دکتر فرهاد دژپسند

دکتر فرهاد دژپسند عضو هیات علمی و دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

دکتر فرهاد دژپسند

Dr. Farhad Dejpasand

عضو هیات علمی و دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی اثر مالیات بر سود سپرده های بانکی بر متغیرهای اقتصادی در ایران: رویکرد الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (دریافت مقاله) مجله سیاست گذاری اقتصادی دوره: 14، شماره: 27
2 ارزیابی پیامدهای عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان تجارت جهانی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 2، شماره: 1
3 اندازه دولت و رشد اقتصادی در ایران؛ روش رگرسیون آستانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 14، شماره: 42
4 اندازه گیری همزمان نایرو و هسته تورم در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 2، شماره: 7
5 برآورد ارزش موجودی سرمایه انسانی در ایران با رویکرد درآمدی 1384-1393 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 22، شماره: 71
6 برآورد کشش های قیمتی و درآمدی موثر بر تقاضای بنزین و نفت گاز در بخش حمل و نقل کشور (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 9، شماره: 1
7 بررسی اثر شوک ماندگار مالیات بر سود سپرده های بانکی در اقتصاد ایران: الگوی تعادل عمومی پویای توام با قطعیت (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد باثبات دوره: 3، شماره: 4
8 بررسی تاثیر تحصیلات و تجربه بر درآمد افراد (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 7، شماره: 25
9 بررسی تاثیر تغییر ساختاری بازار بر انباشت سرمایه انسانی توسط بنگاه های فعال در بازار (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 11، شماره: 40
10 بررسی تاثیر رشد صادارت غیرنفتی بر رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 3، شماره: 10
11 بررسی تاثیر کاهش ارزش پول بر تراز پرداختهای ایران (تحقیق شرط مارشال لرنر در ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 9، شماره: 34
12 بررسی تاثیر مزیت گاز طبیعی بر مزیت نسبی صنایع منتخب صادراتی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد اقتصادی دوره: 6، شماره: 23
13 بررسی تطبیقی اثر اندازه دولت بر رشد اقتصادی در دو حوزه کشورهای اپک و OECD به روش رگرسیون پنل آستانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 3، شماره: 9
14 بررسی رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران بر اساس الگوی اقتصاد کلان پساکینزی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 10، شماره: 34
15 بررسی رابطه غیرخطی نابرابری درآمدی و رشد اقتصادی: مطالعه موردی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 5، شماره: 3
16 بررسی عوامل موثر بر صادرات غیرنفتی با تاکید بر عوامل غیرقیمتی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 5، شماره: 15
17 بررسی هزینه و فایده‎ی حمایت‎گرایی تجاری در ایران با استفاده از مدل جاذبه (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 1، شماره: 1
18 بررسی همگرایی بلند مدت قیمت مسکن در مناطق شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 8، شماره: 26
19 تاثیر توسعه مالی و دولت الکترونیک بر مصرف برق شواهدی ازکشورهای گروه 20 (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کاربردی دوره: 9، شماره: 30
20 تحلیل اثرات فراگیری مالی بر فقر و نابرابری درآمدی در ایران؛ کاربردی از روش خودرگرسیون برداری با وقفه های توزیعی پانلی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 14، شماره: 2
21 تحلیل رابطه علی نرخ ارز با مزیت نسبی و بررسی شاخص های مزیت نسبی در صنایع منتخب کشور (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد اقتصادی دوره: 5، شماره: 19
22 تحلیل عوامل موثر بر بهره وری کل عوامل:مطالعه موردی بانکهای منتخب تخصصی و تجاری دولتی و خصوصی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 13، شماره: 49
23 سیستم های نوین پرداخت الکترونیکی و اثرات اقتصادی، اجتماعی و نهادی آن (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های اقتصاد مالی دوره: 2، شماره: 3
24 سیستمهای نوین پرداخت الکترونیکی و اثرات اقتصادی، اجتماعی و نهادی آن (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های نوین حسابداری دوره: 2، شماره: 3
25 طراحی سازوکار کارا و انگیزه-سازگار خودتنظیم در نظام درآمد-هزینه استانی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 28، شماره: 2
26 عوامل موثر بر رشد اقتصادی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 5، شماره: 18
27 نحوه تأمین مالی خارجی پروژه های شهری و کارایی خدمات شهر (مطالعه موردی: شهرداری تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 1، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اولین گزارش ملی تجارت الکترونیکی در ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تجارت الکترونیک
2 گزارش تجارت الکترونیکی در ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تجارت الکترونیک
3 مراحل توسعه تجارت الکترونیکی در جهان و ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی تجارت الکترونیک
4 معرفی شاخص های لازم برای ارزیابی عملکرد اقتصادی مناطق ویژه اقتصادی در کشور و اولویت بندی آنها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی