 6، شماره: 1
11 فعالیت ضدقارچی عصاره اتانولی بره موم علیه چند قارچ بیماریزای پس از برداشت (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 7، شماره: 1
12 مدلسازی و بهینه یابی خواص ضدقارچی برخی اسانس های گیاهی علیه پوسیدگی نرم (Rhizopus Stolonifer ) با استفاده از روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 8، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر بازدارندگی اسانس گیاه Zhumeria majdae بر رشد قارچ بیماری زای Fusarium graminearum (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
2 اثر پتاسیم و نیتروژن بر افزایش مقاومت به بیماری بلایت فوزاریومی سنبله گندم (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
3 اثر پتاسیم و نیتروژن برفعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان در مواجهه با بیماری بلایت فوزاریومی سنبله گندم (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
4 اثر تنش کمآبی و مصرف نیتروژن بر میزان فلورسانس کلروفیل و پایداری غشای سلول در جو بهاره (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
5 اثر تیمار قارچ تریکودرما بر شاخص های سبزشدن و رشد گیاهچه های جو تحت تنش فلز سنگین مس (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
6 اثر ضدقارچی اسانس گیاه دارویی مورخوش (Zhumeria majdae) بر رشد قارچ بیماریزای Fusarium oxysporum f.sp. Lentis (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
7 اثر غلظت های مختلف اسانس بومادران در کنترل بیماری حباب تر (Mycogone perniciosa) شایع در سالن های پرورش قارچ دکمه ای (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
8 اثر غلظت های مختلف اسانس سیر در کنترل بیماری حباب تر (Mycogone perniciosa) شایع در سالن های پرورش قارچ دکمه ای (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
9 ارزیابی اثر اعمال چهار سطح فلز سنگین مس بر شاخص های سبزشدن و رشد گیاهچه های جو تحت تلقیح با Trichoderma harzianum T22 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی
10 ارزیابی برخی صفات مورفولوژیک در تعدادی از ژنوتیپ های عدس (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
11 ارزیابی صفات زراعی ژنوتیپ های گندم از نظر مقاومت به بلایت فوزاریوم سنبله (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
12 ارزیابی صفات زراعی ژنوتیپ های گندم از نظر مقاومت به بلایت فوزاریوم سنبله (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
13 ارزیابی قابلیت استقرار گیاهچه ی جو در شرایط تنش فلز سنگین مس در حضور قارچ تریکودرما (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
14 استفاده از منطق فازی به منظور استنتاج ریاضی زاویه و موقعیت نقطه ی مؤثر در مفاصل بازوی رباتیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و برق
15 القای ریشه های موئین در گیاه دارویی کور(capparis spinosa) با استفاده از سویه A4 اگروباکتریوم رایزوژنز(Agrobacterium rhizogenes) (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
16 امکان سىجی تشخیص خسارت آفت سیب و بیماری زنگار سیب به کمک پردازش تصویر دیجیتال (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
17 انتخاب سیستم مناسب اسکله در بندر شهید بهشتی چابهار (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
18 انواع روش های حذف آلاینده ای نفتی از خاک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فرآینده های گاز و پتروشیمی
19 اولین گزارش از سه گونه فوزاریوم همراه با سر خشکیدگی درختان فضای سبز در ایران (دریافت مقاله) نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران
20 اولین گزارش دو بیماری حباب تر (Mycogone perniciosa) و کپک سبز Trichoderma harzianum از استان اردبیل (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
21 اولین گزارش گونه Cladobotryumdendroides به عنوان عامل بیماری تارعنکبوتی قارچ دکمه ای سفید از استان اردبیل (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
22 اولین گزارش لکه برگی ناشی از Cladosporium pseudocladosporioides روی زبان گنجشک در ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
23 Computational Modeling of Mass Transport for Proton exchange membrane fuel cells (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی
24 Electrodeposition of platinum nanoparticles on reduced graphene oxide as an efficient and green catalyst for oxygen reduction reaction (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی
25 membrane electrode assemblies for metal ion-chelating ordered mesoporous carbon cathode catalysts (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی
26 Postoperative intraocular lens opacification (دریافت مقاله) بیست و نهمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران
27 بازیافت ذرات تیتانیوم اکسید از پساب حاصل از شستشوی کاتالیست زیگلرناتا و تولید نانوذرات تیتانیا (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
28 بررسی اثر بازدارندگی دو گونه Trichoderma روی رشد برخی گونه های مهم فوزاریوم در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
29 بررسی اثر ضدقارچی اسانس گیاه دارویی مورخوشZhumeria majdae بر رشد قارچ Fusarium equiseti و Fusarium proliferatum در شرایط آزمایشگاه (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
30 بررسی اثرات تیوسولفات نقره و ساکارز روی عمر پس از برداشت گل شیپوری (Zantedeschia.eathiopica) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
31 بررسی اثرات ضدقارچی اسانس دارچین در کنترل بیماری تارعنکبوتی (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
32 بررسی اثرات ضدقارچی عصاره کبر و زنجبیل در کنترل بیماری کپک سبز قارچ خوراکی (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
33 بررسی تاثیر اتیلن روی عمر پس از برداشت گل شیپوری (Zantedeschia.eathiopica) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
34 بررسی تاثیر سطوح مختلف تنش خشکی بر خصوصیات شاخص های جوانه زنی اکوتیپ های خرفه Portulaca oleracea L (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
35 بررسی تأثیر بازدارندگی عصاره پنیرک صحرایی و جاشیر علوفه ای روی برخی قارچ های بیمارگر گیاهی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
36 بررسی ژنوتیپ های گندم از نظر مقاومت به بلایت فوزاریوم سنبله (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
37 بررسی ژنوتیپ های گندم از نظر مقاومت به بلایت فوزاریوم سنبله (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
38 بررسی ژنوتیپ های گندم از نظر مقاومت به بلایت فوزاریوم سنبله (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
39 بررسی ژنوتیپ های گندم از نظر مقاومت به بلایت فوزاریوم سنبله (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
40 بررسی صفات مورفولوشیک برخی از ارقام گنذم تحت تاثیر بیماری سوختگی فوزاریومی سنبله (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
41 بررسی فعالیت ضد قارچی نانو اکسید روی (ZnO) روی شش گونه بیماریزای فوزاریوم (دریافت مقاله) نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران
42 بهبود شاخص های رشدی گیاهچه سویا تحت تنش شوری توسط بیوپرایمینگ بذر با قارچ تریکودرما (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
43 بهینه سازی در کنترل حرکت بازوی رباتیک با استفاده از سیستم استنتاج عصبی - فازی تطبیقی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی برق باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
44 تاثیر اسانس گیاه مورخوش (Zhumeria majdae) بر رشد Sclerotinia sclerotiorum (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
45 تاثیر بیوپرایمینگ قارچ تریکودرما و شوری و فرسودگی بر روی برخی از صفات فیزیولوژیکی سویا (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
46 تاثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر تولید ریشه های نابجا از ریزنمونه های مختلف گیاه دارویی کور (.capparis spinosa L) در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
47 تاثیر کودهای آلی و جلبک دریایی بر شاخص های رشد مرزه (.Satureja hortensis L) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
48 تاثیر کودهای آلی و قارچ تریکودرما بر شاخص های رشد مرزه (.Satureja hortensis L) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
49 تاثیر هوشمند سازی ساختمان بر میزان مصرف انرژی در ساختمان با استفاده از نرم افزار انرژی پلاس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک کاربردی
50 تحلیل اسکله های سپری لوله ای و مقایسه با سپرهای معمولی (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
51 تشخیص آثار دو آفت کرم سیب و سنگ گلابی روی میوه سیب به کمک پردازش تصاویر دیجیتال و روش اسپارس کدینگ (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
52 تغییرات برخی صفات فیزیولوژیک ارقام گندم تحت تاثیر بیماری سوختگی فوزاریومی سنبله (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
53 جداسازی دانه های گندم سالم با دانه های آلوده به قارچ Fusarium graminearum با استفاده از گشتاورهای تصویر (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
54 شکل مناسب اسکله های بلوک بتنی در مناطق لرزه خیز (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
55 شناسایی ترکیبات اسانس پونه کوهی .Mentha longifolia L و بررسی فعالیت شته کشی آن بر کنترل شته برگ یولاف در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
56 شناسایی ترکیبات اسانس نعناع خوراکی و بررسی فعالیت شته کشی آن بر کنترل شته برگ یولاف در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
57 شناسایی تعدادی از گونه های Fusarium همراه با پوسیدگی طوقه و ریشه چمن در فضای سبز اردبیل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
58 شناسایی دانه های گندم سالم با دانه های آلوده به قارچ Fusarium graminearum با استفاده از ویژگی های رنگی و مورفولوژیکی تصویرمورفولوژیکی تصویر (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
59 کاربرد شیمی در جرم یابی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مطالعات هنر و پژوهش‌های علوم انسانی
60 گزارش چند گونه فوزاریوم همراه با خشکیدگی و زوال درختان فندق در جنگل فندقلوی نمین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین‌المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
61 گزینش ژنوتیپهای عدس مقاوم به بیماری پژمردگی فوزاریومی باعامل Fusarium oxysporum Fusarium oxysporum (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
62 مروری بر انواع آلاینده های هیدروکربنی خاک و روش های زیست پالایی آن توسط میکروارگانسیم ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فرآینده های گاز و پتروشیمی
63 مروری برجذب زیستی فلزات سنگین از پساب توسط قارچ (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
64 مطالعه مروری حذف کادمیوم و روی درمحلول آبی با استفاده از بیومس قارچی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
65 معرفی دو گونه از Cladosporium مرتبط با لکه برگی چمن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم