آمیتیس جواد شهیدی

 آمیتیس جواد شهیدی دبیر اجرایی دوفصلنامه علمی‌پژوهشی حکمت معاصر

آمیتیس جواد شهیدی

Amitis Javad Shahidi

دبیر اجرایی دوفصلنامه علمی‌پژوهشی حکمت معاصر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.